327363

Quyết định 2438/QĐ-UBND năm 2016 về thành lập Ban chỉ đạo điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Thừa Thiên Huế

327363
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 2438/QĐ-UBND năm 2016 về thành lập Ban chỉ đạo điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Thừa Thiên Huế

Số hiệu: 2438/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thừa Thiên Huế Người ký: Nguyễn Văn Cao
Ngày ban hành: 12/10/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 2438/QĐ-UBND
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thừa Thiên Huế
Người ký: Nguyễn Văn Cao
Ngày ban hành: 12/10/2016
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2438/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 12 tháng 10 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020 VÀ LẬP KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT KỲ CUỐI (2016 - 2020) TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyn địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 22 tháng 01 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 20 tháng 5 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về công tác điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và lập kế hoạch sử dụng đất k cuối (2016 - 2020) cấp Quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 17/2016/QĐ-UBND ngày 25/02/2016 của y ban nhân dân tỉnh ban hành quy chế quy định việc thành lập, kiện toàn, thay đổi thành viên, tổ chức và hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh;

Xét đề nghị của của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban chỉ đạo điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Thừa Thiên Huế (sau đây gọi là Ban chỉ đạo), gm các ông, bà có tên sau:

1. Trưởng ban: Ông Phan Ngọc Thọ, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Phó Trưởng ban: Ông Phan Văn Thông, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.

3. Các thành viên:

- Ông Phạm Văn Hùng, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

- Ông Trần Ngọc Nam, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ;

- Ông Đào Chuẩn, Giám đốc Sở Tư pháp;

- Ông Đặng Ngọc Trân, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh;

- Ông Trần Bá Mn, Phó Giám đốc Sở Tài chính;

- Ông Võ Văn Dự, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT;

- Ông Lê Toàn Thắng, Phó Giám đốc Sở Xây dựng;

- Ông Lê Xuân Bình, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao;

- Ông Lê Hữu Minh, Phó Giám đốc phụ trách Sở Du lịch;

- Ông Lê Viết Bắc, Phó Giám đốc Sở Y tế;

- Ông Phan Hùng Sơn, Phó Giám đốc Sở Công Thương;

- Ông Bạch Chơn Đông, Phó Giám đốc Sở Nội vụ;

- Ông Nguyễn Đức Hùng, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông;

- Ông Lê Công Diễn, Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải;

- Ông Nguyễn Quang Cường, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư;

- Ông Hoàng Thế Hy, Phó Giám đốc Công an tỉnh;

- Ông Nguyễn Ngọc Lâm, Phó Chỉ huy trưởng BCH Quân sự tỉnh;

- Ông Lê Văn Phương, Phó Chhuy trưởng BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh;

- Ông Hồ Viết Nhuận, Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Vang

- Ông Trần Quốc Phụng, Phó Chủ tịch UBND huyện Nam Đông;

- Ông Hồ Trọng Cầu, Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Lộc;

- Ông Châu Văn Lộc, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế;

- Ông Trương Duy Hải, Phó Chủ tịch UBND huyện Quảng Điền;

- Bà Nguyễn Thị Thu Hương, Phó Chủ tịch UBND thị xã Hương Trà;

- Ông Nguyễn Quốc Cường, Phó Chủ tịch UBND huyện A Lưới;

- Ông Nguyễn Đắc Tp, Phó Chủ tịch UBND thị xã Hương Thủy;

- Ông Nguyễn Văn Cho, Phó Chủ tịch UBND huyện Phong Điền.

Điều 2. Nhiệm vụ của Ban chỉ đạo:

Ban chỉ đạo có nhiệm vụ giúp Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng phương án, kế hoạch và chỉ đạo Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế; các ngành trong tỉnh tổ chức, phối hợp thực hiện lập điều chỉnh quy hoạch sử dụng đt đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kcuối (2016 - 2020) theo đúng quy định của Luật Đất đai năm 2013; Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Thẩm định phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Thừa Thiên Huế.

Điều 3. Tổ chức và hoạt động của Ban ch đạo:

1. Ban chỉ đạo hoạt động theo Quy chế do Trưởng ban ban hành.

2. Trưởng ban chịu trách nhiệm chỉ đạo toàn bộ hoạt động của Ban. Trưởng ban, Phó Trưởng ban, các thành viên Ban chỉ đạo và làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Nhiệm vụ cụ thể của các thành viên Ban chỉ đạo do Trưởng ban phân công.

3. Trưng ban, Phó Trưng ban được sử dụng con dấu của cơ quan công tác để điều hành hoạt động của Ban chỉ đạo.

4. S Tài nguyên và Môi trường là cơ quan thường trực, có trách nhiệm chđạo, hướng dẫn, phối hợp với các đơn vị, cá nhân có liên quan thực hiện nhim vlập điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Thừa Thiên Huế; là đầu mối tổng hợp các vấn đề phát sinh, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện lập điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tnh Thừa Thiên Huế.

5. Kinh phí hoạt động của Ban chỉ đạo do ngân sách cấp theo dự toán được cấp có thm quyền phê duyệt.

Điều 4. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký và hết hiệu lực sau khi Ban chỉ đạo hoàn thành nhiệm vụ quy định tại Điu 2 của Quyết định này.

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Văn hóa và Ththao, Du lịch, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Công Thương, Giao thông vận tải, Thông tin và Truyn thông; Giám đốc Công an tỉnh; Ch huy trưng: BCH Quân sự tỉnh, BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh; Cục Trưởng cục Thống kê tnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế; Thủ trưởng các cơ quan liên quan và các ông, bà có tên nêu tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- CT và các PCT UBND t
nh;
- Các PCVP và CV: TH;
- Lưu: VT, ĐC, KNNV.

CHỦ TỊCH
Nguyn Văn Cao

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản