326362

Quyết định 2236/QĐ-UBND bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng

326362
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 2236/QĐ-UBND bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng

Số hiệu: 2236/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lâm Đồng Người ký: Đoàn Văn Việt
Ngày ban hành: 14/10/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 2236/QĐ-UBND
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lâm Đồng
Người ký: Đoàn Văn Việt
Ngày ban hành: 14/10/2016
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỐNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2236/-UBND

Lâm Đồng, ngày 14 tháng 10 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2016 HUYỆN CÁT TIÊN, TỈNH LÂM ĐỒNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh và thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

1. Bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Cát Tiên (đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt theo Quyết định số 635/QĐ-UBND ngày 22/3/2016), như sau:

Sthứ tự

Hạng mục

Địa điểm

Din tích (ha)

Sử dụng vào loại đất

Ghi chú

I. Bổ sung kế hoạch cho thuê đất

1

Công ty cổ phần thủy điện Trường Sơn Bình Phước (Nhà máy thủy điện Đức Thành)

Xã Phước Cát 2

5,80

Đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp

Thửa 60, 61, 62, tờ bản đồ số 17

II. Bsung kế hoạch thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất và giao Ủy ban nhân dân huyện Cát Tiên quản lý

1

Đất quy hoạch ngoài lâm nghiệp chuyển sang đất nông nghiệp

Xã Đồng Nai Thượng

343,66

Đất đang trồng điều, lúa, cao su

Thuộc một phần các tiểu khu 422, 505, 506, 507, 423B, 508A

2

Đất quy hoạch ngoài lâm nghiệp chuyển sang đất nông nghiệp

Xã Gia Viễn

346,37

Đất đang trồng tràm, điều

Thuộc một phần các tiểu khu 514

3

Đất quy hoạch ngoài lâm nghiệp chuyển sang đất nông nghiệp

Xã Mỹ Lâm

1,32

Đất đang trồng lúa

Thuộc một phần các tiểu khu 534

4

Đất quy hoạch ngoài lâm nghiệp chuyển sang đất nông nghiệp

Xã Nam Ninh

2,60

Đất đang trồng điều

Thuộc một phần các tiểu khu 530

5

Đất quy hoạch ngoài lâm nghiệp chuyển sang đất nông nghiệp

Xã Phước Cát 2

147,07

Đất đang trồng điều

Thuộc một phần các tiểu khu 511, 512, 531, 532

6

Đất quy hoạch ngoài lâm nghiệp chuyển sang đất nông nghiệp

Xã Tiên Hoàng

9,43

Đất đang trồng điều, tràm

Thuộc một phần các tiểu khu 515B, 516, 529

7

Đất quy hoạch ngoài lâm nghiệp chuyển sang đất nông nghiệp

Xã Tư Nghĩa

5,70

Đất đang trồng lúa, điều

Thuộc một phần các tiểu khu 553B

 

 

 

 

 

 

 

2. Các nội dung khác tại Quyết định số 635/QĐ-UBND ngày 22/3/2016 của UBND tỉnh không thay đổi.

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chủ tịch UBND huyện Cát Tiên và thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan căn cứ quyết định thi hành kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- TTTU, TTHĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 2;
- TTHU, TTHĐND huyện Cát Tiên;
- Lãnh đạo VPUBND tỉnh;
- Phòng TN&MT huyện Cát Tiên;
- Lưu: VT, ĐC, TC, TKCT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Đoàn Văn Việt

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản