189634

Quyết định 2883/QĐ-UBND năm 2012 công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc lĩnh vực Văn hóa áp dụng chung tại cấp xã của tỉnh Sơn La

189634
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 2883/QĐ-UBND năm 2012 công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc lĩnh vực Văn hóa áp dụng chung tại cấp xã của tỉnh Sơn La

Số hiệu: 2883/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Sơn La Người ký: Cầm Ngọc Minh
Ngày ban hành: 27/12/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 2883/QĐ-UBND
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Sơn La
Người ký: Cầm Ngọc Minh
Ngày ban hành: 27/12/2012
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2883/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 27 tháng 12 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH (LĨNH VỰC VĂN HOÁ) ÁP DỤNG CHUNG TẠI CẤP XÃ CỦA TỈNH SƠN LA

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Sơn La,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính tại Mục 8, Phần VI ban hành kèm theo Quyết định số 1975/QĐ-UBND ngày 17 tháng 7 năm 2009 của UBND tỉnh Sơn La (lĩnh vực Văn hoá) áp dụng chung tại cấp xã của tỉnh Sơn La.

(Có Danh mục và nội dung cụ thể kèm theo)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Thủ trưởng các ngành liên quan; UBND các huyện, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh; các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- TT Tỉnh uỷ (B/c);
- TT HĐND tỉnh (B/c);
- Đoàn Đại biểu QH tỉnh (B/c):
- Cục Kiểm soát TTHC - BTP (B/c);
- Như Điều 3;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Lưu: VT-PKSTT (2b), (230b).

CHỦ TỊCH
Cầm Ngọc Minh

 

DANH MỤC VÀ NỘI DUNG CỤ THỂ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ÁP DỤNG CHUNG TẠI CẤP XÃ, TỈNH SƠN LA

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2883/QĐ-UBND ngày 27/12/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La)

Phần I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ÁP DỤNG CHUNG TẠI CẤP XÃ, TỈNH SƠN LA

STT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1

Thủ tục đăng ký hoạt động thư viện tư nhân đóng trên địa bàn có vốn sách ban đầu từ 500 bản đến dưới 1.000 bản

 

Phần II

NỘI DUNG CỤ THỂ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ÁP DỤNG CHUNG TẠI CẤP XÃ, TỈNH SƠN LA

1. Thủ tục đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có trụ sở đóng trên địa bàn

- Trình tự thực hiện:

Bước 1. Tổ chức, cá nhân có vốn sách ban đầu từ 500 bản đến dưới 1.000 bản, xin đăng ký hoạt động thư viện tư nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật nộp tại UBND cấp xã nơi đặt trụ sở.

Bộ phận tiếp nhận có trách nhiệm kiểm tra:

- Nếu hồ sơ hợp lệ thì thụ lý chuyển phòng chuyên môn giải quyết.

- Nếu không hợp lệ, đầy đủ thì trả lại nói rõ lý do hoặc hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ.

Bước 2. Phòng chuyên môn thẩm định hồ sơ trình lãnh đạo ký Giấy chứng nhận hoạt động thư viện tư nhân.

Bước 3. UBND cấp xã trả kết quả cho tổ chức, cá nhân yêu cầu.

- Cách thức thực hiện:

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại UBND cấp xã nơi thư viện đặt trụ sở

- Thành phần hồ sơ:

- Đơn đăng ký hoạt động thư viện (Mẫu số 1 Nghị định số 02/2009/NĐ-CP).

- Danh mục vốn tài liệu thư viện hiện có (Mẫu số 2 Nghị định số 02/2009/NĐ-CP).

- Sơ yếu lý lịch của người đứng tên thành lập thư viện có xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã) nơi cư trú.

- Nội quy thư viện.

- Số lượng hồ sơ:

01 bộ

- Thời hạn giải quyết:

03 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

- Tổ chức

- Cá nhân

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

UBND cấp xã

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Giấy chứng nhận

- Lệ phí (nếu có):

Không

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Đơn đăng ký hoạt động thư viện (Mẫu số 1 Nghị định số 02/2009/NĐ-CP).

- Danh mục vốn tài liệu thư viện hiện có (Mẫu số 2 Nghị định số 02/2009/NĐ-CP).

- Yêu cầu, điều kiện để thực hiện TTHC:

- Có vốn tài liệu ban đầu về một hay nhiều môn loại tri thức khoa học với số lượng ít nhất là 500 bản sách và 1 tên ấn phẩm định kỳ, được xử lý theo quy tắc nghiệp vụ thư viện.

- Có diện tích đáp ứng yêu cầu về bảo quản vốn tài liệu và phục vụ công chúng với số lượng chỗ ngồi đọc ít nhất 10 chỗ, không ảnh hưởng tới trật tự, an toàn giao thông; đảm bảo vệ sinh môi trường và cảnh quan văn hoá.

- Có đủ phương tiện phòng cháy, chữa cháy và các trang thiết bị chuyên dùng ban đầu như giá, tủ để tài liệu; bàn, ghế cho người đọc; hộp mục lục hoặc bản danh mục vốn tài liệu thư viện để phục vụ tra cứu; tùy điều kiện cụ thể của thư viện có thể có các trang thiết bị hiện đại khác như máy tính, các thiết bị viễn thông.

- Người đứng tên thành lập và làm việc trong thư viện:

+ Người đứng tên thành lập thư viện phải có quốc tịch Việt Nam, đủ 18 tuổi trở lên; có đầy đủ năng lực pháp lý và năng lực hành vi; am hiểu về sách báo và lĩnh vực thư viện.

+ Người làm việc trong thư viện phải tốt nghiệp đại học chuyên ngành thư viện - thông tin. Nếu tốt nghiệp đại học chuyên ngành khác thì phải được bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ thư viện tương đương trình độ đại học thư viện - thông tin.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Pháp lệnh của Uỷ ban thường vụ quốc hội số 31/2000/PL-UBTVQH10 ngày 28 tháng 12 năm 2000 về thư viện;

- Nghị định số 72/2002/NĐ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2002 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành pháp lệnh thư viện;

- Nghị định số 02/2009/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2009 quy định về tổ chức và hoạt động của thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng;

- Nghị định số 01/2012/NĐ-CP ngày 04 tháng 01 năm 2012 sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, huỷ bỏ các quy định có liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

 

Mẫu số 1

(Ban hành kèm theo Nghị định số 02/2009/NĐ-CP ngày 06/01/2009 của Chính phủ)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------

ĐƠN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG THƯ VIỆN TƯ NHÂN CÓ PHỤC VỤ CỘNG ĐỒNG

Kính gửi: ………………………………

Tên tôi là: .......................................................................................................

- Sinh ngày/tháng/năm: .................................................................................

- Nam (nữ): ....................................................................................................

- Trình độ văn hóa: ........................................................................................

- Trình độ chuyên môn: .................................................................................

- Hộ khẩu thường trú: ....................................................................................

đứng tên thành lập thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng.

Tên thư viện:

Địa chỉ: .......................; Số điện thoại: ...................; Fax/E.mail: ...................

Tổng số bản sách: ........................; Tổng số tên báo, tạp chí: ..........................

(tính đến thời điểm xin thành lập thư viện)

Diện tích thư viện: .................................; Số chỗ ngồi: ...................................

Nhân viên thư viện: ..........................................................................................

- Số lượng: .......................................................................................................

- Trình độ: ........................................................................................................

Nguồn kinh phí của thư viện: ..........................................................................

Tôi làm đơn này đề nghị đăng ký hoạt động cho Thư viện …………………

với ……………………………………………………………………………

 

 

………, ngày..... tháng...... năm.......
(Người làm đơn ký tên)

 

Mẫu số 2

(Ban hành kèm theo Nghị định số 02/2009/NĐ-CP ngày 06/01/2009 của Chính phủ)

BẢNG KÊ DANH MỤC CÁC TÀI LIỆU HIỆN CÓ TRONG THƯ VIỆN

STT

Tên sách

Tên tác giả

Nhà xuất bản

Năm xuất bản

Nguồn gốc tài liệu

Hình thức tài liệu (sách báo, CD-ROM…)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản