145210

Quyết định 2631/QĐ-UBND năm 2010 kiện toàn “Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão thành phố” thành “Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn thành phố” do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

145210
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 2631/QĐ-UBND năm 2010 kiện toàn “Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão thành phố” thành “Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn thành phố” do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 2631/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Lê Hoàng Quân
Ngày ban hành: 17/06/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 2631/QĐ-UBND
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh
Người ký: Lê Hoàng Quân
Ngày ban hành: 17/06/2010
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2631/QĐ-UBND

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 6 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ KIỆN TOÀN “BAN CHỈ HUY PHÒNG CHỐNG LỤT BÃO THÀNH PHỐ” THÀNH “BAN CHỈ HUY PHÒNG CHỐNG LỤT BÃO VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN THÀNH PHỐ”

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Pháp lệnh Phòng chống lụt bão năm 1993 và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Phòng chống lụt bão ngày 24 tháng 8 năm 2000;

Căn cứ Nghị định số 14/2010/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ Quy định về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ chế phối hợp của Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương, Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn các Bộ, ngành và địa phương;

Căn cứ Quyết định số 76/2009/QĐ-TTg ngày 11 tháng 5 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc kiện toàn Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn và hệ thống tổ chức tìm kiếm cứu nạn của các Bộ, ngành Trung ương và địa phương;

Căn cứ Quyết định số 04/2008/QĐ-UBND ngày 16 tháng 01 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định về công tác phòng, chống lụt, bão, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tại thành phố; Quyết định số 44/2009/QĐ-UBND ngày 26 tháng 06 năm 2009 của Ủy ban nhân dân thành phố về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 04/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố;

Xét đề nghị của Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn thành phố tại Tờ trình số 111/TTr-PCLB ngày 04 tháng 5 năm 2010 và của Sở Nội vụ tại Tờ trình số 858/TTr-SNV ngày 09 tháng 6 năm 2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay kiện toàn “Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão thành phố” thành “Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn thành phố”, như sau:

Ông Nguyễn Trung Tín, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng ban;

Ông Lê Thanh Liêm, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố, Phó Trưởng ban Thường trực về hoạt động phòng chống lụt bão;

Ông Trần Triều Dương, Thiếu tướng, Giám đốc Sở Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy thành phố, Phó Trưởng ban Thường trực về hoạt động tìm kiếm cứu nạn;

Ông Nguyễn Văn Nam, Đại tá, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Phó Trưởng ban;

Ông Nguyễn Chiến Lũy, Đại tá, Phó Giám đốc Công an thành phố, Phó Trưởng ban;

Ông Phan Bá Toại, Đại tá, Phó Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng thành phố, Phó Trưởng ban;

Ông Nguyễn Phước Thảo, Giám đốc Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập nước thành phố, Phó Trưởng ban;

Ông Trần Công Lý, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy viên;

Ông Lê Tấn Bửu, Đại tá, Phó Giám đốc Sở Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy thành phố, Ủy viên;

Ông Nguyễn Văn Hồng, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy viên;

Ông Tạ Quang Vinh, Phó Giám đốc Sở Tài chính, Ủy viên;

Ông Nguyễn Văn Hùng, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ủy viên;

Bà Nguyễn Thị Hiền Lương, Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Ủy viên;

Ông Huỳnh Khánh Hiệp, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Ủy viên;

Bà Võ Thị Dung, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Ủy viên;

Ông Nguyễn Tuấn Việt, Phó Giám đốc Thường trực Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy viên;

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Ủy viên;

Ông Lê Trường Giang, Phó Giám đốc Sở Y tế, Ủy viên;

Ông Lê Trọng Sang, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy viên;

Bà Quách Tố Dung, Phó Giám đốc Thường trực Sở Công thương, Ủy viên;

Ông Đỗ Phi Hùng, Phó Giám đốc Sở Xây dựng, Ủy viên;

Ông Lê Hoài Quốc, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Ủy viên;

Ông Trần Ngọc Tâm, Phó Cục trưởng Cục Thuế thành phố, Ủy viên;

Ông Phan Thanh Minh, Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, Ủy viên;

Ông Trần Khiêm Tuấn, Phó Giám đốc Thường trực Công ty Điện lực thành phố, Ủy viên;

Ông Lê Quang Ninh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Chữ thập đỏ thành phố, Ủy viên;

Ông Nguyễn Văn Huệ, Phó Chỉ huy trưởng Lực lượng Thanh niên xung phong thành phố, Ủy viên;

Ông Bùi Tá Hoàng Vũ, Phó Bí thư Thành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố, Ủy viên;

Ông Đoàn Văn Thu, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi và Phòng chống lụt bão thành phố thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy viên thường trực kiêm Chánh Văn phòng.

Điều 2. Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn thành phố có nhiệm vụ tham mưu giúp Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện việc kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo, điều hành công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai và tổ chức phối hợp thực hiện công tác tìm kiếm cứu nạn trong phạm vi thành phố.

Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn thành phố có con dấu riêng, được cấp kinh phí từ ngân sách và mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước để hoạt động theo quy định của pháp luật.

Thành viên Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn thành phố làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và được sử dụng cán bộ, công chức, bộ máy của đơn vị để giúp việc nhằm hoàn thành nhiệm vụ theo phân công của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố.

Điều 3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện, phường - xã, thị trấn thực hiện việc kiện toàn Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão thành Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn của địa phương.

Điều 4. Giao Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn thành phố xây dựng Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn thành phố gửi Sở Tư pháp, Sở Nội vụ thẩm định trình Ủy ban nhân dân thành phố ban hành.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, bãi bỏ Quyết định số 5402/QĐ-UBND ngày 26 tháng 11 năm 2009, Quyết định số 2988/QĐ-UBND ngày 16 tháng 6 năm 2009, Quyết định số 3090/QĐ-UBND ngày 19 tháng 7 năm 2008 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về kiện toàn tổ chức và phân công nhiệm vụ của Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão thành phố và Quyết định số 3275/QĐ-UBND ngày 30 tháng 7 năm 2008 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về bổ sung chức danh Phó Trưởng Ban, Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão thành phố.

Điều 6. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các Sở ban ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện và các Ông, Bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
Như Điều 6;
Ban Chỉ đạo PCLB Trung ương;
Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn;
VP Ban Chỉ đạo PCLB TW tại miền Nam;
Thường trực Thành ủy;
Thường trực HĐND.TP;
TTUB: CT, PCT/TT, CNN;
Kho bạc Nhà nước TP;
Các Đoàn thể thành phố;
Các Tổng Công ty 90, 91 đóng tại TP;
Chi cục Thủy lợi và PCLB (4b);
Các Báo, Đài thành phố;
VPUB: các PVP, các Phòng CV;
Lưu: VT, (CNN/Tr)H.

CHỦ TỊCH
Lê Hoàng Quân

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản