326135

Quyết định 2218/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án Xây dựng cơ sở sản xuất phân hữu cơ vi sinh tại khu Thị Chính, thị trấn Đinh Văn, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng

326135
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 2218/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án Xây dựng cơ sở sản xuất phân hữu cơ vi sinh tại khu Thị Chính, thị trấn Đinh Văn, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng

Số hiệu: 2218/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lâm Đồng Người ký: Phạm S
Ngày ban hành: 12/10/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 2218/QĐ-UBND
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lâm Đồng
Người ký: Phạm S
Ngày ban hành: 12/10/2016
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2218/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 12 tháng 10 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG DỰ ÁN XÂY DỰNG CƠ SỞ SẢN XUẤT PHÂN HỮU CƠ VI SINH TẠI KHU THỊ CHÍNH, THỊ TRẤN ĐINH VĂN, HUYỆN LÂM HÀ, TỈNH LÂM ĐỒNG.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 23/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;

Theo đề nghị của hội đồng thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án Xây dựng cơ sở sản xuất phân hữu cơ vi sinh tại khu Thị Chính, thị trấn Đinh Văn, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 669/TTr-STNMT ngày 07/10/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án Xây dựng cơ sở sản xuất phân hữu cơ vi sinh tại khu Thị Chính, thị trấn Đinh Văn, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng (sau đây gọi là Dự án) được lập bởi Công ty cổ phần Khoa học công nghệ hóa sinh (sau đây gọi là Chủ dự án), với các nội dung chủ yếu sau đây:

1. Phạm vi, quy mô của dự án:

- Diện tích: 14.450 m2.

- Công suất: Sản xuất phân hữu cơ vi sinh 10.000 tấn sản phẩm/năm.

2. Yêu cầu bảo vệ môi trường đối với Dự án:

a) Thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu tác động xấu đến môi trường và phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường nêu tại Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án; áp dụng các biện pháp kỹ thuật và tổ chức thi công phù hợp để giảm thiểu tình trạng xói mòn đất trong giai đoạn xây dựng Dự án;

b) Đảm bảo các tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành về chất lượng các thành phần môi trường: đất, nước, không khí trong khu vực Dự án;

c) Tuyệt đối không sử dụng các loại máy móc, thiết bị, nguyên liệu, nhiên liệu, hóa chất và các vật liệu khác đã bị cấm sử dụng tại Việt Nam;

d) Các chất thải phải đảm bảo được xử lý đạt các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về môi trường theo quy định hiện hành trước khi thải ra môi trường;

đ) Tổ chức thu gom, xử lý toàn bộ chất thải rắn sinh hoạt, chất thải sản xuất trong quá trình hoạt động của Dự án bảo đảm các yêu cầu về an toàn và vệ sinh môi trường;

e) Tuân thủ các quy định về sản xuất phân bón của ngành nông nghiệp;

f) Thực hiện đầy đủ các nội dung của chương trình quản lý môi trường; giám sát chất lượng môi trường theo đúng tần suất, vị trí và cập nhật, lưu giữ số liệu tại đơn vị, định kỳ 01 năm/lần báo cáo UBND tỉnh và Sở Tài nguyên và Môi trường diễn biến về chất lượng môi trường trong suốt quá trình hoạt động của Dự án.

3. Các điều kiện kèm theo đối với Chủ dự án:

a) Đảm bảo các biện pháp về an toàn giao thông, an ninh trật tự xã hội, an toàn lao động và phòng chống cháy nổ cho Dự án.

b) Trong quá trình thực hiện Dự án, nếu để xảy ra sự cố gây ảnh hưởng xấu đến môi trường và sức khỏe cộng đồng, chủ dự án phải dừng ngay các hoạt động đã gây ra sự cố; tổ chức ứng cứu, khắc phục sự cố; thông báo khẩn cấp cho cơ quan quản lý về môi trường cấp tỉnh và các cơ quan có liên quan để chỉ đạo, phối hợp xử lý.

Điều 2. Chủ d án có trách nhim

1. Lập, phê duyệt và niêm yết công khai tại UBND thị trấn Đinh Văn, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng kế hoạch quản lý môi trường của Dự án trước khi triển khai thực hiện.

2. Lập hồ sơ đề nghị kiểm tra, xác nhận việc đã thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của Dự án gửi Sở Tài nguyên và Môi trường để kiểm tra, xác nhận trước khi vận hành chính thức.

3. Thực hiện nghiêm túc các yêu cầu về bảo vệ môi trường quy định tại Khoản 2, Điều 1, Quyết định này và các yêu cầu khác liên quan trong giai đoạn vận hành Dự án theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Trong quá trình thực hiện nếu Dự án có những thay đổi so với các Khoản 1 và Khoản 2, Điều 1 của Quyết định này, Chủ dự án phải có văn bản báo cáo và chỉ được thực hiện những thay đổi sau khi có văn bản chấp thuận của UBND tỉnh Lâm Đồng.

Điều 4. Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án là căn cứ để quyết định việc đầu tư Dự án; là cơ sở để các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền kiểm tra, thanh tra việc thực hiện công tác bảo vệ môi trường của Dự án.

Điều 5. y nhiệm Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng thực hiện kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nội dung bảo vệ môi trường trong báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt tại Quyết định này.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- UBND thị trấn Đinh Văn, huyện Lâm Hà;
- Lưu: VT, MT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phm S

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản