8514

Quyết định 27/2000/QĐ-BCN hợp nhất Trường Đào tạo nghề Điện trực thuộc Công ty Điện 1 và Trường Đào tạo nghề Cơ điện điện lực trực thuộc Công ty Sản xuất thiết bị Điện thành Trường Đào tạo nghề Điện và chuyển về trực thuộc Tổng Công ty Điện lực Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

8514
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 27/2000/QĐ-BCN hợp nhất Trường Đào tạo nghề Điện trực thuộc Công ty Điện 1 và Trường Đào tạo nghề Cơ điện điện lực trực thuộc Công ty Sản xuất thiết bị Điện thành Trường Đào tạo nghề Điện và chuyển về trực thuộc Tổng Công ty Điện lực Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Số hiệu: 27/2000/QĐ-BCN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Công nghiệp Người ký: Đặng Vũ Chư
Ngày ban hành: 06/04/2000 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 27/2000/QĐ-BCN
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Công nghiệp
Người ký: Đặng Vũ Chư
Ngày ban hành: 06/04/2000
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG NGHIỆP
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 27/2000/QĐ-BCN

Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2000 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC HỢP NHẤT TRƯỜNG ĐÀO TẠO NGHỀ ĐIỆN TRỰC THUỘC CÔNG TY ĐIỆN 1 VÀ TRƯỜNG ĐÀO TẠO NGHỀ CƠ ĐIỆN ĐIỆN LỰC TRỰC THUỘC CÔNG TY SẢN XUẤT THIẾT BỊ ĐIỆN THÀNH TRƯỜNG ĐÀO TẠO NGHỀ ĐIỆN VÀ CHUYỂN VỀ TRỰC THUỘC TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC VIỆT NAM

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 74/CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Công nghiệp;
Thừa uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ về việc quyết định tổ chức lại và chuyển các trường đào tạo trực thuộc các doanh nghiệp thành viên về trực thuộc Tổng Công ty Điện lực Việt Nam (tại Công văn số 1427/CP-ĐMDN ngày 03 tháng 12 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Phương án cải tiến tổ chức Tổng Công ty Điện lực Việt Nam);
Căn cứ Thông tư số 20/GD-ĐT ngày 13 tháng 9 năm 1996 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn đặt tên trường trung học chuyên nghiệp và dạy nghề;
Xét đề nghị của Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Điện lực Việt Nam (Tờ trình số 320 EVN/HĐQT/TCCB-LĐ ngày 22 tháng 10 năm 1999);
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức-Cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Hợp nhất Trường Đào tạo nghề Điện trực thuộc Công ty Điện lực 1 và Trường Đào tạo nghề Cơ điện điện lực trực thuộc Công ty Sản xuất thiết bị điện, thành Trường Đào tạo nghề Điện và chuyển về trực thuộc Tổng Công ty Điện lực Việt Nam; Trường Đào tạo nghề Điện là cơ sở đào tạo công nhân kỹ thuật điện thuộc hệ thống các trường dạy nghề Nhà nước, chịu sự quản lý Nhà nước cuả Bộ Công nghiệp, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, được hưởng các chính sách, chế độ của Nhà nước áp dụng cho hệ thống các trường dạy nghề;

Trường Đào tạo nghề Điện là đơn vị sự nghiệp đào tạo, có tư cách pháp nhân, có tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng (kể cả tài khoản ngoại tệ), có con dấu (bao gồm cả con dấu nổi và con dấu thu nhỏ) để hoạt động và giao dịch theo quy định của pháp luật;

-Tên giao dịch quốc tế viết bằng tiếng Anh: Electrician Training School;

-Viết tắt: ETS;

- Trụ sở chính: Xã Tân Dân, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội;

- Cơ sở 2 : Thị trấn Yên Viên, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội.

Điều 2. Nhiệm vụ chủ yếu và quy mô đào tạo.

1- Trường có các nhiệm vụ:

a- Đào tạo công nhân kỹ thuật các nghề vận hành, quản lý đường dây và trạm (bao gồm vận hành, sửa chữa đường dây và trạm biến thế đến 500 KV); vận hành, sửa chữa lò và tua-bin (bao gồm vận hành lò hơi, vận hành tua-bin khí, tua-bin nước, tua-bin hơi, sửa chữa lò và tua-bin...), thí nghiệm, đo lường tự động điện, hoá điện- kiểm nhiệt, các nghề về cơ khí (bao gồm cơ khí sửa chữa thiết bị điện, tiện, phay,...); các nghề về kỹ thuật điện (bao gồm điện công nghiệp, điện dân dụng); đào tạo công nhân hệ kinh doanh điện, xây lắp đường dây và trạm biến áp phục vụ cho sản xuất-kinh doanh của ngành điện và xã hội ở các tỉnh phía Bắc;

b- Đào tạo lại, bồi dưỡng, tổ chức kiểm tra nâng bậc cho công nhân kỹ thuật cơ khí, điện theo kế hoạch của Tổng Công ty và yêu cầu của các cơ quan, doanh nghiệp trong, ngoài ngành;

c- Thực hiện gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học và sản xuất nhằm khai thác có hiệu quả cơ sở vật chất, năng lực đội ngũ cán bộ, giáo viên, học sinh để nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo.

d- Thực hiện các quan hệ hợp tác, liên kết về đào tạo-bồi dưỡng cán bộ, công nhân kỹ thuật với các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước để thực hiện đa dạng hoá các hình thức đào tạo;

đ- Quản lý, sử dụng có hiệu quả đội ngũ cán bộ, giáo viên, cơ sở vật chất, tài sản, các nguồn vốn Nhà nước giao và bảo đảm giữ gìn an ninh, trật tự xã hội trong Trường.

2-Quy mô đào tạo: Từ 1200 đến 4000 học sinh

Điều 3. Tổ chức bộ máy của Trường:

1- Lãnh đạo:

a. Hiệu trưởng;

b. Các Phó Hiệu trưởng;

2- Các đơn vị chuyên môn, nghiệp vụ:

a . Các phòng, ban chuyên môn, nghiệp vụ;

b . Các ngành, ban nghề;

3- Các cơ sở phục vụ, thực hành, thực tập, sản xuất và dịch vụ.

Điều 4.

1- Giám đốc Công ty Điện lực 1 và Giám đốc Công ty Sản xuất thiết bị điện có trách nhiệm bàn giao nguyên trạng cơ sở vật chất, tài sản, vốn, các nguồn kinh phí (phân rõ nguồn) theo quyết toán năm 1999, tài chính phát sinh từ ngày 01 tháng 01 năm 2000 đến ngày 01 tháng 05 năm 2000; nhiệm vụ đào tạo, đội ngũ cán bộ công nhân viên, giáo viên, học sinh và toàn bộ hồ sơ, tài liệu của Trường Đào tạo nghề Điện trực thuộc Công ty Điện lực 1, Trường Đào tạo nghề Cơ điện-Điện lực trực thuộc Công ty Sản xuất thiết bị điện cho Hiệu trưởng Trường Đào tạo nghề Điện trực thuộc Tổng Công ty Điện lực Việt Nam;

Việc bàn giao và tiếp nhận phải tiến hành khẩn trương theo đúng thủ tục của Nhà nước. Thời gian hoàn thành là ngày 01 tháng 5 năm 2000.

2- Uỷ quyền Hội Đồng quản trị Tổng Công ty Điện lực Việt Nam:

a- Phê duyệt Điều lệ tổ chức-hoạt động của Trường và bổ nhiệm Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng Trường Đào tạo nghề Điện;

b- Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc giao nhận theo đúng thời gian quy định, ổn định tổ chức và nhân sự, sớm đưa Trường Đào tạo nghề Điện đi vào hoạt động có nề nếp.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký Bãi bỏ:

1- Quyết định số 1051/QĐ-TCCB ngày 16 tháng 7 năm 1997 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc đổi tên Trường Công nhân Cơ khí điện lực Yên Viên thành Trường Đào tạo nghề Cơ điện-Điện lực;

2- Quyết định số 1052/QĐ-TCCB ngày 16 tháng 7 năm 1997 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc đổi tên Trường Công nhân kỹ thuật Điện Sóc Sơn thành Trường Đào tạo nghề Điện.

Điều 6. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng thuộc Bộ, Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực Việt Nam, Giám đốc Công ty Điên lực 1, Giám đốc Công ty Sản xuất thiết bị điện, Hiệu trưởng Trường Đào tạo nghề Điện trực thuộc Công ty Điện 1, Hiệu trưởng Trường Đào tạo nghề Cơ điện-Điện lực trực thuộc Công ty Sản xuất thiết bị điện và Hiệu trưởng Trường Đào tạo nghề Điện trực thuộc Tổng Công ty Điện lực Việt Nam, có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

-Như Điều 6;
-Bộ Giáo dục và Đào tạo;
-Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội
-Ban Tổ chức-Cán bộ Chính phủ;
-Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
-Bộ Tài chính;
-Kho bạc Nhà nước;
-Ngân hàng Nhà nước;
-Văn phòng Chính phủ;
-Công báo;
-Lưu VP, TCCB.

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP 
Đặng Vũ Chư

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản