6188

Quyết định 292/2003/QĐ-TTg phê duyệt Phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2003 - 2005 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

6188
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 292/2003/QĐ-TTg phê duyệt Phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2003 - 2005 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 292/2003/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 18/03/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 10/04/2003 Số công báo: 21-22
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 292/2003/QĐ-TTg
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ
Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 18/03/2003
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 10/04/2003
Số công báo: 21-22
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 292/2003/QĐ-TTG

Hà Nội, ngày 18 tháng 03 năm 2003 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN TỔNG THỂ SẮP XẾP, ĐỔI MỚI DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC TỈNH THANH HÓA GIAI ĐOẠN 2003 - 2005

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Quyết định số 58/2002/QĐ-TTg ngày 26 tháng 4 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp nhà nước và Tổng công ty nhà nước;
Căn cứ Chỉ thị số 01/2003/CT-TTg ngày 16 tháng 01 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước;
Xét đề nghị của ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa (các công văn : số 3575/UB-ĐMDN ngày 23 tháng 10 năm 2002, số 2006/UB-ĐMDN ngày 24 tháng 6 năm 2002, số 1519/UB-ĐMDN ngày 20 tháng 5 năm 2002, số 605/UB-ĐMDN ngày 03 tháng 3 năm 2003), ý kiến của Tỉnh ủy Thanh Hoá (công văn số 290-CV/TU ngày 22 tháng 10 năm 2002), ý kiến của các Bộ : Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 7518 BKH/DN ngày 27 tháng 11 năm 2002), Tài chính (công văn số 13064 TC/TCDN ngày 29 tháng 11 năm 2002), Lao động - Thương binh và Xã hội (công văn số 3947 /LĐTBXH-CSLĐVL ngày 13 tháng 11 năm 2002), Nội vụ (các công văn : số 881/BNV-TCBC ngày 02 tháng 12 năm 2002, số 973/BNV-TCBC ngày 11 tháng 12 năm 2002) và đặc điểm kinh tế - xã hội của tỉnh Thanh Hóa,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Phê duyệt Phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2003 đến 2005 như phụ lục kèm theo.

Điều 2.

a) Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện việc sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc theo đúng nội dung và tiến độ đã được duyệt. Trường hợp điều chỉnh, bổ sung phải được sự chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ. Những doanh nghiệp có kế hoạch thực hiện sắp xếp vào năm 2002, đến nay chưa hoàn thành thì tiếp tục chuyển sang thực hiện sắp xếp vào năm 2003.

b) Tại thời điểm hiện nay, chưa thực hiện thí điểm mô hình Công ty mẹ - Công ty con tại Công ty Đầu tư và Xây dựng Thanh Hoá, Nhà nước tiếp tục nắm giữ 100% vốn điều lệ của Công ty. ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá có biện pháp đầu tư phát triển, mở rộng sản xuất kinh doanh, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp; trên cơ sở đó, nghiên cứu hình thức sắp xếp, đổi mới phù hợp để Công ty đáp ứng được vai trò là doanh nghiệp nhà nước mạnh của tỉnh trong lĩnh vực xây lắp.

Điều 3. Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nội vụ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan liên quan có trách nhiệm phối hợp với ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa trong việc thực hiện Phương án.

Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp chịu trách nhiệm đôn đốc, hướng dẫn và theo dõi việc thực hiện Phương án này, đồng thời kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ các giải pháp tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày ký.

Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./.

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ,
- Ban Kinh tế Trung ương,
- Các Bộ : Kế hoạch và Đầu tư,
Tài chính, Nội vụ,
Lao động - Thương binh và Xã hội,
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,
- UBND tỉnh Thanh Hoá,
- Công báo,
- VPCP : BTCN, PCN Nguyễn Minh Thông,
các Vụ : TH, KTTH, ĐPI,
- Lưu : ĐMDN (5b), VT.

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC TỈNH THANH HÓA THỰC HIỆN SẮP XẾP, ĐỔI MỚI GIAI ĐOẠN 2003 – 2005
(Ban hành kèm theo Quyết định số 292/2003/QĐ-TTg ngày 18 tháng 3 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ)

I. NHỮNG DOANH NGHIỆP MÀ NHÀ NƯỚC TIẾP TỤC NẮM GIỮ 100% VỐN ĐIỀU LỆ :

A. Doanh nghiệp nhà nước hoạt động công ích :

1. Công ty Thuỷ nông Bắc Sông Mã,

2. Công ty Thuỷ nông Sông Chu,

3. Xí nghiệp Thuỷ nông Nam Sông Mã,

4. Công ty Môi trường và Công trình đô thị,

5. Trạm Đăng kiểm phương tiện cơ giới đường bộ Thanh Hoá.

B. Doanh nghiệp nhà nước hoạt động kinh doanh :

1. Công ty Thương mại và Đầu tư phát triển miền núi Thanh Hóa,

2. Nhà xuất bản,

3. Công ty Xổ số kiến thiết,

4. Nhà in Báo Thanh Hóa,

5. Công ty Cấp thoát nước,

6. Lâm trường sông Lò,

7. Lâm trường Lang Chánh,

8. Lâm trường Thạch Thành,

9. Công ty Đầu tư và Xây dựng Thanh Hoá (tên cũ là Công ty Xây dựng số 1 Thanh Hoá),

II. Các nông trường quốc doanh hiện có (12 nông trường) đã thực hiện giao đất khoán 20 năm cho các hộ nông trường viên theo Nghị định số 01/NĐ-CP ngày 04 tháng 01 năm 1995 của Chính phủ :

Cần đổi mới cách quản lý, chuyển hướng gắn với vùng nguyên liệu của các cơ sở chế biến và cung ứng các dịch vụ kỹ thuật đầu vào, đầu ra cho các hộ nông trường viên và nông dân trong vùng. Căn cứ quy định hiện hành, có thể nghiên cứu việc góp vốn, tài sản với các nhà máy chế biến trong địa bàn để thành lập các công ty cổ phần.

III. Các lâm trường quốc doanh thực hiện đổi mới, sắp xếp theo Quyết định số 187/1999/QĐ-TTg ngày 16 tháng 9 năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ về đổi mới tổ chức và cơ chế quản lý lâm trường quốc doanh :

1. Lâm trường Bá Thước,

2. Lâm trường Sim,

3. Lâm trường Cẩm Thuỷ,

4. Lâm trường sông Đằn,

5. Lâm trường sông Chàng,

6. Lâm trường Na Mèo,

7. Lâm trường Thanh Kỳ,

8. Lâm trường Như Xuân,

9. Lâm trường luồng Lang Chánh.

IV. DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC THỰC HIỆN CỔ PHẦN HOÁ, TRONG ĐÓ NHÀ NƯỚC NẮM GIỮ TRÊN 50% VỐN ĐIỀU LỆ :

Thực hiện năm 2003

1. Xí nghiệp Lợn giống Thọ Xuân,

2. Công ty Dược vật tư y tế.

Thực hiện năm 2004 :

1. Công ty Quản lý đường bộ 1,

2. Công ty Quản lý đường bộ 2,

3. Công ty Quản lý đường sông,

4. Xí nghiệp Xây dựng và Quản lý giao thông công chính Thạch Thành,

5. Xí nghiệp Xây dựng và Quản lý giao thông công chính Nông Cống,

6. Công ty Khoáng sản xây dựng và Phụ gia xi măng,

7. Công ty Xuất khẩu lao động và chuyên gia.

V. DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC THỰC HIỆN CỔ PHẦN HOÁ, KHI BÁN CỔ PHẦN LẦN ĐẦU NHÀ NƯỚC GIỮ CỔ PHẦN THẤP NHẤT LÀ 51% :

Thực hiện năm 2004 :

1. Công ty Xây dựng công trình kỹ thuật đô thị,

2. Công ty Xuất nhập khẩu thuỷ sản,

3. Công ty Xuất nhập khẩu Thanh Hoá.

VI. DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC THỰC HIỆN CỔ PHẦN HOÁ, TRONG ĐÓ NHÀ NƯỚC GIỮ DƯỚI 50% VỐN ĐIỀU LỆ HOẶC KHÔNG NẮM GIỮ CỔ PHẦN :

Thực hiện năm 2003 :

1. Công ty Giống cây trồng,

2. Công ty Thuỷ sản Thanh Hoá,

3. Công ty Vĩnh Hoa,

4. Công ty Ăn uống và Dịch vụ,

5. Công ty Phát triển phát thanh truyền hình,

6. Công ty Tư vấn thuỷ lợi,

7. Công ty Cơ khí Sông Chu,

8. Công ty May Thanh Hoá,

9. Công ty Công nghệ phẩm,

10. Công ty Điện máy hoá chất,

11. Công ty Vật liệu Cẩm Trướng,

12. Công ty May Bỉm Sơn,

13. Công ty Tư vấn giao thông,

14. Công ty Cầu,

15. Công ty Sách thiết bị trường học,

16. Công ty In Ba Đình,

17. Công ty Kinh doanh nhà,

18. Công ty Bao bì Thanh Hoá,

19. Công ty Mía đường Thanh Hoá,

20. Công ty Thực phẩm nông sản,

21. Công ty Xe khách.

Thực hiện năm 2004 :

1. Công ty Xây dựng số 3,

2. Công ty Tư vấn xây dựng,

3. Công ty Công trình giao thông 1,

4. Công ty Công trình giao thông 2,

5. Cảng Thanh Hoá,

6. Công ty Xây dựng số 2,

7. Công ty Điện cơ,

8. Công ty Dịch vụ thương mại,

9. Xí nghiệp Xây dựng giao thông Yên Định.

Thực hiện năm 2005 :

1. Công ty Cao su cà phê.

VII. Doanh nghiệp nhà nước thực hiện giao doanh nghiệp :

1. Xí nghiệp Gạch Tự Lực (thực hiện năm 2003).

VIII. Doanh nghiệp nhà nước thực hiện bán doanh nghiệp :

Thực hiện năm 2003 :

1. Công ty Vận tải sông biển,

2. Xí nghiệp Giấy Thanh Sơn,

3. Xí nghiệp Cơ khí Đò Lèn,

4. Công ty Đại lý vận tải biển,

5. Công ty Đông lạnh xuất khẩu Hoằng Trường.

IX. DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC CHUYỂN THÀNH ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÓ THU :

Công ty Điện ảnh (thực hiện năm 2003),

X. Doanh nghiệp nhà nước sáp nhập vào doanh nghiệp nhà nước khác :

Thực hiện năm 2003 :

1. Xí nghiệp Thuỷ nông Nga Sơn (sáp nhập vào Công ty Thuỷ nông Bắc Sông Mã),

2. Xí nghiệp Thuỷ nông Hà Trung (sáp nhập và Công ty Thuỷ nông Bắc Sông Mã),

3. Trạm Thuỷ nông thị xã Bỉm Sơn (sáp nhập vào Công ty Thuỷ nông Bắc Sông Mã),

4. Xí nghiệp Thủy nông Vĩnh Lộc (sáp nhập vào Công ty Thuỷ nông Nam Sông Mã),

5. Xí nghiệp Thuỷ nông Thạch Thành (sáp nhập vào Công ty Thuỷ nông Sông Chu),

6. Xí nghiệp Thủy nông Cẩm Thuỷ (sáp nhập vào Công ty Thuỷ nông Sông Chu),

7. Xí nghiệp Thuỷ nông Thọ Xuân (sáp nhập vào Công ty Thuỷ nông Sông Chu),

8. Các đơn vị thuỷ nông các huyện : Ngọc Lạc, Bá Thước, Mường Lát sáp nhập vào Công ty Thuỷ nông Sông Chu,

9. Xí nghiệp Nuôi tôm xuất khẩu (sáp nhập vào Công ty Xuất nhập khẩu thuỷ sản Thanh Hoá sau đó tiến hành cổ phần hoá).

XI. DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC THỰC HIỆN GIẢI THỂ :

1. Công ty Thuỷ đặc sản tươi sống xuất khẩu.

XII. DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC CHUYỂN ĐI NƠI KHÁC QUẢN LÝ :

1. Công ty Cơ điện, điện tử Lam Sơn,

2. Công ty Dịch vụ kỹ thuật con nuôi Hoằng Hoá,

3. Việc điều chuyển doanh nghiệp nhà nước thực hiện theo đúng quy định hiện hành. Trường hợp phương án sắp xếp doanh nghiệp của cơ quan tiếp nhận đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt thì việc điều chuyển doanh nghiệp phải được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận. Nếu không thực hiện được phương án điều chuyển thì tiến hành cổ phần hoá các doanh nghiệp trên vào năm 2004 theo hình thức Nhà nước giữ dưới 50% vốn điều lệ hoặc không giữ cổ phần ./.

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản