6077

Quyết định 295/2005/QĐ-TTG thành lập Ủy ban Quốc gia về thập kỷ giáo dục vì sự phát triển bền vững của Việt Nam (2005 - 2014) do Thủ tướng Chính phủ ban hành

6077
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 295/2005/QĐ-TTG thành lập Ủy ban Quốc gia về thập kỷ giáo dục vì sự phát triển bền vững của Việt Nam (2005 - 2014) do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 295/2005/QĐ-TTG Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 11/11/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 18/11/2005 Số công báo: 19-20
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 295/2005/QĐ-TTG
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ
Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 11/11/2005
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 18/11/2005
Số công báo: 19-20
Tình trạng: Đã biết

  THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 295/2005/QĐ-TTG

Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2005 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP ỦY BAN QUỐC GIA VỀ THẬP KỶ GIÁO DỤC VÌ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CỦA VIỆT NAM (2005 – 2014)

THỦ TƯỚNTHỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ G CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Xét đề nghị của Chủ tịch Ủy ban Quốc gia UNESCO của Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ủy ban Quốc gia về thập kỷ giáo dục vì sự phát triển bền vững của Việt Nam (gọi tắt là Ủy ban) để giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo thực hiện các hoạt động của Việt Nam trong khuôn khổ hoạt động của thập kỷ giáo dục vì sự phát triển bền vững của Liên hợp quốc (2005 - 2014).

Điều 2. Ủy ban có chức năng, nhiệm vụ sau:

- Nghiên cứu và tư vấn cho Thủ tướng Chính phủ về các vấn đề liên quan đến chiến lược, chính sách và chương trình thực hiện giáo dục vì sự phát triển bền vững.

- Thúc đẩy chương trình hợp tác giữa Việt Nam và UNESCO và điều phối hoạt động của các ngành giáo dục, văn hoá, khoa học, thông tin, môi trường ... trong khuôn khổ các hoạt động của thập kỷ giáo dục vì sự phát triển bền vững của Liên hợp quốc (2005 - 2014).

- Phối hợp với các Bộ, ngành liên quan tổ chức tuyên truyền, nghiên cứu, đào tạo và cung cấp thông tin liên quan đến các hoạt động giáo dục vì sự phát triển bền vững.

Tổng hợp và định kỳ báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình hoạt động và hợp tác trong khuôn khổ thập kỷ giáo dục vì sự phát triển bền vững của Liên hợp quốc (2005 - 2014).

Điều 3. Thành viên Ủy ban gồm:

1. Một Phó Thủ tướng Chính phủ, phụ trách công tác văn xã làm Chủ tịch Ủy ban.

2. Chủ tịch Ủy ban Quốc gia UNESCO của Việt Nam, làm Phó Chủ tịch thường trực:

3. Các Phó Chủ tịch là Thứ trưởng của các Bộ: Giáo dục và Đào tạo, Khoa học và Công nghệ, Tài nguyên và Môi trường, Văn hoá - Thông tin.

4. Các Ủy viên là đại diện lãnh đạo của các Bộ, cơ quan sau: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Văn phòng Chính phủ, Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, Ủy ban Quốc gia UNESCO của Việt Nam, Viện Khoa học Xã hội Việt Nam, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Trung tâm Công nghệ giáo dục (Bộ Giáo dục và Đào tạo), Viện Chiến lược giáo dục và Chương trình giảng dạy (Bộ Giáo dục và Đào tạo) và một số chuyên gia đầu ngành về giáo dục, văn hóa, thông tin, môi trường.

Điều 4. Việc bổ nhiệm các thành viên của Ủy ban do Chủ tịch Ủy ban quyết định theo đề nghị của các Bộ, cơ quan liên quan.

Điều 5. Ban Thư ký của Ủy ban là bộ phận trực thuộc của Ủy ban Quốc gia UNESCO của Việt Nam có nhiệm vụ giúp việc cho Ủy ban, chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Chủ tịch và Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban, danh sách Ban Thư ký do Chủ tịch Ủy ban quyết định.

Điều 6. Quy chế làm việc của Ủy ban do Chủ tịch Ủy ban quy định.

Điều 7. Ủy ban có con dấu riêng. Kinh phí hoạt động của Ủy ban do ngân sách nhà nước bảo đảm, được tính trong ngân sách được cấp cho Bộ Ngoại giao. Mọi hoạt động liên quan đến kinh phí của Ủy ban phải tuân thủ theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

Điều 8. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 9. Bộ trưởng các Bộ: Ngoại giao, Giáo dục và Đào tạo, Khoa học và Công nghệ, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Tài chính, Văn hóa - Thông tin; các thành viên có tên tại Điều 3, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Phan Văn Khải

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản