326432

Quyết định 2224/QĐ-UBND năm 2016 Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo Bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp, thực hiện tiết kiệm trong sử dụng và cung ứng điện tỉnh Lâm Đồng

326432
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 2224/QĐ-UBND năm 2016 Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo Bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp, thực hiện tiết kiệm trong sử dụng và cung ứng điện tỉnh Lâm Đồng

Số hiệu: 2224/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lâm Đồng Người ký: Nguyễn Văn Yên
Ngày ban hành: 12/10/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 2224/QĐ-UBND
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lâm Đồng
Người ký: Nguyễn Văn Yên
Ngày ban hành: 12/10/2016
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2224/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 12 tháng 10 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO BẢO VỆ AN TOÀN CÔNG TRÌNH LƯỚI ĐIỆN CAO ÁP VÀ THỰC HIỆN TIẾT KIỆM TRONG SỬ DỤNG ĐIỆN VÀ CUNG ỨNG ĐIỆN TỈNH LÂM ĐỒNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Điện lực ngày 03/12/2004 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực ngày 20/11/2012;

Căn cứ Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả ngày 28/6/2010;

Căn cứ Nghị định số 21/2011/NĐ-CP ngày 29/3/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả;

Căn cứ Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26/02/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về an toàn điện;

Căn cứ Chỉ thị số 171/2011/CT-TTg ngày 26/01/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện tiết kiệm điện;

Theo đề nghị của Trưởng ban chỉ đạo Bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp và thực hiện tiết kiệm trong sử dụng và cung ứng điện tỉnh Lâm Đồng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo Bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp, thực hiện tiết kiệm trong sử dụng và cung ứng điện tỉnh Lâm Đồng.

Điều 2. Căn cứ nội dung Quy chế, Trưởng ban chỉ đạo và các thành viên Ban chỉ đạo Bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp, thực hiện tiết kiệm trong sử dụng và cung ứng điện tỉnh Lâm Đồng xây dựng kế hoạch và phối hợp tổ chức trin khai thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1656/QĐ-UBND ngày 21/7/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp và thực hiện tiết kiệm trong sử dụng điện tỉnh Lâm Đồng.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở, ngành có liên quan và Ban chỉ đạo bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp và thực hiện tiết kiệm trong sử dụng điện tỉnh Lâm Đồng chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 4;
- Lưu: VT, MT
.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Yên

 

QUY CHẾ

HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO BẢO VỆ AN TOÀN CÔNG TRÌNH LƯỚI ĐIỆN CAO ÁP, THỰC HIỆN TIẾT KIỆM TRONG SỬ DỤNG VÀ CUNG ỨNG ĐIỆN TỈNH LÂM ĐỒNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số
2224/QĐ-UBND ngày 12 tháng 10 năm 2016 của UBND tỉnh Lâm Đồng)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Ban chỉ đạo Bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp, thực hiện tiết kiệm trong sử dụng và cung ứng điện tỉnh Lâm Đồng (gọi tắt là Ban chỉ đạo) có nhiệm vụ giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (gọi tắt là Chủ tịch UBND tỉnh) tổ chức triển khai, thực hiện có hiệu quả việc bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp và thực hiện tiết kiệm trong sử dụng điện trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật, nhằm bảo đảm công tác bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp và thực hiện tiết kiệm trong sử dụng điện trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn các địa phương thực hiện công tác bảo vệ an toàn lưới điện cao áp và thực hiện tiết kiệm điện.

Điều 2. Cơ quan Thường trực

Cơ quan Thường trực của Ban chỉ đạo: Sở Công Thương Lâm Đồng.

Địa chỉ: Tầng 5, khối C, khu Trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng, số 36 Trần Phú, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Điện thoại: (063) 3.832.956; Fax: (063) 3.828.953

Website: www.ctld.gov.vn hoặc www.lamdong-inco.gov.vn

Email: qldien@ctld.gov.vn

Chương II

HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO

Điều 3. Nhiệm vụ của Ban chỉ đạo

1. Kiểm tra, đề xuất Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (UBND) tỉnh giải pháp trong tổ chức thực hiện để từng bước giải quyết dứt điểm các vi phạm cũ và ngăn chặn các vi phạm mới xảy ra tại địa phương trong lĩnh vực điện cao áp; biện pháp xử lý các hành vi lãng phí trong sử dụng điện trên địa bàn tỉnh.

2. Chỉ đạo tổ chức tuyên truyền, giáo dục rộng rãi trong nhân dân đ hiu biết và chấp hành theo đúng các quy định về an toàn điện cũng như bảo vệ an toàn hành lang lưới điện cao áp và thực hiện tiết kiệm trong sử dụng điện tại địa phương.

3. Giúp UBND tỉnh tổ chức tổng kết công tác bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp và thực hiện tiết kiệm trong sử dụng điện; định kỳ hàng quý 06 tháng, 09 tháng và năm, báo cáo kết quả triển khai thực hiện công tác bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp và thực hiện tiết kiệm trong sử dụng điện cho UBND tỉnh và Bộ Công Thương.

4. Tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết các vấn đề khác liên quan đến an toàn công trình lưới điện cao áp và thực hiện tiết kiệm trong sử dụng điện trên địa bàn tỉnh.

Điều 4. Nguyên tắc, chế độ làm việc

1. Chế độ hội họp:

a) Định kỳ sáu tháng, Ban chỉ đạo cấp tỉnh họp để đánh giá kết quả công tác đã thực hiện và lập kế hoạch thực hiện trong sáu tháng tiếp theo. Trong trường hợp cần thiết Thường trực Ban chỉ đạo có thể tổ chức họp đột xuất với một số thành viên của Ban chỉ đạo nhằm giải quyết các vấn đề liên quan đến công tác bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp và công tác tiết kiệm điện hoặc những khó khăn, vướng mắc nảy sinh trong quá trình thực hiện.

b) Ban Chỉ đạo hoạt động theo nguyên tắc tập thể và thực hiện theo ý kiến kết luận của Trưởng ban Ban chỉ đạo.

c) Các thành viên Ban chỉ đạo tự xây dựng kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ được giao. Trong trường hợp cần sự hỗ trợ của cơ quan thường trực, các thành viên Ban chỉ đạo thông báo đến cơ quan thường trực bằng văn bản trước 05 (năm) ngày làm việc.

d) Các thành viên Ban chỉ đạo có trách nhiệm tham gia đầy đủ các cuộc họp do Ban chỉ đạo triệu tập và chuẩn bị nội dung báo cáo về tình hình, kết quả triển khai công tác bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp và thực hiện tiết kiệm trong sử dụng điện trong phạm vi trách nhiệm được giao.

đ) Các thành viên của Ban chỉ đạo vì lý do bận công tác không thể tham dự cuộc họp của Ban chỉ đạo phải có ý kiến chính thức bằng văn bản hoặc ủy quyền cho người đại diện tham dự cuộc họp.

e) Các thành viên Ban chỉ đạo có trách nhiệm gửi báo cáo phần công tác của từng thành viên theo sự phân công trách nhiệm tại Điều 6 của Quy chế này.

2. Đoàn kiểm tra:

Việc quyết định thành lập Đoàn kiểm tra do Trưởng ban quyết định, các thành viên có trách nhiệm tham gia đầy đủ, đúng đối tượng và thời gian theo quyết định, kế hoạch của Đoàn.

3. Những văn bản do Trưởng ban Ban chỉ đạo ký sử dụng con dấu của UBND tỉnh, các văn bản do Phó Trưởng ban ký sử dụng con dấu của Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng.

Điều 5. Khi có thay đổi, điều chỉnh, bổ sung quy định của pháp luật và các văn bản quy định áp dụng tại Quy chế này, các thành viên ban chỉ đạo kịp thời báo cáo, tham mưu Ban Chỉ đạo trình Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi bổ sung Quy chế cho phù hợp với các quy định của pháp luật.

Chương III

PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

Điều 6. Trách nhiệm của Ban chỉ đạo.

1. Trưởng Ban chỉ đạo:

a) Chỉ đạo, điều hành hoạt động của Ban chỉ đạo.

b) Phân công trách nhiệm cụ thể cho các thành viên trong Ban chỉ đạo thực hiện những nhiệm vụ được giao.

c) Kiểm tra, đôn đốc các thành viên trong Ban chỉ đạo thực hiện chức năng, nhiệm vụ đã được phân công.

d) Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả hoạt động của Ban chỉ đạo.

2. Phó Trưởng ban (thường trực Ban chỉ đạo):

a) Giúp việc cho Trưởng ban chỉ đạo và chịu trách nhiệm về những công việc được giao.

b) Phối hợp với các thành viên trong Ban chỉ đạo xây dựng chương trình công tác thường kỳ của Ban chỉ đạo và chuẩn bị chương trình, nội dung các phiên họp của Ban chỉ đạo.

c) Tổ chức các phiên họp của Ban chỉ đạo, chủ trì các cuộc họp của Ban chỉ đạo đxử lý các trường hợp vi phạm nghiêm trọng các quy định về hành lang bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp và thực hiện tiết kiệm trong sử dụng điện.

d) Thay mặt Trưởng ban làm việc với UBND các huyện, thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc, các sở, ban, ngành, các đơn vị có liên quan trong việc triển khai công tác bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp và công tác tiết kiệm trong sử dụng điện trên địa bàn tỉnh.

đ) Đôn đốc việc kiểm tra, xử lý đối với các trường hợp vi phạm hành lang lưới điện cao áp trên địa bàn tỉnh.

e) Đxuất các biện pháp để ngăn chặn các hành vi vi phạm mới và từng bước giải quyết dứt điểm các vi phạm cũ còn tồn đọng về quản lý, bảo vệ công trình lưới điện cao áp; đề xuất các biện pháp nâng cao hiệu quả việc thực hiện tiết kiệm trong sử dụng điện.

f) Lập kế hoạch, dự toán kinh phí cho công tác tuyên truyền và kinh phí hoạt động hàng năm trình Trưởng ban chỉ đạo để trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

g) Chuẩn bị nội dung báo cáo sơ kết, tổng kết hàng năm công tác bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp và thực hiện tiết kiệm trong sử dụng điện trình Trưởng ban chỉ đạo để báo cáo UBND tỉnh và Bộ Công Thương.

h) Dự thảo báo cáo định kỳ về công tác triển khai thực hiện công tác bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp và thực hiện tiết kiệm trong sử dụng điện trình Trưởng ban gởi về UBND tỉnh và Bộ Công Thương.

3. Thành viên thường trực:

Giúp việc cho Thường trực Ban chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Điểm 2, Điều 6 nêu trên.

4. Thành viên thuộc Công an tỉnh:

a) Tham mưu cho Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng trong ngành phối hợp với các cơ quan, đơn vị, UBND các huyện, thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc xử lý các vi phạm về hành lang bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp và điều tra, xử lý các đối tượng có hành vi xâm phạm công trình lưới điện cao áp trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

b) Tham gia đoàn kiểm tra của Ban chỉ đạo hoặc các huyện, thị xã Bảo Lộc, thành phố Đà Lạt để kiểm tra theo định kỳ hoặc đột xuất công tác bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp.

5. Thành viên thuc Sở Tài chính:

a) Tham mưu đề xuất cân đối, bố trí kinh phí đảm bảo cho công tác tuyên truyền, kiểm tra, xử lý vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ an toàn lưới điện và thực hiện tiết kiệm trong sử dụng điện trên địa bàn tỉnh và hỗ trợ kinh phí hoạt động của Ban chỉ đạo; hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan thực hiện việc quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí theo đúng chế độ quy định.

b) Tổ chức kiểm tra, hướng dẫn đối với các các cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh trong việc thực hiện tiết kiệm điện theo quy định của Pháp luật.

c) Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn, kiểm tra các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong việc thực hiện bồi thường, hỗ trợ di dời, giải tỏa nhà cửa, vật kiến trúc, hoa màu và tài sản ra khỏi hành lang an toàn công trình lưới điện cao áp.

6. Thành viên thuộc Sở Xây dựng:

a) Tổ chức kiểm tra, hướng dẫn UBND các huyện, thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc trong việc cấp phép xây dựng các nhà ở, công trình trong hành lang bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp và xử lý đối với các vụ việc xây dựng công trình vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp theo quy định của pháp luật.

b) Tham mưu, đề xuất các giải pháp về quản lý trật tự xây dựng trong hành lang lưới điện cao áp.

7. Thành viên thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường:

a) Tổ chức kiểm tra, hướng dẫn việc quản lý sử dụng đất trong phạm vi hành lang bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp đúng quy định pháp luật hiện hành.

b) Chủ trì, phối hợp các sở, ngành liên quan hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, tổ chức thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (nếu có) đối với diện tích đất, tài sản gắn liền trên đất thuộc hành lang an toàn công trình lưới điện cao áp.

c) Tổ chức kiểm tra, quản lý việc tham mưu cấp phép khai thác khoáng sản đảm bảo không vi phạm hành lang an toàn công trình lưới điện cao áp.

8. Thành viên thuộc Sở Giao thông Vận tải:

Hướng dẫn các đơn vị quản lý giao thông đường bộ phối hợp với đơn vị điện lực thực hiện đúng quy định tại Điều 51, Điều 52 của Luật Điện lực và Điều 10 Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26/02/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về an toàn điện.

9. Thành viên thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

a) Phối hợp với các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương trong việc kiểm tra, xử lý các trường hợp cây trồng và cây rừng vi phạm hành lang an toàn công trình lưới điện cao áp. Hướng dẫn việc trồng cây, sản xuất nông nghiệp trong và gần hành lang bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp.

b) Hướng dẫn đơn vị quản lý hoặc chủ sở hữu cây xanh trên địa bàn tỉnh phối hợp với đơn vị điện lực thực hiện đúng quy định trong việc chặt, tỉa cây xanh để bảo đảm an toàn công trình lưới điện cao áp, được quy định tại Điều 12 Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26/02/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về an toàn điện.

10. Thành viên thuộc Sở Thông tin và Truyền thông:

Hướng dẫn và tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao hiu biết và nhận thức của nhân dân về trách nhiệm và nghĩa vụ tham gia bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp và thực hiện tiết kiệm trong sử dụng điện.

11. Thành viên thuc Sở Văn hóa, Thể thao và Du Ich:

a) Hướng dẫn thực hiện việc treo các biển quảng cáo, băng rôn, áp phích... bảo đảm không vi phạm khoảng các an toàn bảo vệ công trình lưới điện cao áp.

b) Hướng dẫn và tổ chức kiểm tra thực hiện việc tiết kiệm điện trong chiếu sang quảng cáo, trang trí.

12. Thành viên thuộc Sở Khoa học và Công nghệ:

a) Chỉ đạo bộ phận chuyên môn nghiên cứu các giải pháp tiết kiệm trong sử dụng điện đ phbiến và áp dụng rộng rãi trong nhân dân.

b) Nghiên cứu đề xuất với Ban chỉ đạo về các giải pháp kỹ thuật để việc thực hiện công tác tiết kiệm trong sử dụng điện đem lại hiệu quả cao.

c) Định kỳ hàng quý, hàng năm hoặc đột xuất, báo cáo kết quả nghiên cứu thực hiện công tác tiết kiệm trong sử dụng điện thuộc phạm vi quản lý về cơ quan thường trực Ban chỉ đạo để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

13. Thành viên thuộc Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh:

a) Tổ chức công tác tuyên truyền các quy định về đảm bảo an toàn điện cao áp và chủ trương tiết kiệm điện trong sản xuất tại các nhà máy trong các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

b) Kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các quy định về bảo đảm an toàn điện cao áp và tiết kiệm điện trong sản xuất tại các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

14. Thành viên thuộc UBND các huyện, thành phố Bảo Lộc, thành phố Đà Lt có trách nhim

a) Chỉ đạo các đơn vị chuyên môn thực hiện chức năng quản lý nhà nước về xây dựng tăng cường công tác quản lý việc xây dựng nhà ở, công trình nhằm tránh tình trạng xây dựng vi phạm hoặc tái vi phạm các quy định về bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp.

b) Chỉ đạo các đơn vị chuyên môn tham mưu cấp phép xây dựng thực hiện đúng quy định tại Luật Đất đai, Luật Xây dựng, Luật Điện lực và Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26/02/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về an toàn điện.

c) Chỉ đạo các cơ quan trực thuộc và UBND các xã, phường, thị trấn phối hợp với đơn vị điện lực trên địa bàn kiểm tra, xử lý vi phạm các quy định về hành lang bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp trên địa bàn quản lý.

d) Hàng năm phối hợp với thành viên Truyền tải điện Lâm Đồng, Chi nhánh điện cao thế Lâm Đồng, Công ty Điện lực Lâm Đồng, các Điện lực địa phương tổ chức hội nghị tổng kết công tác bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp và tiết kiệm trong sử dụng điện trên địa bàn quản lý và đề ra kế hoạch thực hiện cho năm sau.

đ) Định kỳ hàng quý, 06 tháng, 09 tháng và hàng năm hoặc đột xuất, báo cáo kết quả thực hiện công tác bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp và thực hiện tiết kiệm trong sử dụng điện trên địa bàn về cơ quan thường trực Ban chỉ đạo để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

15. Thành viên Điện lực Lâm Đồng:

a) Chỉ đạo các Điện lực địa phương phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng liên quan và chính quyền địa phương, các Phường, Xã, Thị trấn trong việc tổ chức hướng dẫn quán triệt nội dung Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26/02/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về an toàn điện đến mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh; Chỉ thị số 171/2011/CT-TTg ngày 26/01/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện tiết kiệm điện và Nghị định số 21/2011/NĐ-CP ngày 29/3/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

b) Phối hợp với các cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân về sử dụng điện an toàn, tiết kiệm.

c) Thường xuyên kiểm tra nhằm phát hiện, ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm quy định về an toàn điện, bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp và kịp thời khắc phục các sự cố hoặc các nguy cơ có khả năng đe dọa đến tình trạng vận hành an toàn công trình lưới điện do đơn vị mình quản lý.

d) Chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức kiểm tra hành lang an toàn công trình lưới điện cao áp trong phạm vi quản lý.

đ) Tổng hợp những khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai công tác thực hiện tiết kiệm trong sử dụng điện và nghiên cứu đề xuất với Ban chỉ đạo trong việc tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trên để Thường trực Ban chỉ đạo giải quyết theo thẩm quyền.

e) Định kỳ hàng quý, 06 tháng, 09 tháng và hàng năm hoặc đột xuất, báo cáo kết quả thực hiện công tác bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp và thực hiện tiết kiệm trong sử dụng điện trên địa bàn về cơ quan thường trực Ban chỉ đạo để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Bộ Công Thương.

16. Thành viên thuộc các đơn vị Truyền tải điện Lâm Đồng, Chi nhánh điện cao thế Lâm Đồng:

a) Chỉ đạo các Đội quản lý, vận hành phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng liên quan và chính quyền địa phương, các Phường, Xã, Thị trấn trong việc tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn, vận động người dân sử dụng điện an toàn tiết kiệm theo quy định tại Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26/02/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực, Nghị định số 21/2011/NĐ-CP ngày 29/3/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và Chỉ thị số 171/2011/CT-TTg ngày 26/01/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện tiết kiệm điện.

b) Thường xuyên kiểm tra nhằm phát hiện, ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm quy định về an toàn điện, bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp và kịp thời khắc phục các sự cố hoặc các nguy cơ có khả năng đe dọa đến tình trạng vận hành an toàn công trình lưới điện do đơn vị mình quản lý.

c) Chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức kiểm tra hành lang an toàn công trình lưới điện cao áp trong phạm vi quản lý.

d) Tổng hợp những khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai công tác thực hiện tiết kiệm trong sử dụng điện và nghiên cứu đề xuất với Ban chỉ đạo trong việc tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trên để Thường trực Ban chỉ đạo giải quyết theo thẩm quyền.

đ) Định kỳ hàng quý, 06 tháng, 09 tháng và hàng năm hoặc đột xuất, báo cáo kết quả thực hiện công tác bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp và thực hiện tiết kiệm trong sử dụng điện trên địa bàn về cơ quan thường trực Ban chỉ đạo để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Bộ Công Thương.

Chương IV

TÀI CHÍNH VÀ KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG

Điều 7.

1. Kinh phí hoạt động hàng năm của Ban chỉ đạo do ngân sách tỉnh đảm bảo một phần theo dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt (dự toán do Thường trực Ban chỉ đạo lập, gửi Sở Tài chính thẩm định trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt và thông qua tài khoản của Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng để thực hiện các giao dịch theo quy định hiện hành) và phần còn lại do ngành điện hỗ trợ.

2. Kinh phí hoạt động của Ban chỉ đạo phục vụ cho công tác kiểm tra, giám sát, tuyên truyền, tập huấn, hội họp, khen thưởng và mua sắm một số trang thiết bị cần thiết phục vụ công tác kiểm tra theo quy định.

3. Việc quản lý, sử dụng, thanh quyết toán kinh phí hoạt động của Ban chỉ đạo giao Sở Công Thương thực hiện theo quy định hiện hành.

Chương V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 8. Giám đốc các sở, ngành, đơn vị có liên quan và các thành viên trong Ban chỉ đạo căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức thực hiện các nội dung quy định tại bản quy chế này./.

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản