Văn bản gốc
LawNet .vn

{{VBModel.Document.News_Subject}}

Số hiệu: {{VBModel.Document.News_Code}} Loại văn bản: {{VBModel.Document.LawType.LawType_Name}}
Nơi ban hành: {{VBModel.Document.Organ}} Người ký: {{VBModel.Document.Singer}}
Ngày ban hành: {{VBModel.Document.News_Dates_Date}} Ngày hiệu lực: {{VBModel.Document.News_EffectDate_Date}}
Ngày công báo: {{VBModel.Document.NgayCongBao}} Số công báo: {{VBModel.Document.SoCongBao}}
Tình trạng: {{VBModel.Document.TinhTrang}}
Số hiệu: {{VBModel.Document.News_Code}}
Loại văn bản: {{VBModel.Document.LawType.LawType_Name}}
Nơi ban hành: {{VBModel.Document.Organ}}
Người ký: {{VBModel.Document.Singer}}
Ngày ban hành: {{VBModel.Document.News_Dates_Date}}
Ngày hiệu lực: {{VBModel.Document.News_EffectDate_Date}}
Ngày công báo: {{VBModel.Document.NgayCongBao}}
Số công báo: {{VBModel.Document.SoCongBao}}
Tình trạng: {{VBModel.Document.TinhTrang}}

BỘ Y TẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3012/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 31 tháng 08 năm 2004 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI THI ĐUA NGÀNH Y TẾ

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Nghị định số 49/2003/NĐ-CP ngày 15/05/2003 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;
Theo đề nghị của các Ông: Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế Bộ Y tế.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thành lập Ban tổ chức Đại hội thi đua ngành Y tế (sau đây gọi là Ban tổ chức Đại hội) gồm các Ông, Bà có tên sau:

1. Ông Lê Ngọc Trọng, Thứ trưởng Bộ Y tế - Trưởng Ban

2. Bà Vũ Thị Phương, Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam - Phó trưởng Ban

3. Ông Trần Công Kỷ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Ủy viên thường trực

4. Ông Dương Quốc Trọng, Chánh Văn phòng - Ủy viên

5. Ông Trịnh Đình Cần, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ - Ủy viên

6. Ông Dương Huy Liệu, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính - Ủy viên

7. Ông Trịnh Quân Huấn, Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng - PC. HIV/AIDS - Ủy viên

8. Ông Lý Ngọc Kính, Vụ trưởng Vụ Điều trị - Ủy viên

9. Ông Cao Minh Quang, Cục trưởng Cục Quản lý Dược - Ủy viên

10. Ông Trần Đức Long, Phó Vụ trưởng vụ Pháp chế - Ủy viên

11. Ông Nguyễn Quang Thuận, Giám đốc TT. Truyền thông GDSK - Ủy viên

12. Ông Lê Thấu, Tổng Biên tập Báo Sức khỏe và Đời sống - Ủy viên

13. Ông Nguyễn Mạnh Hải, Chuyên viên Vụ Pháp chế - Ủy viên thư ký

14. Bà Mai Thị Hiên - Chuyên viên Vụ Pháp chế - Ủy viên thư ký

Điều 2. Ban tổ chức Đại hội có các nhiệm vụ:

1. Xây dựng và trình Bộ trưởng Bộ Y tế phê duyệt chương trình, kế hoạch tổ chức Đại hội thi đua ngành Y tế.

2. Chuẩn bị nội dung Đại hội thi đua ngành Y tế, bao gồm:

a. Báo cáo tổng kết, đánh giá phong trào thi đua, công tác khen thưởng trong ngành Y tế 2001-2005 và phương hướng công tác thi đua, khen thưởng của ngành giai đoạn 2006-2010;

b. Lựa chọn và xây dựng các báo cáo điển hình tiên tiến của tập thể và cá nhân tham luận tại Đại hội.

3. Tổ chức tuyên truyền và giáo dục về công tác thi đua, khen thưởng; giới thiệu các điển hình tiên tiến, những thành tựu nổi bật của ngành Y tế.

4. Chuẩn bị kinh phí và các điều kiện cần thiết khác cho việc tổ chức Đại hội đạt kết quả cao.

Điều 3. Thường trực Ban tổ chức Đại hội thi đua ngành Y tế đặt tại Vụ Pháp chế Bộ Y tế. Ban tổ chức Đại hội được thành lập các tiểu ban giúp việc để thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Điều 2 của Quyết định này. Danh sách các tiểu ban do Vụ trưởng Vụ Pháp chế đề xuất và trình trưởng Ban tổ chức Đại hội quyết định.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành.

Điều 5. Các Ông, Bà: Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ Bộ Y tế và các Ông, Bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ
 Trần Thị Trung Chiến

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Tin tức Liên quan Văn bản