381461

Quyết định 3210/QĐ-UBND năm 2017 công bố thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị

381461
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 3210/QĐ-UBND năm 2017 công bố thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị

Số hiệu: 3210/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Trị Người ký: Nguyễn Đức Chính
Ngày ban hành: 20/11/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 3210/QĐ-UBND
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Trị
Người ký: Nguyễn Đức Chính
Ngày ban hành: 20/11/2017
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3210/QĐ-UBND

Quảng Trị, ngày 20 tháng 11 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TNH QUẢNG TRỊ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ (Tờ trình số 66/TTr-SKHCN ngày 23/10/2017) và Chánh Văn phòng UBND tỉnh (Tờ trình số: 548/TTr-VP ngày 09/11/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 20 (Hai mươi) thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị.

Điều 2. Văn phòng UBND tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ, Trung tâm Tin học tỉnh chịu trách nhiệm công khai thủ tục hành chính này bng các hình thức như: Đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC, Trang thông tin điện tử tỉnh; niêm yết tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước; đóng thành sổ; giới thiệu trên báo chí; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh đphục vụ nhân dân.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và thay thế lĩnh vực: Tiêu chuẩn-Đo lường-Chất lượng; Sở hu trí tuệ; Năng lượng nguyên ttại Quyết định số 3320/QĐ-UBND ngày 27/12/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Kiểm soát TTHC-VPCP;
- Trung tâm Tin học tỉnh;
- Lưu: VT, KSTTHC, NC

CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Chính

 

DANH MỤC, NỘI DUNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH QUẢNG TRỊ

(Ban hành m theo Quyết định số: 3210/QĐ- UBND ngày 20 tháng 11 năm 2017 của Chủ tịch  Ủy ban nhân dân tnh Quảng Trị)

PHẦN I.

DANH MC TH TỤC HÀNH CHÍNH

A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH: 02 TTHC

STT

Tên thủ tục hành chính

I

Lĩnh vực Năng lượng nguyên tử

1.

Thủ tục phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân cấp cơ sở (đối với công việc sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế

2.

Thủ tục cấp lại giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế)

B. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐI, B SUNG: 18 TTHC

STT

Tên thủ tục hành chính

I

Lĩnh vực Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng: 10 TTHC

1.

Công bố sử dụng du định lượng

2.

Điều chỉnh nội dung của bản công bsử dụng dấu định lượng

3.

Đăng ký kiểm tra nhà nước về đo lường đối với phương tiện đo, lưng của hàng đóng gói sn nhập khẩu

4.

Đăng ký công bố hợp chun dựa trên kết quả chứng nhận hợp chuẩn của tổ chức chứng nhận

5.

Đăng ký công bhợp chuẩn dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh

6.

Đăng ký công bố hợp quy đối với các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường được quản lý bởi các quy chuẩn kthuật quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành dựa trên kết quả chứng nhận hợp quy của tổ chức chứng nhận

7.

Đăng ký công bhợp quy đối với các sản phm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường được quản lý bi các quy chuẩn kthuật quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh

8.

Kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ

9.

Xét tặng giải thưởng cht lượng quốc gia

10.

Cấp giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất ôxy hóa, các hợp cht ô xít hữu cơ và các hợp chất ăn mòn bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

II

Lĩnh vực Sở hữu trí tuệ: 02 TTHC

1.

Cp giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp

2.

Cấp lại Giy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp

III

Lĩnh vực Năng lưng nguyên tử: 05 TTHC

1.

Khai báo thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế

2.

Thủ tục cấp và cấp lại chứng chỉ nhân viên bức xạ (người phụ trách an toàn cơ sở X-quang chn đoán trong y tế)

3.

Thủ tục sửa đổi, bổ sung giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế)

4.

Thủ tục gia hạn giấy phép sử dụng thiết bị X-quang chn đoán trong y tế

5.

Thủ tục cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X- quang chn đoán trong y tế)

C. THỦ TC HÀNH CHÍNH BÃI BỎ: 01   TTHC

STT

Tên thủ tục hành chính

I

Lĩnh vực Shữu trí tuệ: 01 TTHC

1.

Đăng ký chủ trì thực hiện dự án do Trung ương ủy quyn cho địa phương quản lý thuộc Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ

Tổng cộng: 20 thủ tục (Bao gồm 95 trang văn bản)

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản