316860

Quyết định 2368/QĐ-BVHTTDL năm 2016 phê duyệt Kế hoạch xây dựng, hoàn thiện Dự án Luật Thư viện do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

316860
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 2368/QĐ-BVHTTDL năm 2016 phê duyệt Kế hoạch xây dựng, hoàn thiện Dự án Luật Thư viện do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Số hiệu: 2368/QĐ-BVHTTDL Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Văn hoá, Thể thao và du lịch Người ký: Huỳnh Vĩnh Ái
Ngày ban hành: 05/07/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 2368/QĐ-BVHTTDL
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Văn hoá, Thể thao và du lịch
Người ký: Huỳnh Vĩnh Ái
Ngày ban hành: 05/07/2016
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2368/QĐ-BVHTTDL

Hà Nội, ngày 05 tháng 07 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ - HỘI THẢO TỔNG KẾT 15 NĂM THỰC HIỆN PHÁP LỆNH THƯ VIỆN

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 1841/QĐ-BVHTTDL ngày 25 tháng 5 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phê duyệt Kế hoạch xây dựng, hoàn thiện Dự án Luật Thư viện;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Thư viện,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Kế hoạch tổ chức Hội nghị - Hội thảo Tổng kết 15 năm thực hiện Pháp lệnh Thư viện.

- Hội nghị Tổng kết khu vực miền Bắc (01 ngày)

Địa điểm: Thành phố Hà Nội

- Hội nghị Tổng kết khu vực miền Trung (01 ngày)

Địa điểm: Thành phố Đà Nẵng

- Hội nghị Tổng kết khu vực miền Nam (01 ngày)

Địa điểm: Thành phố Hồ Chí Minh

Thời gian: Tháng 7/2016

Điều 2. Kinh phí tổ chức Hội nghị - Hội thảo Tổng kết 15 năm thực hiện Pháp lệnh Thư viện được trích từ nguồn kinh phí sự nghiệp năm 2016 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch do Văn phòng Bộ quản lý theo dự toán được phê duyệt.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính và Vụ trưởng Vụ Thư viện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái;
- Lưu: VT, TV (3), QL.8.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Huỳnh Vĩnh Ái

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC HỘI NGHỊ - HỘI THẢO TỔNG KẾT 15 NĂM THỰC HIỆN PHÁP LỆNH THƯ VIỆN
(Ban hành theo Quyết định số 2368/QĐ-BVHTTDL ngày 05 tháng 7 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

I. CÁC VẤN ĐỀ CHUNG

1. Căn cứ

Căn cứ Quyết định số 1841/QĐ-BVHTTDL ngày 25 tháng 5 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phê duyệt Kế hoạch xây dựng, hoàn thiện Dự án Luật Thư viện.

2. Mục đích

Đánh giá quá trình 15 năm thực hiện Pháp lệnh Thư viện, những tác động, hiệu quả của văn bản này đối với sự phát triển của sự nghiệp thư viện Việt Nam, đồng thời tìm ra những hạn chế, những quy định không còn phù hợp với hệ thống văn bản pháp luật hiện hành, những nội dung quy định không còn đáp ứng với yêu cầu phát triển thực tiễn hiện nay của ngành thư viện...

Qua Hội nghị, Ban Soạn thảo Luật Thư viện sẽ thu thập các ý kiến của các nhà quản lý, lãnh đạo, các chuyên gia và cán bộ thư viện trong cả nước làm căn cứ để xây dựng, hoàn thiện Dự thảo Luật Thư viện.

3. Kinh phí:

Nguồn kinh phí tổ chức Hội nghị - Hội thảo Tổng kết 15 năm thực hiện Pháp lệnh Thư viện được trích từ nguồn kinh phí sự nghiệp năm 2016 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch do Văn phòng Bộ quản lý theo dự toán được phê duyệt.

4. Số lượng và đối tượng đại biểu

4.1. Số lượng (dự kiến):

- 150 đại biểu/1 Hội nghị - Hội thảo.

- Tổ chức Hội nghị-Hội thảo tại 3 miền: Bắc, Trung, Nam

4.2. Thành phần

Thành viên Ban Soạn thảo, lãnh đạo các thư viện công cộng, thư viện trường học, thư viện/trung tâm thông tin đa ngành, chuyên ngành; đại diện cơ sở đào tạo ngành thông tin-thư viện và chuyên gia ngành thông tin-thư viện.

5. Thời gian, địa điểm

5.1. Hội nghị Tổng kết khu vực miền Bắc (01 ngày)

Địa điểm: Thành phố Hà Nội

5.2. Hội nghị Tổng kết khu vực miền Trung (01 ngày)

Địa điểm: Thành phố Đà Nẵng

5.3. Hội nghị Tổng kết khu vực miền Nam (01 ngày)

Địa điểm: Thành phố Hồ Chí Minh

5.4. Thời gian: Tháng 7/2016

II. NHIỆM VỤ

1. Nội dung Hội nghị - Hội thảo Tổng kết 15 năm thực hiện Pháp lệnh Thư viện

- Đánh giá tổng quan về tình hình 15 năm triển khai thực hiện Pháp lệnh thư viện của các loại hình thư viện trên cả nước

- Những thành tựu đạt được từ 2001- 2015

- Những khó khăn, tồn tại, bất cập và nguyên nhân

- Những bài học kinh nghiệm rút ra trong quá trình thực hiện.

2. Tham luận

Dự kiến số lượng: 30 báo cáo tham luận (mỗi khu vực 10 tham luận)

III. SẢN PHẨM CỦA HỘI NGHỊ

- 01 báo cáo Tổng kết 15 năm thực hiện Pháp lệnh Thư viện của Vụ Thư viện - Bộ VHTTDL

- 30 báo cáo tham luận tổng kết 15 năm triển khai thực hiện Pháp lệnh thư viện

- 01 báo cáo tổng hợp các ý kiến tại Hội nghị - Hội thảo./.

 

DANH SÁCH

BAN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ - HỘI THẢO TỔNG KẾT 15 NĂM THỰC HIỆN PHÁP LỆNH THƯ VIỆN
(Ban hành theo Quyết định số 2368/QĐ-BVHTTDL ngày 05 tháng 7 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

1. Bà Vũ Dương Thúy Ngà - Vụ trưởng Vụ Thư viện, Trưởng Ban Tổ chức.

2. Bà Phạm Thị Quỳnh Lan - Chuyên viên chính Vụ Thư viện, Thành viên.

3. Bà Nguyễn Thị Khánh Ly - Chuyên viên Vụ Thư viện, Thành viên.

4. Bà Trần Thị Lý - Chuyên viên Vụ Thư viện, Thành viên.

5. Ông Lê Tùng Sơn - Chuyên viên Vụ Thư viện, Thành viên./.

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản