5707

Quyết định 3222/2004/QĐ-UB về thành lập Ban Chỉ đạo kỷ niệm 30 năm Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước của thành phố Hồ Chí Minh do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

5707
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 3222/2004/QĐ-UB về thành lập Ban Chỉ đạo kỷ niệm 30 năm Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước của thành phố Hồ Chí Minh do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 3222/2004/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Lê Thanh Hải
Ngày ban hành: 30/06/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 3222/2004/QĐ-UB
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh
Người ký: Lê Thanh Hải
Ngày ban hành: 30/06/2004
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3222/2004/QĐ-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 06 năm 2004 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO KỶ NIỆM 30 NĂM GIẢI PHÓNG HOÀN TOÀN MIỀN NAM, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC CỦA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 ;
Thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 09 tháng 02 năm 2004 của Bộ Chính trị về tổ chức kỷ niệm các ngày Lễ lớn trong 2 năm 2004-2005 ; Chỉ thị số 17-CT/TU ngày 02 tháng 6 năm 2004 của Ban Thường vụ Thành ủy về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 30 năm Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30 tháng 4 năm 1975 - 30 tháng 4 năm 2005) ;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa và Thông tin tại Công văn số 1166/CV-SVHTT ngày 11 tháng 6 năm 2004 ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay thành lập Ban Chỉ đạo kỷ niệm 30 năm Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước của thành phố Hồ Chí Minh (gọi tắt là Ban Chỉ đạo), gồm các thành viên như sau :

1. Ông Lê Thanh Hải, Phó Bí Thư Thành ủy, Chủ tịch ủy ban nhân dân

thành phố, Trưởng ban ;

2. Ông Nguyễn Thành Tài, Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố, Phó Trưởng ban Thường trực ;

3. Ông Phan Xuân Biên, Trưởng Ban Tư tưởng-Văn hóa Thành ủy, Phó Trưởng ban ;

4. Ông Trần Thành Long, Chủ tịch ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Phó Trưởng ban ;

5. Ông Nguyễn Chí Dũng, Giám đốc Công an thành phố, Phó Trưởng ban ;

6. Ông Triệu Xuân Hòa, Phó Tư Lệnh Quân khu 7, Phó Trưởng ban ;

7. Bà Trương Ngọc Thủy, Giám đốc Sở Văn hóa và Thông tin, Phó Trưởng ban ;

8. Ông Nguyễn Tuấn Việt, Phó Giám đốc Thường trực Sở Văn hóa và Thông tin, ủy viên Thường trực ;

9. Ông Hà Văn Dũng, Giám đốc Sở Giao thông Công chánh, ủy viên ;

10. Ông Lê Quốc Hùng, Giám đốc Sở Ngoại vụ, ủy viên ;

11. Bà Nguyễn Thị Lập Quốc, Giám đốc Sở Du lịch, ủy viên ;

12. Bà Phạm Thị Kim Hồng, Giám đốc Sở Thương mại, ủy viên ;

13. Ông Trịnh Thanh Bình, Giám đốc Sở Thể dục-Thể thao, ủy viên ;

14. Ông Lê Thành Tâm, Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội,

ủy viên ;

15. Ông Trịnh Ngọc Hiển, Chỉ huy trưởng Bộ đội biên phòng thành phố, ủy viên;

16. Ông Nguyễn Văn Mạnh, Phó Tham mưu trưởng Quân Khu 7, ủy viên ;

17. Ông Phạm Văn Cường, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, ủy viên;

18. Ông Trần Triều Dương, Phó Giám đốc Công an thành phố, ủy viên;

19. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc Thường trực Sở Kế hoạch và Đầu tư, ủy viên ;

20. Bà Phạm Thị Kim Lệ, Phó Giám đốc Sở Tài chính, ủy viên ;

21. Bà Trương Thị Minh Hương, Phó Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân thành phố, ủy viên ;

22. Ông Nguyễn Huy Cận, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố, ủy viên ;

23. Ông Võ Văn Thưởng, Bí Thư Thành Đoàn Thanh niên Cộng sản thành phố, ủy viên ;

24. Bà Hà Thị Hồng Vân, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố, ủy viên ;

25. Ông Phạm Văn Hải, Phó Chủ tịch ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Phó Trưởng ban ;

26. Bà Nguyễn Thị Khánh Tâm, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố, ủy viên ;

27. Ông Nguyễn Văn Bạch, Trưởng ban Tuyên huấn Hội Cựu chiến binh thành phố, ủy viên;

28. Ông Huỳnh Văn Nam, Giám đốc Đài Truyền hình thành phố, ủy viên ;

29. Ông Dương Trọng Dật, Quyền Tổng biên tập Báo Sài gòn Giải phóng, ủy viên;

30. Ông Nguyễn Châu Kỳ, Giám đốc Đài Tiếng nói nhân dân thành phố, ủy viên ;

31. Bà Trương Thị ánh, Chủ tịch ủy ban nhân dân quận 1, ủy viên.

Thường trực Ban Chỉ đạo gồm Trưởng ban, Phó Trưởng ban và ủy viên Thường trực Ban Chỉ đạo. Khi cần thiết, Ban Chỉ đạo mời các chuyên gia từng lĩnh vực dự họp với Ban Chỉ đạo.

Điều 2. Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ :

2.1. Xây dựng kế hoạch cụ thể để tổ chức các hoạt động kỷ niệm 30 năm Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, trình

Ban Thường vụ Thành ủy thông qua để triển khai thực hiện (trong tháng 7

năm 2004).

2.2. Chỉ đạo phối hợp, kiểm tra việc tổ chức thực hiện của các cấp, các ngành có liên quan, bảo đảm các điều kiện vật chất cần thiết cho các hoạt động kỷ niệm.

2.3. Tổng hợp, báo cáo thường xuyên định kỳ hàng tháng về tiến độ, kết quả thực hiện các hoạt động kỷ niệm trên phạm vi toàn thành phố cho Ban Thường vụ Thành ủy.

2.4. Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện theo quy định của

Nhà nước.

Ban Chỉ đạo tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết dịnh số 2925/QĐ-UB ngày 23 tháng 6 năm 2004 của Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các sở-ngành thành phố, Chủ tịch ủy ban nhân dân các quận-huyện, các Thành viên Ban Chỉ đạo kỷ niệm 30 năm Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước của thành phố Hồ Chí Minh có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận :
- Như điều 4
- Văn phòng Chính phủ
- Ban Tư tưởng-Văn hóa Trung ương
- Bộ Văn hóa-Thông tin
- Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng
- Bộ Tư lệnh Quân khu 7
- Thường trực Thành ủy
- Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố
- ủy ban nhân dân thành phố
- Văn phòng Thành ủy và các Ban Thành ủy
- Các Ban Hội đồng nhân dân thành phố
- ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố
- Các Đoàn thể thành phố
- Công an thành phố
- Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố
- Sở Văn hóa và Thông tin
- Báo, Đài
- VPHĐ-UB : các PVP
- Các Tổ NCTH
- Lưu (VX/T)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH
Lê Thanh Hải

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản