118745

Quyết định 2838/QĐ-UBND năm 2008 về kế hoạch điều chỉnh vốn và danh mục đầu tư xây dựng công trình năm 2008 thuộc Đề án Kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2008 – 2012 do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành

118745
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 2838/QĐ-UBND năm 2008 về kế hoạch điều chỉnh vốn và danh mục đầu tư xây dựng công trình năm 2008 thuộc Đề án Kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2008 – 2012 do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành

Số hiệu: 2838/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh An Giang Người ký: Lê Minh Tùng
Ngày ban hành: 31/12/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 2838/QĐ-UBND
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh An Giang
Người ký: Lê Minh Tùng
Ngày ban hành: 31/12/2008
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
 TỈNH AN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2838/QĐ-UBND

Long xuyên, ngày 31 tháng 12 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

KẾ HOẠCH ĐIỀU CHỈNH VỐN VÀ DANH MỤC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH NĂM 2008 THUỘC ĐỀ ÁN KIÊN CỐ HÓA TRƯỜNG, LỚP HỌC VÀ NHÀ CÔNG VỤ CHO GIÁO VIÊN GIAI ĐOẠN 2008 - 2012

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Quyết định số 20/2008/QĐ-TTg, ngày 01/2/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Đề án Kiên cố hoá trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn năm 2008-2012;
Căn cứ Quyết định số 68/2008/QĐ-TTg ngày 28/5/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc phân bổ vốn trái phiếu Chính phủ hỗ trợ các địa phương thực hiện Đề án Kiên cố hoá trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên năm 2008;
Căn cứ Thông tư số 46/2008/TT-BTC ngày 06/6/2008 của Bộ Tài Chính về việc hướng dẫn cơ chế quản lý, sử dụng nguồn vốn thực hiện Đề án Kiên cố hoá trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2008-2010;
Căn cứ Quyết định số 1828/QĐ-UBND ngày 15/9/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc kế hoạch vốn và danh mục đầu tư xây dựng các công trình năm 2008 thuộc Đề án Kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2008 – 2012;
Xét đề nghị của Liên sở Kế hoạch và Đầu tư - Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 1127/TTr.KHĐT-GDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch điều chỉnh vốn và danh mục đầu tư xây dựng các công trình năm 2008 thuộc Đề án Kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2008 – 2012, tổng số 113 điểm trường (614 phòng học).

(Biểu danh mục và vốn đầu tư đính kèm)

Nguồn vốn bồi hoàn, giải phóng mặt bằng các công trình năm 2008 sử dụng trong chỉ tiêu vốn 40.000 triệu đồng (vốn xổ số kiến thiết) danh mục chương trình Kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2 (2008 – 2012) theo Quyết định số 2812/QĐ-UBND ngày 31/12/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

Nguồn vốn đầu tư sử dụng chỉ tiêu vốn 53.500 triệu đồng trái phiếu Chính phủ theo Quyết định số 68/2008/QĐ-TTg ngày 28/5/2008 của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 2. Điều hành kế hoạch

Kho Bạc Nhà nước tỉnh xem xét giá trị khối lượng hoàn thành được công nhận nghiệm thu để kiểm soát và cấp phát thanh toán.

Quá trình triển khai thực hiện, nếu tổng giá trị khối lượng hoàn thành vượt tổng vốn kế hoạch năm 2008, Sở Tài chính phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo làm việc với các Bộ để tạm ứng trước vốn trái phiếu Chính phủ kế hoạch năm 2009 để thanh toán theo quy định.

Về hồ sơ thủ tục thanh toán, quyết toán vốn đầu tư thực hiện theo Thông tư số 46/2008/TT-BTC ngày 06/6/2008 của Bộ Tài chính và các quy định hiện hành về quản lý đầu tư xây dựng.

Hàng tháng, quý, năm chủ đầu tư báo cáo định kỳ tình hình thực hiện và giải ngân vốn của các dự án gởi Văn phòng UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài chính.

Kho bạc Nhà nước tỉnh báo cáo Sở Tài chính và Sở, ngành liên quan tình hình thanh toán của từng dự án, Sở Tài chính tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, các nội dung nêu tại Quyết định số 1828/QĐ-UBND ngày 15/9/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố và chủ đầu tư chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- TT.TU, HĐND tỉnh;
- Chủ tịch và các Phó Chủ tịch;
- Các Sở: KH&ĐT, GD&ĐT, TC, XD;
- Kho Bạc Nhà nước tỉnh;
- UBND, BQLDA và Phòng Giáo dục các huyện, thị xã,thành phố;
- Lãnh đạo VP.UBND tỉnh;
- Phòng VHXH, XDCB, TH;
- Lưu VT.

KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Minh Tùng

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản