8516

Quyết định 25/2000/QĐ-BCN chuyển Trường Trung học Điện 2- Thành phố Hồ Chí Minh, trực thuộc Công ty Điện lực 2 về trực thuộc Tổng Công ty Điện lực Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

8516
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 25/2000/QĐ-BCN chuyển Trường Trung học Điện 2- Thành phố Hồ Chí Minh, trực thuộc Công ty Điện lực 2 về trực thuộc Tổng Công ty Điện lực Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Số hiệu: 25/2000/QĐ-BCN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Công nghiệp Người ký: Đặng Vũ Chư
Ngày ban hành: 06/04/2000 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 25/2000/QĐ-BCN
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Công nghiệp
Người ký: Đặng Vũ Chư
Ngày ban hành: 06/04/2000
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG NGHIỆP
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 25/2000/QĐ-BCN

Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2000 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHUYỂN TRƯỜNG TRUNG HỌC ĐIỆN 2-THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, TRỰC THUỘC CÔNG TY ĐIỆN LỰC 2 VỀ TRỰC THUỘC TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC VIỆT NAM

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 74/CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Công nghiệp;
Thừa uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ về việc quyết định tổ chức lại và chuyển các trường đào tạo trực thuộc các doanh nghiệp thành viên về trực thuộc Tổng Công ty Điện lực Việt Nam (tại Công văn số 1427/CP-ĐMDN ngày 03 tháng 12 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Phương án cải tiến tổ chức Tổng Công ty Điện lực Việt Nam);
Căn cứ Thông tư số 20/GD-ĐT ngày 13 tháng 9 năm 1996 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn đặt tên trường trung học chuyên nghiệp và dạy nghề;
Xét đề nghị của Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Điện lực Việt Nam (tại Tờ trình số 320 EVN/HĐQT/TCCB-LĐ ngày 22 tháng 10 năm 1999);
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức-Cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chuyển Trường Trung học Điện 2-Thành phố Hồ Chí Minh, trực thuộc Công ty Điện lực 2 và đổi tên thành Trường Trung học Điện 2 về trực thuộc Tổng Công ty Điện lực Việt Nam. Trường Trung học Điện 2 là cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ có trình độ trung học kinh tế-kỹ thuật điện và các trình độ thấp hơn thuộc hệ thống giáo dục của nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, chịu sự quản lý Nhà nước cuả Bộ Công nghiệp, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, được hưởng các chính sách, chế độ của Nhà nước áp dụng cho hệ thống các trường trung học chuyên nghiệp và dạy nghề;

Trường Trung học Điện 2 là đơn vị sự nghiệp đào tạo, có tư cách pháp nhân, có tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng (kể cả tài khoản ngoại tệ), có con dấu (bao gồm cả con dấu nổi và con dấu thu nhỏ) để hoạt động và giao dịch theo quy định của pháp luật;

-Tên giao dịch quốc tế viết bằng tiếng Anh : Electrical Engineering School N0 2;

-Viết tắt: EES2;

- Trụ sở chính: Hương lộ 12, phường Thạnh Lộc, quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Nhiệm vụ chủ yếu và quy mô đào tạo.

1- Trường có các nhiệm vụ:

a- Đào tạo cán bộ có trình độ trung học chuyên nghiệp và công nhân kỹ thuật ngành điện công nghiệp và dân dụng với các chuyên ngành: hệ thống điện, nhiệt điện, thuỷ điện, tua bin khí, điện tử-tin học, các nghề về cơ khí, thiết bị tự động hoá, kinh tế và thông tin trong ngành điện; đào tạo công nhân kỹ thuật và kinh doanh điện theo Quy định cơ cấu khung của hệ thống giáo dục quốc dân, hệ thống văn bằng, chứng chỉ về giáo dục và đào tạo của nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam được quy định tại Luật Giáo dục và các Nghị định hiện hành.

b- Đào tạo lại, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật, công nhân kỹ thuật và kinh doanh đạt tiêu chuẩn quy định của Nhà nước, theo kế hoạch của Tổng Công ty và yêu cầu của các cơ quan, doanh nghiệp trong, ngoài ngành;

c- Nghiên cứu, triển khai ứng dụng khoa học-công nghệ chuyên ngành điện; thực hiện gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học và lao động sản xuất để khai thác có hiệu quả cơ sở vật chất, năng lực đội ngũ cán bộ, giáo viên, học sinh nhằm nâng cao chất lượng đào tạo để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sản xuất;

d- Thực hiện các quan hệ hợp tác, liên kết, liên thông về đào tạo- bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu triển khai khoa học-công nghệ với các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước để thực hiện đa dạng hoá các hình thức đào tạo;

đ- Quản lý, sử dụng và khai thác có hiệu quả đội ngũ cán bộ, giáo viên, học sinh, cơ sở vật chất, tài sản, các nguồn vốn Nhà nước giao và bảo đảm giữ gìn an ninh, trật tự xã hội trong Trường.

2- Quy mô đào tạo-bồi dưỡng: Từ 1800 đến 4000 học sinh

Điều 3. Tổ chức bộ máy của Trường:

1- Lãnh đạo:

a. Hiệu trưởng;

b. Các Phó Hiệu trưởng;

2- Các đơn vị chuyên môn, nghiệp vụ:

a. Các phòng, ban chuyên môn, nghiệp vụ;

b. Các khoa, bộ môn, ban nghề;

3- Các cơ sở phục vụ, thực hành, thực tập, sản xuất, dịch vụ và chuyển giao công nghệ chuyên ngành.

Điều 4.

1-Giám đốc Công ty Điện lực 2, có trách nhiệm bàn giao nguyên trạng cơ sở vật chất, tài sản, vốn và các nguồn kinh phí (phân rõ nguồn) theo quyết toán năm 1999, tài chính phát sinh từ ngày 01 tháng 01 năm 2000 đến ngày 01 tháng 05 năm 2000; nhiệm vụ đào tạo, đội ngũ cán bộ công nhân viên, giáo viên, học sinh và toàn bộ hồ sơ, tài liệu của Trường Trung học Điện 2-Thành phố Hồ Chí Minh, trực thuộc Công ty Điện lực 2 cho Hiệu trưởng Trường Trung học Điện 2 trực thuộc Tổng Công ty Điện lực Việt Nam;

Việc bàn giao và tiếp nhận phải tiến hành khẩn trương theo đúng thủ tục của Nhà nước. Thời hạn hoàn thành là ngày 01 tháng 5 năm 2000.

2- Uỷ quyền Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Điện lực Việt Nam:

- Phê duyệt Điều lệ tổ chức-hoạt động của Trường và bổ nhiệm Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Điện 2;

-Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc giao nhận theo đúng thời gian quy định, ổn định tổ chức và nhân sự, sớm đưa Trường Trung học Điện 2 đi vào hoạt động có nề nếp.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký. Bãi bỏ Quyết định số 818/QĐ-TCCB ngày 06 tháng 6 năm 1997 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc nâng cấp và đổi tên Trường Kỹ thuật Điện Hóc Môn thành Trường Trung học Điện 2-Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 6. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng thuộc Bộ, Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực Việt Nam, Giám đốc Công ty Điên lực 2, Hiệu trưởng Trường Trung học Điện 2 -Thành phố Hồ Chí Minh, trực thuộc Công ty Điện lực 2 và Hiệu trưởng Trường Trung học Điện 2 trực thuộc Tổng Công ty Điện lực Việt Nam có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

-Như Điều 6;
-Bộ Giáo dục và Đào tạo;
-Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội
-Ban Tổ chức-Cán bộ Chính phủ;
-Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
-Bộ Tài chính;
-Kho bạc Nhà nước;
-Ngân hàng Nhà nước;
-Văn phòng Chính phủ;
-Công báo;
-Lưu VP, TCCB

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP
 Đặng Vũ Chư

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản