8764

Quyết định 30/2005/QĐ-BCN chuyển Công ty Xây lắp Hoá chất thành Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên Xây lắp Hoá chất do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

8764
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 30/2005/QĐ-BCN chuyển Công ty Xây lắp Hoá chất thành Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên Xây lắp Hoá chất do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Số hiệu: 30/2005/QĐ-BCN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Công nghiệp Người ký: Nguyễn Xuân Thuý
Ngày ban hành: 25/07/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 27/08/2005 Số công báo: 40-41
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 30/2005/QĐ-BCN
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Công nghiệp
Người ký: Nguyễn Xuân Thuý
Ngày ban hành: 25/07/2005
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 27/08/2005
Số công báo: 40-41
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG NGHIỆP
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 30/2005/QĐ-BCN

Hà Nội, ngày 25 tháng 07 năm 2005 


QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHUYỂN CÔNG TY XÂY LẮP HOÁ CHẤT THÀNH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN NHÀ NƯỚC MỘT THÀNH VIÊN XÂY LẮP HOÁ CHẤT

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 55/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công nghiệp;
Căn cứ Nghị định số 63/2001/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2001 của Chính phủ về chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội thành Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên;
Căn cứ Quyết định số 125/QĐ-TTg ngày 28 tháng 01 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tổng thể sắp xếp, đổi mới Tổng công ty nhà nước và doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ Công nghiệp giai đoạn 2003-2005;
Xét đề nghị của Tổng công ty Xây dựng công nghiệp Việt Nam (Công văn số 519/CV-ĐMDN ngày 11 tháng 7 năm 2005)và Hồ sơ chuyển đổi Công ty Xây lắp Hoá chất thành Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên Xây lắp Hoá chất;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chuyển Công ty Xây lắp Hoá chất, doanh nghiệp thành viên hạch toán độc lập thuộc Tổng công ty Xây dựng công nghiệp Việt Nam thành Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên Xây lắp Hoá chất.

Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên Xây lắp Hoá chất (gọi tắt là Công ty) có con dấu riêng, được mở tài khoản tại các Ngân hàng theo quy định của pháp luật, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty do Hội đồng quản trị Tổng công ty Xây dựng công nghiệp Việt Nam phê duyệt.

- Tên gọi đầy đủ : Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên Xây lắp Hoá chất.

- Tên viết tắt : Công ty Xây lắp Hoá chất.

- Tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh :

Chemical Construction Installation Limited Company.

- Tên viết tắt tiếng Anh : CCIC

- Trụ sở chính đặt tại : 124, Tôn Đức Thắng, phường Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

- Vốn điều lệ của Công ty: 30.000.000.000 đồng (Ba mươi tỷ đồng chẵn).

Điều 2. Ngành nghề kinh doanh của Công ty:

- Xây dựng công trình công nghiệp, công cộng và dân dụng; xây dựng đường bộ, sân bay, bến cảng; công trình thuỷ lợi, hồ chứa nước; đường dây và trạm điện đến 220 kV;

- Lắp đặt đồng bộ dây chuyền thiết bị công nghệ: hoá chất, xây dựng, xi măng, điện, thuỷ lợi, đo lường và tự động hoá;

- Sản xuất và cung cấp vật liệu xây dựng, bê tông thương phẩm và các sản phẩm bê tông;

- Thiết kế công trình công nghiệp và dân dụng đến nhóm B, tư vấn đầu tư và quản lý dự án;

- Chế tạo thiết bị và các sản phẩm cơ khí;

- Dịch vụ vận tải đường bộ và cho thuê thiết bị thi công;

- Kinh doanh xuất nhập khẩu thiết bị, vật tư kỹ thuật;

- Kinh doanh nhà đất, du lịch, khách sạn;

- Kinh doanh các ngành nghề khác theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Tổ chức và hoạt động của Công ty:

1. Cơ cấu tổ chức của Công ty gồm có:

a) Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty;

b) Các Phó Giám đốc Công ty, Kế toán trưởng và bộ máy giúp việc;

c) Các đơn vị trực thuộc Công ty.

2. Tổ chức và hoạt động của Công ty được quy định cụ thể trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Điều 4. Tổ chức được Nhà nước uỷ quyền là đại diện chủ sở hữu:

Hội đồng quản trị Tổng công ty Xây dựng công nghiệp Việt Nam.

Địa chỉ : Số 5 Láng Hạ, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

Hội đồng quản trị Tổng công ty Xây dựng công nghiệp Việt Nam có trách nhiệm bổ sung vốn điều lệ theo cam kết và thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu vốn theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

Điều 5. Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên Xây lắp Hoá chất có trách nhiệm tiếp nhận và sử dụng có hiệu quả vốn, tài sản do Hội đồng quản trị Tổng công ty Xây dựng công nghiệp Việt Nam giao để thực hiện nhiệm vụ phát triển sản xuất kinh doanh; kế thừa các quyền, lợi ích và những nghĩa vụ hợp pháp về tiền vốn, tài sản, lao động, đất đai của Công ty Xây lắp Hoá chất.

Điều 6. Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên Xây lắp Hoá chất có trách nhiệm xây dựng Điều lệ của Công ty trình Hội đồng quản trị Tổng công ty Xây dựng công nghiệp Việt Nam phê duyệt; bổ nhiệm các Phó giám đốc, Kế toán trưởng Công ty theo quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 7. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng thuộc Bộ, Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Tổng công ty Xây dựng công nghiệp Việt Nam, Giám đốc Công ty Xây lắp Hoá chất, Chủ tịch và Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên Xây lắp Hoá chất chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Như Điều 7,
- VP Chính phủ,
- Các Bộ : Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công an, LĐTB&XH, Nội vụ, Tư pháp,
- Ngân hàng Nhà nước,
- UBND TP.Hà Nội,
- Bộ trưởng (để b/c),
- Các đồng chí Thứ trưởng,
- Ban Đổi mới và PTDN Bộ,
- Công đoàn Công nghiệp Việt Nam,
- Cty Xây lắp Hoá chất (5b),
- Công báo,
- Lưu VP, TCCB.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP
THỨ TRƯỞNG
 


Nguyễn Xuân Thuý

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản