327213

Quyết định 2419/QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế

327213
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 2419/QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế

Số hiệu: 2419/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thừa Thiên Huế Người ký: Đinh Khắc Đính
Ngày ban hành: 11/10/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 2419/QĐ-UBND
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thừa Thiên Huế
Người ký: Đinh Khắc Đính
Ngày ban hành: 11/10/2016
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2419/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 11 tháng 10 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 7/2/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này bộ thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế (có Phụ lục kèm theo).

1. Trường hợp thủ tục hành chính nêu tại Quyết định này được cơ quan hành chính nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ sau ngày Quyết định này có hiệu lực thì được áp dụng theo đúng quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và phải được cập nhật kịp thời để công bố.

2. Trường hợp thủ tục hành chính được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành nhưng chưa được công bố tại Quyết định này hoặc có sự khác biệt giữa nội dung thủ tục hành chính do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành và thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định này thì được áp dụng theo đúng quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và phải được cập nhật kịp thời để công bố.

Điều 2. Sở Lao động- Thương binh và Xã hội có trách nhiệm cập nhật các thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định này vào Hệ thống thông tin thủ tục hành chính tỉnh Thừa Thiên Huế theo đúng quy định; có trách nhiệm công bố, công khai bộ thủ tục hành chính này tại trụ sở cơ quan và trên Trang Thông tin điện tử của đơn vị; thực hiện giải quyết các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền theo hướng dẫn tại Phụ lục kèm theo Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1770/QĐ-UBND ngày 3/9/2014 của UBND tỉnh về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ LĐTB&XH;
- Cục KS TTHC- Bộ Tư pháp;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- UBND các xã, phường, thị trấn (qua mạng);
- CVP, PCVP và các CV (qua mạng);
- Lưu: VT, KNNV.

KT.CHỦ TỊCH
PCT Đinh Khắc Đính

 

BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC CHUẨN HÓA THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ LAO ĐỘNG -THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2419/QĐ-UBND ngày 11 tháng 10 năm 2016 của Chủ tịch UBND tỉnh)

PHẦN I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Stt

Tên thủ tục hành chính

Cơ quan có thẩm quyền quyết định

Cơ quan thực hiện

Trang

I

CÔNG TÁC THANH TRA

 

 

 

1

Gửi biên bản điều tra tai nạn lao động và biên bản cuộc họp công bố biên bản điều tra tai nạn lao động.

 

 

8

II

LĨNH VỰC VIỆC LÀM - AN TOÀN LAO ĐỘNG

 

 

 

1

Cấp giấy phép lao động cho lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Sở LĐ-TB&XH

Sở LĐ-TB&XH

9

2

Cấp lại giấy phép lao động cho lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Sở LĐ-TB&XH

Sở LĐ-TB&XH

15

3

Xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động

Sở LĐ-TB&XH

Sở LĐ-TB&XH

18

4

Đăng ký hợp đồng cá nhân

Sở LĐ-TB&XH

Sở LĐ-TB&XH

21

5

Đăng ký hợp đồng nhận lao động thực tập dưới 90 ngày

Sở LĐ-TB&XH

Sở LĐ-TB&XH

23

6

Báo cáo nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài

Sở LĐ-TB&XH

Sở LĐ-TB&XH

27

7

Báo cáo thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài

Sở LĐ-TB&XH

Sở LĐ-TB&XH

29

8

Giải quyết hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động

UBND tỉnh

Sở LĐ-TB&XH

31

9

Cấp giấy phép hoạt động giới thiệu việc làm cho các doanh nghiệp hoạt động giới thiệu việc làm

Sở LĐ-TB&XH

Sở LĐ-TB&XH

33

10

Gia hạn giấy phép hoạt động giới thiệu việc làm cho các doanh nghiệp hoạt động giới thiệu việc làm

Sở LĐ-TB&XH

Sở LĐ-TB&XH

36

11

Cấp lại giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm

Sở LĐ-TB&XH

Sở LĐ-TB&XH

38

12

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động thuộc thẩm quyền của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Sở LĐ-TB&XH

Sở LĐ-TB&XH

39

13

Thẩm định chương trình huấn luyện chi tiết về an toàn lao động, vệ sinh lao động của Cơ sở.

Sở LĐ-TB&XH

Sở LĐ-TB&XH

44

14

Đăng ký công bố hợp quy sản phẩm, hàng hóa.

Sở LĐ-TB&XH

Sở LĐ-TB&XH

45

15

Khai báo thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động.

Sở LĐ-TB&XH

Sở LĐ-TB&XH

47

16

Thông báo việc tổ chức làm thêm từ 200 giờ đến 300 giờ trong một năm.

 

 

49

17

Thông báo về việc tuyển dụng lần đầu người dưới 15 tuổi vào làm việc.

 

 

50

18

Báo cáo công tác An toàn, vệ sinh lao động.

 

 

52

19

Gửi báo cáo tổng hợp tình hình tai nạn lao động.

Sở LĐ-TB&XH

Sở LĐ-TB&XH

56

III

LĨNH VỰC DẠY NGHỀ

 

 

 

1

Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp đối với trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp

Sở LĐ-TB&XH

Sở LĐ-TB&XH

58

2

Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp đối với doanh nghiệp

Sở LĐ-TB&XH

Sở LĐ-TB&XH

65

3

Đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp đối với trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp

Sở LĐ-TB&XH

Sở LĐ-TB&XH

71

4

Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề (trình độ trung cấp nghề)

Sở LĐ-TB&XH

Sở LĐ-TB&XH

76

5

Cấp giấy chứng nhận bổ sung Đăng ký hoạt động dạy nghề (trình độ trung cấp nghề)

Sở LĐ-TB&XH

Sở LĐ-TB&XH

83

6

Thành lập trường trung cấp nghề công lập - tư thục

UBND tỉnh

Sở LĐ-TB&XH

88

7

Thành lập trung tâm dạy nghề công lập - tư thục

UBND tỉnh

Sở LĐ-TB&XH

95

8

Thẩm định xếp hạng các cơ sở dạy nghề thuộc quyền của UBND tỉnh

UBND tỉnh

Sở LĐ-TB&XH

101

IV

LĨNH VỰC LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG - BẢO HIỂM XÃ HỘI

 

 

 

1

Thông báo về việc chuyển địa điểm đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp hoạt động cho thuê lại lao động

 

 

107

2

Báo cáo tình hình hoạt động cho thuê lại lao động

 

 

108

3

Báo cáo về việc thay đổi người quản lý, người giữ chức danh chủ chốt của doanh nghiệp cho thuê lại lao động

 

 

110

4

Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Căm – pu – chia.

UBND tỉnh

Sở LĐ-TB&XH

111

5

Đăng ký nội quy lao động của doanh nghiệp

Sở LĐ-TB&XH

Sở LĐ-TB&XH

119

6

Phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao thực hiện, quỹ tiền thưởng đối với viên chức quản lý công ty TNHH một thành viên do UBND tỉnh, thành phố làm chủ sở hữu.

UBND tỉnh

Sở LĐ-TB&XH

120

7

Xếp hạng công ty TNHH một thành viên do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố làm chủ sở hữu (hạng Tổng công ty và tương đương, hạng I, hạng II và hạng III)

UBND tỉnh

Sở LĐ-TB&XH

129

8

Gửi thỏa ước lao động tập thể cấp doanh nghiệp

Sở LĐ-TB&XH

Sở LĐ-TB&XH

134

V

LĨNH VỰC BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP

 

 

 

1

Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp

Sở LĐ-TB&XH

TT DVVL thuộc Sở LĐ-TB&XH

135

2

Tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp

Sở LĐ-TB&XH

TT DVVL thuộc Sở LĐ-TB&XH

138

3

Tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp

Sở LĐ-TB&XH

TT DVVL thuộc Sở LĐ-TB&XH

139

4

Chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp

Sở LĐ-TB&XH

TT DVVL thuộc Sở LĐ-TB&XH

141

5

Chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp (chuyển đi)

TT DVVL thuộc Sở LĐ-TB&XH

TT DVVL thuộc Sở LĐ-TB&XH

145

6

Chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp (chuyển đến)

TT DVVL thuộc Sở LĐ-TB&XH

TT DVVL thuộc Sở LĐ-TB&XH

147

7

Giải quyết hỗ trợ học nghề

Sở LĐ-TB&XH

TT DVVL thuộc Sở LĐ-TB&XH

148

8

Hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm

TT DVVL thuộc Sở LĐ-TB&XH

TT DVVL thuộc Sở LĐ-TB&XH

151

9

Thông báo về việc tìm kiếm việc làm hằng tháng

TT DVVL thuộc Sở LĐ-TB&XH

TT DVVL thuộc Sở LĐ-TB&XH

154

10

Đề nghị không hưởng trợ cấp thất nghiệp

TT DVVL thuộc Sở LĐ-TB&XH

TT DVVL thuộc Sở LĐ-TB&XH

156

VI

LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG

 

 

 

1

Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ

Sở LĐ-TB&XH

Sở LĐ-TB&XH

158

2

Thủ tục giải quyết chế độ đối với thân nhân liệt sĩ

Sở LĐ-TB&XH

Sở LĐ-TB&XH

163

3

Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp đối với vợ hoặc chồng liệt sĩ đi lấy chồng hoặc vợ khác

Sở LĐ-TB&XH

Sở LĐ-TB&XH

169

4

Thủ tục giải quyết chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng

Sở LĐ-TB&XH

Sở LĐ-TB&XH

170

5

Thủ tục giải quyết chế độ đối với thương binh đồng thời là bệnh binh

Sở LĐ-TB&XH

Sở LĐ-TB&XH

176

6

Thủ tục giải quyết chế độ đối với thương binh đồng thời là người hưởng chế độ mất sức lao động

Sở LĐ-TB&XH

Sở LĐ-TB&XH

178

7

Thủ tục giải quyết chế độ đối với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh

Sở LĐ-TB&XH

Sở LĐ-TB&XH

180

8

Thủ tục xác nhận thương binh, người hưởng chính sách như thương binh đối với người bị thương không thuộc lực lượng công an, quân đội trong chiến tranh từ ngày 31/12/1991 trở về trước không còn giấy tờ

Sở LĐ-TB&XH

Sở LĐ-TB&XH

185

9

Thủ tục giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng

Sở LĐ-TB&XH

Sở LĐ-TB&XH

190

10

Thủ tục giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng cho thân nhân khi người có công với cách mạng từ trần

Sở LĐ-TB&XH

Sở LĐ-TB&XH

193

11

Thủ tục hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần

Sở LĐ-TB&XH

Sở LĐ-TB&XH

198

12

Thủ tục giải quyết chế độ đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến

Sở LĐ-TB&XH

Sở LĐ-TB&XH

202

13

Thủ tục giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày

Sở LĐ-TB&XH

Sở LĐ-TB&XH

206

14

Thủ tục giải quyết chế độ người HĐKC giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế

Sở LĐ-TB&XH

Sở LĐ-TB&XH

211

15

Thủ tục thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế, người có công giúp đỡ cách mạng đã chết

Sở LĐ-TB&XH

Sở LĐ-TB&XH

213

16

Trợ cấp một lần đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến

UBND tỉnh

Sở Nội vụ

216

17

Trợ cấp hàng tháng đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến

UBND tỉnh

Sở Nội vụ

220

18

Thủ tục giải quyết hưởng chế độ ưu đãi người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

Sở LĐ-TB&XH

Sở LĐ-TB&XH

223

19

Thủ tục giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

Sở LĐ-TB&XH

Sở LĐ-TB&XH

226

20

Thủ tục thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ

Sở LĐ-TB&XH

Sở LĐ-TB&XH

229

21

Thủ tục hưởng lại chế độ ưu đãi đối với người có công hoặc thân nhân trong các trường hợp bị tạm đình chỉ chế độ do: Bị kết án tù đã chấp hành xong hình phạt tù; Xuất cảnh trái phép nay trở về nước cư trú; Đã đi khỏi địa phương nhưng không làm thủ tục di chuyển hồ sơ nay quay lại đề nghị tiếp tục hưởng chế độ; chờ xác minh của cơ quan điều tra

Sở LĐ-TB&XH

Sở LĐ-TB&XH

233

22

Thủ tục bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ

Sở LĐ-TB&XH

Sở LĐ-TB&XH

236

23

Thủ tục sửa đổi thông tin cá nhân trong hồ sơ người có công

Sở LĐ-TB&XH

Sở LĐ-TB&XH

238

24

Thủ tục giám định lại thương tật do vết thương cũ tái phát và điều chỉnh chế độ

Sở LĐ-TB&XH

Sở LĐ-TB&XH

240

25

Thủ tục giám định vết thương còn sót

Sở LĐ-TB&XH

Sở LĐ-TB&XH

242

26

Thủ tục di chuyển hồ sơ người có công với cách mạng

Sở LĐ-TB&XH

Sở LĐ-TB&XH

243

27

Thủ tục hỗ trợ, di chuyển hài cốt liệt sĩ

Sở LĐ-TB&XH

Sở LĐ-TB&XH

245

28

Thủ tục đính chính thông tin trên bia mộ liệt sĩ

Sở LĐ-TB&XH

Sở LĐ-TB&XH

248

29

Thủ tục lập Sổ theo dõi và cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình

Sở LĐ-TB&XH

Sở LĐ-TB&XH

250

VII

LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI

 

 

 

1

Cấp giấy phép hoạt động cơ sở chăm sóc người khuyết tật, cơ sở chăm sóc người cao tuổi

Sở LĐ-TB&XH

Sở LĐ-TB&XH

253

2

Cấp lại, điều chỉnh giấy phép cơ sở chăm sóc người khuyết tật, cơ sở chăm sóc người cao tuổi

Sở LĐ-TB&XH

Sở LĐ-TB&XH

255

3

Quyết định công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tật

Sở LĐ-TB&XH

Sở LĐ-TB&XH

256

4

Gia hạn quyết định công nhận cơ sở sản xuất kinh doanh có từ 30% lao động trở lên là người khuyết tật

Sở LĐ-TB&XH

Sở LĐ-TB&XH

257

5

Tiếp nhận đối tượng vào chăm sóc, nuôi dưỡng tại Trung tâm Bảo trợ xã hội thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Sở LĐ-TB&XH

Sở LĐ-TB&XH

258

6

Tiếp nhận đối tượng là người chưa thành niên không có nơi cư trú ổn định bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn vào Trung tâm Bảo trợ trẻ em thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Sở LĐ-TB&XH

TT BTTE thuộc Sở LĐ-TB&XH

270

7

Đưa đối tượng ra khỏi Trung tâm bảo trợ trẻ em thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

TT BTTE thuộc Sở LĐ-TB&XH

TT BTTE thuộc Sở LĐ-TB&XH

273

VIII

LĨNH VỰC PHÒNG CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI

 

 

 

1

Cấp giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân

UBND tỉnh

Sở LĐ-TB&XH

274

2

Cấp lại giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân

UBND tỉnh

Sở LĐ-TB&XH

282

3

Sửa đổi, bổ sung giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân

UBND tỉnh

Sở LĐ-TB&XH

285

4

Gia hạn giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân

UBND tỉnh

Sở LĐ-TB&XH

288

5

Đề nghị chấm dứt hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân

UBND tỉnh

Sở LĐ-TB&XH

292

6

Đưa người nghiện ma túy vào cai nghiện tự nguyện tại Trung tâm Bảo trợ xã hội thuộc Sở LĐ-TB&XH

TT BTXH thuộc Sở LĐ-TB&XH

TT BTXH thuộc Sở LĐ-TB&XH

296

7

Chế độ thăm gặp đối với học viên tại Trung tâm Bảo trợ xã hội thuộc Sở LĐ-TB&XH

TT BTXH thuộc Sở LĐ-TB&XH

TT BTXH thuộc Sở LĐ-TB&XH

298

8

Thủ tục nghỉ chịu tang của học viên tại Trung tâm Bảo trợ xã hội thuộc Sở LĐ-TB&XH

TT BTXH thuộc Sở LĐ-TB&XH

TT BTXH thuộc Sở LĐ-TB&XH

303

Ký hiệu viết tắt:

- UBND: Ủy ban nhân dân

- BLĐTBXH: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

- LĐ – TB&XH: Lao động - Thương binh và Xã hội

- TT DVVL: Trung tâm Dịch vụ việc làm

- TT BTXH: Trung tâm bảo trợ xã hội

- TT BTTE: Trung tâm bảo trợ trẻ em

- TNHH: Trách nhiệm hữu hạn

- UBTVQH: Ủy ban thường vụ Quốc hội

- VNAH: Việt Nam anh hùng

- TNXH: Thanh niên xung phong

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản