Văn bản gốc
LawNet .vn

{{VBModel.Document.News_Subject}}

Số hiệu: {{VBModel.Document.News_Code}} Loại văn bản: {{VBModel.Document.LawType.LawType_Name}}
Nơi ban hành: {{VBModel.Document.Organ}} Người ký: {{VBModel.Document.Singer}}
Ngày ban hành: {{VBModel.Document.News_Dates_Date}} Ngày hiệu lực: {{VBModel.Document.News_EffectDate_Date}}
Ngày công báo: {{VBModel.Document.NgayCongBao}} Số công báo: {{VBModel.Document.SoCongBao}}
Tình trạng: {{VBModel.Document.TinhTrang}}
Số hiệu: {{VBModel.Document.News_Code}}
Loại văn bản: {{VBModel.Document.LawType.LawType_Name}}
Nơi ban hành: {{VBModel.Document.Organ}}
Người ký: {{VBModel.Document.Singer}}
Ngày ban hành: {{VBModel.Document.News_Dates_Date}}
Ngày hiệu lực: {{VBModel.Document.News_EffectDate_Date}}
Ngày công báo: {{VBModel.Document.NgayCongBao}}
Số công báo: {{VBModel.Document.SoCongBao}}
Tình trạng: {{VBModel.Document.TinhTrang}}

BỘ TƯ PHÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2309/QĐ-BTP

Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 1659/QĐ-TTG NGÀY 19/11/2019 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN “CHƯƠNG TRÌNH QUỐC GIA VỀ HỌC TẬP NGOẠI NGỮ CHO CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC GIAI ĐOẠN 2019-2030”

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

Căn cứ Nghị định số 96/2017/NĐ-CP ngày 16/8/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Quyết định số 1659/QĐ-TTg ngày 19/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Chương trình quốc gia về học tập ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2019-2030”;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch của Bộ Tư pháp triển khai thực hiện Quyết định số 1659/QĐ-TTg ngày 19/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Chương trình quốc gia về học tập ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2019-2030”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Bộ Nội vụ (để biết và chỉ đạo);
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng (để chỉ đạo thực hiện);
- Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp (để đăng tải);
- Lưu: VT, TCCB.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đặng Hoàng Oanh

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 1659/QĐ-TTG NGÀY 19/11/2019 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN “CHƯƠNG TRÌNH QUỐC GIA VỀ HỌC TẬP NGOẠI NGỮ CHO CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC GIAI ĐOẠN 2019-2030”
(Kèm theo Quyết định số 2309/QĐ-BTP ngày 19/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

I. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI ÁP DỤNG VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN

1. Đối tượng, phạm vi áp dụng

- Công chức, viên chức các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp.

- Công chức Hệ thống Thi hành án dân sự do Tổng cục Thi hành án dân sự xây dựng Kế hoạch thực hiện Đề án theo phân cấp quản lý.

- Không áp dụng đối với giảng viên ngoại ngữ tại các cơ sở đào tạo thuộc Bộ Tư pháp.

2. Thời gian thực hiện

Từ năm 2020 đến hết năm 2030.

II. MỤC TIÊU, YÊU CẦU

1. Mục tiêu

1.1. Mục tiêu chung

Triển khai có hiệu quả Đề án “Chương trình quốc gia về học tập ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2019-2030” của Bộ Tư pháp giai đoạn 2020-2030; Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ cho công chức, viên chức Bộ Tư pháp để đáp ứng tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm và khung năng lực theo quy định; Xây dựng đội ngũ công chức, viên chức có chất lượng cao, số lượng và cơ cấu hợp lý, có khả năng sử dụng ngoại ngữ thành thạo trong công việc và đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế.

1.2. Mục tiêu cụ thể

a) Đến năm 2025:

- Hoàn thiện cơ chế, chính sách của Bộ Tư pháp để khuyến khích, tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc Bộ tích cực học tập ngoại ngữ, nâng cao năng lực đáp ứng yêu cầu thực thi công vụ và làm việc trong môi trường quốc tế.

- Phấn đấu đến hết năm 2025 đạt:

+ 50% công chức (tập trung vào công chức, lãnh đạo quản lý từ cấp phòng và tương đương trở lên dưới 40 tuổi) đạt trình độ ngoại ngữ bậc 4 trở lên;

+ 60% viên chức và 50% viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý đạt trình độ ngoại ngữ bậc 4 trở lên.

b) Đến năm 2030:

Tiếp tục tăng cường bồi dưỡng nâng cao năng lực ngoại ngữ cả về số lượng và chất lượng cho đội ngũ công chức, viên chức, đảm bảo đến hết năm 2030 đạt:

- 60% công chức (tập trung vào công chức, lãnh đạo quản lý từ cấp phòng và tương đương trở lên dưới 40 tuổi) đạt trình độ ngoại ngữ bậc 4 trở lên và đáp ứng yêu cầu sử dụng ngoại ngữ chuyên ngành phù hợp vị trí việc làm;

- 70% viên chức và 60% viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý đạt trình độ ngoại ngữ bậc 4 trở lên và đáp ứng yêu cầu sử dụng ngoại ngữ chuyên ngành phù hợp vị trí việc làm.

2. Yêu cầu

- Thực hiện đúng, đầy đủ, kịp thời những nội dung, nhiệm vụ, giải pháp đã được xác định tại Quyết định số 1659/QĐ-TTg.

- Các nội dung của Kế hoạch phải bảo đảm tính khả thi, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với tình hình thực tiễn của Bộ Tư pháp, gắn với thời gian và lộ trình cụ thể.

- Đề cao trách nhiệm của Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, tạo sự chuyển biến rõ rệt trong nhận thức và hành động của Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ và của toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đối với việc thực hiện Quyết định số 1659/QĐ-TTg.

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Tuyên truyền, phổ biến Quyết định số 1659/QĐ-TTg ngày 19/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ nhằm nâng cao nhận thức về vai trò và sự cần thiết phải học tập nâng cao năng lực ngoại ngữ cho công chức, viên chức

- Nội dung: Quán triệt sâu sắc quan điểm chỉ đạo của Đảng và Nhà nước về việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực ngoại ngữ cho công chức, viên chức; Đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức của công chức, viên chức Bộ Tư pháp, đặc biệt là đội ngũ lãnh đạo, quản lý trong việc thường xuyên học tập, nâng cao năng lực ngoại ngữ để đáp ứng yêu cầu công vụ và làm việc trong môi trường quốc tế; Khuyến khích các công chức, viên chức chủ động, tích cực tham gia đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ và đóng góp ý kiến cho các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ của Bộ Tư pháp

- Cơ quan chủ trì: Vụ Tổ chức cán bộ.

- Cơ quan phối hợp: Các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp.

- Thời gian thực hiện: Năm 2020.

- Kết quả, sản phẩm: Công văn hướng dẫn các đơn vị thực hiện hoặc quán triệt tại các cuộc họp Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ.

2. Tổ chức rà soát thực trạng năng lực, trình độ, tổng hợp nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ theo từng nhóm đối tượng công chức, viên chức

- Nội dung: Rà soát thực trạng năng lực, trình độ; phối hợp với tổ chức khảo thí để tổ chức đánh giá năng lực ngoại ngữ của công chức, viên chức theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam; Tổng hợp nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ của đội ngũ công chức, viên chức Bộ Tư pháp để làm căn cứ xây dựng kế hoạch và tổ chức đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ phù hợp, sát với yêu cầu của Đề án theo từng giai đoạn 5 năm và hàng năm.

- Cơ quan chủ trì: Vụ Tổ chức cán bộ.

- Cơ quan phối hợp: Các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp.

- Thời gian thực hiện: 2020, 2025 và 2030.

- Kết quả, sản phẩm: Danh sách tổng hợp trình độ, nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Bộ Tư pháp.

3. Tổ chức rà soát, hoàn thiện các quy định cụ thể về tiêu chuẩn trình độ ngoại ngữ đối với công chức, viên chức theo thẩm quyền quản lý

- Nội dung: Thực hiện rà soát, hoàn thiện các quy định về tiêu chuẩn trình độ ngoại ngữ đối với công chức, viên chức tại các quy định về tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý, đề án vị trí việc làm của các đơn vị để đảm bảo đạt được các mục tiêu đề ra trong kế hoạch.

- Cơ quan chủ trì: Vụ Tổ chức cán bộ.

- Cơ quan phối hợp: Các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp.

- Thời gian thực hiện: Năm 2021.

- Kết quả, sản phẩm: Các quy định về tiêu chuẩn trình độ ngoại ngữ trong tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý, đề án vị trí việc làm được bổ sung, hoàn thiện.

4. Xây dựng kế hoạch tổ chức đào tạo, bồi dưỡng theo từng giai đoạn cho phù hợp từng nhóm công chức, viên chức

- Nội dung: Căn cứ các quy định về tiêu chuẩn trình độ ngoại ngữ đối với công chức, viên chức Bộ Tư pháp và thực trạng năng lực, trình độ ngoại ngữ của công chức, viên chức Bộ Tư pháp để xây dựng kế hoạch tổ chức đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ từng giai đoạn cho phù hợp với từng nhóm công chức, viên chức; Đẩy mạnh gắn việc đào tạo, bồi dưỡng với sử dụng ngoại ngữ trong công việc chuyên môn ở các mức độ khác nhau.

- Cơ quan chủ trì: Vụ Tổ chức cán bộ.

- Cơ quan phối hợp: Các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp.

- Thời gian thực hiện: Quý I/2021 và Quý I/2026.

- Kết quả, sản phẩm: Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ cho công chức, viên chức Bộ Tư pháp theo từng năm và giai đoạn 2021-2025 và 2026-2030.

5. Xây dựng chương trình, tài liệu bồi dưỡng ngoại ngữ chuyên ngành

- Nội dung: Xây dựng chương trình đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ chuyên ngành đối với từng nhóm công chức, viên chức để đáp ứng yêu cầu thực thi công vụ và làm việc trong môi trường quốc tế; Xây dựng, hoàn thiện các chương trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ chuyên ngành cho công chức, viên chức Bộ Tư pháp; Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào việc xây dựng chương trình, tài liệu bồi dưỡng nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ.

- Cơ quan chủ trì: Vụ Tổ chức cán bộ.

- Cơ quan phối hợp: Vụ Pháp luật quốc tế, Vụ Hợp tác quốc tế, Trường Đại học Luật Hà Nội, Học viện Tư pháp và các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng có năng lực, uy tín.

- Thời gian thực hiện: Năm 2023- 2025.

- Kết quả, sản phẩm: Chương trình, tài liệu bồi dưỡng ngoại ngữ chuyên ngành luật cho công chức, viên chức của Bộ Tư pháp được ban hành.

6. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ hoặc chọn, cử đi đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam đáp ứng tiêu chuẩn của từng nhóm đối tượng công chức, viên chức

- Nội dung: Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ hoặc chọn, cử đi đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ (theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam) đáp ứng tiêu chuẩn của từng nhóm đối tượng công chức, viên chức theo từng giai đoạn; Đa dạng hóa các hình thức đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ; Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ bằng hình thức trực tuyến; Khuyến khích công chức, viên chức chủ động tìm kiếm, tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ hoặc tự học tập, rèn luyện để nâng cao năng lực ngoại ngữ của bản thân đáp ứng yêu cầu của vị trí công tác; Khuyến khích công chức, viên chức đã đạt được trình độ ngoại ngữ theo yêu cầu tiếp tục tự học tập, rèn luyện để nâng cao năng lực ngoại ngữ của bản thân.

- Cơ quan chủ trì: Vụ Tổ chức cán bộ.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ sở đào tạo thuộc Bộ Tư pháp hoặc các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ có năng lực, uy tín.

- Thời gian thực hiện: Giai đoạn 2021-2025 và 2026-2030.

- Kết quả, sản phẩm: Các lớp đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ cho công chức, viên chức.

7. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ chuyên ngành pháp lý

- Nội dung: Căn cứ các nội dung, chương trình ngoại ngữ chuyên ngành pháp lý dành cho công chức, viên chức Bộ Tư pháp, các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ có năng lực, uy tín tiến hành đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ chuyên ngành; Đa dạng hóa các hình thức đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ; Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ chuyên ngành pháp lý bằng hình thức trực tuyến; Thu hút và lựa chọn đội ngũ giảng viên là các các chuyên gia trong các lĩnh vực pháp luật hoặc các công chức, viên chức thuộc Bộ Tư pháp thường xuyên làm việc trong môi trường quốc tế có trình độ ngoại ngữ chuyên ngành phù hợp và có phương pháp sư phạm để tham gia giảng dạy.

- Cơ quan chủ trì: Vụ Tổ chức cán bộ.

- Cơ quan phối hợp: Học viện Tư pháp, Trường Đại học Luật Hà Nội hoặc cơ sở đào tạo, bồi dưỡng có uy tín.

- Thời gian thực hiện: Giai đoạn 2026 - 2030.

- Kết quả, sản phẩm: Các lớp đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ chuyên ngành cho công chức, viên chức đáp ứng tiêu chuẩn quy định.

8. Tăng cường hợp tác quốc tế và xây dựng môi trường học tập ngoại ngữ cho công chức, viên chức

- Nội dung: Đẩy mạnh hợp tác với các tổ chức, cơ quan nước ngoài tham gia hỗ trợ, hợp tác, đầu tư, cung cấp các dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ cho công chức, viên chức; Tận dụng các hoạt động hợp tác quốc tế để các cán bộ, công chức, viên chức được tham gia để nâng cao trình độ, khả năng làm việc trong môi trường quốc tế.

- Cơ quan chủ trì: Vụ Hợp tác quốc tế.

- Cơ quan phối hợp: Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Pháp luật quốc tế, các cơ sở đào tạo thuộc Bộ.

- Thời gian thực hiện: năm 2021- năm 2030.

- Kết quả, sản phẩm: Các khóa đào tạo, bồi dưỡng cho công chức, viên chức hoặc tọa đàm, hội thảo, các thỏa thuận hợp tác được ký kết.

IV. LỘ TRÌNH VÀ KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Lộ trình thực hiện

- Năm 2020: Tập trung tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho đội ngũ công chức, viên chức của Bộ Tư pháp; tiến hành rà soát thực trạng năng lực, trình độ và tổng hợp nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ theo từng nhóm đối tượng công chức, viên chức.

- Giai đoạn 2021 - 2025: Tổ chức triển khai đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ đáp ứng tiêu chuẩn của từng nhóm đối tượng công chức, viên chức để hoàn thành các mục tiêu của giai đoạn.

- Giai đoạn 2026 - 2030: Đẩy mạnh thực hiện các hoạt động để hoàn thành mục tiêu của giai đoạn; đưa việc học tập ngoại ngữ đặc biệt là ngoại ngữ chuyên ngành thành hoạt động thường xuyên, thiết thực và triển khai đồng bộ trong Bộ Tư pháp để nâng cao chất lượng, hiệu quả thực thi công vụ và làm việc trong môi trường quốc tế của đội ngũ công chức, viên chức.

2. Kinh phí thực hiện

- Kinh phí thực hiện Đề án được bố trí từ dự toán chi ngân sách nhà nước được giao theo quy định về phân cấp ngân sách hiện hành và các nguồn tài chính, huy động hợp pháp khác.

- Nguồn kinh phí bảo đảm cho hoạt động đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ của cán bộ, công chức được bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước, kinh phí của cơ quan quản lý, sử dụng cán bộ, công chức; đóng góp của cán bộ, công chức; nguồn tài trợ và các nguồn tài chính hợp pháp khác theo quy định của pháp luật

- Nguồn kinh phí bảo đảm cho hoạt động đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ cho viên chức được bố trí từ nguồn tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập (không bao gồm nguồn ngân sách nhà nước bố trí cho đơn vị); đóng góp của viên chức và các nguồn hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

- Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ có liên quan có trách nhiệm lập dự toán (phần ngân sách nhà nước bảo đảm), tổng hợp kinh phí gửi Cục Kế hoạch - Tài chính để thẩm định, báo cáo Lãnh đạo Bộ đề nghị cấp có thẩm quyền bố trí và phân bổ kinh phí thực hiện Kế hoạch.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trách nhiệm của Vụ Tổ chức cán bộ

- Là cơ quan thường trực, chủ trì tổ chức hiệu quả Kế hoạch của Bộ Tư pháp triển khai thực hiện Quyết định số 1659/QĐ-TTg ngày 19/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Chương trình quốc gia về học tập ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2019-2030”.

- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá, tổng hợp kết quả thực hiện các nhiệm vụ trong Kế hoạch thực hiện Đề án; định kỳ sơ kết, tổng kết việc thực hiện Đề án, định kỳ báo cáo Bộ Nội vụ theo yêu cầu.

- Tổng hợp đề xuất nhu cầu, kinh phí thực hiện Đề án của Bộ Tư pháp để gửi Bộ Nội vụ.

2. Trách nhiệm của Cục Kế hoạch - Tài chính

Cục Kế hoạch - Tài chính có trách nhiệm thẩm định, báo cáo Lãnh đạo Bộ đề nghị cơ quan có thẩm quyền cấp kinh phí để triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ; hướng dẫn cụ thể các đơn vị thuộc Bộ trong việc lập dự toán và thực hiện thanh quyết toán theo quy định.

3. Trách nhiệm của Tổng cục Thi hành án dân sự

Tổng cục Thi hành án dân sự xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1659/QĐ-TTg ngày 19/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ cho công chức Hệ thống Thi hành án dân sự theo phân cấp quản lý và định kỳ báo cáo Vụ Tổ chức cán bộ để tổng hợp chung.

4. Trách nhiệm của các đơn vị khác thuộc Bộ

- Thủ trưởng các đơn vị có trách nhiệm phổ biến, quán triệt nội dung của Kế hoạch đối với những cán bộ, công chức, viên chức thuộc đơn vị mình.

- Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Vụ Tổ chức cán bộ để triển khai các nhiệm vụ trong Kế hoạch; định kỳ hàng năm tổng hợp kết quả triển khai thực hiện Đề án gửi Vụ Tổ chức cán bộ để tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ.

- Các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Tư pháp chủ động đảm bảo kinh phí cho hoạt động đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ cho viên chức của đơn vị.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các đơn vị báo cáo về Bộ Tư pháp (Vụ Tổ chức cán bộ) để tổng hợp, trình Lãnh đạo Bộ xem xét, giải quyết./.

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Tin tức Liên quan Văn bản