6229

Quyết định 257/2003/QĐ-TTg về việc hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo do Thủ tướng Chính phủ ban hành

6229
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 257/2003/QĐ-TTg về việc hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 257/2003/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 03/12/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 08/12/2003 Số công báo: 205-205
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 257/2003/QĐ-TTg
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ
Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 03/12/2003
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 08/12/2003
Số công báo: 205-205
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 257/2003/QĐ-TTG

Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2003 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC HỖ TRỢ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ SỞ HẠ TẦNG THIẾT YẾU CÁC XÃ ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN VÙNG BÃI NGANG VEN BIỂN VÀ HẢI ĐẢO

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Thuỷ sản,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nhà nước hỗ trợ các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo (sau đây gọi tắt là các xã bãi ngang) để đầu tư xây dựng các cơ sở hạ tầng thiết yếu nhằm tạo điều kiện phát triển sản xuất, khai thác tiềm năng, lợi thế của vùng đất ven biển và hải đảo, từng bước nâng cao và ổn định đời sống, góp phần thực hiện thành công chương trình xoá đói giảm nghèo trên địa bàn và giữ vững an ninh quốc phòng vùng biển.

Điều 2. Phạm vi, đối tượng và cơ chế chính sách hỗ trợ.

1. Các xã đặc biệt khó khăn bãi ngang là các xã có vị trí ở vùng bãi ngang ven biển, hoặc là các xã cồn bãi, đầm phá, bán đảo, hải đảo và có đủ các điều kiện sau đây:

a) Là các xã nghèo theo tiêu chí xã nghèo do Bộ lao động- Thương binh và Xã hội quy định tại Quyết định số 587/2002/QĐ-LĐTBXH ngày 22 tháng 5 năm 2002 và không phải là các xã thuộc Chương trình phát triển kinh tế-xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào miền núi, biên giới, vùng sâu, vùng xa (Chương trình 135).

b) Còn thiếu cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất, tuỳ theo điều kiện cụ thể từng xã, bao gồm: bờ bao chống triều cường, kè, công trình thuỷ lợi; trạm bơm cấp nước biển cho nuôi trồng thuỷ sản, làm muối; đường ra bến cá; chợ cá;

2. Cơ chế chính sách hỗ trợ.

a) Ngân sách nhà nước hỗ trợ đầu tư theo dự án để xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ dân sinh và phát triển sản xuất ở các xã bãi ngang quy định tại Khoản 1 Điều 2 của Quyết định này.

Căn cứ tình hình thực tế của từng xã, Uỷ ban nhân dân các cấp sử dụng nguồn vốn từ ngân sách Trung ương hỗ trợ, ngân sách địa phương, các nguồn vốn lồng ghép từ các chương trình, dự án khác trên địa bàn và huy động các nguồn lực trong dân để quyết định đầu tư xây dựng các hạng mục công trình cấp thiết.

b) Cơ chế đầu tư và mức hỗ trợ đầu tư được thực hiện theo cơ chế và mức đầu tư cho các xã thuộc Chương trình 135.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

a) Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội là cơ quan đầu mối, chủ trì, phối hợp với Bộ Thuỷ sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: xây dựng tiêu chí cụ thể để lựa chọn các xã đặc biệt khó khăn bãi ngang; hướng dẫn Uỷ ban nhân dân các tỉnh ven biển xét duyệt các xã theo tiêu chí; tổng hợp danh sách các xã trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; phối hợp với các Bộ, ngành liên quan hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các địa phương thực hiện theo đúng quy định hiện hành và sử dụng có hiệu quả nguồn hỗ trợ này.

b) Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính hàng năm bố trí ngân sách Trung ương và ghi thành danh mục riêng để hỗ trợ cho các địa phương thực hiện dự án.

c) Bộ Thuỷ sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các địa phương chỉ đạo tăng cường công tác khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư, khuyến diêm để nông dân, ngư dân và diêm dân tiếp thu được kỹ thuật mới, sản xuất có hiệu quả; xây dựng mô hình xoá đói giảm nghèo ở vùng bãi ngang và hải đảo.

d) Uỷ ban nhân dân các tỉnh ven biển chỉ đạo lập, phê duyệt và tổ chức thực hiện các dự án đầu tư đúng mục tiêu, đúng đối tượng, nội dung hỗ trợ và theo quy định hiện hành; tổng kết và nhân rộng các mô hình tiến tiến trong việc thực hiện Quyết định này.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố ven biển trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng,
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP,
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ,
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố ven biển,
- Văn phòng Quốc hội,
- Văn phòng Chủ tịch nước,
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng,
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao,
- Toà án nhân dân tối cao,
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể,
- Công báo,
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ, Cục,
- Lưu: NN (3), VT.

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản