457461

Quyết định 2237/QĐ-BTP năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận trên Cổng Dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa điện tử của Bộ Tư pháp

457461
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 2237/QĐ-BTP năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận trên Cổng Dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa điện tử của Bộ Tư pháp

Số hiệu: 2237/QĐ-BTP Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Tư pháp Người ký: Nguyễn Thanh Tịnh
Ngày ban hành: 03/11/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 2237/QĐ-BTP
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Tư pháp
Người ký: Nguyễn Thanh Tịnh
Ngày ban hành: 03/11/2020
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TƯ PHÁP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2237/QĐ-BTP

Hà Nội, ngày 03 tháng 11 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TIẾP NHẬN TRÊN CỔNG DỊCH VỤ CÔNG, HỆ THỐNG THÔNG TIN MỘT CỬA ĐIỆN TỬ CỦA BỘ TƯ PHÁP

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

Căn cứ Nghị định số 96/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ Tư pháp.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận trên Cổng Dịc vụ công, Hệ thống thông tin một cửa điện tử của Bộ Tư pháp (tại địa chỉ https://dichvucong.moj.gov.vn).

Điều 2. Quyết định này thay thế Quyết định số 1603/QĐ-BTP ngày 17 tháng 7 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp công bố Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công của Bộ Tư pháp.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4 (để thực hiện);
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ (để biết);
- Các Thứ trưởng (để biết, chỉ đạo thực hiện);
- Lưu: VT, VP (TH&KSTTHC).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thanh Tịnh

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TIẾP NHẬN TRÊN CỔNG DỊCH VỤ CÔNG, HỆ THỐNG THÔNG TIN MỘT CỬA ĐIỆN TỬ CỦA BỘ TƯ PHÁP
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2237/QĐ-BTP ngày 03 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

Stt

Tên thủ tục hành chính

Mức độ trực tuyến hiện nay

Lộ trình nâng cấp lên mức 4

Lĩnh vực

Đơn vị giải quyết

1.

Đăng ký thế chấp bằng tài sản là động sản khác

4

 

Đăng ký biện pháp bảo đảm

Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản

2.

Đăng ký bảo lưu quyền sở hữu trong trường hợp mua bán tài sản là động sản khác có bảo lưu quyền sở hữu

4

 

Đăng ký biện pháp bảo đảm

Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản

3.

Đăng ký thay đổi nội dung biện pháp bảo đảm đã đăng ký bằng tài sản là động sản khác

4

 

Đăng ký biện pháp bảo đảm

Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản

4.

Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản bảo đảm bằng tài sản là động sản khác

4

 

Đăng ký biện pháp bảo đảm

Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản

5.

Xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng tài sản là động sản khác

4

 

Đăng ký biện pháp bảo đảm

Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản

6.

Cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm bằng tài sản là động sản khác

4

 

Đăng ký biện pháp bảo đảm

Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản

7.

Cấp bản sao văn bản chứng nhận đăng ký biện pháp bảo đảm bằng tài sản là động sản khác

4

 

Đăng ký biện pháp bảo đảm

Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản

8.

Sửa chữa sai sót nội dung biện pháp bảo đảm đã đăng ký do lỗi của cơ quan đăng ký bằng tài sản là động sản khác

4

 

Đăng ký biện pháp bảo đảm

Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản

9.

Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho cơ quan tiến hành tố tụng (đối tượng là công dân Việt Nam không xác định được nơi thường trú hoặc nơi tạm trú, người nước ngoài đã cư trú tại Việt Nam)

4

 

Lý lịch tư pháp

Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia

10.

Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội (đối tượng là công dân Việt Nam không xác định được nơi thường trú hoặc nơi tạm trú)

4

 

Lý lịch tư pháp

Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia

11.

Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho người nước ngoài đã cư trú tại Việt Nam, công dân Việt Nam mà không xác định được nơi thường trú hoặc nơi tạm trú

4

 

Lý lịch tư pháp

Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia

12.

Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

4

 

Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế

13.

Đề nghị thanh toán chi phí hỗ trợ tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

4

 

Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế

14.

Cấp chứng chỉ hành nghề Quản tài viên đối với luật sư, kiểm toán viên, người có trình độ cử nhân luật, kinh tế, kế toán, tài chính, ngân hàng và có thời gian công tác trong lĩnh vực được đào tạo từ 05 năm trở lên

4

 

Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản

Cục Bổ trợ tư pháp

15.

Cấp chứng chỉ hành nghề Quản tài viên đối với luật sư nước ngoài đã được cấp Giấy phép hành nghề luật sư tại Việt Nam theo quy định của pháp luật về luật sư, kiểm toán viên là người nước ngoài theo quy định của pháp luật về kiểm toán

4

 

Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản

Cục Bổ trợ tư pháp

16.

Cấp giấy phép thành lập Trung tâm Trọng tài

4

 

Trọng tài thương mại

Cục Bổ trợ tư pháp

17.

Cấp lại chứng chỉ hành nghề Quản tài viên

4

 

Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản

Cục Bổ trợ tư pháp

18.

Thay đổi nội dung Giấy phép thành lập của Trung tâm Trọng tài

4

 

Trọng tài thương mại

Cục Bổ trợ tư pháp

19.

Cấp Giấy phép thành lập Chi nhánh, Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam

4

 

Trọng tài thương mại

Cục Bổ trợ tư pháp

20.

Thay đổi nội dung Giấy phép thành lập của Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam

4

 

Trọng tài thương mại

Cục Bổ trợ tư pháp

21.

Cấp lại Giấy phép thành lập của Trung tâm trọng tài, Chi nhánh, Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam

4

 

Trọng tài thương mại

Cục Bổ trợ tư pháp

22.

Cấp giấy phép hoạt động cho tổ chức con nuôi nước ngoài tại Việt Nam

3

 

Nuôi con nuôi

Cục con nuôi

23.

Gia hạn giấy phép hoạt động cho tổ chức nuôi con nuôi nước ngoài tại Việt Nam

3

 

Nuôi con nuôi

Cục con nuôi

24.

Sửa đổi giấy phép hoạt động cho tổ chức con nuôi nước ngoài tại Việt Nam

3

 

Nuôi con nuôi

Cục con nuôi

25.

Cấp giấy xác nhận công dân Việt Nam ở trong nước đủ điều kiện nhận trẻ em nước ngoài làm con nuôi

3

Quý I, năm 2021

Nuôi con nuôi

Cục con nuôi

26.

Cấp Giấy phép thành lập Trung tâm hoà giải thương mại

3

Quý I, năm 2021

Hòa giải thương mại

Cục Bổ trợ tư pháp

27.

Cấp lại Giấy phép thành lập Trung tâm hoà giải thương mại, Giấy phép thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện của tổ chức hoà giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam

3

Quý I, năm 2021

Hòa giải thương mại

Cục Bổ trợ tư pháp

28.

Bổ sung hoạt động hoà giải thương mại cho Trung tâm trọng tài

3

Quý I, năm 2021

Hòa giải thương mại

Cục Bổ trợ tư pháp

29.

Thay đổi tên gọi, địa chỉ trụ sở Trung tâm hoà giải thương mại từ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương này sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác; tên gọi, Trưởng chi nhánh, địa chỉ trụ sở của chi nhánh tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam từ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương này sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác

3

Quý I, năm 2021

Hòa giải thương mại

Cục Bổ trợ tư pháp

30.

Cấp Giấy phép thành lập chi nhánh/văn phòng đại diện của tổ chức hoà giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam

3

Quý I, năm 2021

Hòa giải thương mại

Cục Bổ trợ tư pháp

31.

Công nhận tương đương đối với người được đào tạo nghề công chứng ở nước ngoài

3

Quý I, năm 2021

Công chứng

Cục Bổ trợ tư pháp

32.

Công nhận tương đương đào tạo nghề Thừa phát lại ở nước ngoài

3

Quý I, năm 2021

Thừa phát lại

Cục Bổ trợ tư pháp

33.

Hợp nhất công ty luật nước ngoài

3

Quý I, năm 2021

Luật sư

Cục Bổ trợ tư pháp

34.

Sáp nhập công ty luật nước ngoài

3

Quý I, năm 2021

Luật sư

Cục Bổ trợ tư pháp

35.

Công nhận Giấy Chứng nhận tốt nghiệp đào tạo nghề luật sư ở nước ngoài

3

Quý I, năm 2021

Luật sư

Cục Bổ trợ tư pháp

36.

Cấp Chứng chỉ hành nghề đấu giá

3

Quý I, năm 2021

Đấu giá tài sản

Cục Bổ trợ tư pháp

37.

Cấp lại Chứng chỉ hành nghề đấu giá

3

Quý I, năm 2021

Đấu giá tài sản

Cục Bổ trợ tư pháp

38.

Thu hồi chứng chỉ hành nghề Quản tài viên

2

Quý I, năm 2021

Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản

Cục Bổ trợ tư pháp

39.

Chấm dứt hoạt động theo Điều lệ của Trung tâm trọng tài

2

Quý I, năm 2021

Trọng tài thương mại

Cục Bổ trợ tư pháp

40.

Chấm dứt hoạt động Chi nhánh, Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam trong trường hợp Chi nhánh, Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài bị chấm dứt hoạt động theo quyết định của Tổ chức trọng tài nước ngoài hoặc Tổ chức trọng tài nước ngoài thành lập Chi nhánh, Văn phòng đại diện tại Việt Nam đã chấm dứt hoạt động ở nước ngoài

2

Quý I, năm 2021

Trọng tài thương mại

Cục Bổ trợ tư pháp

41.

Chấm dứt hoạt động Trung tâm hòa giải thương mại trong trường hợp Trung tâm hòa giải thương mại tự chấm dứt hoạt động

2

Quý I, năm 2021

Hòa giải thương mại

Cục Bổ trợ tư pháp

42.

Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện của tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam trong trường hợp chi nhánh, văn phòng đại diện chấm dứt hoạt động theo quyết định của tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài hoặc tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện tại Việt Nam chấm dứt hoạt động ở nước ngoài

2

Quý I, năm 2021

Hòa giải thương mại

Cục Bổ trợ tư pháp

43.

Phê duyệt Điều lệ Hiệp hội công chứng viên Việt Nam

2

Quý I, năm 2021

Công chứng

Cục Bổ trợ tư pháp

44.

Thay đổi nội dung giấy phép thành lập của chi nhánh, công ty luật nước ngoài tại Việt Nam

2

Quý I, năm 2021

Luật sư

Cục Bổ trợ tư pháp

45.

Chuyển đổi chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài thành công ty luật trách nhiệm hữu hạn 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam

2

Quý I, năm 2021

Luật sư

Cục Bổ trợ tư pháp

46.

Chuyển đổi công ty luật nước ngoài thành công ty luật Việt Nam

2

Quý I, năm 2021

Luật sư

Cục Bổ trợ tư pháp

47.

Thu hồi Chứng chỉ hành nghề đấu giá trong trường hợp thôi hành nghề theo nguyện vọng

2

Quý I, năm 2021

Đấu giá tài sản

Cục Bổ trợ tư pháp

48.

Cấp giấy phép thành lập Công ty luật nước ngoài

2

Quý I, năm 2021

Luật sư

Cục Bổ trợ tư pháp

49.

Cấp Giấy phép thành lập chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài tại Việt Nam

2

Quý I, năm 2021

Luật sư

Cục Bổ trợ tư pháp

50.

Cấp Giấy phép thành lập chi nhánh của công ty luật nước ngoài tại Việt Nam

2

Quý I, năm 2021

Luật sư

Cục Bổ trợ tư pháp

51.

Cấp Giấy phép hành nghề tại Việt Nam của luật sư nước ngoài

2

Quý I, năm 2021

Luật sư

Cục Bổ trợ tư pháp

52.

Gia hạn Giấy phép hành nghề luật sư tại Việt Nam cho luật sư nước ngoài

2

Quý I, năm 2021

Luật sư

Cục Bổ trợ tư pháp

53.

Cấp lại Giấy phép thành lập chi nhánh, công ty luật nước ngoài

2

Quý I, năm 2021

Luật sư

Cục Bổ trợ tư pháp

54.

Cấp lại Giấy phép hành nghề tại Việt Nam của luật sư nước ngoài

2

Quý I, năm 2021

Luật sư

Cục Bổ trợ tư pháp

55.

Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoài trong trường hợp tự chấm dứt hoạt động

2

Quý I, năm 2021

Luật sư

Cục Bổ trợ tư pháp

56.

Thành lập cơ sở đào tạo nghề luật sư của Liên đoàn luật sư Việt Nam

2

Quý I, năm 2021

Luật sư

Cục Bổ trợ tư pháp

 

 

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản