10453

Quyết định 27/1999/QĐ-BCN sửa đổi các khoản 1, 2, 3 Điều 1 Quyết định 87/1998/QĐ-BCN về việc chuyển Nhà máy Mì ăn liền Bình Tây thành Công ty cổ phần thực phẩm Bình Tây do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

10453
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 27/1999/QĐ-BCN sửa đổi các khoản 1, 2, 3 Điều 1 Quyết định 87/1998/QĐ-BCN về việc chuyển Nhà máy Mì ăn liền Bình Tây thành Công ty cổ phần thực phẩm Bình Tây do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Số hiệu: 27/1999/QĐ-BCN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Công nghiệp Người ký: Lê Quốc Khánh
Ngày ban hành: 26/05/1999 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 27/1999/QĐ-BCN
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Công nghiệp
Người ký: Lê Quốc Khánh
Ngày ban hành: 26/05/1999
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG NGHIỆP
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 27/1999/QĐ-BCN

Hà Nội, ngày 26 tháng 05 năm 1999 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI CÁC KHOẢN 1, 2, 3 ĐIỀU 1 QUYẾT ĐỊNH SỐ 87/1998/QĐ-BCN CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP VỀ CHUYỂN NHÀ MÁY MÌ ĂN LIỀN BÌNH TÂY THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM BÌNH TÂY

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP 

Căn cứ Nghị định số 74/CP ngày 01tháng11 năm 1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Công nghiệp;
Căn cứ Nghị định số 44/1998/NĐ-CP ngày 29 tháng 6 năm1998 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp nhà nước thành Công ty cổ phần;
Căn cứ Quyết định số 87/1998/QĐ-BCN ngày 31 tháng 12 năm1998 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc chuyển Nhà máy Mì ăn liền Bình Tây thuộc Công ty Kỹ nghệ thực phẩm Việt Nam thành Công ty cổ phần Thực phẩm Bình Tây;Căn cứ Quyết định số 1051/QĐ-TCKT ngày 13 tháng 05 năm 1999 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc xác định giá trị doanh nghiệp tại thời điểm chuyển sang Công ty cổ phần 0h ngày 01 tháng 01 năm 1999 của Nhà máy Mì ăn liền Bình Tây thuộc Công ty Kỹ nghệ thực phẩm Việt Nam;
Theo đề nghị của Tổng Giám đốc Công ty Kỹ nghệ thực phẩm Việt Nam (công văn số 357/CTVF ngày 14 tháng 05 năm1999) và Vụ trưởng Vụ Tổ chức-Cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi các khoản 1, 2, 3 của Điều 1 Quyết định số 87/1998/QĐ-BCN ngày 31 tháng 12 năm 1998 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về chuyển Nhà máy Mì ăn liền Bình Tây thuộc Công ty Kỹ nghệ thực phẩm Việt Nam thành Công ty cổ phần Thực phẩm Bình Tây như sau:

1) Cơ cấu vốn Điều lệ :

- Vốn Điều lệ Công ty cổ phần là: 7.900.000.000 đồng (bẩy tỷ chín trăm triệu đồng), trong đó :

- Tỷ lệ cổ phần bán cho người lao động trong doanh nghiệp là 57,79% vốn Điều lệ,

- Tỷ lệ cổ phần bán cho các đối tượng khác ngoài doanh nghiệp là 42,21% vốn Điều lệ.

Giá trị một cổ phần: 100.000 đồng Việt Nam.

2) Về giá trị doanh nghiệp Nhà nước tại thời điểm chuyển sang Công ty cổ phần :

Giá trị của Nhà máy Mì ăn liền Bình Tây thuộc Công ty Kỹ nghệ thực phẩm Việt Nam tại thời điểm chuyển sang Công ty cổ phần 0h ngày 01tháng 01 năm 1999 (Quyết định số 1051/QĐ-TCKT ngày 13 tháng 05 năm1999 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về xác định giá trị chuyển sang Công ty cổ phần của Nhà máy Mì ăn liền Bình Tây) :

Giá trị thực tế của doanh nghiệp là : 10.185.109.261 đồng Việt Nam

Trong đó :

Giá trị thực tế phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp là: 8.163.572.660 đồng Việt Nam .

3) Ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp:

Tổng số cổ phần được mua theo giá ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp là 39.584 cổ phần (trong đó tổng số cổ phần mua theo giá ưu đãi cho người lao động nghèo trong doanh nghiệp được trả dần là 7.780 cổ phần)

Điều2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ , Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng Cục quản lý chuyên ngành thuộc Bộ, Tổng Giám đốc Công ty Kỹ nghệ thực phẩm Việt Nam, Giám đốc Nhà máy Mì ăn liền Bình Tây chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Như điều 3,
- Ban Đổi mới QLDNTW,
- Bộ Tài chính,
- Ngân hàng NN,
- Kho bạc NN,
- Tổng Cục QLV& TSNN tại DN,
- UBND thành phố Hồ Chí Minh,
- Cty Cổ phần Thực phẩm Bình Tây,
- Lưu VP, TCCB.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP
THỨ TRƯỞNG 
Lê Quốc Khánh

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản