Văn bản gốc
LawNet .vn

{{VBModel.Document.News_Subject}}

Số hiệu: {{VBModel.Document.News_Code}} Loại văn bản: {{VBModel.Document.LawType.LawType_Name}}
Nơi ban hành: {{VBModel.Document.Organ}} Người ký: {{VBModel.Document.Singer}}
Ngày ban hành: {{VBModel.Document.News_Dates_Date}} Ngày hiệu lực: {{VBModel.Document.News_EffectDate_Date}}
Ngày công báo: {{VBModel.Document.NgayCongBao}} Số công báo: {{VBModel.Document.SoCongBao}}
Tình trạng: {{VBModel.Document.TinhTrang}}
Số hiệu: {{VBModel.Document.News_Code}}
Loại văn bản: {{VBModel.Document.LawType.LawType_Name}}
Nơi ban hành: {{VBModel.Document.Organ}}
Người ký: {{VBModel.Document.Singer}}
Ngày ban hành: {{VBModel.Document.News_Dates_Date}}
Ngày hiệu lực: {{VBModel.Document.News_EffectDate_Date}}
Ngày công báo: {{VBModel.Document.NgayCongBao}}
Số công báo: {{VBModel.Document.SoCongBao}}
Tình trạng: {{VBModel.Document.TinhTrang}}

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 227/2005/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 15 tháng 09 năm 2005 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH PHƯƠNG ÁN SẮP XẾP, ĐỔI MỚI CÔNG TY NHÀ NƯỚC THUỘC VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Quyết định số 155/2004/QĐ-TTg ngày 24 tháng 8 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành tiêu chí, danh mục phân loại công ty nhà nước và công ty thành viên hạch toán độc lập thuộc Tổng công ty nhà nước;

Xét đề nghị của Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh phương án sắp xếp, đổi mới công ty nhà nước trực thuộc Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2005-2006 như Phụ lục kèm theo.

Điều 2. Chủ tịch Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam:

1. Chỉ đạo thực hiện việc sắp xếp, đổi mới công ty nhà nước trực thuộc theo đúng nội dung đã được phê duyệt; bán, cổ phần hóa một số bộ phận doanh nghiệp thuộc Công ty Sản xuất dịch vụ xuất nhập khẩu khoa học và kỹ thuật, Công ty ứng dụng khoa học kỹ thuật và chuyển giao công nghệ mới theo quy định hiện hành.

2. Quyết định việc sắp xếp Công ty NETNAM và Công ty Phát triển công nghệ theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Lao động – Thương binh và Xã hội, Ban Chỉ đạo Đổi mới và phát triển doanh nghiệp và các cơ quan có liên quan có trách nhiệm phối hợp với Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam trong việc thực hiện Phương án nói trên.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo

Chủ tịch Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Thủ tướng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các PTT Chính phủ; - Ban Kinh tế Trung ương;
- Các Bộ: Tài chính, Kế họach và Đầu tư, Nội vụ, Lao động-Thương binh và Xã hội;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
-Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam;
BCĐ Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp;
- VPCP: BTCN, PCN Phạm Viết Muôn,
các Vụ:TH, KTT, KG,Công báo;
- Lưu: VT, ĐMDN (5b) A
[i]

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC CÔNG TY NHÀ NƯỚC THUỘC VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM ĐIỀU CHỈNH PHƯƠNG ÁN SẮP XẾP TRONG NĂM 2005-2006
(Ban hành kèm theo Quyết định số 227/2005/QĐ-TTg ngày 15 tháng 9 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ )

I. CÁC CÔNG TY THỰC HIỆN CỔ PHẦN HÓA, NHÀ NƯỚC GIỮ DƯỚI 50% VỐN ĐIỀU LỆ HOẶC KHÔNG GIỮ CỔ PHẦN:

1. Năm 2005:

- Công ty Xuất nhập khẩu Vật tư kỹ thuật,

- Công ty Tinh dầu và các sản phẩm tự nhiên.

2. Năm 2006:

Công ty Công nghệ mới

II. CÁC CÔNG TY THỰC HIỆN GIAO DOANH NGHIỆP:

1. Năm 2005:

- Công ty Điện tử ELECO.

- Công ty Sản xuất dịch vụ xuất nhập khẩu khoa học và kỹ thuật

2. Năm 2006:

- Công ty Ứng dụng khoa học kỹ thuật và Chuyển giao công nghệ mới.

- Công ty Vật liệu và Công nghệ.

- Công ty Hóa sinh và Phát triển công nghệ mới

- Công ty Giám định và chuyển giao công nghệ.

- Công ty Xây dựng và Triển khai công nghệ mới

- Công ty Phát triển công nghệ sinh học.

[i]

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Tin tức Liên quan Văn bản