Văn bản gốc
LawNet .vn

{{VBModel.Document.News_Subject}}

Số hiệu: {{VBModel.Document.News_Code}} Loại văn bản: {{VBModel.Document.LawType.LawType_Name}}
Nơi ban hành: {{VBModel.Document.Organ}} Người ký: {{VBModel.Document.Singer}}
Ngày ban hành: {{VBModel.Document.News_Dates_Date}} Ngày hiệu lực: {{VBModel.Document.News_EffectDate_Date}}
Ngày công báo: {{VBModel.Document.NgayCongBao}} Số công báo: {{VBModel.Document.SoCongBao}}
Tình trạng: {{VBModel.Document.TinhTrang}}
Số hiệu: {{VBModel.Document.News_Code}}
Loại văn bản: {{VBModel.Document.LawType.LawType_Name}}
Nơi ban hành: {{VBModel.Document.Organ}}
Người ký: {{VBModel.Document.Singer}}
Ngày ban hành: {{VBModel.Document.News_Dates_Date}}
Ngày hiệu lực: {{VBModel.Document.News_EffectDate_Date}}
Ngày công báo: {{VBModel.Document.NgayCongBao}}
Số công báo: {{VBModel.Document.SoCongBao}}
Tình trạng: {{VBModel.Document.TinhTrang}}

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 29/2014/QĐ-UBND

Điện Biên, ngày 24 tháng 10 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP QUẢN LÝ LAO ĐỘNG LÀ NGƯỜI NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐIỆN BIÊN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Bộ luật Lao động ngày 18 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 95/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;

Căn cứ Nghị định số 102/2013/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động người nước ngoài làm việc tại Việt Nam;

Căn cứ Thông tư số 03/2014/TT-BLĐTBXH ngày 20 tháng 01 năm 2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 102/2013/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động người nước ngoài làm việc tại Việt Nam;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp quản lý lao động là người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 26/2011/QĐ-UBND ngày 14 tháng 9 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc ban hành Quy chế quản lý lao động là người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Lao động - Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Tư pháp, Y tế, Ngoại vụ; Giám đốc Công an tỉnh; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Giám đốc các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức và cá nhân có sử dụng lao động là người nước ngoài chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Xuân Kôi

 

QUY CHẾ

PHỐI HỢP QUẢN LÝ LAO ĐỘNG LÀ NGƯỜI NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐIỆN BIÊN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 29/2014/QĐ-UBND ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định nguyên tắc, nội dung, trách nhiệm phối hợp trong công tác quản lý người lao động nước ngoài giữa các Sở, ban, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân sử dụng lao động là người nước ngoài làm việc trên địa tỉnh Điện Biên.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Các cơ quan nhà nước có liên quan trong công tác quản lý người nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp, tổ chức trên địa bàn tỉnh, gồm: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Ngoại vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tư pháp, Sở Y tế, Sở Công Thương, Sở Thông tin và Truyền thông, Công an tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

2. Các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân (gọi chung là người sử dụng lao động), nhà thầu trên địa bàn tỉnh có sử dụng lao động là người nước ngoài theo quy định tại Khoản 2 Điều 2 Nghị định số 102/2013/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động người nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

3. Người lao động là người mang quốc tịch nước ngoài vào làm việc tại tỉnh Điện Biên theo quy định tại Khoản 1 Điều 2 Nghị định số 102/2013/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động người nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

Điều 3. Nguyên tắc phối hợp

1. Thực hiện theo nguyên tắc tuân thủ các quy định của pháp luật, đúng với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi cơ quan. Đồng thời, nâng cao trách nhiệm thực hiện có hiệu quả trong việc giải quyết các thủ tục hành chính và những vấn đề có liên quan đến người nước ngoài.

2. Các cơ quan quản lý nhà nước có trách nhiệm chủ động tổ chức thực hiện công tác quản lý người lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh trong phạm vi trách nhiệm được giao; đồng thời, chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan để đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ trong việc thực hiện quản lý nhà nước về lao động người nước ngoài đến cư trú và làm việc trên địa bàn tỉnh.

3. Bảo đảm sự phối hợp thường xuyên, chặt chẽ, kịp thời và trao đổi thông tin giữa các cơ quan quản lý nhà nước về tuyển dụng và quản lý người lao động nước ngoài trên địa bàn tỉnh.

4. Tuân thủ pháp luật và các Điều ước, Thỏa thuận quốc tế mà Việt Nam đã ký kết hoặc tham gia; tuân thủ và phù hợp với nội dung Giấy phép lao động và việc sử dụng Giấy phép lao động.

Điều 4. Nội dung phối hợp

1. Xây dựng kế hoạch hướng dẫn, tuyên truyền phổ biến các nội dung cơ bản của pháp luật lao động trong công tác quản lý người lao động nước ngoài đến cư trú và làm việc trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

2. Phối hợp hướng dẫn về trình tự, thủ tục tuyển dụng, cấp giấy phép lao động, cấp lại giấy phép lao động, xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài; quản lý xuất, nhập cảnh, cấp và gia hạn visa, đăng ký tạm trú; cấp lý lịch tư pháp, phát hiện và xử lý đối với các trường hợp không thực hiện đúng quy định của pháp luật về tuyển dụng và quản lý lao động người nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

3. Phối hợp thanh, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng và quản lý lao động là người nước ngoài làm việc tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức hoạt động trên địa bàn tỉnh; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật lao động.

4. Tổng hợp báo cáo và cung cấp thông tin giữa các cơ quan, đơn vị về tình hình tuyển dụng, sử dụng và quản lý người lao động nước ngoài làm việc tại tỉnh Điện Biên.

Chương II

TRÁCH NHIỆM PHỐI HỢP GIỮA CÁC CƠ QUAN QUẢN LÝ LAO ĐỘNG LÀ NGƯỜI NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Điều 5. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

1. Chủ trì tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện các công việc có liên quan đến tuyển và quản lý người lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Ủy ban nhân dân tỉnh; là đầu mối thiết lập, củng cố và duy trì các mối quan hệ với các Sở, ngành, địa phương, doanh nghiệp trong quản lý lao động là người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh.

2. Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành có liên quan đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có sử dụng lao động là người nước ngoài thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng và quản lý người lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

3. Chủ trì, phối hợp với Sở, ban, ngành và đơn vị liên quan tổ chức tập huấn, tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật, pháp luật lao động Việt Nam và hướng dẫn trình tự, thủ tục, hồ sơ cấp giấy phép lao động, cấp lại giấy phép lao động cho các doanh nghiệp, tổ chức, nhà thầu và người lao động nước ngoài trên địa bàn tỉnh.

4. Tiếp nhận, tổng hợp, thẩm định nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài vào từng vị trí công việc tại tỉnh trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận và thông báo bằng văn bản về từng vị trí công việc được sử dụng người lao động nước ngoài đối với từng người sử dụng lao động theo chấp thuận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

5. Tiếp nhận và lưu trữ hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động, cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh và hồ sơ đề nghị xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động.

6. Thực hiện cấp giấy phép lao động, cấp lại giấy phép lao động, xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động cho lao động là người nước ngoài vào làm việc tại các doanh nghiệp, tổ chức theo quy định của pháp luật về tuyển dụng và quản lý lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

7. Hàng quý chủ trì, phối hợp với các ngành có liên quan kiểm tra tình hình thực hiện các quy định của pháp luật Việt Nam đối với người lao động nước ngoài làm việc tại các gói thầu do nhà thầu trúng thầu trên địa bàn thực hiện. Đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Điều 22 Nghị định số 95/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

8. Thực hiện việc thu hồi giấy phép lao động đã được cấp theo quy định tại Khoản 1 Điều 17 Nghị định số 102/2013/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

9. Đề nghị cơ quan công an trục xuất đối với trường hợp người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam không có giấy phép lao động (trừ các trường hợp người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động theo quy định tại Điều 7 Nghị định số 102/2013/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ).

10. Ứng dụng công nghệ thông tin trong việc quản lý và cấp giấy phép lao động, cấp lại giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài.

11. Tổ chức thực hiện việc giới thiệu, cung ứng người lao động Việt Nam cho người sử dụng lao động hoặc nhà thầu theo quy định của pháp luật.

12. Thực hiện báo cáo định kỳ

a) Trước ngày 05 hàng tháng thông báo cho Công an tỉnh về tình hình cấp giấy phép lao động theo mẫu quy định.

b) Báo cáo theo quý với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về người lao động nước ngoài làm việc tại tỉnh trước ngày 10 tháng đầu tiên của quý tiếp theo.

c) Định kỳ 6 tháng, trước ngày 15 tháng 7 và hàng năm, trước ngày 15 tháng 01 của năm kế tiếp báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tình hình người nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức trên địa bàn quản lý.

Điều 6. Công an tỉnh

1. Phối hợp chặt chẽ với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn, tuyên truyền pháp luật việc thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng và quản lý người lao động nước ngoài làm việc tại tỉnh Điện Biên.

2. Thực hiện quản lý xuất, nhập cảnh đối với người lao động là người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Điện Biên theo quy định của pháp luật hiện hành.

3. Hướng dẫn và cấp thị thực cho người lao động nước ngoài sau khi đã được cấp giấy phép lao động, cấp lại giấy phép lao động hoặc đã nộp đủ hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động, hồ sơ cấp lại giấy phép lao động.

4. Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thẩm định nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài vào từng vị trí công việc tại địa phương trước khi trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chấp thuận.

5. Thực hiện việc trục xuất người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam không có giấy phép lao động theo đề nghị của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

6. Phối hợp với các cơ quan có liên quan quản lý hướng dẫn, đôn đốc lao động là người nước ngoài, các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức có sử dụng lao động là người nước ngoài tuân thủ các quy định của pháp luật về an ninh trật tự và an toàn xã hội.

7. Thực hiện chức năng quản lý nhà nước trên lĩnh vực an ninh trật tự, phát hiện và ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật về an ninh trật tự và an toàn xã hội của lao động là người nước ngoài, các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức có sử dụng lao động là người nước ngoài; có các biện pháp xử lý theo thẩm quyền và quy định của pháp luật.

8. Phối hợp kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng và quản lý lao động là người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

9. Định kỳ hàng tháng cung cấp cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về số liệu người nước ngoài nhập cảnh vào tỉnh Điện Biên với mục đích lao động.

Điều 7. Sở Tư pháp

1. Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các ngành có liên quan tổ chức tập huấn, phổ biến, tuyên truyền và triển khai các văn bản quy định về công tác quản lý lao động người nước ngoài cho các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức có sử dụng người lao động nước ngoài.

2. Hướng dẫn trình tự, thủ tục, tiếp nhận, xử lý hồ sơ và phối hợp với Công an tỉnh thực hiện cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho người nước ngoài đang cư trú, làm việc trên địa bàn tỉnh Điện Biên theo quy định của pháp luật.

3. Quản lý, lưu trữ hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp đối với người lao động nước ngoài theo quy định.

4. Phối hợp kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng và quản lý lao động là người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Điều 8. Sở Kế hoạch và Đầu tư

1. Thẩm định hồ sơ cấp mới, điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; giấy chứng nhận hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp trong nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp nước ngoài có liên quan đến lao động là người nước ngoài theo quy định của pháp luật, đồng thời gửi bản sao các giấy chứng nhận nêu trên đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Công an tỉnh để phối hợp theo dõi, quản lý người lao động nước ngoài trên địa bàn.

2. Cung cấp danh sách các doanh nghiệp mới thành lập có liên quan đến yếu tố nước ngoài cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Công an tỉnh để cập nhật, theo dõi quản lý (03 tháng/1 lần).

3. Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đầu tư; giấy chứng nhận hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp ngừng hoạt động, giải thể, phá sản, thông báo với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan liên quan để theo dõi, quản lý.

4. Phối hợp với các ngành thực hiện thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng người lao động nước ngoài tại các đơn vị, doanh nghiệp; đề xuất xử lý những trường hợp vi phạm.

Điều 9. Sở Ngoại vụ

1. Phối hợp với cơ quan chức năng của tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố hướng dẫn, quản lý nhà nước các hoạt động của các tổ chức, cá nhân có sử dụng người lao động nước ngoài trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

2. Định kỳ 03 tháng một lần cung cấp cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội danh sách các tổ chức, cá nhân, tổ chức phi chính phủ của nước ngoài hoạt động trên địa bàn tỉnh.

Điều 10. Sở Công Thương

1. Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn các văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân nước ngoài, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh hoạt động trong lĩnh vực công thương có sử dụng lao động là người nước ngoài trên địa bàn tỉnh thực hiện các quy định của pháp luật lao động về quản lý lao động nước ngoài.

2. Thẩm định hồ sơ, thực hiện việc cấp, cấp lại, sửa đổi, bổ sung, gia hạn và thu hồi Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài hoạt động tại tỉnh Điện Biên.

Định kỳ 03 tháng/01 lần cung cấp cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội danh sách các văn phòng đại diện, chi nhánh của doanh nghiệp nước ngoài được thành lập hoặc giải thể.

3. Thông báo cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Công an tỉnh về tình hình cấp, cấp lại, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, thu hồi giấy phép, giải thể của văn phòng đại diện và chi nhánh của doanh nghiệp nước ngoài hoạt động trên địa bàn tỉnh.

4. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan thanh tra, kiểm tra hoạt động của Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh hoạt động trong lĩnh vực công thương có sử dụng lao động là người nước ngoài theo quy định của pháp luật.

Điều 11. Sở Y tế

1. Công bố danh sách các cơ sở y tế đủ điều kiện khám sức khỏe cho lao động người nước ngoài cho các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức có sử dụng người lao động nước ngoài biết.

2. Hướng dẫn và chỉ đạo các cơ sở y tế tổ chức khám sức khỏe cho người lao động nước ngoài để phục vụ việc cấp giấy phép lao động theo quy định của Bộ Y tế.

Điều 12. Sở Thông tin và Truyền thông

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức tuyên truyền về chủ trương chính sách pháp luật Việt Nam liên quan đến người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

Điều 13. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

1. Chỉ đạo các cơ quan chức năng và Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn tổ chức thống kê, rà soát, nắm chắc số lao động là người nước ngoài đang làm việc và sinh sống trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý. Có biện pháp quản lý chặt chẽ lao động là người nước ngoài cư trú, làm việc trên địa bàn.

2. Chỉ đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với cơ quan Công an, Tư pháp, Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn nắm tình hình, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng và quản lý lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn thuộc quyền quản lý.

3. Chủ trì hoặc phối hợp thực hiện công tác thanh, kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời những tổ chức, cá nhân sử dụng lao động nước ngoài đến làm việc tại địa phương không bảo đảm các thủ tục theo quy định theo thẩm quyền.

Chương III

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ, DOANH NGHIỆP, TỔ CHỨC, CÁ NHÂN CÓ SỬ DỤNG NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI

Điều 14. Trách nhiệm của người sử dụng lao động, nhà thầu

1. Thực hiện đúng quy trình tuyển dụng, quản lý, sử dụng lao động là người nước ngoài theo quy định tại Nghị định số 102/2013/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về lao động người nước ngoài làm việc tại Việt Nam và Thông tư số 03/2014/TT-BLĐTBXH ngày 20 tháng 01 năm 2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 102/2013/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động lao động người nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

2. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ: Hàng quý (trước ngày 05 của tháng đầu tiên hàng quý), 6 tháng (trước ngày 05 tháng 7 hàng năm), một năm (trước ngày 05 tháng 01 hàng năm) báo cáo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Điện Biên về tình hình sử dụng người lao động nước ngoài theo Mẫu số 16 ban hành kèm theo Thông tư số 03/2014/TT-BLĐTBXH ngày 20 tháng 01 năm 2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; đồng thời thực hiện báo cáo đột xuất về nhu cầu sử dụng, tuyển dụng, quản lý người lao động nước ngoài của các nhà thầu về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

3. Phối hợp và tạo điều kiện cho các cơ quan quản lý nhà nước trong thanh tra, kiểm tra, quản lý, sử dụng lao động là người nước ngoài tại đơn vị.

Chương IV

TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ ĐẦU TƯ

Điều 15. Trách nhiệm của chủ đầu tư

1. Tổ chức giám sát, yêu cầu nhà thầu thực hiện đúng nội dung đã cam kết trong hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất về việc sử dụng người lao động Việt Nam và người lao động nước ngoài khi thực hiện hợp đồng.

2. Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra nhà thầu thực hiện các quy định về tuyển dụng, sử dụng người lao động nước ngoài làm việc cho nhà thầu theo quy định của pháp luật; theo dõi và quản lý người lao động nước ngoài thực hiện các quy định của pháp luật Việt Nam.

3. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ: Hàng quý (trước ngày 05 của tháng đầu tiên hàng quý), 6 tháng (trước ngày 05 tháng 7 hàng năm), một năm (trước ngày 05 tháng 01 hàng năm) báo cáo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Điện Biên về tình hình sử dụng người lao động nước ngoài theo Mẫu số 16 ban hành kèm theo Thông tư số 03/2014/TT-BLĐTBXH ngày 20 tháng 01 năm 2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; đồng thời thực hiện báo cáo đột xuất về nhu cầu sử dụng, tuyển dụng, quản lý người lao động nước ngoài của các nhà thầu về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Chương V

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 16. Chế độ thông tin báo cáo

Định kỳ 6 tháng (trước ngày 10 tháng 7) và hàng năm (trước ngày 10 tháng 01 của năm kế tiếp), các Sở, ngành, địa phương báo cáo tình hình người lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh thuộc lĩnh vực ngành, địa phương quản lý về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Điều 17. Tổ chức thực hiện

1. Các Sở, ban, ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công có trách nhiệm tổ chức, thực hiện quy định của Quy chế này.

2. Trong quá trình thực hiện Quy chế, nếu có vướng mắc, phát sinh đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức phản ánh kịp thời về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Tin tức Liên quan Văn bản