5708

Quyết định 3131/2004/QĐ-UB về việc đổi tên Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thuốc trừ sâu Sài Gòn do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

5708
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 3131/2004/QĐ-UB về việc đổi tên Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thuốc trừ sâu Sài Gòn do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 3131/2004/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Thiện Nhân
Ngày ban hành: 30/06/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 3131/2004/QĐ-UB
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh
Người ký: Nguyễn Thiện Nhân
Ngày ban hành: 30/06/2004
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3131/2004/QĐ-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 06 năm 2004 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐỔI TÊN CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THUỐC TRỪ SÂU SÀI GÒN.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 ;
Căn cứ Quyết định số 482/QĐ-UB ngày 09 tháng 02 năm 2004 của ủy ban nhân dân thành phố về việc chuyển đổi doanh nghiệp Nhà nước Công ty Thuốc trừ sâu Sài Gòn thành Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thuốc trừ sâu Sài Gòn ;
Căn cứ Quyết định số 2583/QĐ-UB ngày 04 tháng 6 năm 2004 của ủy ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thuốc trừ sâu Sài Gòn ;
Xét Tờ trình số 670/TT/TTS-SG/TCHC ngày 21 tháng 5 năm 2004 của Công ty Thuốc trừ sâu Sài Gòn và số 364/CV/TCT ngày 08 tháng 6 năm 2004 của Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn về việc đề nghị đổi tên Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thuốc trừ sâu Sài Gòn thành Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Bảo vệ thực vật Sài Gòn ;
Xét Tờ trình số 266/ĐMDN ngày 11 tháng 6 năm 2004 của Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp thành phố ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay đổi tên Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thuốc trừ sâu Sài Gòn (được chuyển đổi từ Doanh nghiệp Nhà nước theo Quyết định số 482/QĐ-UB ngày 09 tháng 02 năm 2004 và được phê duyệt Điều lệ theo Quyết định số 2583/QĐ-UB ngày 04 tháng 6 năm 2004 của ủy ban nhân dân thành phố), như sau :

- Tên gọi đầy đủ bằng tiếng Việt Nam : Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Bảo vệ thực vật Sài Gòn;

- Tên giao dịch quốc tế : Saigon plant protection state limited company;

- Tên viết tắt : SPC.S.Ltd;

- Logo : SPC.

Điều 2. Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thuốc trừ sâu Sài Gòn đã được phê duyệt có những điều khoản liên quan đến tên gọi được thay đổi tương ứng theo Điều 1 Quyết định này. Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thuốc trừ sâu Sài Gòn được đăng ký kinh doanh với tên gọi mới theo Luật Doanh nghiệp.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ngoài việc điều chỉnh tên Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thuốc trừ sâu Sài Gòn thì các nội dung khác trong Quyết định số 482/QĐ-UB ngày 09 tháng 02 năm 2004 và Quyết định số 2583/QĐ-UB ngày 04 tháng 6 năm 2004 của ủy ban nhân dân thành phố vẫn có hiệu lực thi hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Chi cục trưởng Chi cục tài chính doanh nghiệp thành phố, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn, Chủ tịch Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thuốc trừ sâu Sài Gòn và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận :
- Như điều 4
- Văn phòng Chính phủ
- Bộ KH&ĐT, Bộ Tài chính
- BCĐ Đổi mới và PTDN TW
- Thường trực Thành ủy
- VP Thành ủy và Ban TC Thành ủy
- TTUB : CT, các PCT
- Cục Thuế TP, Công an TP (PC13)
- Chi nhánh NHNN/TP
- VPHĐ-UB : các PVP
- Tổ CNN
- Lưu (CNN-K)

KT. CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ
PHÓ CHỦ TỊCH/THƯỜNG TRỰC

 Nguyễn Thiện Nhân

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản