381593

Quyết định 2486/QĐ-CT năm 2017 về phê duyệt danh mục chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi thực hiện của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

381593
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 2486/QĐ-CT năm 2017 về phê duyệt danh mục chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi thực hiện của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Số hiệu: 2486/QĐ-CT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hải Phòng Người ký: Nguyễn Văn Tùng
Ngày ban hành: 25/09/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 2486/QĐ-CT
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hải Phòng
Người ký: Nguyễn Văn Tùng
Ngày ban hành: 25/09/2017
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2486/QĐ-CT

Hải Phòng, ngày 25 tháng 9 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DANH MỤC CHẾ ĐỘ BÁO CÁO ĐỊNH KỲ THUỘC PHẠM VI THỰC HIỆN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 559/QĐ-TTg ngày 24/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án đơn giản hóa chế độ báo cáo trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước”;

Căn cứ Công văn số 4788/UBND-KTGS ngày 07/8/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc triển khai thực hiện Quyết định số 559/QĐ-TTg ngày 24/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án đơn giản hóa chế độ báo cáo trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước” trên địa bàn thành phố;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Danh mục chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi thực hiện của Ủy ban nhân dân thành phố (theo các Phụ lục cụ thể kèm theo).

Điều 2. Trách nhiệm thực hiện.

1. Căn cứ Danh mục chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi thực hiện của Ủy ban nhân dân thành phố đã được phê duyệt; giao các Sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan và Ủy ban nhân dân các quận, huyện được phân công chủ trì, chịu trách nhiệm rà soát và xây dựng phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo thuộc lĩnh vực theo dõi, quản lý của ngành, địa phương mình; bảo đảm mục tiêu cắt giảm tối thiểu 20% chế độ báo cáo định kỳ không phù hợp với yêu cầu quản lý, lược bỏ những tiêu chí, nội dung báo cáo trùng lặp, không cần thiết, góp phần giảm gánh nặng hành chính, tiết kiệm chi phí trong thực hiện chế độ báo cáo tại thành phố Hải Phòng.

2. Giao Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, tổng hợp kết quả rà soát và phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo theo đề xuất, báo cáo của các Sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan và Ủy ban nhân dân các quận, huyện; trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, phê duyệt phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo để thống nhất việc triển khai thực hiện trên địa bàn thành phố bảo đảm hiệu quả theo yêu cầu.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng cơ quan hành chính nhà nước, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- VPCP;
- TTTU, TTHĐND TP;
- CT, các PCT UBNDTP;
- Cục Kiểm soát TTHC-VPCP;
- Như Điều 3;
- CVP, các PCVP UBNDTP;
- Các Phòng Chuyên viên;
- Cổng Thông tin điện tử thành phố;
- CV: TP;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Tùng

 

PHỤ LỤC 1

DANH MỤC CHẾ ĐỘ BÁO CÁO ĐỊNH KỲ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG (BÁO CÁO TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC)
(Kèm theo Quyết định số 2486/QĐ-UBND ngày 25 tháng 9 năm 2017 của Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng)

STT

Tên báo cáo

Nội dung báo cáo

VB quy định báo cáo

Ngành, lĩnh vực

Hình thức báo cáo

Cơ quan nhận báo cáo

Cơ quan thực hiện báo cáo

Tên cơ quan/ đơn vị chủ trì, rà soát, xây dựng PA ĐGH

BC giấy

BC qua Hệ thống phần mềm

Cấp tỉnh

Cấp huyện

Cấp xã

1

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội hàng tháng, quý, 6 tháng, 9 tháng, hàng năm.

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh

Quyết định số 2033/2016/QĐ-UBND ngày 20/9/2016 của UBND thành phố; Công văn 1321/UBND-TH ngày 15/3/2017 của UBND thành phố về việc nâng cao chất lượng báo cáo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội thành phố định kỳ

Kinh tế-xã hội

X

http://qlvb.hpnet.vn

UBND thành phố

Các Sở, ban, ngành

UBND cấp huyện

UBND cấp xã

Sở Kế hoạch và Đầu tư; các Sở, ban, ngành; UBND quận, huyện

2

Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch số 47/KH-UBND ngày 28/02/2017 của UBND thành phố hàng quý, hàng năm

Báo cáo tình hình thực hiện các nội dung chỉ đạo tại Kế hoạch số 47/KH-UBND ngày 28/02/2017 của UBND thành phố

Kế hoạch số 47/KH-UBND ngày 28/2/2017 của UBND thành phố về việc kế hoạch triển khai Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 06/2/2017 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020 tại thành phố Hải Phòng

Kinh tế-xã hội

X

X

Văn phòng Chính phủ

Các Sở, ban, ngành

UBND cấp huyện

UBND cấp xã

Sở Kế hoạch và Đầu tư; các Sở, ban, ngành; UBND quận, huyện

3

Báo cáo thực hiện kế hoạch hợp tác giữa thành phố Hải Phòng và các tỉnh thành phố thuộc Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ 6 tháng, năm

Kết quả thực hiện kế hoạch hợp tác giữa thành phố Hải Phòng và các tỉnh thành phố thuộc Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ

Kế hoạch số 55/KH-UBND ngày 03/3/2017 của UBND thành phố về việc kế hoạch hợp tác giữa thành phố Hải Phòng và các tỉnh thành phố thuộc Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ năm 2017

Kinh tế-xã hội

X

http://qlvb.hpnet.vn

UBND thành phố

Các Sở, ban, ngành

 

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư; các Sở, ban, ngành; UBND quận, huyện

4

Báo cáo thực hiện Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh thành phố Hải Phòng hàng năm

Tình hình thực hiện các nhiệm vụ, hành động được giao tại các Quyết định số 1393/QĐ-TTg và số 403/QĐ-TTg của Thanh tra Chính phủ và Kế hoạch của UBND thành phố

Quyết định số 1463/QĐ-UBND ngày 03/7/2014 về việc ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2014-2020

Kinh tế-xã hội

X

 

UBND thành phố

Các Sở, ban, ngành

UBND cấp huyện

UBND cấp xã

Sở Kế hoạch và Đầu tư; các Sở, ban, ngành; UBND quận, huyện

5

Báo cáo tình hình thực hiện chủ đề năm hàng Quý, hàng năm

Kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 17/QĐ-UBND ngày 04/01/2017 của UBND thành phố

Quyết định số 17/QĐ-UBND ngày 04/01/2017 của UBND thành phố về việc ban hành kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Thành ủy, HĐND thành phố về chủ đề năm 2017

Kinh tế-xã hội

X

http://qlvb.hpnet.vn

UBND thành phố

Các Sở, ban, ngành

UBND cấp huyện

UBND cấp xã

Sở Kế hoạch và Đầu tư; các Sở, ban, ngành; UBND quận, huyện

6

Báo cáo về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể tại Hải Phòng hàng năm

Kết quả thực hiện nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch

Kế hoạch số 7344/KH-UBND ngày 30/9/2014 về việc triển khai thực hiện Kết luận số 13-KL/TU ngày 25/3/2014 của Ban Thường vụ Thành ủy về đẩy mạnh thực hiện NQ số 08-NQ/TU ngày 21/5/2002 của Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng và Kết luận số 56-KL/TW ngày 21/02/2013 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể tại Hải Phòng

Kinh tế-xã hội

X

http://qlvb.hpnet.vn

UBND thành phố

Các Sở, ban, ngành

UBND cấp huyện

UBND cấp xã

Sở Kế hoạch và Đầu tư; các Sở, ban, ngành; UBND quận, huyện

7

Báo cáo thực hiện Nghị quyết 42/2017/QH14 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng hàng năm

Tình hình xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng

Chỉ thị số 23/CT-UBND ngày 16/8/2017 của UBND thành phố về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 42/2017/QH14 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng

Kinh tế-xã hội

X

http://qlvb.hpnet.vn

UBND thành phố

Các Sở, ban, ngành

UBND cấp huyện

UBND cấp xã

Sở Kế hoạch và Đầu tư; các Sở, ban, ngành; UBND quận, huyện

8

Báo cáo hội nhập quốc tế 6 tháng và năm

Kết quả thực hiện Chương trình hành động số 02-CTr/TU ngày 12/01/2016 của ban Thường vụ Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 10/4/2013 của Bộ Chính trị khóa XI về hội nhập quốc tế

Quyết định 1315/QĐ-UBND ngày 08/7/2016 của UBND thành phố; Kế hoạch số 132/KH-UBND ngày 16/6/2017 của UBND thành phố về kế hoạch hội nhập quốc tế thành phố Hải Phòng năm 2017

Hội nhập quốc tế

X

http://qlvb.hpnet.vn

UBND thành phố

Các Sở, ban, ngành

UBND cấp huyện

 

Sở Công Thương; các Sở, ban, ngành, UBND quận, huyện

9

Báo cáo hội nhập kinh tế quốc tế 6 tháng và năm

Tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế

Kế hoạch số 111/KH-UBND ngày 18/5/2017 của UBND thành phố về việc kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 20-Ctr/TU ngày 29/12/2016 của Ban TVTU thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW, ngày 05/11/2016 Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới

Hội nhập kinh tế quốc tế

X

http://qlvb.hpnet.vn

UBND thành phố

Các Sở, ban, ngành

UBND cấp huyện

UBND cấp xã

Sở Công Thương; các Sở, ban, ngành, UBND quận, huyện

10

Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch số 44/KH-UBND ngày 13/01/2016 hàng năm

Kết quả thực hiện Kế hoạch số 44/KH-UBND ngày 13/01/2016

Kế hoạch số 44/KH-UBND ngày 13/01/2016

Xuất khẩu dịch vụ

X

http://qlvb.hpnet.vn

UBND thành phố

Sở Công thương; Cục Hải quan Hải phòng

 

 

Sở Công Thương

11

Báo cáo thực hiện chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả 6 tháng, năm

Kết quả thực hiện chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

Quyết định số 1745/QĐ-UBND ngày 23/8/2016 của UBND thành phố Ban hành Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2016-2020

Tiết kiệm năng lượng

X

 

Bộ Công thương

Sở Công thương

 

 

Sở Công thương.

12

Báo cáo tình hình vận chuyển kinh doanh gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập khẩu trái phép hàng tháng

Tình hình vận chuyển kinh doanh gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập khẩu trái phép

Kế hoạch 697/KH-UBND ngày 29/01/2013 của UBND thành phố về việc kế hoạch triển khai thực hiện Đề án phòng ngừa, ngăn chặn vận chuyển và kinh doanh gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập khẩu trái phép trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Kinh doanh

X

 

UBND thành phố

Các Sở: Công thương; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Tài chính; Y tế. Công an thành phố; Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng Hải Phòng; Hải đoàn 38 bộ đội biên phòng.

UBND cấp huyện

 

Sở Công Thương; các Sở; ban, ngành có liên quan; UBND quận, huyện

13

Báo cáo triển khai chính sách quốc gia phòng, chống tác hại của lạm dụng đồ uống có cồn

Kết quả triển khai chính sách quốc gia phòng, chống tác hại của lạm dụng đồ uống có cồn

Quyết định số 244/QĐ-TTg ngày 12/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ quyết định về chính sách quốc gia phòng, chống tác hại của lạm dụng đồ uống có cồn đến năm 2020

Kinh doanh

X

 

Bộ Y tế

Sở Y tế

 

 

Sở Y tế

14

Báo cáo tình hình thực hiện Chỉ thị số 19/CT-UBND ngày 05/7/2017 của UBND thành phố hàng quý, năm

Đánh giá tình hình thực hiện các nội dung chỉ đạo tại Chỉ thị số 19/CT-UBND ngày 05/7/2017 của UBND thành phố

Chỉ thị số 19/CT-UBND ngày 05/7/2017 của UBND thành phố về việc tăng cường hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp theo tinh thần đồng hành cùng doanh nghiệp

Hỗ trợ doanh nghiệp

X

 

Văn phòng Chính phủ; Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Các Sở, ban, ngành

UBND cấp huyện

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư; các Sở, ban, ngành; UBND quận, huyện

15

Báo cáo thực hiện Bản cam kết của UBND thành phố với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam ngày 19/6/2016 hàng quý

Kết quả thực hiện Bản cam kết của UBND thành phố với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam ngày 19/6/2016

Công văn số 6948/VP-DN ngày 21/10/2016 về việc Triển khai thực hiện Bản cam kết giữa UBND thành phố với Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam về tạo lập môi trường kinh doanh thuận lợi cho các doanh nghiệp

Hỗ trợ doanh nghiệp

X

http://qlvb.hpnet.vn

UBND thành phố

Các Sở, ban, ngành

UBND cấp huyện

UBND cấp xã

Sở Kế hoạch và Đầu tư; các Sở, ban, ngành; UBND quận, huyện

16

Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch số 962/KH-UBND ngày 28/6/2016 của UBND thành phố hàng quý, năm

Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện các nội dung chỉ đạo tại Kế hoạch số 962/KH-UBND ngày 28/6/2016 của UBND thành phố

Kế hoạch số 962/KH-UBND ngày 28/6/2016 triển khai thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 tại Hải Phòng

Hỗ trợ doanh nghiệp

X

 

Văn phòng Chính phủ; Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Các Sở, ban, ngành

UBND cấp huyện

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư; các Sở, ban, ngành; UBND quận, huyện

17

Báo cáo tự giám sát đối với doanh nghiệp có vốn nhà nước 6 tháng, năm

Tự giám sát về mức độ chấp hành pháp luật và tuân thủ các quyết định của chủ sở hữu đối với doanh nghiệp có vốn nhà nước

Kế hoạch số 161/KH-UBND ngày 14/8/2017 của UBND thành phố về việc Kế hoạch giám sát, kiểm tra, thanh tra doanh nghiệp có vốn nhà nước thành phố Hải phòng năm 2017

Hỗ trợ doanh nghiệp

X

 

UBND thành phố

Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Nội vụ; Lao động Thương binh và Xã hội; Thanh tra thành phố

 

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư; các Sở, ban, ngành liên quan; UBND quận, huyện

18

Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch hỗ trợ phát triển doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn phát triển bền vững thành phố Hải Phòng giai đoạn 2016-2020 hàng năm

Kết quả thực hiện Kế hoạch hỗ trợ phát triển doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn phát triển bền vững thành phố Hải Phòng giai đoạn 2016-2020

Quyết định số 1010/QĐ-UBND ngày 09/6/2016 của UBND thành phố Phê duyệt Kế hoạch hỗ trợ phát triển doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn phát triển bền vững thành phố Hải Phòng giai đoạn 2016-2020

Hỗ trợ doanh nghiệp

X

 

UBND thành phố

Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Tài chính

 

 

Sở Khoa học và Công nghệ

19

Báo cáo tình hình thực hiện sắp xếp, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước 6 tháng, năm

Tình hình thực hiện sắp xếp, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước

Quyết định 1371/QĐ-UBND ngày 23/8/2012 của UBND thành phố về việc ban hành quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp thành phố

Sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước

X

 

UBND thành phố

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư

20

Báo cáo tình hình đăng ký hợp tác xã hàng tháng

Tình hình đăng ký hợp tác xã

Thông tư 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/5/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của Hợp tác xã

Thành lập và hoạt động của hợp tác xã

X

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

UBND cấp huyện

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư và UBND cấp huyện

21

Báo cáo tình hình đăng ký hợp tác xã hàng quý

Tình hình đăng ký hợp tác xã

Thông tư 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/5/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của Hợp tác xã

Thành lập và hoạt động của hợp tác xã

X

 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư

22

Báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã hàng năm

Tình hình hoạt động của hợp tác xã

Thông tư 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/5/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của Hợp tác xã

Thành lập và hoạt động của hợp tác xã

X

 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Sở Kế hoạch và Đầu tư

UBND cấp huyện

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư; UBND quận, huyện

23

Báo cáo trong quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 6 tháng, hàng năm

Báo cáo định kỳ công tác xử lý vi phạm hành chính

Kế hoạch số 19/KH-UBND ngày 24/01/2017 của UBND thành phố về việc kế hoạch thực hiện công tác quản lý thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2017 trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Tư pháp

X

 

Bộ Tư pháp

Các Sở, ban, ngành

UBND cấp huyện

UBND cấp xã

Sở Tư pháp; các Sở, ban, ngành; UBND quận, huyện

24

Báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách tư pháp 6 tháng, năm

Kết quả thực hiện công tác cải cách tư pháp

Kế hoạch số 21/KH-UBND ngày 24/01/2017 của UBND thành phố về việc kế hoạch thực hiện Chương trình trọng tâm công tác cải cách tư pháp giai đoạn 2016-2021 tại thành phố Hải phòng

Tư pháp

X

http://qlvb.hpnet.vn

UBND thành phố

Các Sở, ban, ngành

UBND cấp huyện

 

Sở Tư pháp; các Sở, ban, ngành; UBND quận, huyện

25

Báo cáo công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật 6 tháng, hàng năm

Đánh giá tình hình thực hiện công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục, pháp luật; hòa giải ở cơ sở; trợ giúp pháp lý; chuẩn tiếp cận pháp luật và phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tiếp theo

Theo Kế hoạch 11/KH-UBND ngày 17/01/2017 của UBND thành phố về việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật; xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước năm 2017

Tư pháp

X

http://qlvb.hpnet.vn

UBND thành phố

Các Sở, ban, ngành

UBND cấp huyện

UBND cấp xã

Sở Tư pháp; các Sở, ban, ngành; UBND quận, huyện

26

Báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính 6 tháng, hàng năm

Báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính

Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ Tư pháp; Văn bản của Sở Tư pháp

Tư pháp

X

 

Cục kiểm soát thủ tục hành chính - Văn phòng Chính phủ

Các Sở, ban, ngành

UBND cấp huyện

UBND cấp xã

Sở Tư pháp; Văn phòng UBND thành phố; các Sở, ban, ngành; UBND quận, huyện

27

Báo cáo trong công tác theo dõi thi hành pháp luật hàng năm

Báo cáo công tác theo dõi thi hành pháp luật

Theo Kế hoạch 20/KH-UBND ngày 24/1/2017 của UBND thành phố về việc Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2017 trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Tư pháp

X

 

Bộ Tư pháp

Các Sở, ban, ngành

UBND cấp huyện

UBND cấp xã

Sở Tư pháp; các Sở, ban, ngành; UBND quận, huyện

28

Báo cáo kết quả công tác bồi thường nhà nước 6 tháng, hàng năm

Báo cáo về công tác bồi thường nhà nước

Theo Kế hoạch số 806/KH-UBND ngày 03/6/2016 của UBND thành phố về việc kế hoạch triển khai thực hiện công tác bồi thường nhà nước năm 2016 trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Tư pháp

X

 

Bộ Tư pháp

Các Sở, ban, ngành

UBND cấp huyện

UBND cấp xã

Sở Tư pháp; các Sở, ban, ngành; UBND quận, huyện

29

Báo cáo công tác tư pháp 6 tháng và hàng năm

Kết quả công tác tư pháp của ngành tư pháp thành phố

Quyết định 152/QĐ-UBND ngày 20/01/2017 của UBND thành phố về việc ban hành Chương trình công tác tư pháp năm 2017

Tư pháp

X

X

Bộ Tư pháp

Sở Tư pháp

UBND cấp huyện

UBND cấp xã

Sở Tư pháp; các Sở, ban, ngành; UBND quận, huyện

30

Báo cáo về trách nhiệm trong việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết hàng tháng, năm

Tình hình, tiến độ, và những vấn đề phát sinh trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết

Quyết định số 2795/2016/QĐ-UBND ngày 14/11/2016 của UBND thành phố về việc Ban hành Quy chế xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của UBND thành phố Hải Phòng

Tư pháp

X

http://qlvb.hpnet.vn

UBND thành phố

Các Sở, ban, ngành

UBND cấp huyện

UBND cấp xã

Sở Tư pháp; các Sở, ban, ngành; UBND quận, huyện

31

Báo cáo về tổ chức và hoạt động luật sư trên địa bàn thành phố 6 tháng, năm

Tình hình về tổ chức và hoạt động luật sư trên địa bàn thành phố; những kết quả đạt được, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân; đề xuất, kiến nghị

Thông tư 17/2011/TT-BTP ngày 14/10/2011 của Bộ Tư pháp

Tư pháp

X

 

Bộ Tư pháp

Sở Tư pháp

 

 

Sở Tư pháp

32

Báo cáo công tác thực hiện các biện pháp nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của Hội Luật gia thành phố Hải Phòng hàng năm

Công tác thực hiện các biện pháp nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của Hội Luật gia thành phố Hải Phòng

Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 12/02/2015 của UBND thành phố về việc thực hiện các biện pháp nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của Hội Luật gia thành phố Hải Phòng

Tư pháp

X

 

UBND thành phố

Các Sở: Tư pháp; Nội vụ; Tài chính; Khoa học và Công nghệ; Giáo dục và Đào tạo; Ngoại vụ; Thanh tra thành phố

UBND cấp huyện

 

Sở Tư pháp; các Sở, ban, ngành liên quan; UBND quận, huyện

33

Báo cáo công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn thành phố hàng năm

Kết quả thực hiện, triển khai các hình thức hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn thành phố

Nghị định 66/2008/NĐ-CP của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Tư pháp

X

 

Bộ Tư pháp

Sở Tư pháp

UBND cấp huyện

 

Sở Tư pháp; UBND quận, huyện

34

Báo cáo về công tác rà soát, hệ thống hóa, kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật hàng năm

Báo cáo kết quả kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật

Quyết định số 2660/QĐ-UBND ngày 01/12/2014 của UBND thành phố ban hành Quy chế rà soát hệ thống hóa kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật

Tư pháp

X

 

Bộ Tư pháp

Các Sở, ban, ngành

UBND cấp huyện

UBND cấp xã

Sở Tư pháp; các Sở, ban, ngành; UBND quận, huyện

35

Báo cáo công tác trợ giúp pháp lý 6 tháng, năm

Tình hình hoạt động trợ giúp pháp lý

Thông tư 05/2008/TT-BTP ngày 23/9/2008 của Bộ Tư pháp hướng dẫn về nghiệp vụ trợ giúp pháp lý và quản lý nhà nước về trợ giúp pháp lý

Tư pháp

X

 

Bộ Tư pháp

Sở Tư pháp

UBND cấp huyện

UBND cấp xã

Sở Tư pháp

36

Báo cáo về tổ chức và hoạt động công chứng trên địa bàn thành phố 6 tháng, năm

Tình hình về tổ chức và hoạt động công chứng trên địa bàn thành phố; những kết quả đạt được, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân; đề xuất, kiến nghị

Thông tư 06/2015/TT-BTP ngày 16/6/2015 của Bộ Tư pháp

Tư pháp

X

 

Bộ Tư pháp

Sở Tư pháp

UBND cấp huyện

UBND cấp xã

Sở Tư pháp

37

Báo cáo kết quả thực hiện công tác pháp chế hàng năm

Kiện toàn tổ chức bộ máy, đội ngũ pháp chế tại cơ quan; kết quả thực hiện công tác pháp chế thuộc phạm vi lĩnh vực quản lý theo quy định

Theo Kế hoạch hàng năm của UBND thành phố

Pháp chế

X

 

Bộ Tư pháp

Các Sở, ban, ngành

UBND cấp huyện

UBND cấp xã

Sở Tư pháp

38

Báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng hàng quý, 6 tháng, 9 tháng và hàng năm

Tổng hợp tình hình, kết quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng

Kế hoạch số 3154/KH-UBND ngày 26/5/2016 của UBND thành phố về công tác phòng chống tham nhũng

Thanh tra

X

http://qlvb.hpnet.vn

UBND thành phố

Các Sở, ban, ngành

UBND cấp huyện

UBND cấp xã

Thanh tra thành phố; các Sở, ban, ngành; UBND quận, huyện

39

Báo cáo tình hình công tác đấu thầu hàng năm

Kết quả tình hình công tác đấu thầu

Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17/3/2015 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư

Công tác đấu thầu

X

http://qlvb.hpnet.vn

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Sở Kế hoạch và Đầu tư

UBND cấp huyện

UBND cấp xã

Sở Kế hoạch và Đầu tư; UBND quận, huyện

40

Báo cáo công tác cải cách hành chính hàng quý, 6 tháng, hàng năm

Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tiếp theo

Chương trình cải cách hành chính hàng năm của UBND thành phố (Quyết định 3323/QĐ-UBND ngày 28/12/2016 của UBND thành phố)

Cải cách hành chính

X

http://qlvb.hpnet.vn

UBND thành phố

Các Sở, ban, ngành

UBND cấp huyện

UBND cấp xã

Sở Nội vụ; các Sở, ban, ngành; UBND quận, huyện

41

Báo cáo công tác văn thư-lưu trữ hàng năm

Công tác văn thư-lưu trữ hàng năm

Quyết định số 693/QĐ-UBND ngày 03/4/2015 của UBND thành phố Ban hành về công tác văn thư lưu trữ trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Hành chính

X

http://qlvb.hpnet.vn

UBND thành phố

Sở Nội vụ

 

 

Sở Nội vụ

42

Báo cáo thực hiện quy chế dân chủ cơ sở 6 tháng và hàng năm

Báo cáo kết quả thực hiện dân chủ trong cơ quan theo Kế hoạch số 3503/KH-UBND ngày 29/12/2016 của UBND thành phố

Kế hoạch số 3503/KH-UBND ngày 29/12/2016 của UBND thành phố về việc kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của CP về thực hiện dân chủ trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập

Nội vụ

X

http://qlvb.hpnet.vn

UBND thành phố

Các Sở, ban, ngành

UBND cấp huyện

UBND cấp xã

Sở Nội vụ; các Sở, ban, ngành; UBND quận, huyện

43

Báo cáo kế hoạch triển khai Chương trình hành động của UBND thành phố thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ và Chương trình hành động số 18-TTr/TU ngày 29/12/2016 của Thành ủy hàng năm

Kết quả triển khai thực hiện Chương trình hành động của UBND thành phố thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương khóa XII

Quyết định số 1663/QĐ-UBND ngày 29/6/2017 của UBND thành phố về việc ban hành Chương trình hành động của UBND thành phố thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến","tự chuyển hóa" trong nội bộ và Chương trình hành động số 18-TTr/TU ngày 29/12/2016 của Thành ủy

Nội vụ

X

http://qlvb.hpnet.vn

UBND thành phố

Các Sở, ban, ngành

UBND cấp huyện

UBND cấp xã

Sở Nội vụ; các Sở, ban, ngành; UBND quận, huyện

44

Báo cáo công tác ngành nội vụ tháng, quý, 6 tháng và hàng năm

Báo cáo tình hình triển khai, kết quả thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực Nội vụ

Thông tư số 06/2016/TT-BNV ngày 24/11/2016 của Bộ Nội vụ

Nội vụ

X

 

Bộ Nội vụ

Sở Nội vụ

UBND cấp huyện

UBND cấp xã

Sở Nội vụ; UBND quận, huyện

45

Báo cáo tình hình tổ chức, hoạt động, quản lý của các Hội hàng năm

Tình hình tổ chức, hoạt động, quản lý của các Hội

Quyết định số 2563/2013/QĐ-UBND ngày 26/12/2013 của UBND thành phố về việc ban hành Quy định một số nội dung về tổ chức hoạt động và trách nhiệm quản lý nhà nước về Hội trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Nội vụ

X

http://qlvb.hpnet.vn

Bộ Nội vụ

Các Sở, ban, ngành

UBND cấp huyện

UBND cấp xã

Sở Nội vụ; các Sở, ban, ngành; UBND quận, huyện

46

Báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 21/CT- UBND ngày 26/9/2016 của UBND thành phố về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan 6 tháng, năm

Kết quả thực hiện việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan

Chỉ thị số 21/CT-UBND ngày 26/9/2016 của UBND thành phố về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Nội vụ

X

http://qlvb.hpnet.vn

UBND thành phố

Các Sở, ban, ngành

UBND cấp huyện

UBND cấp xã

Văn phòng UBND thành phố; Sở Nội vụ; các Sở, ban, ngành; UBND quận, huyện

47

Báo cáo công tác thi đua khen thưởng hàng năm

Kết quả công tác thi đua khen thưởng hàng năm

Kế hoạch số 6968/KH-UBND ngày 16/9/2014 của UBND thành phố về việc kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng

Nội vụ

X

http://qlvb.hpnet.vn

UBND thành phố

Các Sở, ban, ngành

UBND cấp huyện

UBND cấp xã

Sở Nội vụ; các Sở, ban, ngành; UBND quận, huyện

48

Báo cáo tình hình phân công, phân cấp quản lý nhà nước 6 tháng, hàng năm

Tình hình phân công, phân cấp quản lý nhà nước

Kế hoạch 1703/KH-UBND ngày 16/9/2016 của UBND thành phố về việc kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 21/3/2016 của CP về phân cấp quản lý nhà nước

Nội vụ

X

 

UBND thành phố

Các Sở, ban, ngành

UBND cấp huyện

UBND cấp xã

Sở Nội vụ; các Sở, ban, ngành; UBND quận, huyện

49

Báo cáo kế hoạch bồi dưỡng cán bộ, công chức làm công tác tôn giáo hàng năm

Kết quả thực hiện kế hoạch bồi dưỡng cán bộ, công chức làm công tác tôn giáo

Kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 10/7/2017 của UBND thành phố về việc Kế hoạch bồi dưỡng cán bộ, công chức làm công tác tôn giáo giai đoạn 2017-2020

Tôn giáo

X

 

UBND thành phố

Sở Nội vụ

UBND cấp huyện

 

Sở Nội vụ; UBND quận, huyện

50

Báo cáo kết quả công tác thực hiện pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp hàng năm

Kết quả công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp

Quyết định 2583/2014/QĐ-UBND ngày 25/11/2014 Ban hành quy chế phối hợp công tác thực hiện pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp

Bảo hiểm xã hội

X

 

UBND thành phố

Sở Lao động-Thương binh và Xã hội; Y tế

UBND cấp huyện

UBND cấp xã

Sở Lao động-Thương binh và Xã hội; Sở Y tế; UBND quận, huyện

51

Báo cáo định kỳ kết quả thực hiện chính sách trợ giúp xã hội 6 tháng, năm

Báo cáo kết quả thực hiện chính sách trợ giúp xã hội

Thông tư số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 24/10/2014 Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 136/2012/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội

Lao động-Thương binh và Xã hội

X

http://qlvb.hpnet.vn

UBND thành phố

Sở Lao động Thương binh và Xã hội; Sở Tài chính

UBND cấp huyện

UBND cấp xã

Sở Lao động Thương binh và Xã hội; Sở Tài chính; UBND quận, huyện

52

Báo cáo kết quả thực hiện chỉ tiêu tạo việc làm tăng thêm hàng năm

Báo cáo kết quả thực hiện chỉ tiêu tạo việc làm tăng thêm hàng năm

Thông tư số 23/2014/TT-BLĐTBXH ngày 29/8/2014 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội

Lao động-Thương binh và Xã hội

X

 

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội

Sở Lao động-Thương binh và Xã hội

UBND cấp huyện

UBND cấp xã

Sở Lao động-Thương binh và Xã hội; UBND quận, huyện

53

Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch về thực hiện các mục tiêu của Cộng đồng Văn hóa Xã hội ASEAN tại thành phố Hải Phòng đến năm 2025 hàng năm

Kết quả thực hiện Kế hoạch về thực hiện các mục tiêu của Cộng đồng Văn hóa Xã hội ASEAN tại thành phố Hải Phòng đến năm 2025

Kế hoạch số 173/KH-UBND ngày 23/8/2017 của UBND thành phố về triển khai thực hiện Quyết định số 161/QĐ-TTg ngày 25/1/2016 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các mục tiêu của Cộng đồng Văn hóa Xã hội ASEAN tại thành phố Hải Phòng đến năm 2025

Lao động-Thương binh và Xã hội

X

 

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội

Các Sở, ban, ngành

UBND cấp huyện

UBND cấp xã

Sở Lao động-Thương binh và Xã hội; các Sở, ban ngành; UBND quận, huyện

54

Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình bảo vệ trẻ em hàng năm

Kết quả thực hiện Chương trình bảo vệ trẻ em theo Kế hoạch của thành phố

Quyết định 1760/QĐ-UBND ngày 23/8/2016 của UBND thành phố Phê duyệt Chương trình bảo vệ trẻ em thành phố giai đoạn 2016-2020

Lao động-Thương binh và Xã hội

X

 

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội

Các Sở: Lao động Thương binh và Xã hội; Tài chính; Kế hoạch và Đầu tư; Nội vụ; Tư pháp; y tế; Giáo dục và Đào tạo; Văn hóa và Thể thao; Thông tin và Truyền thông, Công an thành phố.

UBND cấp huyện

 

Sở Lao động-Thương binh và Xã hội; các Sở, ban, ngành liên quan; UBND quận, huyện

55

Báo cáo về chương trình mục tiêu quốc gia 6 tháng, năm

Các nội dung liên quan đến việc theo dõi, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia

Quyết định số 41/2016/QĐ-TTg ngày 10/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế quản lý, điều hành thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Lao động thương binh và xã hội

X

 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Lao động thương binh và xã hội

UBND cấp huyện

UBND cấp xã

Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Lao động thương binh và xã hội; UBND quận, huyện

56

Báo cáo kết quả thực hiện Bộ chỉ số theo dõi- đánh giá Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn hàng năm

Tổng hợp số liệu báo cáo cấp nước hộ gia đình; số liệu vệ sinh môi trường hộ gia đình; số liệu cấp nước và vệ sinh môi trường trạm y tế, trường học; số liệu công trình cấp nước tập trung

Quyết định 2570/QĐ-BNN-TCTL ngày 22/10/2012 phê duyệt điều chỉnh bộ chỉ số và tài liệu hướng dẫn triển khai công tác theo dõi- đánh giá nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

X

 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

UBND cấp huyện

UBND cấp xã

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; UBND quận, huyện

57

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ, giải pháp thu gom, xử lý chất thải rắn ở nông thôn trên địa bàn thành phố giai đoạn 2010-2020

Kết quả thực hiện nhiệm vụ, giải pháp thu gom, xử lý chất thải rắn ở nông thôn trên địa bàn thành phố giai đoạn 2010-2020

Chương trình số 5741/CTr-UBND ngày 02/10/2010 của Ủy ban nhân dân thành phố triển khai Nghị quyết số 09/2010/NQ-HĐND ngày 15/7/2010 của Hội đồng nhân dân thành phố về nhiệm vụ, giải pháp thu gom, xử lý chất thải rắn ở nông thôn trên địa bàn thành phố giai đoạn 2010- 2020

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

X

http://qlvb.hpnet.vn

UBND thành phố

Các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Khoa học và Công nghệ; Xây dựng; Kế hoạch và Đầu tư; Tài nguyên và Môi trường; Y tế; Tài chính

UBND cấp huyện

UBND cấp xã

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; các Sở, ban, ngành liên quan; UBND quận, huyện

58

Báo cáo công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp hàng tháng, 6 tháng và hàng năm

Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch theo Quyết định số 580/QĐ-UBND ngày 16/3/2017 của UBND thành phố

Quyết định số 580/QĐ-UBND ngày 16/3/2017 của UBND thành phố về việc ban hành kế hoạch năm cao điểm hành động quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp 2017

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

X

 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Y tế; Công thương; Tài chính; Thông tin và Truyền thông; Kế hoạch và Đầu tư; Cục Hải quan Hải Phòng; Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng; Báo Hải Phòng

UBND cấp huyện

UBND cấp xã

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các Sở, ban, ngành liên quan; UBND quận, huyện

59

Báo cáo định kỳ về vi phạm đê điều trên địa bàn thành phố hàng quý

Tình hình, diễn biến quá trình xử lý vi phạm trong lĩnh vực đê điều và phòng chống thiên tai

Kế hoạch 174/KH-UBND ngày 24/8/2017 của UBND thành phố về kế hoạch xử lý vi phạm pháp luật về đê điều trên địa bàn thành phố

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

X

 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giao thông vận tải; Xây dựng; Tài nguyên và Môi trường; Tài chính; Kế hoạch và Đầu tư

UBND cấp huyện

UBND cấp xã

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; các Sở, ban ngành liên quan; UBND quận, huyện

60

Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch về việc "Hội nông dân Việt Nam trực tiếp thực hiện và phối hợp thực hiện một số chương trình, đề án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nông thôn giai đoạn 2011-2020" 6 tháng

Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch về việc "Hội nông dân Việt Nam trực tiếp thực hiện và phối hợp thực hiện một số chương trình, đề án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nông thôn giai đoạn 2011-2020"

Kế hoạch số 4482/KH-UBND ngày 19/02/2012 của UBND thành phố thực hiện Quyết định số 673/QĐ-TTg ngày 10/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc "Hội nông dân Việt Nam trực tiếp thực hiện và phối hợp thực hiện một số chương trình, đề án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nông thôn giai đoạn 2011-2020"

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

X

http://qlvb.hpnet.vn

UBND thành phố

Các Sở: Lao động Thương binh và Xã hội; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Công thương; Tài nguyên và Môi trường; Văn hóa Thể thao; Du lịch; Thông tin và Truyền thông; Khoa học và Công nghệ; Tư pháp; Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính. Bộ chỉ huy quân sự thành phố; Công an thành phố; Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng Hải Phòng; Bộ Chỉ huy quân sự thành phố

UBND cấp huyện

 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; các Sở, ban, ngành liên quan; UBND quận, huyện

61

Báo cáo tái cơ cấu ngành nông nghiệp hàng năm

Thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp hàng năm

Quyết định số 2587/QĐ-UBND ngày 27/10/2016 về việc Ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án nhiệm vụ, giải pháp tái cơ cấu ngành nông nghiệp, nâng cao sức cạnh tranh, giá trị gia tăng và phát triển bền vững đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

X

http://qlvb.hpnet.vn

UBND thành phố

Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Công thương; Tài chính; Thông tin và Truyền thông; Kế hoạch và Đầu tư; Khoa học và Công nghệ; Tài nguyên và Môi trường; Y tế

UBND cấp huyện

 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; các Sở, ban, ngành liên quan; UBND quận, huyện

62

Báo cáo tình hình triển khai Chương trình xây dựng nông thôn mới 6 tháng, năm

Kết quả triển khai Chương trình xây dựng nông thôn mới 6 tháng, năm

Thông tư số 05/2017/TT-BNNPTNT ngày 01/3/2017 hướng dẫn một số nội dung thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

X

 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; các Sở, ban, ngành liên quan

UBND cấp huyện

UBND cấp xã

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; các Sở, ban, ngành liên quan; UBND quận, huyện

63

Báo cáo tình hình dịch bệnh động vật thủy sản tháng, 6 tháng, năm

Tổng hợp số liệu dịch bệnh động vật thủy sản

Khoản 6, Điều 5 Thông tư số 04/2016/TT-BNNPTNT ngày 10/5/2016 quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật thủy sản

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

X

Cucthuy.gov.vn

Cục thú y

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

UBND cấp huyện

 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

64

Báo cáo tình hình dịch bệnh động vật trên cạn tháng, quý, 6 tháng, năm

Tổng hợp số liệu dịch bệnh động vật trên cạn

Khoản 7, Điều 7 Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016 quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

X

Cucthuy.gov.vn

Cục thú y

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

UBND cấp huyện

 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

65

Báo cáo tình hình buôn bán, kiểm tra chất lượng, sử dụng kết quả thanh tra kiểm tra và xử lý vi phạm thuốc thú y trên địa bàn

Tình hình buôn bán, kiểm tra chất lượng, sử dụng kết quả thanh tra kiểm tra và xử lý vi phạm thuốc thú y trên địa bàn

Khoản 6, Điều 46 Thông tư số 13/2016/TT-BNNPTNT ngày 02/6/2016 quy định về quản lý thuốc thú y

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

X

Cucthuy.gov.vn

Cục thú y

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

UBND cấp huyện

 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

66

Báo cáo thông tin động vật, sản phẩm động vật thủy sản lưu thông trong nước tháng, quý, năm

Thông tin động vật, sản phẩm động vật thủy sản lưu thông trong nước

Khoản 3, Điều 22 Thông tư số 26/2016/TT-BNNPTNT ngày 30/6/2016 quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

X

Cucthuy.gov.vn

Cục thú y

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

UBND cấp huyện

 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

67

Báo cáo công tác đấu giá quyền sử dụng đất hàng quý

Báo cáo kết quả thực hiện công tác đấu giá quyền sử dụng đất

Quyết định 1639/QĐ-UBND ngày 15/8/2016 của UBND thành phố về việc Ban hành quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất, hoặc cho thuê đất trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Đất đai

X

http://qlvb.hpnet.vn

UBND thành phố

Sở: Tài nguyên và Môi trường; Kế hoạch và Đầu tư; Tư pháp; Cục thuế thành phố; Trung tâm xúc tiến đầu tư thương mại du lịch

UBND cấp huyện

UBND cấp xã

Sở Tài nguyên và Môi trường; các Sở, ban, ngành; UBND quận, huyện

68

Đánh giá tình hình quản lý, sử dụng đất đai và tác động của chính sách pháp luật đất đai đến kinh tế, xã hội và môi trường hàng năm

Tình hình quản lý, sử dụng đất đai và tác động của chính sách pháp luật đất đai đến kinh tế, xã hội và môi trường

Công văn số 1678/TCQLĐĐ-CKSQLSDĐ ngày 31/8/2016 của Tổng cục quản lý đất đai về việc theo dõi, đánh giá và báo cáo tình hình quản lý, sử dụng đất đai và tác động của chính sách pháp luật đất đai đến kinh tế, xã hội và môi trường

Đất đai

X

cucksqlsdd@gmail. com

Tổng cục quản lý đất đai

Sở Tài nguyên và Môi trường

UBND cấp huyện

UBND cấp xã

Sở Tài nguyên và Môi trường; UBND quận, huyện

69

Báo cáo công tác bảo vệ môi trường, tăng cường quản lý tài nguyên đến năm 2015-2020 hàng năm

Báo cáo tình hình thực hiện công tác bảo vệ môi trường, tăng cường quản lý tài nguyên đến năm 2015-2020

Quyết định số 1311/QĐ-UBND ngày 24/6/2014 của UBND thành phố Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện NQ số 08/NQ-CP ngày 23/01/2014 của Chính phủ và Thông báo kết luận số 167-TB/TU ngày 29/10/2013 của Ban Thường vụ Thành ủy về tiếp tục thực hiện NQ số 22-NQ/TU (khóa XII về công tác bảo vệ môi trường, tăng cường quản lý tài nguyên đến năm 2015-2020)

Tài nguyên môi trường

X

http://qlvb.hpnet.vn

UBND thành phố

Các Sở, ban, ngành

UBND cấp huyện

UBND cấp xã

Sở Tài nguyên và Môi trường; các Sở, ban, ngành; UBND quận, huyện

70

Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch về việc chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu định kỳ 6 tháng

Kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch triển khai thực hiện về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu

Quyết định số 732/QĐ-UBND ngày 04/4/2014 của UBND thành phố ban hành Kế hoạch thực hiện NQ số 08/NQ-CP ngày 23/01/2014 của Chính phủ và Chương trình hành động số 24-CTr/TU ngày 29/10/2013 của Ban Thường vụ Thành ủy về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu

Tài nguyên môi trường

X

http://qlvb.hpnet.vn

UBND thành phố

Các Sở, ban, ngành

UBND cấp huyện

UBND cấp xã

Sở Tài nguyên và Môi trường; các Sở, ban, ngành; UBND quận, huyện

71

Báo cáo về quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển và hải đảo hàng năm

Về công tác quản lý tổng hợp Tài nguyên và Môi trường biển và hải đảo trên địa bàn thành phố

Thông tư số 10/2016/TT-BTNMT ngày 16/5/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết nội dung, thể thức, thời điểm báo cáo về quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển và hải đảo

Tài nguyên môi trường

X

vasi@monre.gov.vn

Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam-Bộ Tài nguyên và Môi trường

Sở Tài nguyên và Môi trường

UBND cấp huyện

 

Sở Tài nguyên và Môi trường; UBND quận, huyện

72

Báo cáo về nhập khẩu và sử dụng phế liệu nhập khẩu hàng năm

Tình hình phát sinh, quản lý chất thải rắn công nghiệp thông thường

Thông tư số 41/2015/TT-BTNMT ngày 09/9/2015 về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất

Tài nguyên môi trường

X

 

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Sở Tài nguyên và Môi trường

 

 

Sở Tài nguyên và Môi trường

73

Báo cáo quản lý chất thải nguy hại hàng năm

Tình hình quản lý chất thải nguy hại, việc đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại; tình hình phát sinh, quản lý chất thải rắn công nghiệp thông thường

Nghị định số 36/2015/NĐ-CP ngày 30/6/2015; Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/5/2016

Tài nguyên môi trường

X

 

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Sở Tài nguyên và Môi trường

UBND cấp huyện

 

Sở Tài nguyên và Môi trường; UBND quận, huyện

74

Báo cáo kết quả thực hiện Quyết định số 2095/2014/QĐ-UBND ngày 03/10/2014 của UBND thành phố hàng năm

Quy chế phối hợp trong công tác quản lý Nhà nước về chuyển tải hàng hóa, xăng dầu tại khu chuyển tải Lan Hạ, huyện Cát Hải

Quyết định số 2095/2014/QĐ-UBND ngày 03/10/2014 của UBND thành phố về việc Ban hành quy chế phối hợp trong công tác quản lý Nhà nước về chuyển tải hàng hóa, xăng dầu tại khu chuyển tải Lan Hạ, huyện Cát Hải

Tài nguyên môi trường

X

http://qlvb.hpnet.vn

UBND thành phố

Sở Tài nguyên và Môi trường; Cảnh sát phòng cháy chữa cháy; Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng; Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn thành phố

UBND huyện Cát Hải; Ban quản lý khu dự trữ sinh quyển Cát Bà; Vườn quốc gia Cát Bà

 

Sở Tài nguyên và Môi trường; các Sở, ban, ngành; UBND quận, huyện liên quan

75

Báo cáo hiện trạng môi trường, bộ chỉ thị môi trường và quản lý số liệu quan trắc môi trường hàng năm

Kết quả quan trắc và truyền số liệu quan trắc môi trường

Thông tư số 43/2015/TT-BTNMT ngày 29/9/2015 về báo cáo hiện trạng môi trường, bộ chỉ thị môi trường và quản lý số liệu quan trắc môi trường.

Tài nguyên môi trường

X

 

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Sở Tài nguyên và Môi trường

 

 

Sở Tài nguyên và Môi trường

76

Báo cáo kết quả phân loại ô nhiễm môi trường hàng năm

Kết quả phân loại ô nhiễm môi trường đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ trên địa bàn thành phố

Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường

Tài nguyên môi trường

X

 

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Sở Tài nguyên và Môi trường

UBND cấp huyện

 

Sở Tài nguyên và Môi trường; UBND quận, huyện

77

Báo cáo kết quả thực hiện Quyết định số 2089/2014/QĐ-UBND ngày 02/10/2014 của UBND thành phố hàng năm

Quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố

Quyết định số 2089/2014/QĐ-UBND ngày 02/10/2014 của UBND thành phố về việc Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Tài nguyên môi trường

X

http://qlvb.hpnet.vn

UBND thành phố

các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Khoa học công nghệ, Xây dựng, Giao thông vận tải, Công thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Ban quản lý khu kinh tế; Cục Hải quan Hải Phòng

UBND cấp huyện

 

Sở Tài nguyên và Môi trường; các Sở, ban, ngành liên quan; UBND quận, huyện

78

Báo cáo thực hiện Nghị quyết 23/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố 6 tháng

Kết quả thực hiện Nghị quyết 23/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố

Quyết định số 1095/QĐ-UBND ngày 29/5/2014 về việc Ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 23/2013/NQ-HĐND ngày 12/12/2013 của HĐND thành phố về mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp bảo vệ nguồn nước ngọt tại sông Rế, sông Giá, sông Đa Độ, sông Chanh Dương, kênh Hòn ngọc, hệ thống trung thủy nông Tiên Lãng trên địa bàn thành phố giai đoạn 2013-2020

Tài nguyên môi trường

X

http://qlvb.hpnet.vn

UBND thành phố

các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thông tin và Truyền thông, Giáo dục và Đào tạo, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Tài chính, Tư pháp, Thanh tra thành phố, Công an thành phố

UBND cấp huyện

UBND cấp xã

Sở Tài nguyên và Môi trường; các Sở, ban, ngành liên quan; UBND quận, huyện

79

Báo cáo phí bảo vệ môi trường đối với nước thải

Công tác thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp

Nghị định số 154/2016/NĐ-CP ngày 16/11/2016 về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải

Tài nguyên môi trường

X

 

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Tài chính

 

 

Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Tài chính

80

Báo cáo kết quả thực hiện Ngày môi trường thế giới 05/6, Ngày Đại dương thế giới 8/6, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam (1/6-8/6)

Kết quả thực hiện Ngày môi trường thế giới 05/6

Kế hoạch số 715/KH-UBND ngày 20/5/2016 của UBND thành phố về Kế hoạch hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5/6, Ngày Đại dương thế giới 8/6, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam (1/6-8/6) của thành phố Hải Phòng năm 2016

Tài nguyên môi trường

X

 

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Sở Tài nguyên và Môi trường

UBND cấp huyện

 

Sở Tài nguyên và Môi trường; UBND quận, huyện

81

Báo cáo về bảo vệ môi trường sản xuất nông nghiệp, nông thôn định kỳ hàng năm

Kết quả công tác về bảo vệ môi trường sản xuất nông nghiệp, nông thôn định kỳ hàng năm

Công văn 5995/VP-MT ngày 15/9/2016 của Văn phòng UBND thành phố về việc Thực hiện chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 31/8/2016 của TTg

Tài nguyên môi trường

X

 

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

UBND cấp huyện

UBND cấp xã

Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; UBND quận, huyện

82

Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch 9237/KH-UBND ngày 27/11/2014 của UBND thành phố

Thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ liên quan đến sản xuất và sử dụng sản phẩm bao gói, túi xách thay thế túi nilong

Kế hoạch số 9237/KH-UBND ngày 27/11/2014 của UBND thành phố về việc thực hiện đề án kiểm soát ô nhiễm môi trường do sử dụng túi ni lông khó phân hủy trong sinh hoạt đến năm 2020 trên địa bàn thành phố Hải Phòng theo Quyết định số 582/QĐ-TTG ngày 11/4/2013 của TTg

Tài nguyên môi trường

X

 

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Các Sở: Tài nguyên và Môi trường; Khoa học và Công nghệ; Công thương; Xây dựng; Tài chính; Kế hoạch và Đầu tư; Văn hóa thể thao; Du lịch; Lao động-Thương binh và Xã hội; Giáo dục và đào tạo

UBND cấp huyện

UBND cấp xã

Sở Tài nguyên và Môi trường; các Sở, ban, ngành liên quan; UBND quận, huyện

83

Báo cáo thực hiện Nghị quyết 33/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố 6 tháng

Kết quả thực hiện Nghị quyết 33/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố 6 tháng

Quyết định số 1318/QĐ-UBND ngày 17/6/2015 về việc Phê duyệt Quy hoạch tài nguyên nước thành phố Hải Phòng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Tài nguyên môi trường

X

http://qlvb.hpnet.vn

UBND thành phố

các Sở: Tài nguyên và Môi trường; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Xây dựng; Thông tin và Truyền thông; Giáo dục và Đào tạo; Y tế; Giao thông vận tải; Công thương; Khoa học và Công nghệ; Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Tư pháp; Thanh tra thành phố; Công an thành phố; Ban quản lý Khu kinh tế Hải Phòng

UBND cấp huyện

UBND cấp xã

Sở Tài nguyên và Môi trường; các Sở, ban, ngành liên quan; UBND quận, huyện

84

Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch hành động về đa dạng sinh học thành phố đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 hàng năm

Kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch hành động về đa dạng sinh học thành phố đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 hàng năm

Quyết định số 3069/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của UBND thành phố về việc Ban hành kế hoạch hành động về đa dạng sinh học thành phố Hải Phòng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Tài nguyên môi trường

X

http://qlvb.hpnet.vn

UBND thành phố

các Sở: Tài nguyên và Môi trường; Khoa học và Công nghệ; Tài chính; Kế hoạch và Đầu tư; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Thông tin và Truyền thông; Công an thành phố; Cục hải quan Hải Phòng

UBND cấp huyện

 

Sở Tài nguyên và Môi trường; các Sở, ban, ngành liên quan; UBND quận, huyện

85

Báo cáo kết quả thực hiện Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn tháng 9 hàng năm

Kết quả thực hiện Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn tháng 9 hàng năm

Công văn số 4313/BTNMT-TCMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn

Tài nguyên môi trường

X

 

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Sở Tài nguyên và Môi trường

UBND cấp huyện

UBND cấp xã

Sở Tài nguyên và Môi trường; UBND quận, huyện

86

Báo cáo đánh giá việc thực hiện Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 16-CTr/TU ngày 20/7/2012 hàng năm

Kết quả thực hiện Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 16-CTr/TU ngày 20/7/2012 của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện Nghị quyết 02-NQ/TW ngày 25/4/2011

Quyết định số 2006/QĐ-UBND ngày 16/11/2012 của UBND thành phố về việc Ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 16-CTr/TU ngày 20/7/2012 của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 25/4/2011 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2020

Tài nguyên môi trường

X

http://qlvb.hpnet.vn

UBND thành phố

Các Sở: Tài nguyên và Môi trường; Khoa học và Công nghệ; Công thương; Xây dựng; Tài chính; Kế hoạch và Đầu tư; Lao động, Thương binh và Xã hội; Nội vụ; Công an thành phố; Cục thuế thành phố; Bộ Chỉ huy quân sự thành phố.

UBND cấp huyện

 

Sở Tài nguyên và Môi trường và các Sở, ban, ngành liên quan; UBND quận, huyện.

87

Báo cáo về công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh hàng tháng, quý, năm

Báo cáo kết quả tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh và phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tiếp theo

Công văn số 840/VP-TD, ngày 28/12/2012 của Văn phòng UBND thành phố

Tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

X

http://qlvb.hpnet.vn

UBND thành phố

Các Sở, ban, ngành

UBND cấp huyện

UBND cấp xã

Văn phòng UBND thành phố; các Sở, ban, ngành; UBND quận, huyện

88

Báo cáo tiếp nhận, phản ánh kiến nghị của người dân và doanh nghiệp từ Văn phòng Chính phủ gửi và qua hệ thống thông tin điện tử http://nguoidan.chinhphu.vn và http://doanhnghiep.chinhphu.vn hàng quý

Báo cáo kết quả việc tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của người dân và doanh nghiệp

Công văn số 2331/UBND-DN ngày 27/4/2017 của UBND thành phố về việc tổ chức tiếp nhận xử lý phản ánh kiến nghị của người dân doanh nghiệp

Tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

X

http://nguoidan.chinhphu.vn và http://doanhnghiep.chinhphu.vn

Văn phòng Chính Phủ

Các Sở, ban, ngành

UBND cấp huyện

UBND cấp xã

Văn phòng UBND thành phố; Sở Kế hoạch và Đầu tư và các Sở, ban, ngành; UBND quận, huyện

89

Báo cáo tình hình phân bổ, quản lý sử dụng vốn đầu tư công của các quận, huyện hàng năm

Tình hình phân bổ, quản lý sử dụng vốn đầu tư công của các quận, huyện

Quyết định 1079/QĐ-UBND ngày 08/5/2017 của UBND thành phố ban hành quy chế phân cấp, quản lý vốn đầu tư công đối với các quận huyện thuộc thành phố Hải Phòng

Kế hoạch và Đầu tư

X

 

UBND thành phố

Các Sở, ban, ngành

UBND cấp huyện

UBND cấp xã được giao làm chủ đầu tư dự án sử dụng vốn đầu tư công cấp tỉnh

Sở Kế hoạch và Đầu tư; các Sở, ban, ngành; UBND quận, huyện

90

Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 432/QĐ-TTg ngày 12/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ hàng năm

Kết quả thực hiện Kế hoạch

Quyết định số 1409/QĐ-UBND ngày 31/8/2012 của UBND thành phố quyết định ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 432/QĐ-TTg ngày 12/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển bền vững Việt Nam giai đoạn 2011-2020

Kế hoạch và Đầu tư

X

 

UBND thành phố

Các Sở, ban, ngành

UBND cấp huyện

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư; các Sở, ban,  ngành; UBND quận, huyện

91

Báo cáo giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư Sở, ngành, quận, huyện 6 tháng, năm

Tình hình thực hiện công tác đầu tư, giám sát- đánh giá đầu tư trên địa bàn thành phố

Nghị định số 84/2015/NĐ-CP ngày 30/9/2015 về giám sát và đánh giá đầu tư

Kế hoạch và Đầu tư

X

 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Các Sở, ban, ngành

UBND cấp huyện

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư; các Sở, ban, ngành; UBND quận, huyện

92

Báo cáo Kế hoạch nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCl) năm 2017-2018 của thành phố Hải Phòng hàng quý và năm

Tình hình thực hiện các nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch

Kế hoạch số 171/KH-UBND ngày 22/8/2017 của UBND thành phố về Kế hoạch nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) năm 2017-2018 của thành phố Hải Phòng

Kế hoạch và Đầu tư

X

http://qlvb.hpnet.vn

UBND thành phố

các Sở: Kế hoạch và Đầu tư; Tài nguyên và Môi trường; Thông tin và Truyền thông; Tư pháp; Công thương; Lao động-Thương binh và xã hội. Thanh tra thành phố; Văn phòng UBND thành phố; Cục Hải quan Hải Phòng

 

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư; các Sở, ban ngành liên quan; UBND quận, huyện

93

Báo cáo tình hình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững và kế hoạch hành động hàng năm

Tình hình thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch hành động của UBND thành phố triển khai thực hiện triển khai thực hiện Quyết định số 622/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Công văn 2867/UBND-TH ngày 22/5/2017 về việc triển khai thực hiện Quyết định số 622/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững

Kế hoạch và Đầu tư

 

 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Các Sở, ban, ngành

UBND cấp huyện

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư; các Sở, ban ngành; UBND quận, huyện

94

Báo cáo tình hình giải ngân các chương trình, dự án đầu tư công 6 tháng, năm

Tình hình giải ngân các chương trình, dự án đầu tư công theo kế hoạch bố trí vốn

Nghị định số 84/2015/NĐ-CP ngày 30/9/2015 về giám sát và đánh giá đầu tư

Kế hoạch và Đầu tư

X

 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bộ Tài chính

Sở Kế hoạch và Đầu tư; Kho bạc Nhà nước thành phố

 

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư; Kho bạc Nhà nước thành phố

95

Báo cáo giám sát đầu tư của cộng đồng hàng năm

Tình hình giám sát đầu tư công của cộng đồng

Nghị định số 84/2015/NĐ-CP ngày 30/9/2015 về giám sát và đánh giá đầu tư

Kế hoạch và Đầu tư

X

 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư

96

Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch số 108/KH-UBND ngày 11/5/2017 của UBND thành phố hàng năm

Tình hình thực hiện các nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch

Kế hoạch số 108/KH-UBND ngày 11/5/2017 của UBND thành phố về thực hiện Nghị quyết số 27/NQ-CP ngày 21/2/2017 của Chính phủ và Chương trình hành động số 19-CTr/TU ngày 29/12/2016 của Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TW về một số chủ trương chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng nâng cao chất lượng tăng trưởng năng suất lao động sức cạnh tranh của nền kinh tế

Kế hoạch và Đầu tư

X

 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Các Sở, ban, ngành

UBND cấp huyện

UBND cấp xã

Sở Kế hoạch và Đầu tư và các Sở, ban, ngành; UBND quận, huyện

97

Báo cáo tình hình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng và hàng năm

Kết quả thực hiện chương trình hành động của UBND thành phố về thực hành tiết kiệm chống lãng phí giai đoạn 2016-2020

Quyết định số 713/QĐ-UBND ngày 31/3/2017 của UBND thành phố về việc ban hành chương trình hành động của UBND thành phố về thực hành tiết kiệm chống lãng phí giai đoạn 2016-2020

Tài chính

X

 

Bộ Tài chính

Các Sở, ban, ngành

UBND cấp huyện

UBND cấp xã

Sở Tài chính; các Sở, ban, ngành; UBND quận, huyện

98

Báo cáo Tài chính hàng năm

Hoạt động tài chính

Công văn của UBND thành phố hàng năm

Tài chính

X

http://qlvb.hpnet.vn

UBND thành phố

Các Sở, ban, ngành

UBND cấp huyện

UBND cấp xã

Sở Tài chính; các Sở, ban, ngành; UBND quận, huyện

99

Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình số 4038/CTr-UBND ngày 06/10/2015 của UBND thành phố hàng năm

Kết quả thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy

Chương trình hành động số 4038/CTr-UBND ngày 06/10/2015 của UBND thành phố về việc Chương trình hành động thực hiện Quyết định số 1635/QĐ-TTg ngày 22/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành chương trình hành động thực hiện chỉ thị số 47/CT-TW ngày 25/6/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy

Phòng cháy, chữa cháy

X

 

Bộ Công an

Các Sở, ban, ngành

UBND cấp huyện

UBND cấp xã

Công an thành phố; các Sở, ban, ngành; UBND quận, huyện

100

Báo cáo kết quả thực hiện công tác du lịch hàng tháng, quý, 6 tháng, 9 tháng, năm

Kết quả thực hiện công tác du lịch

Công văn của UBND thành phố

Du lịch

X

http://qlvb.hpnet.vn

UBND thành phố

Sở Du lịch

 

 

Sở Du lịch

101

Báo cáo tình hình triển khai thực hiện chương trình hành động của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố về đẩy mạnh công tác đối ngoại, chủ động hội nhập quốc tế, mở rộng không gian kinh tế, tăng cường liên kết vùng 6 tháng, năm

Kết quả triển khai thực hiện chương trình hành động của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố về đẩy mạnh công tác đối ngoại, chủ động hội nhập quốc tế, mở rộng không gian kinh tế, tăng cường liên kết vùng

Kế hoạch số 02/KH-UBND ngày 04/01/2017 về Thực hiện chương trình hành động của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố về đẩy mạnh công tác đối ngoại, chủ động hội nhập quốc tế, mở rộng không gian kinh tế, tăng cường liên kết vùng

Ngoại vụ

X

http://qlvb.hpnet.vn

UBND thành phố

Các Sở, ban, ngành

UBND cấp huyện

UBND cấp xã

Sở Ngoại vụ; các Sở, ban, ngành; UBND quận, huyện

102

Báo cáo Kế hoạch hành động của thành phố Hải Phòng triển khai chiến lược ngoại giao Văn hóa hàng năm

Tình hình thực hiện Kế hoạch hành động của thành phố Hải Phòng triển khai chiến lược ngoại giao Văn hóa

Kế hoạch số 5403/KH-UBND ngày 23/7/2014 của UBND thành phố về việc Kế hoạch hành động của thành phố Hải Phòng triển khai chiến lược ngoại giao Văn hóa đến năm 2020

Ngoại vụ

X

 

UBND thành phố

Các Sở, ban, ngành

UBND cấp huyện

 

Sở ngoại vụ; các Sở, ban, ngành; UBND quận, huyện

103

Báo cáo công tác dân số và kế hoạch hóa gia đình hàng năm

Công tác dân số và kế hoạch hóa gia đình

Kế hoạch 1035/KH-UBND ngày 06/7/2016 của UBND thành phố về việc kế hoạch thực hiện Thông tư số 05-TT/TU ngày 12/5/2016 của Ban Thường vụ Thành ủy về việc thực hiện Kết luận số 119-KL/TW của Ban Bí thư khóa XI về Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình

Y tế

X

http://qlvb.hpnet.vn

UBND thành phố

Các Sở, ban, ngành

UBND cấp huyện

UBND cấp xã

Sở Y tế; các Sở, ban, ngành; UBND quận, huyện

104

Báo cáo công tác phòng, chống lao hàng năm

Công tác phòng, chống lao

Quyết định 2713/QĐ-UBND ngày 05/12/2017 của UBND thành phố về việc ban hành kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia phòng chống lao đến năm 2020 và tầm nhìn 2030 thành phố Hải Phòng

Y tế

X

 

Bộ Y tế

Các Sở: Y tế; Công an thành phố; Thông tin và Truyền thông; Tài chính; Lao động-Thương binh và xã hội; Kế hoạch và Đầu tư; Văn hóa thể thao; Du lịch; Giáo dục và Đào tạo; Nội vụ. Bộ chỉ huy quân sự thành phố; Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng thành phố

UBND cấp huyện

 

Sở Y tế; các Sở, ban, ngành liên quan; UBND quận, huyện

105

Báo cáo tình hình quản lý về an toàn thực phẩm hàng quý

Tình hình thực hiện về an toàn thực phẩm

Chỉ thị 19/CT-UBND ngày 25/7/2016 của UBND thành phố về việc tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố

Y tế

X

 

Chính phủ

Các Sở: Y tế; Thông tin và Truyền thông; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Công thương; Tài chính; Công an thành phố; Đài phát thanh và Truyền hình Hải Phòng; Báo Hải Phòng, Báo an ninh Hải Phòng; Cục Hải quan Hải Phòng; Bộ đội biên phòng; Ban chỉ đạo 389 (Ban chỉ đạo phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả)

UBND cấp huyện

UBND cấp xã

Sở Y tế; các Sở, ban, ngành liên quan; UBND quận, huyện

106

Báo cáo thực hiện công tác Bình đẳng giới 6 tháng, năm

Kết quả thực hiện công tác Bình đẳng giới

Kế hoạch số 91/KH-UBND ngày 13/4/2017 của UBND thành phố về việc kế hoạch thực hiện công tác bình đẳng giới năm 2017

Y tế

X

 

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội

Các Sở, ban, ngành

UBND cấp huyện

UBND cấp xã

Sở Y tế; các Sở, ban, ngành; UBND quận huyện

107

Báo cáo công tác phòng chống bệnh truyền nhiễm hàng tuần, tháng, năm

Công tác phòng chống bệnh truyền nhiễm

Thông tư 54/2015/TT-BYT ngày 28/12/2015 của Bộ Y tế hướng dẫn chế độ thông tin, báo cáo và khai báo bệnh, dịch bệnh truyền nhiễm

Y tế

X

X

Bộ Y tế

Sở Y tế; Công an thành phố

UBND cấp huyện

UBND cấp xã

Sở Y tế; Công an thành phố; UBND quận, huyện

108

Báo cáo thực hiện kiểm tra tải trọng xe lưu động trên đường bộ hàng tháng

Kết quả kiểm tra tải trọng xe

Công văn 2247/UBND-GT ngày 07/4/2014 của UBND thành phố về việc thực hiện kiểm tra tải trọng xe lưu động trên đường bộ

Giao thông vận tải

X

 

Bộ Giao thông vận tải

Sở Giao thông vận tải

 

 

Sở Giao thông vận tải

109

Báo cáo kết quả công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông theo quý, 6 tháng, 1 năm trên địa bàn thành phố

Kết quả công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố

Kế hoạch 33/KH-UBND ngày 15/02/2017 của UBND thành phố về việc kế hoạch triển khai công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2017

Giao thông vận tải

X

http://qlvb.hpnet.vn

UBND thành phố

Các Sở, ban, ngành

UBND cấp huyện

UBND cấp xã

Sở Giao thông vận tải; các Sở, ban, ngành; UBND quận, huyện

110

Báo cáo về tình hình ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế hàng năm

Việc ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế

Pháp lệnh số 33/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20/4/2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế

Đối ngoại

X

 

Bộ Ngoại giao

Sở Ngoại vụ

 

 

Sở Ngoại vụ

111

Báo cáo tình hình tổ chức, quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế hàng năm

Việc tổ chức, quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế

Quyết định số 76/2010/QĐ-TTg ngày 30/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức, quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam

Đối ngoại

X

 

Bộ Ngoại giao

Sở Ngoại vụ; Công an thành phố

 

 

Sở Ngoại vụ

112

Báo cáo kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại 6 tháng, năm

Kết quả thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch về thông tin đối ngoại

Kế hoạch số 3755/KH-UBND ngày 29/5/2014 của UBND thành phố về việc kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại thành phố Hải Phòng giai đoạn 2015-2017

Đối ngoại

X

http://qlvb.hpnet.vn

UBND thành phố

Các Sở, ban, ngành

UBND cấp huyện

 

Sở Thông tin và Truyền thông; các Sở, ban, ngành; UBND quận, huyện

113

Báo cáo công tác năm của Ban chỉ đạo công tác về người Việt Nam ở nước ngoài

Công tác về người Việt Nam ở nước ngoài

Quyết định số 3072/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của UBND thành phố về việc Ban hành Quy định quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Đối ngoại

X

http://qlvb.hpnet.vn

UBND thành phố

Sở Ngoại vụ; Công an thành phố

 

 

Sở Ngoại vụ

114

Báo cáo công tác phi chính phủ nước ngoài định kỳ 6 tháng, hàng năm

Tình hình hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, kết quả viện trợ phi chính phủ nước ngoài

Quyết định số 3072/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của UBND thành phố về việc Ban hành Quy định quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Đối ngoại

X

 

Bộ Ngoại giao

Sở Ngoại vụ; Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

 

Sở Ngoại vụ

115

Báo cáo công tác di dân của thành phố

Lãnh sự, bảo hộ công dân

Theo quy định của Bộ Ngoại giao

Đối ngoại

X

 

Bộ Ngoại giao

Sở Ngoại vụ

 

 

Sở Ngoại vụ

116

Báo cáo việc xây dựng chương trình hoạt động đối ngoại hàng năm

Xây dựng chương trình hoạt động đối ngoại

Quyết định số 3072/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của UBND thành phố về việc Ban hành Quy định quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Đối ngoại

X

 

UBND thành phố

Sở Ngoại vụ

 

 

Sở Ngoại vụ

117

Báo cáo việc thực hiện các chương trình hoạt động đối ngoại hàng năm đã được xét duyệt định kì 6 tháng, năm

Kết quả thực hiện các chương trình hoạt động đối ngoại hàng năm đã được xét duyệt

Quyết định số 3072/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của UBND thành phố về việc Ban hành Quy định quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Đối ngoại

X

 

Bộ Ngoại giao

các Sở: Ngoại vụ; Lao động Thương binh và Xã hội; Kế hoạch và Đầu tư; Văn hóa và Thể thao; Du lịch; Thông tin và Truyền thông; Tài chính; Khoa học và Công nghệ. Công an thành phố

 

 

Sở Ngoại vụ; các Sở, ban, ngành liên quan

118

Báo cáo về tăng cường giáo dục, lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng hàng năm

Triển khai thực hiện các nhiệm vụ, nội dung giải pháp của Kế hoạch; đề xuất nội dung giáo dục tư tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng trong giai đoạn tiếp theo

Quyết định 2303/QĐ-UBND ngày 13/10/2016 của UBND thành phố về việc Ban hành kế hoạch thực hiện quyết định số 1501/QĐ-TTg ngày 28/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015-2020"; Chương trình hành động số 04-CTr/TU ngày 30/3/2016 của ban Thường vụ Thành ủy thực hiện Chỉ thị số 42-CT-/TW ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015-2030

Giáo dục và Đào tạo

X

 

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Sở Giáo dục và Đào tạo

 

 

Sở Giáo dục và Đào tạo

119

Báo cáo định kỳ đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo thành phố

Triển khai thực hiện Chương trình hành động số 34/CTr-TU ngày 04/02/2015 của Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 29/NQ-TW

Quyết định số 2541/QĐ-UBND ngày 09/11/2015 về việc phê duyệt kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 34/CTr-TU ngày 04/02/2015 của Ban Thường vụ TU về thực hiện NQ Hội nghị lần thứ 8 BCH TW khóa XI về Đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế

Giáo dục và Đào tạo

X

http://qlvb.hpnet.vn

UBND thành phố

các Sở: Giáo dục và đào tạo; Lao động Thương binh và Xã hội; Tài chính; Kế hoạch và Đầu tư; Nội vụ; Ban Tuyên giáo Thành ủy;

UBND cấp huyện

 

Sở Giáo dục và đào tạo; UBND quận, huyện

120

Báo cáo tình hình trật tự xây dựng 6 tháng, năm

Tình hình quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn

Chỉ thị 05/CT-UBND ngày 03/02/2017 của UBND thành phố về việc tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Xây dựng

X

http://qlvb.hpnet.vn

UBND thành phố

Các Sở, ban, ngành

UBND cấp huyện

UBND cấp xã

Sở Xây dựng; các Sở, ban, ngành; UBND quận, huyện

121

Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch số 4143/KH-UBND của UBND thành phố 6 tháng, năm

Kết quả tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch; những vấn đề tồn tại và kiến nghị những vấn đề phát sinh cần điều chỉnh để UBND thành phố xem xét, quyết định

Kế hoạch số 4143/KH-UBND ngày 29/10/2015 của UBND thành phố về việc Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 507/QĐ-BXD ngày 27/4/2015 của Bộ Xây dựng về việc phê duyệt quy hoạch phát triển vôi công nghiệp đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 trên địa bàn thành phố

Xây dựng

X

http://qlvb.hpnet.vn

UBND thành phố

Sở Xây dựng

huyện Thủy Nguyên , huyện Vĩnh Bảo

 

Sở Xây dựng huyện Thủy Nguyên, huyện Vĩnh Bảo

122

Báo cáo công tác cấp phép xây dựng 6 tháng, năm

Công tác cấp phép xây dựng trên địa bàn

Quyết định số 10/2017/QĐ-UBND ngày 08/9/2017 về việc Ban hành Quy định chi tiết một số nội dung về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Xây dựng

X

 

Bộ Xây dựng

Sở Xây dựng; Ban quản lý Khu kinh tế Hải Phòng

UBND cấp huyện

 

Sở Xây dựng; UBND quận, huyện

123

Báo cáo tình hình thực hiện một số giải pháp xử lý tro, xỉ, thạch cao của các nhà máy nhiệt điện, nhà máy hóa chất để làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng hàng năm

Tình hình thực hiện một số giải pháp xử lý tro, xỉ, thạch cao của các nhà máy nhiệt điện, nhà máy hóa chất để làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng

Chỉ thị số 14/CT-UBND ngày 26/8/2015 của UBND thành phố về việc Thực hiện một số giải pháp xử lý tro, xỉ, thạch cao của các nhà máy nhiệt điện, nhà máy hóa chất phân bón để làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng

Xây dựng

X

 

Bộ Xây dựng; Bộ Công thương; Bộ Tài nguyên và Môi trường

Sở Xây dựng

UBND cấp huyện

 

Sở Xây dựng; UBND quận, huyện

124

Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch số 107/KH-UBND ngày 09/5/2017 của UBND thành phố hàng năm

Kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ tại Kế hoạch

Kế hoạch số 107/KH-UBND ngày 09/5/2017 của UBND thành phố về việc thực hiện Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 02/8/2016 của TTg CP về việc tăng cường phát triển hệ thống dịch vụ xã hội đô thị bảo đảm an sinh xã hội

Xây dựng

X

 

Bộ Xây dựng

Các Sở, ban, ngành

UBND cấp huyện

UBND cấp xã

Sở Xây dựng; các Sở, ban, ngành; UBND quận, huyện

125

Báo cáo tình hình chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn 6 tháng, năm

Tình hình chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn

Chỉ thị 30/CT-UBND ngày 07/11/2016 về việc tăng cường công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Xây dựng

X

http://qlvb.hpnet.vn

UBND thành phố

Các Sở: Xây dựng; Công thương, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Kế hoạch và Đầu tư

UBND cấp huyện

 

Sở Xây dựng; các Sở, ban, ngành liên quan; UBND quận, huyện

126

Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện phong trào thi đua xây dựng thành phố Hải Phòng Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn - Văn minh 6 tháng, năm

Nội dung kết quả thực hiện phong trào thi đua xây dựng thành phố Hải Phòng Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp  - An toàn - Văn minh

Kế hoạch số 46/KH-UBND ngày 27/02/2017 về việc kế hoạch triển khai phong trào thi đua Xây dựng thành phố Hải Phòng Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn - Văn minh năm 2017

Xây dựng

X

 

UBND thành phố

Các Sở: Xây dựng; Giao thông vận tải; Tài nguyên và Môi trường; Y tế; Công thương; Thông tin và Truyền thông; Văn hóa và Thể Thao; Giáo dục và Đào tạo; Lao động Thương binh và Xã hội; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Tư pháp, Sở Nội vụ. Công an thành phố; Cảnh sát phòng cháy chữa cháy thành phố; Ban quản lý Khu kinh tế

UBND cấp huyện

 

Sở Xây dựng; các Sở, ban, ngành liên quan; UBND quận, huyện

127

Báo cáo tình hình triển khai đầu tư xây dựng và kinh doanh các dự án bất động sản hàng quý, năm

Tình hình triển khai đầu tư xây dựng và kinh doanh các dự án bất động sản

Quyết định số 2323/2014/QĐ-UBND ngày 30/10/2014 của UBND thành phố về việc ban hành Quy định chế độ báo cáo về tình hình triển khai đầu tư xây dựng và kinh doanh các dự án bất động sản trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Xây dựng

X

cucquanlynha@gov.vn

Bộ Xây dựng

các Sở: Xây dựng; Kế hoạch và Đầu tư; Tài nguyên và Môi trường; Tài chính; Công thương; Cục thuế thành phố; Ban quản lý Khu kinh tế Hải Phòng

UBND cấp huyện

 

Sở Xây dựng; các Sở, ban, ngành liên quan; UBND quận, huyện

128

Báo cáo nhiệm vụ do UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố giao hàng tháng, quý, 6 tháng, 9 tháng, năm

Tình hình thực hiện nhiệm vụ do UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố giao

Quyết định số 2655/2014/QĐ-UBND ngày 28/11/2014 của UBND thành phố về việc Ban hành Quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố và nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng chính phủ giao

Quản lý nhà nước

X

vpubnd@haiphong.gov.vn

UBND thành phố

Các Sở, ban, ngành

UBND cấp huyện

UBND cấp xã

Văn phòng UBND thành phố; các Sở, ban, ngành; UBND quận, huyện

129

Báo cáo nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao hàng tháng, quý, 6 tháng, năm

Tình hình thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao

Quyết định số 2655/2014/QĐ-UBND ngày 28/11/2014 của UBND thành phố về việc Ban hành Quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố và nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng chính phủ giao

Quản lý nhà nước

X

 

Văn phòng Chính Phủ

Văn phòng UBND thành phố

 

 

Văn phòng UBND thành phố; các Sở, ban, ngành; UBND quận, huyện

130

Báo cáo số liệu về phát triển Chính phủ điện tử hàng quý

Tình hình triển khai và thực hiện Nghị quyết 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 về Chính phủ điện tử

Công văn số 5395/UBND-VX ngày 28/8/2017 về việc báo cáo số liệu về phát triển Chính phủ điện tử

Công nghệ thông tin

X

 

Bộ Thông tin và Truyền thông

Các Sở, ban, ngành

UBND cấp huyện

UBND cấp xã

Sở Thông tin và Truyền thông; các Sở, ban, ngành; UBND quận, huyện

131

Báo cáo công tác đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin hàng năm

Tổng hợp tình hình đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin

Quyết định số 2993/QĐ-UBND ngày 30/11/2016 của UBND thành phố ban hành Quy chế đảm bảo an toàn an ninh thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan nhà nước trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Công nghệ thông tin

X

 

Bộ Thông tin và Truyền thông

Các Sở, ban, ngành

UBND cấp huyện

 

Sở Thông tin và Truyền thông; các Sở, ban, ngành; UBND quận, huyện

132

Báo cáo tiến độ thực hiện Kế hoạch 3438/KH-UBND ngày 08/6/2012 của UBND thành phố

Tiến độ thực hiện nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch 3438/KH-UBND ngày 08/6/2012 của UBND thành phố

Kế hoạch số 3438/KH-UBND ngày 08/6/2012 của UBND thành phố về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 02/6/2006 và các Thông báo kết luận số 176-TB/TU ngày 26/6/2009, số 41-TB/TU ngày 11/10/2011 của BTV Thành ủy về phát triển công nghiệp Hải Phòng đến năm 2015, định hướng đến năm 2020

Khoa học và Công nghệ

X

http://qlvb.hpnet.vn

UBND thành phố

Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Công thương

 

 

Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Công thương

133

Báo cáo tình hình hoạt động giám định công nghệ hàng năm

Tình hình hoạt động giám định công nghệ

Quyết định 2745/2015/QĐ-UBND ngày 04/12/2015 của UBND thành phố về việc Ban hành Quy định về quản lý công nghệ các dự án đầu tư trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Khoa học và Công nghệ

X

 

Bộ Khoa học và Công nghệ

Sở Khoa học và Công nghệ

 

 

Sở Khoa học và Công nghệ

134

Báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố 6 tháng

Tiến độ, kết quả thực hiện các nội dung nhiệm vụ, tình hình sử dụng kinh phí, kế hoạch triển khai giai đoạn tiếp theo

Quyết định số 2848/QĐ-UBND ngày 21/12/2015 của UBND thành phố về việc ban hành Quy chế quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước thành phố Hải Phòng

Khoa học và Công nghệ

X

http://qlvb.hpnet.vn

UBND thành phố

Các Sở, ban, ngành

UBND cấp huyện

 

Sở Khoa học và Công nghệ; các Sở, ban, ngành

135

Báo cáo kết quả hoạt động sáng kiến trên địa bàn thành phố

Kết quả hoạt động sáng kiến trên địa bàn thành phố

Quyết định số 2716/QĐ-UBND ngày 04/12/2015 của UBND thành phố về việc Ban hành Quy định quản lý hoạt động sáng kiến trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Khoa học và Công nghệ

X

 

Bộ Khoa học và công nghệ

Sở Khoa học và Công nghệ

 

 

Sở Khoa học và Công nghệ

136

Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình nghiên cứu Khoa học và phát triển công nghệ, lĩnh vực giao thông, đô thị 6 tháng, năm

Kết quả triển khai các nhiệm vụ được phê duyệt tại Quyết định số 2009/QĐ-UBND ngày 15/10/2013 của UBND thành phố và các đề xuất, kiến nghị

Quyết định số 2009/QĐ-UBND ngày 15/10/2013 của UBND thành phố về việc Phê duyệt Chương trình nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ phục vụ sự nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế thành phố Hải Phòng đến năm 2020 lĩnh vực: Quản lý và phát triển đô thị, giao thông

Khoa học và Công nghệ

X

http://qlvb.hpnet.vn

UBND thành phố

Các Sở, ban, ngành

 

 

Sở Khoa học và Công nghệ; các Sở, ban, ngành

137

Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình nghiên cứu Khoa học và phát triển công nghệ, lĩnh vực sử dụng hợp lý tài nguyên và bảo vệ môi trường

Kết quả triển khai các nhiệm vụ được phê duyệt tại Quyết định số 1777/QĐ-UBND ngày 17/9/2013 của UBND thành phố và các đề xuất, kiến nghị

Quyết định số 1777/QĐ-UBND ngày 17/9/2013 của UBND thành phố về việc Phê duyệt Chương trình nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ phục vụ sự nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế thành phố Hải Phòng đến năm 2020 lĩnh vực: sử dụng hợp lý tài nguyên và bảo vệ môi trường

Khoa học và Công nghệ

X

http://qlvb.hpnet.vn

UBND thành phố

Các Sở, ban, ngành

 

 

Sở Khoa học và Công nghệ; các Sở, ban, ngành

138

Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình nghiên cứu Khoa học và phát triển công nghệ, lĩnh vực khoa học Xã hội và nhân văn

Kết quả triển khai các nhiệm vụ được phê duyệt tại Quyết định số 2029/QĐ-UBND ngày 17/10/2013 của UBND thành phố và các đề xuất, kiến nghị

Quyết định số 2029/QĐ-UBND ngày 17/10/2013 của UBND thành phố về việc Phê duyệt Chương trình nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ phục vụ sự nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế thành phố Hải Phòng đến năm 2020 lĩnh vực: khoa học Xã hội và nhân văn

Khoa học và Công nghệ

X

http://qlvb.hpnet.vn

UBND thành phố

Các Sở, ban, ngành

 

 

Sở Khoa học và Công nghệ; các Sở,  ban, ngành

139

Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình nghiên cứu Khoa học và phát triển công nghệ, lĩnh vực chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân

Kết quả triển khai các nhiệm vụ được phê duyệt tại Quyết định số 1887/QĐ-UBND ngày 17/9/2013 của UBND thành phố và các đề xuất, kiến nghị

Quyết định số 1887/QĐ-UBND ngày 17/9/2013 của UBND thành phố về việc Phê duyệt Chương trình nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ phục vụ sự nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế thành phố Hải Phòng đến năm 2020 lĩnh vực: chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân

Khoa học và Công nghệ

X

http://qlvb.hpnet.vn

UBND thành phố

Các Sở, ban, ngành

 

 

Sở Khoa học và Công nghệ; các Sở, ban, ngành

140

Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình nghiên cứu Khoa học và phát triển công nghệ, lĩnh vực công nghiệp

Kết quả triển khai các nhiệm vụ được phê duyệt tại Quyết định số 1963/QĐ-UBND ngày 07/10/2013 của UBND thành phố và các đề xuất, kiến nghị

Quyết định số 1963/QĐ-UBND ngày 07/10/2013 của UBND thành phố về việc Phê duyệt Chương trình nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ phục vụ sự nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế thành phố Hải Phòng đến năm 2020 lĩnh vực: công nghiệp

Khoa học và Công nghệ

X

http://qlvb.hpnet.vn

UBND thành phố

Các Sở, ban, ngành

 

 

Sở Khoa học và Công nghệ; các Sở, ban, ngành

141

Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình nghiên cứu Khoa học và phát triển công nghệ, lĩnh vực nông, lâm nghiệp, thủy sản

Kết quả triển khai các nhiệm vụ được phê duyệt tại Quyết định số 1779/QĐ-UBND ngày 17/9/2013 của UBND thành phố và các đề xuất, kiến nghị

Quyết định số 1779/QĐ-UBND ngày 17/9/2013 của UBND thành phố về việc Phê duyệt Chương trình nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ phục vụ sự nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế thành phố Hải Phòng đến năm 2020 lĩnh vực: nông, lâm nghiệp, thủy sản

Khoa học và Công nghệ

X

http://qlvb.hpnet.vn

UBND thành phố

Các Sở, ban, ngành

 

 

Sở Khoa học và công nghệ; các Sở, ban, ngành

142

Báo cáo tình hình thực hiện Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về tiêu chuẩn đo lường chất lượng sản phẩm hàng hóa trên địa bàn thành phố Hải Phòng hàng năm

Tình hình thực hiện Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về tiêu chuẩn đo lường chất lượng sản phẩm hàng hóa trên địa bàn thành phố Hải Phòng hàng năm

Quyết định số 2281/QĐ-UBND ngày 05/10/2015 của UBND thành phố về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về tiêu chuẩn đo lường chất lượng sản phẩm hàng hóa trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Khoa học và Công nghệ

X

http://qlvb.hpnet.vn

UBND thành phố

Các Sở, ban, ngành

UBND cấp huyện

UBND cấp xã

Sở Khoa học và Công nghệ; các Sở, ban, ngành

143

Báo cáo tình hình bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ hàng năm

Tình hình bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ hàng năm

Quyết định số 2913/QĐ-UBND ngày 24/12/2014 của UBND thành phố về việc Ban hành Quy chế phối hợp phòng, chống xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn thành phố HP

Khoa học và Công nghệ

X

 

Bộ Khoa học và công nghệ

Sở Khoa học và Công nghệ; Văn hóa và Thể thao; Thông tin và Truyền thông; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Công an thành phố; Cục hải quan Hải Phòng; Chi cục quản lý thị trường

 

 

Sở Khoa học và Công nghệ; các Sở, ban, ngành liên quan

144

Báo cáo tình hình công tác bảo đảm an ninh trật tự trong tuần, tháng, quý, năm

Tình hình, kết quả công tác bảo đảm an ninh trật tự

Thông tư 64/2015/TT-BCA ngày 09/12/2015 của Bộ Công an; Thông tư 10/2012/TT-BCA ngày 16/02/2012 của Bộ Công an

An ninh trật tự

X

 

Bộ Công an

Công an thành phố

 

 

Công an thành phố

145

Báo cáo thực hiện Chương trình phòng chống mại dâm hàng quý, năm

Kết quả triển khai thực hiện; đánh giá tồn tại, hạn chế và nguyên nhân; phương hướng nhiệm vụ và giải pháp

Kế hoạch 137/KH-UBND ngày 03/7/2017 của UBND thành phố về việc triển khai thực hiện Chương trình phòng chống mại dâm năm 2017

An ninh trật tự

X

 

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội

Các Sở, ban, ngành

UBND cấp huyện

UBND cấp xã

Sở Lao động-Thương binh và Xã hội; các Sở, ban, ngành; UBND quận, huyện

146

Báo cáo tình hình công tác phòng, chống tội phạm hàng 6 tháng, năm

Tình hình, kết quả công tác phòng, chống tội phạm

Kế hoạch số 26/KH-BCĐ 799 của Ban chỉ đạo thành phố ngày 08/2/2017 về việc Kế hoạch thực hiện công tác phòng chống tội phạm năm 2017 trên địa bàn thành phố

An ninh trật tự

X

 

Ban chỉ đạo 138 Chính phủ; Bộ Công an

các Sở: Kế hoạch và Đầu tư; Thông tin và Truyền thông; Tư pháp; Lao động-Thương binh và xã hội; Tài chính; Ngoại vụ; Giáo dục và Đào tạo. Bộ chỉ huy quân sự thành phố; Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng; Công an thành phố.

UBND cấp huyện

 

Công an thành phố; các Sở, ban, ngành liên quan; UBND quận, huyện

147

Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện công tác phòng, chống ma túy 6 tháng, năm

Kết quả triển khai thực hiện; đánh giá tồn tại, hạn chế và nguyên nhân; phương hướng nhiệm vụ và giải pháp

Kế hoạch 128/KH-UBND ngày 14/6/2017 của UBND thành phố về việc Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy đến năm 2020 trên địa bàn thành phố Hải Phòng

An ninh trật tự

X

 

Bộ Công an

Các Sở, ban, ngành

UBND cấp huyện

UBND cấp xã

Công an thành phố; các Sở, ban, ngành; UBND quận, huyện

148

Báo cáo Kế hoạch thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người 6 tháng, năm

Kết quả thực hiện Kế hoạch thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người

Kế hoạch số 37/KH-BCĐ 799 thành phố ngày 22/02/2017 của Ban chỉ đạo 799.

An ninh trật tự

X

 

Ban chỉ đạo 138 Chính phủ; Bộ Công an

Công an thành phố; các Sở: Du lịch; Văn hóa và Thể thao; Thông tin và truyền thông (các Sở, ban, ngành thành viên của Ban chỉ đạo 799)

 

 

Công an thành phố; các Sở, ban, ngành liên quan; UBND quận, huyện

149

Báo cáo công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả hàng tháng, quý, 6 tháng và hàng năm

Công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

Quyết định số 2026/QĐ-BCĐ ngày 20/8/2014 của Ban chỉ đạo Quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

An ninh trật tự

X

bcd389-baocao@customs.gov.vn

Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại

các Sở: Công thương; Tài chính; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Y tế; Giao thông vận tải; Văn hóa và Thể thao; Du lịch; Khoa học và Công nghệ; Thông tin và Truyền thông. Công an thành phố; Cục thuế thành phố; Cục Hải quan Hải Phòng; Bộ chỉ huy quân sự thành phố; Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng; Hải đoàn 38 bộ đội biên phòng; Vùng cảnh sát biển 1

 

 

Sở Công thương; các Sở, ban ngành liên quan

150

Báo cáo kết quả triển khai thực hiện cuộc vận động “toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2013-2020 hàng năm

Kết quả triển khai thực hiện cuộc vận động “toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2013-2020

Quyết định số 2273/QĐ-UBND ngày 14/11/2013 của UBND thành phố quyết định ban hành kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện cuộc vận động “toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2013-2020

Thể dục thể thao

X

 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Các Sở, ban, ngành

UBND cấp huyện

 

Sở Văn hóa và Thể thao; các Sở, ban, ngành; UBND quận, huyện

151

Báo cáo thực hiện quy hoạch phát triển nhân lực giai đoạn 2011-2020 thành phố Hải Phòng hàng năm và 5 năm

Tình hình thực hiện quy hoạch phát triển nhân lực giai đoạn 2011-2020 thành phố Hải Phòng

Quyết định số 1640/QĐ-UBND ngày 02/10/2012 về việc ban hành Kế hoạch triển khai quy hoạch phát triển nhân lực giai đoạn 2011-2020 thành phố Hải Phòng

Phát triển nhân lực

X

 

UBND thành phố

Các Sở, ban, ngành

UBND cấp huyện

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư; các Sở, ban, ngành; UBND quận, huyện

152

Báo cáo xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn thành phố 6 tháng, năm

Nội dung xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn thành phố

Chỉ thị số 22/CT-UBND ngày 04/10/2016 về việc Tăng cường công tác quản lý, tổ chức và thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang trên địa bàn thành phố

Văn hóa

X

 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Các Sở, ban, ngành

UBND cấp huyện

UBND cấp xã

Sở Văn hóa và Thể thao; các Sở, ban, ngành; UBND quận, huyện

 

PHỤ LỤC 2

DANH MỤC CHẾ ĐỘ BÁO CÁO ĐỊNH KỲ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG (BÁO CÁO CÁ NHÂN/ TỔ CHỨC GỬI CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC)
(Kèm theo Quyết định số 2486/QĐ-UBND ngày 25 tháng 9 năm 2017 của Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng

STT

Tên báo cáo

Nội dung báo cáo

VB quy định báo cáo

Ngành, lĩnh vực

Hình thức báo cáo

Cơ quan nhận báo cáo

Cơ quan thực hiện báo cáo

Tên cơ quan/ đơn vị chủ trì, rà soát, xây dựng PA ĐGH

BC giấy

BC qua Hệ thống phần mềm

Cá nhân

Tổ chức

1

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội hàng tháng, quý, 6 tháng, 9 tháng, hàng năm.

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh

Quyết định số 2033/2016/QĐ-UBND ngày 20/9/2016 của UBND thành phố; Công văn 1321/UBND-TH ngày 15/3/2017 của UBND thành phố về việc nâng cao chất lượng báo cáo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội thành phố

Kinh tế-xã hội

X

 

UBND thành phố

 

Các tổ chức, đoàn thể

Sở Kế hoạch và Đầu tư; Các tổ chức, đoàn thể

2

Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch số 47/KH-UBND ngày 28/02/2017 của UBND thành phố hàng quý, hàng năm

Báo cáo tình hình thực hiện các nội dung chỉ đạo tại Kế hoạch số 47/KH-UBND ngày 28/02/2017 của UBND thành phố

Kế hoạch số 47/KH-UBND ngày 28/2/2017 của UBND thành phố về việc kế hoạch triển khai Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 06/2/2017 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020 tại thành phố Hải Phòng

Kinh tế-xã hội

X

X

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

Bảo hiểm xã hội thành phố; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Hải Phòng; Tòa án nhân dân thành phố; Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chi nhánh Hải Phòng; Liên minh Hợp tác xã và Doanh nghiệp thành phố; các hiệp hội Doanh nghiệp trên địa bàn thành phố; Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng; công ty TNHH MTV Thoát nước Hải Phòng; Công ty Cổ phần cấp nước Hải Phòng.

Sở Kế hoạch và Đầu tư; Các tổ chức, đoàn thể

3

Báo cáo về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể tại Hải Phòng hàng năm

Kết quả thực hiện nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch

Kế hoạch số 7344/KH-UBND ngày 30/9/2014 về việc Triển khai thực hiện Kết luận số 13-KL/TU ngày 25/3/2014 của Ban thường vụ Thành ủy về đẩy mạnh thực hiện NQ số 08-NQ/TU ngày 21/5/2002 của Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng và Kết luận số 56-KL/TW ngày 21/02/2013 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể tại Hải Phòng

Kinh tế-xã hội

X

 

UBND thành phố

 

Liên minh Hợp tác xã và Doanh nghiệp

Sở Kế hoạch và Đầu tư; Liên minh Hợp tác xã và Doanh nghiệp

4

Báo cáo thực hiện Nghị quyết 42/2017/QH14 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng hàng năm

Tình hình xử lý nợ xấu

Chỉ thị số 23/CT-UBND ngày 16/8/2017 của UBND thành phố về việc Triển khai thực hiện Nghị quyết số 42/2017/QH14 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng

Kinh tế-xã hội

X

 

UBND thành phố

 

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam-chi nhánh Hải Phòng

Sở Kế hoạch và Đầu tư; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Hải Phòng

5

Báo cáo hội nhập quốc tế 6 tháng và năm

Kết quả thực hiện Chương trình hành động số 02-CTr/TU ngày 12/01/2016 của ban Thường vụ Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 10/4/2013 của Bộ Chính trị khóa XI về hội nhập quốc tế

Quyết định 1315/QĐ-UBND ngày 08/7/2016 của UBND thành phố; Kế hoạch số 132/KH-UBND ngày 16/6/2017 của UBND thành phố về Kế hoạch Hội nhập quốc tế thành phố Hải Phòng năm 2017

Hội nhập quốc tế

X

 

UBND thành phố

 

Ngân hàng nhà nước Việt Nam; Trung tâm xúc tiến đầu tư thương mại du lịch; Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chi nhánh Hải Phòng; các trường Đại học trên địa bàn thành phố

Sở Công Thương; các tổ chức, đoàn thể liên quan

6

Báo cáo hội nhập kinh tế quốc tế 6 tháng và năm

Tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế

Kế hoạch 111/KH-UBND ngày 18/5/2017 của UBND thành phố về việc Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 20-Ctr/TU ngày 29/12/2016 của Ban TVTU thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW, ngày 05/11/2016 Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành trung ương Đảng (khóa XII) về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị-xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới

Hội nhập kinh tế quốc tế

X

 

UBND thành phố

 

Ngân hàng nhà nước Việt Nam; Liên đoàn lao động thành phố; Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chi nhánh Hải Phòng; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố; các tổ chức chính trị-xã hội; các hiệp hội Doanh nghiệp thành phố và các tổ chức đại diện cộng đồng Doanh nghiệp.

Sở Công Thương; các tổ chức, đoàn thể liên quan

7

Báo cáo tự giám sát đối với doanh nghiệp có vốn nhà nước 6 tháng

Tự giám sát về mức độ chấp hành pháp luật và tuân thủ các quyết định của chủ sở hữu đối với doanh nghiệp có vốn nhà nước

Nghị định số 49/2014/NĐ-CP ngày 20/5/2014 của Chính phủ về giám sát, kiểm tra, thanh tra đối với doanh nghiệp nhà nước trong việc chấp hành pháp luật và tuân thủ các quyết định của chủ sở hữu

Doanh nghiệp

X

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

Các doanh nghiệp có vốn nhà nước từ 51% trở lên

Sở Kế hoạch và Đầu tư; các doanh nghiệp có vốn nhà nước từ 51% trở lên

8

Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch số 962/KH-UBND ngày 28/6/2016 của UBND thành phố hàng quý, năm

Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện các nội dung chỉ đạo tại Kế hoạch số 962/KH-UBND ngày 28/6/2016 của UBND thành phố

Kế hoạch số 962/KH-UBND ngày 28/6/2016 triển khai thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 tại Hải Phòng

Hỗ trợ doanh nghiệp

X

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chi nhánh Hải Phòng; Liên minh hợp tác xã và Doanh nghiệp thành phố; các hiệp hội Doanh nghiệp trên địa bàn thành phố; Bảo hiểm xã hội thành phố; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Hải Phòng

Sở Kế hoạch và Đầu tư; Các tổ chức, đoàn thể

9

Báo cáo tình hình thực hiện chương trình, dự án sử dụng vốn vay ODA và vốn vay ưu đãi hàng quý, năm

Tình hình thực hiện chương trình, dự án sử dụng vốn vay ODA và vốn vay ưu đãi

Thông tư số 12/2016/TT-BKHĐT ngày 08/8/2016 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 16/2016/NĐ-CP ngày 16/3/2016 của Chính phủ về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài

Vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA)

X

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

Các doanh nghiệp có vốn nhà nước từ 51% trở lên

Sở Kế hoạch và Đầu tư; các doanh nghiệp có vốn nhà nước từ 51% trở lên

10

Báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư hàng quý, năm

Tình hình thực hiện dự án đầu tư có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài

Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT ngày 18/11/2015 quy định biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo các hoạt động đầu tư tại Việt Nam

Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI)

X

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

Các doanh nghiệp, nhà đầu tư FDI

Sở Kế hoạch và Đầu tư

11

Báo cáo giám sát, đánh giá dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn khác 6 tháng, năm

Đánh giá dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài

Thông tư số 22/2015/TT-BKHĐT ngày 18/12/2015 quy định chi tiết mẫu báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư

Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI)

X

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

Các doanh nghiệp, nhà đầu tư FDI ngoài khu công nghiệp, khu kinh tế

Sở Kế hoạch và Đầu tư

12

Báo cáo tình hình thực hiện các khoản viện trợ phi chính phủ nước ngoài 6 tháng, năm

Tình hình phê duyệt việc tiếp nhận các khoản viện trợ phi chính phủ nước ngoài

Thông tư số 12/2016/TT-BKHĐT ngày 08/8/2016 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 16/2016/NĐ-CP ngày 16/3/2016 của Chính phủ về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài.

Viện trợ phi chính phủ nước ngoài (NGO)

X

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

Các chủ khoản viện trợ

Sở Kế hoạch và Đầu tư

13

Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình bảo vệ trẻ em hàng năm

Kết quả thực hiện Chương trình bảo vệ trẻ em theo Kế hoạch của thành phố

Quyết định 1760/QĐ-UBND ngày 23/8/2016 của UBND thành phố Phê duyệt Chương trình bảo vệ trẻ em thành phố giai đoạn 2016-2020

Lao động-Thương binh và Xã hội

X

 

Sở Lao động-Thương binh và Xã hội

 

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các tổ chức thành viên; Hội liên hiệp phụ nữ thành phố; Thành đoàn Hải Phòng; Hội bảo vệ quyền trẻ em thành phố và các tổ chức xã hội; Tòa án nhân dân thành phố; Viện kiểm sát nhân dân thành phố.

Sở Lao động-Thương binh và Xã hội; các tổ chức, đoàn thể liên quan

14

Báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 21/CT-UBND ngày 26/9/2016 của UBND thành phố về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan 6 tháng, năm

Kết quả thực hiện việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan

Chỉ thị số 21/CT-UBND ngày 26/9/2016 của UBND thành phố về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Nội vụ

X

 

UBND thành phố

 

Ngân hàng nhà nước Việt Nam

Văn phòng UBND thành phố; Sở Nội vụ; Ngân hàng nhà nước Việt Nam

15

Báo cáo thực hiện quy chế dân chủ cơ sở 6 tháng và hàng năm

Báo cáo kết quả thực hiện dân chủ trong cơ quan theo Kế hoạch số 3503/KH-UBND ngày 29/12/2016 của UBND thành phố

Kế hoạch số 3503/KH-UBND ngày 29/12/2016 của UBND thành phố về việc kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của CP về thực hiện dân chủ trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập

Nội vụ

X

 

UBND thành phố

 

Ngân hàng nhà nước Việt Nam

Sở Nội vụ; Ngân hàng nhà nước Việt Nam

16

Báo cáo kế hoạch triển khai Chương trình hành động của UBND thành phố thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến","tự chuyển hóa" trong nội bộ và Chương trình hành động số 18-TTr/TU ngày 29/12/2016 của Thành ủy hàng năm

Kết quả triển khai thực hiện Chương trình hành động của UBND thành phố thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương khóa XII

Quyết định số 1663/QĐ-UBND ngày 29/6/2017 của UBND thành phố về việc ban hành Chương trình hành động của UBND thành phố thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến","tự chuyển hóa" trong nội bộ và Chương trình hành động số 18-TTr/TU ngày 29/12/2016 của Thành ủy

Nội vụ

X

 

UBND thành phố

 

Ngân hàng nhà nước Việt Nam

Ngân hàng nhà nước Việt Nam

17

Báo cáo công tác dân số và kế hoạch hóa gia đình hàng năm

Công tác dân số và kế hoạch hóa gia đình

Kế hoạch 1035/KH-UBND ngày 06/7/2016 của UBND thành phố về việc kế hoạch thực hiện Thông tư số 05-TT/TU ngày 12/5/2016 của Ban Thường vụ Thành ủy về việc thực hiện Kết luận số 119-KL/TW của Ban Bí thư khóa XI về Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình

Y tế

X

 

UBND thành phố

 

Ngân hàng nhà nước Việt Nam; các tổ chức đoàn thể

Sở Y tế; Ngân hàng nhà nước Việt Nam và các tổ chức, đoàn thể

18

Báo cáo công tác phòng, chống lao hàng năm

Công tác phòng, chống lao

Quyết định 2713/QĐ-UBND ngày 05/12/2017 về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia phòng chống lao đến năm 2020 và tầm nhìn 2030 thành phố Hải Phòng

Y tế

X

 

Sở Y tế

 

Bảo hiểm xã hội thành phố; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các tổ chức thành viên

Sở Y tế; các tổ chức, đoàn thể liên quan

19

Báo cáo tiếp nhận, phản ánh kiến nghị của người dân và doanh nghiệp từ Văn phòng Chính phủ gửi và qua hệ thống thông tin điện tử http://nguoidan.chinhphu.vn và http://doanhnghiep.chinhphu.vn hàng quý

Báo cáo kết quả việc tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của người dân và doanh nghiệp

Công văn số 2331/UBND-DN ngày 27/4/2017 của UBND thành phố về việc tổ chức tiếp nhận xử lý phản ánh kiến nghị của người dân doanh nghiệp

Tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

X

http://nguoi dan.chinhphu.vn và http://doanhnghiep.chinhphu.vn

Ban Tiếp công dân thành phố (đối với kiến nghị của công dân); Sở Kế hoạch và Đầu tư đối với kiến nghị của doanh nghiệp)

 

Ngân hàng nhà nước Việt Nam

Sở Kế hoạch và Đầu tư; Ngân hàng nhà nước Việt Nam

20

Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch về việc "Hội nông dân Việt Nam trực tiếp thực hiện và phối hợp thực hiện một số chương trình, đề án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nông thôn giai đoạn 2011-2020" 6 tháng

Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch về việc "Hội nông dân Việt Nam trực tiếp thực hiện và phối hợp thực hiện một số chương trình, đề án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nông thôn giai đoạn 2011-2020"

Kế hoạch số 4482/KH-UBND ngày 19/2/2012 của UBND thành phố thực hiện Quyết định số 673/QĐ-TTg ngày 10/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc "Hội nông dân Việt Nam trực tiếp thực hiện và phối hợp thực hiện một số chương trình, đề án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nông thôn giai đoạn 2011-2020"

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

X

http://qlvb.hpnet.vn

UBND thành phố

 

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các tổ chức đoàn thể; Hội nông dân thành phố

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Hội nông dân thành phố

21

Báo cáo tái cơ cấu ngành nông nghiệp hàng năm

Thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp hàng năm

Quyết định số 2587/QĐ-UBND ngày 27/10/2016 về việc Ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án nhiệm vụ, giải pháp tái cơ cấu ngành nông nghiệp, nâng cao sức cạnh tranh, giá trị gia tăng và phát triển bền vững đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

X

 

UBND thành phố

 

Ngân hàng nhà nước Việt Nam; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Ngân hàng nhà nước Việt Nam; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố

22

Báo cáo công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp hàng tháng, 6 tháng và hàng năm

Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch theo Quyết định số 580/QĐ-UBND ngày 16/3/2017 của UBND thành phố

Quyết định số 580/QĐ-UBND ngày 16/3/2017 của UBND thành phố về việc ban hành kế hoạch năm cao điểm hành động quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp 2017

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

X

 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố; Hội nông dân thành phố.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

23

Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch về việc chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu định kỳ 6 tháng

Kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch triển khai thực hiện về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu

Quyết định số 732/QĐ-UBND ngày 04/4/2014 của UBND thành phố ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 08/NQ-CP ngày 23/01/2014 của Chính phủ và Chương trình hành động số 24-CTr/TU ngày 29/10/2013 của Ban Thường vụ Thành ủy về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu

Tài nguyên môi trường

X

X

UBND thành phố

 

Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố; các tổ chức chính trị-xã hội

Sở Tài nguyên và Môi trường; Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố; các tổ chức chính trị-xã hội

24

Báo cáo thực hiện Nghị quyết 23/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố 6 tháng

Kết quả thực hiện Nghị quyết 23/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố

Quyết định số 1095/QĐ-UBND ngày 29/5/2014 về việc Ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 23/2013/NQ-HĐND ngày 12/12/2013 của HĐND thành phố về mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp bảo vệ nguồn nước ngọt tại sông Rế, sông Giá, sông Đa Độ, sông Chanh Dương, kênh Hòn ngọc, hệ thống trung thủy nông Tiên Lãng trên địa bàn thành phố giai đoạn 2013-2020

Tài nguyên môi trường

X

 

UBND thành phố

 

Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố; các tổ chức chính trị-xã hội

Sở Tài nguyên và Môi trường

25

Báo cáo thực hiện Nghị quyết 33/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố 6 tháng

Kết quả thực hiện Nghị quyết 33/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố 6 tháng

Quyết định số 1318/QĐ-UBND ngày 17/6/2015 về việc Phê duyệt Quy hoạch tài nguyên nước thành phố Hải Phòng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Tài nguyên môi trường

X

 

UBND thành phố

 

Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố; các tổ chức chính trị-xã hội, Công ty Cổ phần cấp nước Hải Phòng, Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi

Sở Tài nguyên và Môi trường

26

Báo cáo công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật 6 tháng, hàng năm

Đánh giá tình hình thực hiện công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục, pháp luật; hòa giải ở cơ sở; trợ giúp pháp lý; chuẩn tiếp cận pháp luật và phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tiếp theo

Theo Kế hoạch 11/KH-UBND ngày 17/01/2017 của UBND thành phố.

Tư pháp

X

 

UBND thành phố

 

Bảo hiểm xã hội thành phố; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố; Hội liên hiệp phụ nữ thành phố; thành đoàn Hải Phòng; Hội nông dân thành phố; Liên đoàn lao động Hải Phòng; Hội cựu chiến binh thành phố; Hội Luật gia thành phố; Đoàn Luật sư thành phố; Hội công chứng thành phố; Tòa án nhân dân thành phố; Viện kiểm sát nhân dân thành phố.

Sở Tư pháp; các tổ chức, đoàn thể liên quan

27

Báo cáo thực hiện Chương trình phòng chống mại dâm hàng quý, năm

Kết quả triển khai thực hiện; đánh giá tồn tại, hạn chế và nguyên nhân; phương hướng nhiệm vụ và giải pháp

Kế hoạch 137/KH-UBND ngày 03/7/2017 của UBND thành phố về việc triển khai thực hiện Chương trình phòng chống mại dâm năm 2017

An ninh trật tự

X

 

Sở Lao động-Thương binh và Xã hội

 

Bộ Chỉ huy bộ đội biên phòng thành phố; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố; Hội liên hiệp phụ nữ thành phố; Thành đoàn Hải Phòng; Hội nông dân thành phố; Liên đoàn lao động Hải Phòng; Hội cựu chiến binh thành phố; Tòa án nhân dân thành phố; Viện kiểm sát nhân dân thành phố.

Sở Lao động Thương binh và xã hội; các tổ chức, đoàn thể liên quan

28

Báo cáo tình hình công tác phòng, chống tội phạm hàng 6 tháng, năm

Tình hình, kết quả công tác phòng, chống tội phạm

Kế hoạch số 26/KH-BCĐ 799 của Ban chỉ đạo thành phố ngày 08/2/2017 về việc Kế hoạch thực hiện công tác phòng chống tội phạm năm 2017 trên địa bàn thành phố

An ninh trật tự

X

 

Công an thành phố

 

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố; Hội liên hiệp phụ nữ thành phố; Thành đoàn Hải Phòng; Hội nông dân thành phố; Liên đoàn lao động Hải Phòng; Hội cựu chiến binh thành phố; Hội người cao tuổi thành phố; Tòa án nhân dân thành phố; Viện kiểm sát nhân dân thành phố.

Công an thành phố

29

Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện công tác phòng, chống ma túy 6 tháng, năm

Kết quả triển khai thực hiện; đánh giá tồn tại, hạn chế và nguyên nhân; phương hướng nhiệm vụ và giải pháp

Kế hoạch 128/KH-UBND ngày 14/6/2017 của UBND thành phố về việc Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy đến năm 2020 trên địa bàn thành phố Hải Phòng

An ninh trật tự

X

 

Công an thành phố

 

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố; Hội liên hiệp phụ nữ thành phố; thành đoàn Hải Phòng; Hội nông dân thành phố; Liên đoàn lao động Hải Phòng; Hội cựu chiến binh thành phố; Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh; Hội người cao tuổi; Tòa án nhân dân thành phố; Viện kiểm sát nhân dân thành phố.

Công an thành phố; các tổ chức, đoàn thể liên quan

30

Báo cáo Kế hoạch thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người năm 2017 6 tháng, năm

Kết quả thực hiện Kế hoạch thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người năm 2017

Kế hoạch số 37/KH-BCĐ 799 thành phố ngày 22/02/2017 của Ban chỉ đạo 799.

An ninh trật tự

X

 

Công an thành phố

 

Hội liên hiệp phụ nữ thành phố

Công an thành phố; Hội liên hiệp phụ nữ thành phố

31

Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình số 4038/CTr-UBND ngày 06/10/2015 của UBND thành phố hàng năm

Kết quả thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy

Chương trình hành động số 4038/CTr-UBND ngày 06/10/2015 của UBND thành phố về việc Chương trình hành động thực hiện Quyết định số 1635/QĐ-TTg ngày 22/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành chương trình hành động thực hiện chỉ thị số 47/CT-TW ngày 25/6/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy

Phòng cháy, chữa cháy

 

 

Công an thành phố

 

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam-chi nhánh Hải Phòng

Công an thành phố; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Hải Phòng

32

Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch số 108/KH-UBND ngày 11/5/2017 của UBND thành phố hàng năm

Tình hình thực hiện các nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch

Kế hoạch số 108/KH-UBND ngày 11/5/2017 của UBND thành phố về thực hiện Nghị quyết số 27/NQ-CP ngày 21/2/2017 của Chính phủ và Chương trình hành động số 19- CTr/TU ngày 29/12/2016 của Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TW về một số chủ trương chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng nâng cao chất lượng tăng trưởng năng suất lao động sức cạnh tranh của nền kinh tế

Kế hoạch và Đầu tư

X

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Hải Phòng; Bảo hiểm xã hội thành phố; Liên minh Hợp tác xã và Doanh nghiệp thành phố.

Sở Kế hoạch và Đầu tư; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Hải Phòng; Bảo hiểm xã hội thành phố; Liên minh Hợp tác xã và Doanh nghiệp thành phố

33

Báo cáo Kế hoạch nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) năm 2017-2018 của thành phố Hải Phòng hàng quý và năm

Tình hình thực hiện các nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch

Kế hoạch số 171/KH-UBND ngày 22/8/2017 của UBND thành phố về Kế hoạch nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) năm 2017-2018 của thành phố Hải Phòng

Kế hoạch và Đầu tư

X

X

UBND thành phố

 

VCCI- chi nhánh Hải Phòng

VCCI- chi nhánh Hải Phòng; Cục Hải quan Hải Phòng

34

Báo cáo giám sát đầu tư của cộng đồng hàng năm

Tình hình giám sát đầu tư công của cộng đồng

Nghị định số 84/2015/NĐ-CP ngày 30/9/2015 về giám sát và đánh giá đầu tư

Kế hoạch và Đầu tư

X

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố

Sở Kế hoạch và Đầu tư

35

Báo cáo giám sát, đánh giá chương trình, dự án đầu tư công- dự án nhóm A (báo cáo quý I, quý II, 6 tháng, năm)

Tình hình thực hiện chương trình, dự án đầu tư

Nghị định số 84/2015/NĐ-CP ngày 30/9/2015 về giám sát và đánh giá đầu tư

Kế hoạch và Đầu tư

X

http://dautucong.mpi.gov.vn

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

Chủ chương trình, chủ đầu tư

Sở Kế hoạch và Đầu tư; Chủ chương trình, chủ đầu tư

36

Báo cáo giám sát, đánh giá khai thác vận hành, dự án đầu tư công hàng năm

Tình hình vận hành, khai thác dự án đầu tư

Nghị định số 84/2015/NĐ-CP ngày 30/9/2015 về giám sát và đánh giá đầu tư

Kế hoạch và Đầu tư

X

http://dautucong.mpi.gov.vn

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

Chủ chương trình, chủ đầu tư

Sở Kế hoạch và Đầu tư; Chủ chương trình, chủ đầu tư

37

Báo cáo giám sát, đánh giá dự án đầu tư công khác 6 tháng, năm

Tình hình thực hiện chương trình, dự án đầu tư

Nghị định số 84/2015/NĐ-CP ngày 30/9/2015 về giám sát và đánh giá đầu tư

Kế hoạch và Đầu tư

X

http://dautucong.mpi.gov.vn

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

Nhà đầu tư

Sở Kế hoạch và Đầu tư; Nhà đầu tư

38

Báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng hàng quý, 6 tháng, 9 tháng và hàng năm

Tổng hợp tình hình, kết quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng

Kế hoạch số 3154/KH-UBND ngày 26/5/2016 của UBND thành phố về công tác phòng chống tham nhũng

Thanh tra

X

 

UBND thành phố

 

Các đoàn thể, tổ chức chính trị-xã hội; Ngân hàng nhà nước Việt Nam

Thanh tra thành phố; Các đoàn thể, tổ chức chính trị-xã hội; Ngân hàng nhà nước Việt Nam

39

Báo cáo tình hình triển khai thực hiện chương trình hành động của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố về đẩy mạnh công tác đối ngoại, chủ động hội nhập quốc tế, mở rộng không gian kinh tế, tăng cường liên kết vùng 6 tháng, năm

Kết quả triển khai thực hiện chương trình hành động của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố về đẩy mạnh công tác đối ngoại, chủ động hội nhập quốc tế, mở rộng không gian kinh tế, tăng cường liên kết vùng

Kế hoạch số 02/KH-UBND ngày 04/01/2017 về Thực hiện chương trình hành động của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố về đẩy mạnh công tác đối ngoại, chủ động hội nhập quốc tế, mở rộng không gian kinh tế, tăng cường liên kết vùng

Ngoại vụ

X

X

UBND thành phố

X

Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố; Liên hiệp các tổ chức hữu nghị, và các tổ chức đoàn thể xã hội cấp thành phố

Sở Ngoại vụ; Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố; Liên hiệp các tổ chức hữu nghị và các tổ chức đoàn thể xã hội cấp thành phố

40

Báo cáo công tác cải cách hành chính 6 tháng, hàng năm

Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tiếp theo

Chương trình cải cách hành chính hàng năm của UBND thành phố (Quyết định 3323/QĐ-UBND ngày 28/12/2016 của UBND thành phố)

Cải cách hành chính

X

X

Sở Nội vụ

 

Liên minh Hợp tác xã và Doanh nghiệp; Bảo hiểm xã hội thành phố

Sở Nội vụ; Liên minh Hợp tác xã và Doanh nghiệp; Bảo hiểm xã hội thành phố

41

Báo cáo định kỳ đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo thành phố

Triển khai thực hiện Chương trình hành động số 34/CTr-TU ngày 04/02/2015 của Ban Thường vụ Thành ủy

Quyết định số 2541/QĐ-UBND ngày 09/11/2015 về việc phê duyệt kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 34/CTr-TU ngày 04/02/2015 của Ban Thường vụ TU về thực hiện NQ Hội nghị lần thứ 8 BCH TW khóa XI về Đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế

Giáo dục và Đào tạo

X

http://qlvb.hpnet.vn

UBND thành phố

 

Trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố; các đoàn thể tổ chức chính trị-xã hội

Sở Giáo dục và đào tạo; các tổ chức, đoàn thể liên quan

42

Báo cáo kết quả công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông theo quý, 6 tháng, 1 năm trên địa bàn thành phố

Kết quả công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố

Kế hoạch 33/KH-UBND ngày 15/02/2017 của UBND thành phố về việc kế hoạch triển khai công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2017

Giao thông vận tải

X

 

UBND thành phố

 

Các tổ chức chính trị-xã hội; các cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn thành phố

Sở Giao thông vận tải; Các tổ chức chính trị-xã hội; các cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn thành phố

43

Báo cáo kết quả hoạt động sáng kiến trên địa bàn thành phố

Kết quả hoạt động sáng kiến trên địa bàn thành phố

Quyết định số 2716/QĐ-UBND ngày 04/12/2015 của UBND thành phố về việc Ban hành Quy định quản lý hoạt động sáng kiến trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Khoa học và Công nghệ

X

 

Sở Khoa học và công nghệ

 

Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hải Phòng; Liên đoàn lao động thành phố; Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh; Hội nông dân thành phố; Hội liên hiệp phụ nữ thành phố

Sở Khoa học và Công nghệ; các tổ chức, đoàn thể liên quan

44

Báo cáo kết quả triển khai thực hiện cuộc vận động "toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" giai đoạn 2013-2020 hàng năm

Kết quả triển khai thực hiện cuộc vận động "toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" giai đoạn 2013-2020

Quyết định số 2273/QĐ-UBND ngày 14/11/2013 của UBND thành phố quyết định ban hành kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện cuộc vận động "toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" giai đoạn 2013-2020

Thể dục thể thao

X

 

UBND thành phố

 

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố; Hội liên hiệp phụ nữ thành phố; Hội nông dân thành phố; Liên đoàn lao động Hải Phòng; Đoàn viên thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh

Sở Văn hóa, Thể thao; các tổ chức, đoàn thể liên quan

45

Báo cáo tình hình triển khai đầu tư xây dựng và kinh doanh các dự án bất động sản hàng quý, năm

Tình hình triển khai đầu tư xây dựng và kinh doanh các dự án bất động sản

Quyết định số 2323/2014/QĐ-UBND ngày 30/10/2014 của UBND thành phố về việc ban hành Quy định chế độ báo cáo về tình hình triển khai đầu tư xây dựng và kinh doanh các dự án bất động sản trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Xây dựng

X

soxd@haiphong.gov.vn

Sở Xây dựng

 

Chủ đầu tư các dự án bất động sản

Sở Xây dựng

46

Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện phong trào thi đua xây dựng thành phố Hải Phòng Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn - Văn minh 6 tháng, năm

Nội dung kết quả thực hiện phong trào thi đua xây dựng thành phố Hải Phòng Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp  - An toàn - Văn minh

Kế hoạch số 46/KH-UBND ngày 27/02/2017 về việc kế hoạch triển khai phong trào thi đua Xây dựng thành phố Hải Phòng Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn - Văn minh năm 2017

Xây dựng

X

 

Sở Xây dựng

 

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố; Hội liên hiệp phụ nữ thành phố; thành đoàn Hải Phòng; Hội nông dân thành phố; Liên đoàn lao động Hải Phòng; Hội cựu chiến binh thành phố; Liên minh Hợp tác xã và Doanh nghiệp thành phố; Đài phát thanh và Truyền hình Hải Phòng.

Sở Xây dựng; các tổ chức, đoàn thể liên quan

47

Báo cáo kết quả công tác thực hiện pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp hàng năm

Kết quả công tác bảo hiểm xã hội; bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp

Quyết định 2583/2014/QĐ-UBND ngày 25/11/2014 Ban hành quy chế phối hợp công tác thực hiện pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp

Bảo hiểm xã hội

X

 

UBND thành phố

 

Bảo hiểm xã hội thành phố

Bảo hiểm xã hội thành phố

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản