9672

Quyết định 2808/2005/QĐ-UBND thành lập Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội tỉnh An Giang do Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành

9672
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 2808/2005/QĐ-UBND thành lập Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội tỉnh An Giang do Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành

Số hiệu: 2808/2005/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh An Giang Người ký: Lê Minh Tùng
Ngày ban hành: 10/10/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 2808/2005/QĐ-UBND
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh An Giang
Người ký: Lê Minh Tùng
Ngày ban hành: 10/10/2005
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2808/2005/QĐ-UBND

Long Xuyên, ngày 10 tháng 10 năm 2005 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP TRUNG TÂM CHỮA BỆNH - GIÁO DỤC - LAO ĐỘNG XÃ HỘI TỈNH AN GIANG 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

Căn cứ Luật tổ chức Hội Đồng Nhân Dân và Ủy Ban Nhân Dân tỉnh ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Phòng, chống ma túy ngày 09/12/2000;
Căn cứ Pháp lệnh Phòng, chống mại dâm ngày 17/3/2003;
Căn cứ Nghị định số 135/2004/NĐ-CP ngày 10/6/2004 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh; tổ chức hoạt động của cơ sở chữa bệnh theo Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính và chế độ áp dụng đối với người chưa thành niên, người tự nguyện vào cơ sở chữa bệnh;
Căn cứ Thông tư số 09/2004/TTLT-BLĐTBXH-BNV ngày 09/6/2004 của Bộ LĐTBXH và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của cơ quan chuyên môn giúp UBND các cấp quản lý nhà nước về lao động, thương binh và xã hội ở địa phương;
Căn cứ Quyết định số 2039/QĐ-UBND ngày 20/7/2005 của UBND tỉnh An Giang về việc ban hành Đề án “Phòng chống HIV/AIDS, tệ nạn ma túy, mại dâm và các loại tệ nạn xã hội khác trên địa bàn tỉnh An Giang giai đoạn 2005-2010”;
Xét Đề án thành lập Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội tỉnh An Giang của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;
Xét đề nghị của Sở Nội vụ;

 QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội tỉnh An Giang trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Trung tâm là đơn vị sự nghiệp có thu tự đảm bảo một phần chi phí hoạt động thường xuyên (gọi tắt là đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo một phần chi phí), có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được cấp kinh phí hoạt động từ ngân sách, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng để hoạt động theo quy định của Pháp luật.

Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, biên chế:

- Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm thực hiện theo Nghị định số 135/2004/NĐ-CP ngày 10/6/2004 của Chính phủ.

- Trung tâm có Giám đốc và 1 - 3 Phó Giám đốc do Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội bổ nhiệm, miễn nhiệm. Riêng Giám đốc Trung tâm phải có văn bản thỏa thuận với Giám đốc Sở Nội vụ.

- Cơ cấu tổ chức gồm có:

+ Phòng Tổ chức – Hành chính - Kế toán;

+ Phòng Y tế - Phục hồi sức khỏe;

+ Phòng Dạy nghề - Lao động sản xuất;

+ Phòng Giáo dục – Hoà nhập cộng đồng;

+ Phòng Bảo vệ.

- Biên chế của Trung tâm là biên chế sự nghiệp trong tổng số biên chế của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội được UBND tỉnh giao hàng năm.

Điều 3. Giám đốc Trung tâm chịu trách nhiệm xây dựng Quy chế tổ chức và hoạt động của đơn vị trình Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội quyết định sau khi có ý kiến thoả thuận bằng văn bản với Giám đốc Sở Nội vụ.

Điều 4. Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm chủ trì phối hợp với Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND thị xã Châu Đốc tiến hành kiểm kê tài sản của Trung tâm Giáo dục - Lao động xã hội Châu Đốc và chuyển giao toàn bộ phương tiện, dụng cụ, thiết bị kỹ thuật, tài liệu, nhân sự của đơn vị về Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội tỉnh An Giang chậm nhất đến hết ngày 30 tháng 11 năm 2005.

Điều 5. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Giám đốc Trung tâm Giáo dục - Lao động xã hội Châu Đốc, Giám đốc Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội tỉnh An Giang, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 


Nơi nhận:

- Bộ LĐTB&XH, Cục PCTNXH (b/c);
- TT.TU,HĐND,UBND tỉnh (b/c);
- Các Sở, Ban, ngành, Đoàn thể cấp tỉnh;
- UBND huyện, thị xã, thành phố;
- Công an tỉnh;
- Như Điều 5;
- Các Phòng TH, VHXH,XDCB,NC,KT;
- Lưu: VP, Sở Nội vụ, (S/50)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH 
Lê Minh Tùng

 

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản