Văn bản gốc
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 2673/QĐ-BCT năm 2020 về Kế hoạch thực hiện Đề án \"Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030\" đối với ngành Công thương do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

Số hiệu: 2673/QĐ-BCT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Công thương Người ký: Cao Quốc Hưng
Ngày ban hành: 14/10/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 2673/QĐ-BCT
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Công thương
Người ký: Cao Quốc Hưng
Ngày ban hành: 14/10/2020
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2673/QĐ-BCT

Hà Nội, ngày 14 tháng 10 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “TĂNG CƯỜNG, ĐỔI MỚI HOẠT ĐỘNG ĐO LƯỜNG HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP VIỆT NAM NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH VÀ HỘI NHẬP QUỐC TẾ GIAI ĐOẠN ĐẾN NĂM 2025, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030” ĐỐI VỚI NGÀNH CÔNG THƯƠNG

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Nghị quyết số 297/NQ-UBTVQH14 ngày 02 tháng 11 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về khoa học, công nghệ nhằm thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hóa giai đoạn 2015-2020, trong đó chú trọng đẩy mạnh công nghiệp hỗ trợ và cơ khí chế tạo;

Căn cứ Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020;

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2018;

Căn cứ Quyết định số 996/QĐ-TTg ngày 10 tháng 8 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” đối với ngành Công Thương với những nội dung chủ yếu sau:

I. Mục tiêu

1. Xác định, phân công và tổ chức triển khai thực hiện kịp thời, thống nhất, khoa học và hiệu quả những nhiệm vụ của Bộ Công Thương tại Đề án “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” theo Quyết định số 996/QĐ-TTg ngày 10 tháng 8 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ.

2. Tăng cường hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước về hoạt động đo lường trong ngành Công Thương.

3. Hỗ trợ các doanh nghiệp trong ngành Công Thương nâng cao năng lực hoạt động đo lường.

II. Các nhiệm vụ chính

1. Hoàn thiện chính sách tạo điều kiện thuận lợi trong hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp ngành Công Thương.

2. Phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ xây dựng, triển khai thực hiện dự án tăng cường trang thiết bị hàng năm về đo lường nhằm tăng cường phát triển hạ tầng đo lường quốc gia; Kiểm tra, đánh giá việc áp dụng Bộ tiêu chí quốc gia về lĩnh vực đo lường tại một số tổ chức trong ngành Công Thương.

3. Phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức bồi dưỡng, đào tạo, tập huấn nhằm nâng cao chuyên môn nghiệp vụ cho lực lượng quản lý thị trường, cán bộ tham gia xử lý vi phạm về đo lường và các cán bộ tham gia hoạt động đo lường trong các doanh nghiệp; Tuyên truyền phổ biến kiến thức, tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp trong ngành Công Thương liên quan đến việc áp dụng hoạt động đo lường.

4. Xây dựng các nhiệm vụ khoa học và công nghệ trong ngành Công Thương nhằm tăng cường các nội dung nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu ứng dụng khoa học và công nghệ về đo lường; Về chất chuẩn, chuẩn đo lường, phương tiện đo, công nghệ đo phù hợp tiêu chuẩn quốc tế đảm bảo đo lường chính xác trong nước và hướng tới xuất khẩu.

Danh mục các nhiệm vụ cụ thể ban hành kèm theo Quyết định này.

III. Phân công trách nhiệm

1. Các Vụ, Cục, Tổng cục và các cơ quan trực thuộc Bộ có trách nhiệm triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ của Kế hoạch này, đảm bảo tiến độ đề ra, định kỳ báo cáo Bộ trưởng kết quả thực hiện, đồng thời gửi Vụ Khoa học và Công nghệ để tổng hợp. Trong quá trình thực hiện, nếu có các khó khăn, vướng mắc, báo cáo Lãnh đạo Bộ để kịp thời chỉ đạo, giải quyết.

2. Giao Vụ Khoa học và Công nghệ làm đầu mối, theo dõi, tổng hợp báo cáo, đôn đốc các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” theo Quyết định số 996/QĐ-TTg ngày 10 tháng 8 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch của Bộ Công Thương.

IV. Kinh phí thực hiện và nguồn vốn

1. Kinh phí thực hiện:

a) Sử dụng từ nguồn vốn sự nghiệp khoa học bố trí hàng năm cho Bộ Công Thương theo dự toán.

b) Huy động thêm các nguồn vốn tài trợ từ các nước, các tổ chức, doanh nghiệp để hỗ trợ thực hiện Kế hoạch.

c) Kinh phí thực hiện kế hoạch theo quy định tại Quyết định số 996/QĐ-TTg ngày 10 tháng 8 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ.

2. Căn cứ nhiệm vụ của Kế hoạch, hàng năm, các đơn vị chủ động xây dựng, đề xuất kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ gửi Vụ Tài chính và Đổi mới doanh nghiệp xây dựng dự toán, kế hoạch chi ngân sách hàng năm của Bộ.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng các Vụ: Khoa học và Công nghệ, Kế hoạch, Tài chính và Đổi mới doanh nghiệp, Thị trường trong nước, Pháp chế, Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững, Dầu khí và Than; các Cục: Công nghiệp, Hóa chất, Điện lực và Năng lượng tái tạo; Tổng cục Quản lý thị trường và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 


Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Website Bộ Công Thương;
- Lưu: VT, KHCN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Cao Quốc Hưng

 

PHỤ LỤC

NHIỆM VỤ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “TĂNG CƯỜNG, ĐỔI MỚI HOẠT ĐỘNG ĐO LƯỜNG HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP VIỆT NAM NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH VÀ HỘI NHẬP QUỐC TẾ GIAI ĐOẠN ĐẾN NĂM 2025, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030” ĐỐI VỚI NGÀNH CÔNG THƯƠNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2673/QĐ-BCT ngày 14 tháng 10 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

TT

Nội dung công việc

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Thời gian thực hiện

Sản phẩm

1

Hoàn thiện chính sách tạo điều kiện thuận lợi hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp

1.1

Phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ rà soát, hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật, tài liệu hướng dẫn, áp dụng và xử lý vi phạm về đo lường nhằm bảo đảm thống nhất trong quản lý nhà nước liên quan đến ngành Công Thương.

Vụ Khoa học và Công nghệ

Vụ Pháp chế; Tổng cục Quản lý thị trường; Các đơn vị liên quan

2021-2025

Báo cáo rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến các lĩnh vực gửi Bộ Khoa học và Công nghệ

1.2

Rà soát, đề xuất các nội dung hỗ trợ đối với các ngành, lĩnh vực sản xuất ngành Công Thương cần tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường

Vụ Khoa học và Công nghệ

Các Cục: Công nghiệp, Hóa chất, Điện lực và Năng lượng tái tạo; Các Vụ: Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững, Dầu khí và Than

2021-2022

Báo cáo đề xuất hoạt động hỗ trợ các ngành, lĩnh vực sản xuất

1.3

Rà soát, khảo sát, đánh giá, bổ sung các ngành, lĩnh vực sản xuất, kinh doanh cần tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường để hỗ trợ doanh nghiệp

Vụ Khoa học và Công nghệ

Các đơn vị liên quan

Hàng năm

Danh mục các ngành, lĩnh vực sản xuất, kinh doanh ngành Công Thương cần tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường để hỗ trợ doanh nghiệp gửi Bộ Khoa học và Công nghệ

2

Tăng cường phát triển hạ tầng đo lường Quốc gia

2.1

Phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ xây dựng và triển khai thực hiện dự án tăng cường trang thiết bị hàng năm, phát triển hạ tầng kỹ thuật đo lường đối với các đơn vị ngành Công Thương

Vụ Khoa học và Công nghệ

Các đơn vị liên quan

Hàng năm

Đề xuất tăng cường trang thiết bị hàng năm gửi Bộ Khoa học và Công nghệ góp ý, thống nhất định hướng chung

2.2

Phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ về đo lường cho các cán bộ tham gia hoạt động đo lường ngành Công Thương

Vụ Khoa học và Công nghệ

Các đơn vị liên quan

Hàng năm

Các khóa đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ

2.3

Xây dựng các nhiệm vụ nghiên cứu phát triển, nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ về chất chuẩn, chuẩn đo lường, phương tiện đo trong ngành Công Thương

Vụ Khoa học và Công nghệ

Các đơn vị trong Bộ

Hàng năm

Nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ Công Thương

2.4

Hỗ trợ các phòng thử nghiệm triển khai, áp dụng bộ tiêu chí quốc gia đánh giá đo lường về hiệu suất năng lượng.

Vụ Tiết kiệm năng lượng và phát triển bền vững

Các đơn vị liên quan

Hàng năm

Các tổ chức tham gia được đánh giá khả năng áp dụng, đề xuất các giải pháp thực hiện

3

Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về đo lường

3.1

Phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức, triển khai áp dụng bộ tiêu chí quốc gia đánh giá các lĩnh vực đo lường

Vụ Khoa học và Công nghệ

Các Cục: Công nghiệp, Hóa chất, Điện lực và Năng lượng tái tạo; Các Vụ: Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững, Dầu khí và Than

2021-2025

Báo cáo đánh giá việc áp dụng bộ tiêu chí quốc gia vào một số ngành công nghiệp

3.2

Phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức kiểm tra, đánh giá việc áp dụng bộ tiêu chí quốc gia đánh giá trong lĩnh vực tiết kiệm năng lượng, hiệu suất năng lượng

Vụ Tiết kiệm năng lượng và phát triển bền vững

Các đơn vị trong Bộ

2021-2025

Báo cáo kiểm tra, đánh giá việc áp dụng bộ tiêu chí hàng năm

4

Nghiên cứu hỗ trợ các doanh nghiệp

4.1

Hỗ trợ các tổ chức, cá nhân triển khai nghiên cứu, ứng dụng công nghệ đo lường tiên tiến trong quá trình sản xuất, chế tạo sản phẩm

Vụ Khoa học và Công nghệ

Các đơn vị, cá nhân có nhu cầu

Hàng năm

Các đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ Công Thương

4.2

Hỗ trợ các doanh nghiệp ngành Công Thương triển khai áp dụng Chương trình bảo đảm đo lường tại doanh nghiệp”.

Vụ Khoa học và Công nghệ

Các đơn vị có nhu cầu

Hàng năm

Các đơn vị được áp dụng Chương trình bảo đảm đo lường

4.3

Phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức các khóa đào đạo chuyên sâu về hoạt động đo lường cho các doanh nghiệp trong ngành Công Thương

Vụ Khoa học và Công nghệ

Các đơn vị có nhu cầu

Hàng năm

Các khóa đào tạo

4.4

Nghiên cứu, điều tra, khảo sát, tư vấn, xây dựng mô hình thí điểm áp dụng các hệ thống đo lường hiện đại trong các hệ thống phân phối hàng thiết yếu và hàng tiêu dùng (xăng dầu, khí hóa lỏng, nông sản, thực phẩm...) để áp dụng trong nền kinh tế số của Việt Nam

Vụ Thị trường trong nước

Các đơn vị liên quan

Hàng năm

Đề xuất các mô hình thí điểm áp dụng phương pháp đo lường hiện đại, phù hợp trong hệ thống phân phối tại Việt Nam

5

Tuyên truyền, phổ biến, hợp tác quốc tế

5.1

Xây dựng tài liệu, cẩm nang, đào tạo, tập huấn, tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật về đo lường trong hệ thống phân phối bán buôn bán lẻ Việt Nam (tập trung vào các hệ thống phân phối xăng dầu, khí hóa lỏng, các loại năng lượng khác, siêu thị, cửa hàng tiện lợi, chợ truyền thống, các trung tâm logistic) nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Vụ Thị trường trong nước

Các đơn vị liên quan

2021-2030

Các bộ tài liệu, cẩm nang, các khóa đào tạo, tập huấn, phổ biến kiến thức pháp luật về đo lường trong lĩnh vực phân phối

5.2

Phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tham gia các khóa đào tạo, tập huấn, trao đổi kinh nghiệm với các quốc gia có ngành đo lường phát triển

Vụ Khoa học và Công nghệ

Các đơn vị liên quan

2021-2030

Các Báo cáo kết quả khóa đào tạo (bao gồm các chứng chỉ, bằng cấp).

5.3

Phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tham gia các hội nghị, hội thảo, diễn đàn quốc tế, khu vực về đo lường.

Vụ Khoa học và Công nghệ

Các đơn vị liên quan

2021-2030

Các báo cáo kết quả tham dự Hội nghị, hội thảo, tọa đàm, đối thoại chính sách.

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Nội dung Liên quan Văn bản
Tin tức Liên quan Văn bản