15652

Quyết định 266/2006/QĐ-TTg phê duyệt Đề án chuyển Tổng công ty Thép Việt Nam sang hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con do Thủ tướng Chính phủ ban hành

15652
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 266/2006/QĐ-TTg phê duyệt Đề án chuyển Tổng công ty Thép Việt Nam sang hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 266/2006/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành: 23/11/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 03/12/2006 Số công báo: 5-6
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 266/2006/QĐ-TTg
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ
Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành: 23/11/2006
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 03/12/2006
Số công báo: 5-6
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 266/2006/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN CHUYỂN TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM SANG HOẠT ĐỘNG THEO MÔ HÌNH CÔNG TY MẸ - CÔNG TY CON

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp nhà nước ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 153/2004/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2004 của Chính phủ về tổ chức, quản lý tổng công ty nhà nước và chuyển đổi tổng công ty nhà nước, công ty nhà nước độc lập theo mô hình công ty mẹ - công ty con;
Xét đề nghị của Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Phê duyệt Đề án chuyển Tổng công ty Thép Việt Nam sang tổ chức và hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con với những nội dung chính sau:

1. Công ty mẹ - Tổng công ty Thép Việt Nam (VSC) là công ty nhà nước, có tư cách pháp nhân, con dấu, Điều lệ tổ chức và hoạt động; được mở tài khoản tiền đồng Việt Nam và ngoại tệ tại Kho bạc nhà nước, các ngân hàng trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật; trực tiếp thực hiện các hoạt động sản xuất, kinh doanh và đầu tư vốn vào các công ty khác; chịu trách nhiệm bảo toàn và phát triển vốn nhà nước tại Công ty mẹ và vốn đầu tư vào các công ty khác.

Công ty mẹ được hình thành trên cơ sở tổ chức lại Văn phòng Tổng công ty Thép Việt Nam, Công ty Thép miền Nam, Công ty Thép tấm lá Phú Mỹ, các đơn vị hạch toán phụ thuộc, đơn vị sự nghiệp và các chi nhánh. Công ty mẹ có trách nhiệm kế thừa các quyền, nghĩa vụ pháp lý và lợi ích hợp pháp của Tổng công ty Thép Việt Nam trước đây.

Bộ máy quản lý, điều hành của Công ty mẹ bao gồm: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, các Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng và bộ máy giúp việc.

2. Các công ty con gồm:

a) Các công ty mà Công ty mẹ giữ cổ phần, vốn góp chi phối:

- Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội;

- Công ty cổ phần Kim khí miền Trung;

- Công ty cổ phần Kim khí thành phố Hồ Chí Minh;

- Công ty cổ phần Kim khí Bắc Thái;

- Công ty liên doanh Vật liệu chịu lửa Nam Ưng;

- Công ty cổ phần Thép Đà Nẵng;

- Công ty cổ phần Thép Tân Thuận;

- Công ty cổ phần Bóng đá thép miền Nam - cảng Sài Gòn.

b) Các công ty thực hiện cổ phần hoá năm 2007 - 2008, Công ty mẹ giữ cổ phần chi phối:

- Công ty Gang thép Thái Nguyên;

- Công ty Luyện cán thép Nhà Bè;

- Công ty Luyện cán thép Thủ Đức;

- Công ty Luyện cán thép Biên Hoà.

3. Các công ty cổ phần, công ty liên doanh có cổ phần hoặc vốn góp của Công ty mẹ dưới 50% vốn điều lệ:

- Công ty cổ phần Cơ điện luyện kim Thái nguyên;

- Công ty cổ phần Trúc Thôn;

- Công ty cổ phần Lưới thép Bình Tây;

- Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng miền Nam;

- Công ty Thép VSC - POSCO ( VPS);

- Công ty liên doanh Sản xuất thép Vinausteel (VINAUSTEEL);

- Công ty Thép VinaKyoei (VINAKYOEI);

- Công ty TNHH NatsteelVina (NATSTEELVINA);

- Công ty Ống thép Việt Nam (VINAPIPE);

- Công ty liên doanh Trung tâm thương mại quốc tế (IBC);

- Công ty TNHH Cảng quốc tế Thị Vải;

- Công ty TNHH Posvina;

- Công ty liên doanh NippoVina;

- Công ty Tôn Phương Nam;

- Công ty Sản xuất sản phẩm mạ công nghiệp Vingal;

- Công ty Gia công và Dịch vụ thép Sài Gòn;

- Công ty Thép Tây Đô;

- Công ty TNHH Cơ khí Việt - Nhật;

- Công ty cổ phần Bảo hiểm PJICO;

- Công ty TNHH Khoáng sản và Luyện kim Việt - Trung;

- Công ty cổ phần Cơ khí luyện kim.

4. Mối quan hệ giữa Công ty mẹ với chủ sở hữu nhà nước và với các công ty con, công ty liên kết được thực hiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty mẹ.

5. Việc bổ sung các công ty thành viên thực hiện theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Bộ trưởng Bộ Công nghiệp:

- Chỉ đạo và theo dõi thực hiện Quyết định này;

- Quyết định chuyển các công ty nói tại điểm b khoản 2 Điều 1 Quyết định này thành công ty cổ phần theo quy định hiện hành;

- Chỉ đạo Tổng công ty Thép Việt Nam cổ phần hoá Công ty mẹ - Tổng công ty Thép Việt Nam trước tháng 7 năm 2009.

2. Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam tổ chức thực hiện Quyết định này theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Bộ trưởng các Bộ: Công nghiệp, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Lao động - Thương binh và Xã hội, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Thủ trưởng các cơ quan liên quan và Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các PTT Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Ban Kinh tế Trung ương;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Toà án nhân dân tối cao;
- Như Điều 3;
- Ban Chỉ đạo ĐM&PTDN;
- VPCP : BTCN, các PCN,
 Website Chính phủ,
 Người phát ngôn của Thủ tướng CP,
 các Vụ: TH, CN, KTTH, Công báo ;
- Lưu : Văn thư, ĐMDN (5b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh HùngVăn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản