14970

Quyết định số 229/WTO/VB về Các Thủ tục Thông báo

14970
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định số 229/WTO/VB về Các Thủ tục Thông báo

Số hiệu: 229/WTO/VB Loại văn bản: WTO_Văn bản
Nơi ban hành: WTO Người ký: ***
Ngày ban hành: 01/01/1990 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 229/WTO/VB
Loại văn bản: WTO_Văn bản
Nơi ban hành: WTO
Người ký: ***
Ngày ban hành: 01/01/1990
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

QUYẾT ĐỊNH

VỀ CÁC THỦ TỤC THÔNG BÁO

Các Bộ trưởng,

Quyết định khuyến nghị Hội nghị các Bộ trưởng thông qua các với quyết định về việc bổ xung và rà soát lại các thủ tục thông báo được trình bày dưới đây:

Các Thành viên,

Mong muốn cải tiến hoạt động tác nghiệp trong thủ tục thông báo theo Hiệp định Thành lập WTO (dưới đây gọi là Hiệp định WTO), và bằng cách đó góp phần làm minh bạch các chính sách thương mại của các Thành viên và giám sát có hiệu qủa các thoả thuận được lập ra nhằm mục đích đó;

Khẳng định lại các nghĩa vụ theo Hiệp định WTO phải công bố và thông báo, kể cả những nghĩa vụ cam kết theo các điều kiện của nghị định thư gia nhập cụ thể, miễn trừ, và các hiệp định khác mà các Thành viên đã tham gia.

Thoả thuận như sau:

I. NGHĨA VỤ CHUNG VỀ THÔNG BÁO

Các Thành viên khẳng định cam kết của họ đối với các nghĩa vụ theo các Hiệp định Thương mại Đa biên và, nếu có thể áp dụng được thì còn theo các Hiệp định Thương mại Nhiều bên, liên quan đến việc công bố và thông báo.

Các Thành viên nhận thức được các cam kết của họ đưa ra trong Thoả thuận về Thông báo, Tham vấn, Giải quyết Tranh chấp và Giám sát được thông qua ngày 28/11/1979 (BISD 26S/210). Liên quan đến cam kết của họ tại Thoả thận này về thông báo, ở mức độ tối đa có thể, các biện pháp thương mại được họ áp dụng có ảnh hưởng tới hoạt động tác nghiệp theo GATT 1994, bản thân sự thông báo này không làm phương hại đến các quan điểm về tính nhất quán của các biện pháp có liên quan hoặc liên quan tới các quyền và nghĩa vụ của họ theo Hiệp định Thương mại Đa biên và, khi có thể áp dụng được, theo các Hiệp định Thương mại Nhiều bên, các Thành viên đồng ý thông qua với tính chất hướng dẫn, khi thích hợp, danh mục các biện pháp đính kèm theo đây. Các Thành viên theo đó nhất trí rằng việc vận dụng hoặc sửa đổi những biện pháp này phải tuân theo các yêu cầu về thông báo của Thỏa thuận năm1979.

II. TRUNG TÂM ĐĂNG KÝ CÁC THÔNG BÁO

Một trung tâm đăng ký các thông báo sẽ được thành lập bên cạnh Ban Thư ký. Trong khi các Thành viên tiếp tục tuân theo các thủ tục thông báo hiện hành, Ban Thư ký đảm bảo rằng trung tâm đăng ký thụ lý để đưa vào hồ sơ những yếu tố của thông tin được Thành viên hữu quan cung cấp về các biện pháp đã áp dụng như mục đích, phạm vi ảnh hưởng thương mại, và yêu cầu của các Thành viên liên quan mà theo đó biện pháp được thông báo. Trung tâm đăng ký sẽ tổ chức tham chiếu chéo các hồ sơ của mình về các thông báo của Thành viên và nghĩa vụ của họ.

Hàng năm trung tâm đăng ký sẽ thông báo cho mỗi Thành viên về các nghĩa vụ thông báo định kỳ mà Thành viên đó sẽ phải đáp ứng trong cả năm sau.

Trung tâm đăng ký sẽ lưu ý từng cá nhân Thành viên về những yêu cầu thông báo định kỳ mà Thành viên chưa thực hiện đầy đủ.

Thông tin lưu tại Trung tâm đăng ký về từng thông báo sẽ được sẵn sàng cung cấp cho bất kỳ Thành viên nào có yêu cầu và có quyền được nhận những thông báo liên quan.

III. XEM XÉT LẠI CÁC THỦ TỤC VÀ NGHĨA VỤ THÔNG BÁO

Hội đồng về Thương mại Hàng hóa có trách nhiệm xem xét lại các thủ tục và nghĩa vụ thông báo theo các Hiệp định được ghi trong Phụ lục 1A của Hiệp định WTO. Việc xem xét lại sẽ do một nhóm công tác tiến hành, các quốc gia Thành viên sẽ được mời rộng rãi để tham gia nhóm công tác này. Nhóm này sẽ được thành lập ngay sau ngày Hiệp định WTO có hiệu lực.

Các chức năng của nhóm làm việc này sẽ là:

- Thực hiện việc xem xét lại tất cả những nghĩa vụ thông báo hiện hành của các Thành viên được thành lập theo các Hiệp định trong Phụ lục J1A của Hiệp định WTO, nhằm mục đích đơn giản hóa, tiêu chuẩn hóa và nhằm kết hợp những nghĩa vụ đó đến mức khả thi tối đa có thể, cũng như nâng cao việc tuân thủ các nghĩa vụ đó, lưu ý đến toàn bộ mục tiêu của việc nâng cao sự minh bạch của các chính sách thương mại của các Thành viên và tính hiệu quả của các thoả thuận giám sát được thành lập nhằm mục đích này, và cũng lưu ý đến nhu cầu có thể của một số Thành viên đang phát triển đối với sự trợ giúp trong việc thực hiện các nghĩa vụ thông báo của họ;

- Đưa ra các khuyến nghị cho Hội đồng Thương mại Hàng hóa không muộn hơn 2 năm sau khi Hiệp định WTO có hiệu lực.

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC1 ĐỊNH HƯỚNG CÁC BIỆN PHÁP  CÓ THỂ LÀ ĐỐI TƯỢNG THÔNG BÁO

 

Thuế quan (kể cả giải thuế và phạm vi các cam kết trần, các điều khoản GSP, các mức thuế đã áp dụng cho các thành viên thuộc các khu thương mại tự do/các liên minh thuế quan, các ưu tiên khác)

Các hạn ngạch thuế quan và các phụ phí

Các hạn chế định lượng, kể cả các hạn chế xuất khẩu tự nguyện và các thoả thuận marketing có trật tự tác động đến nhập khẩu

Các biện pháp phi quan thuế khác như là cấp giấy phép và các yêu cầu pha trộn; các loại thuế khả biến

Định giá hải quan

Quy tắc xuất xứ

Mua sắm chính phủ

Các hàng rào kỹ thuật

Các hành động tự vệ

Các hành động chống bán phá giá

Các hành động đối kháng

Thuế xuất khẩu

Các trợ cấp xuất khẩu, các miễn trừ thuế và ưu đãi tài chính xuất khẩu

Các khu thương mại tự do, kể cả việc sản xuất trong khu ngoại quan

Các hạn chế xuất khẩu, kể cả các hạn chế xuất khẩu tự nguyện và các thoả thuận marketing có trật tự

Sự trợ giúp khác của chính phủ, bao gồm các trợ cấp, miễn thuế

Vai trò của các doanh nghiệp thương mại nhà nước

Kiểm soát ngoại hối liên quan đến xuất khẩu và nhập khẩu

Thương mại đổi hàng được chính phủ uỷ quyền

Bất kỳ biện pháp nào khác được quy định trong các Hiệp định Thương mại Đa biên trong Phụ lục 1A của Hiệp định WTO

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản