326361

Quyết định 2235/QĐ-UBND năm 2016 điều chỉnh Quyết định 1206/QĐ-UBND do tỉnh Lâm Đồng ban hành

326361
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 2235/QĐ-UBND năm 2016 điều chỉnh Quyết định 1206/QĐ-UBND do tỉnh Lâm Đồng ban hành

Số hiệu: 2235/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lâm Đồng Người ký: Đoàn Văn Việt
Ngày ban hành: 14/10/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 2235/QĐ-UBND
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lâm Đồng
Người ký: Đoàn Văn Việt
Ngày ban hành: 14/10/2016
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỐNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2235/-UBND

Lâm Đồng, ngày 14 tháng 10 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH QUYẾT ĐỊNH SỐ 1206/QĐ-UBND NGÀY 29 THÁNG 5 NĂM 2015 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về kinh doanh khí;

Căn cứ Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10 tháng 5 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số Điều của Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về kinh doanh khí;

Căn cứ thông tư số 41/2011/BCT ngày 16/12/2011 của Bộ Công Thương quy định về quản lý an toàn trong lĩnh vực khí dầu mỏ hóa lỏng;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công thương tại Tờ trình số 1332/TTr-SCT ngày 09 tháng 9 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung và điều chỉnh một số nội dung của Quyết định số 1206/QĐ-UBND ngày 29 tháng 5 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng phê duyệt Quy hoạch phát triển hệ thống kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 (sau đây viết tắt là Quyết định số 1206/QĐ-UBND), cụ thể như sau:

1. Đổi tên quy hoạch:

Từ “Quy hoạch phát triển hệ thống kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030” thành “Quy hoạch phát triển hệ thống chuyên doanh khí trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”.

2. Bỏ Tiết 2 (gạch đầu dòng thứ 2), Điểm a và Tiết 2 (gạch đầu dòng thứ 2), Điểm b, Khoản 1, Mục IV, Điều 1 của Quyết định 1206/QĐ-UBND.

3. Bổ sung Khoản 1, Điều 2 của Quyết định 1206/QĐ-UBND:

Sở Công Thương có trách nhiệm triển khai thực hiện việc chuyển đổi cửa hàng bán LPG chai sang cửa hàng chuyên doanh LPG chai theo lộ trình:

Từ ngày 01 tháng 9 năm 2016, 100% cửa hàng đề nghị cấp mới, cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh LPG chai là cửa hàng chuyên doanh LPG chai (được kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG chai) và thiết bị phụ trợ sử dụng LPG như Bếp LPG, ống dẫn LPG, van chai LPG, van điều áp LPG...). Đến ngày 01 tháng 9 năm 2021, 100% cửa hàng kinh doanh LPG chai trên địa bàn tỉnh là cửa hàng chuyên doanh LPG chai.

4. Điều chỉnh Tiết 4 (gạch đầu dòng thứ 4), Khoản 4, Mục III, Phần thứ 5 của Quy hoạch kèm theo Quyết định số 1206/QĐ-UBND, cụ thể như sau:

Chỉ đạo Phòng Kế hoạch - Tài chính phối hợp các Phòng, ban chuyên môn liên quan của huyện, thành phố khi thẩm định hồ sơ thủ tục cấp Giấy đăng ký kinh doanh cho hộ kinh doanh có kinh doanh LPG phải dựa trên cơ sở quy hoạch được phê duyệt và các quy định của pháp luật.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các nội dung khác của Quyết định số 1206/QĐ-UBND ngày 29/5/2015 của Chtịch UBND tỉnh Lâm Đồng không thay đổi.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Công Thương; Kế hoạch & Đầu tư; Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Bảo Lộc và thành phố Đà Lạt; các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Công Thương;
- TTTU, TT HĐND tỉnh;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, KT.

CHỦ TỊCH
Đoàn Văn Việt

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản