458735

Quyết định 2286/QĐ-BTP về điều chỉnh Kế hoạch công tác năm 2020 của Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật phê duyệt kèm theo Quyết định 248/QĐ-BTP do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

458735
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 2286/QĐ-BTP về điều chỉnh Kế hoạch công tác năm 2020 của Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật phê duyệt kèm theo Quyết định 248/QĐ-BTP do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

Số hiệu: 2286/QĐ-BTP Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Tư pháp Người ký: Phan Chí Hiếu
Ngày ban hành: 16/11/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 2286/QĐ-BTP
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Tư pháp
Người ký: Phan Chí Hiếu
Ngày ban hành: 16/11/2020
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TƯ PHÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2286/QĐ-BTP

Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2020 CỦA CỤC KIỂM TRA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT PHÊ DUYỆT KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 248/QĐ-BTP NGÀY 12/02/2020 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

Căn cứ Nghị định số 96/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2020 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 656/QĐ-BTP ngày 06 ngày 4 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Quyết định số 678/QĐ-BTP ngày 26 tháng 3 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quy chế xây dựng kế hoạch của Bộ Tư pháp;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Phụ lục điều chỉnh Kế hoạch công tác năm 2020 của Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật phê duyệt kèm theo Quyết định số 248/QĐ-BTP ngày 12/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

Kinh phí thực hiện những nhiệm vụ bổ sung được bố trí từ nguồn ngân sách của Bộ Tư pháp năm 2020 theo quy định.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Tư pháp chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để thực hiện);
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng Bộ Tư pháp (để biết);
- Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp (để đăng tải);
- Lưu: VT, Cục KTrVB.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phan Chí Hiếu

 

PHỤ LỤC

ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2020 CỦA CỤC KIỂM TRA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT PHÊ DUYỆT KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 248/QĐ-BTP NGÀY 12 THÁNG 02 NĂM 2020 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP
(Kèm theo Quyết định số 2286/QĐ-BTP ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

STT

Bổ sung công việc

Nơi thực hiện

Đơn vị chủ trì

Cơ quan, đơn vị phối hợp

Thời gian thực hiện

Kinh phí thực hiện

1.

Hội nghị tuyên truyền, giới thiệu và hướng dẫn khai thác, sử dụng Bộ pháp điển

Hà Nội; Điện Biên; Thừa Thiên Huế; Kiên Giang

Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

Tháng 11, 12/2020

Kinh phí thực hiện những nhiệm vụ bổ sung được bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước của Bộ Tư pháp năm 2020

2.

Hội thảo trao đổi, thảo luận về kết quả kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật chuyên đề Giá

TP. Hồ Chí Minh

Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

Tháng 12/2020

Kinh phí thực hiện những nhiệm vụ bổ sung được bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước của Bộ Tư pháp năm 2020

3.

Thực hiện thuê cộng tác viên để thực hiện kiểm tra văn bản QPPL do các bộ, cơ quan ngang bộ và các tỉnh ban hành trong năm 2020

 

Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật

 

Tháng 11, 12/2020

Kinh phí thực hiện những nhiệm vụ bổ sung được bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước của Bộ Tư pháp năm 2020

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản