326134

Quyết định 2216/QĐ-UBND phê duyệt dự án trồng rừng sau giải tỏa năm 2016 và chăm sóc rừng trồng các năm của Ban Quản lý rừng phòng hộ Đại Ninh do tỉnh Lâm Đồng ban hành

326134
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 2216/QĐ-UBND phê duyệt dự án trồng rừng sau giải tỏa năm 2016 và chăm sóc rừng trồng các năm của Ban Quản lý rừng phòng hộ Đại Ninh do tỉnh Lâm Đồng ban hành

Số hiệu: 2216/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lâm Đồng Người ký: Phạm S
Ngày ban hành: 11/10/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 2216/QĐ-UBND
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lâm Đồng
Người ký: Phạm S
Ngày ban hành: 11/10/2016
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2216/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 11 tháng 10 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT DỰ ÁN TRỒNG RỪNG SAU GIẢI TỎA NĂM 2016 VÀ CHĂM SÓC RỪNG TRỒNG CÁC NĂM CỦA BAN QUẢN LÝ RỪNG PHÒNG HỘ ĐẠI NINH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Bảo vệ và Phát triển rừng năm 2004;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18/6/2014;

Căn cứ Quyết định số 73/2010/QĐ-TTg ngày 16/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế quản lý đầu tư xây dựng công trình lâm sinh;

Căn cứ Thông tư số 69/2011/TT-BNNPTNT ngày 21/10/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung Quy chế quản lý đầu tư xây dựng công trình lâm sinh ban hành kèm theo Quyết định số 73/2010/QĐ-TTg ngày 16/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 68/2006/QĐ-UBND ngày 10/11/2006 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc phê duyệt định mức công trình lâm sinh của một số loài cây trồng rừng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng;

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 234/TTr-SNN ngày 23/9/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt dự án trồng rừng sau giải tỏa năm 2016 và chăm sóc rừng trồng các năm với nội dung, như sau:

1. Tên dự án, chủ đầu tư:

- Tên dự án: Trồng rừng sau giải tỏa năm 2016 và chăm sóc rừng trồng các năm;

- Chủ đầu tư: Ban Quản lý rừng phòng hộ Đại Ninh (viết tắt là Ban QLRPH Đại Ninh).

2. Địa điểm lập dự án: Tại một phần các tiểu khu: 268, 278A (xã Hiệp An), các tiểu khu: 300, 352A (xã Phú Hội), huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng, diện tích do Ban QLRPH Đại Ninh quản lý (diện tích thiết kế trồng rừng gồm 08 lô trên 06 khoảnh của 04 tiểu khu).

3. Mục tiêu của dự án: Trồng lại rừng trên diện tích sau giải tỏa để đảm bảo độ che phủ, phát huy chức năng, hiệu quả phòng hộ của rừng; tránh tái lấn chiếm đất lâm nghiệp; tạo việc làm, thu nhập cho người dân trong khu vực và nâng cao hiệu quả sử dụng đất tại đơn vị chủ đầu tư.

4. Nội dung và quy mô dự án:

Tổng diện tích trồng rừng sau giải tỏa năm 2016 và chăm sóc rừng trồng các năm: 7,3 ha;

- Loài cây trồng: Thông 3 lá (Pinus kesiya);

- Phương thức trồng: Trồng thuần loài bằng cây con có bầu;

- Mật độ trồng: 2.220 cây/ha (hàng cách hàng 3,0 m; cây cách cây 1,5 m) bố trí hàng theo đường đồng mức.

5. Tổng mức đầu tư: 393,317 triệu đồng (Ba trăm chín mươi ba triệu ba trăm mười bảy ngàn đng); trong đó:

- Chi phí trồng rừng và chăm sóc rừng trồng 04 năm: 354,05 triệu đồng, gồm:

+ Chi phí xây dựng: 318,679 triệu đồng;

+ Chi phí tư vấn xây dựng: 28,599 triệu đồng;

+ Chi phí quản lý dự án: 6,772 triệu đồng;

- Chi phí dự phòng: 39,267 triệu đồng (để xử lý những rủi ro như cây trồng bị nhổ, phá hoại, nguyên nhân bất khả kháng khác).

6. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách tỉnh (Ban QLRPH Đại Ninh đã tạm ứng vốn của đơn vị để trồng rừng sau giải tỏa theo Văn bản số 498/UBND-LN ngày 27/01/2016 của UBND tỉnh về việc ứng vốn của địa phương, đơn vị chủ rừng để trồng rừng sau giải tỏa).

7. Phân kỳ vốn đầu tư dự án:

Đơn vị tính: triệu đồng

Stt

Nguồn vốn

Tng s

Phân kỳ vn

Năm 1

(2016)

Năm 2

(2017)

Năm 3

(2018)

Năm 4

(2019)

 

Tng nhu cu vn

393,317

 

 

 

 

1

Trồng rừng và chăm sóc rừng trng 04 năm

354,05

183,23

65,7

55,845

49,275

2

Chi phí dự phòng

39,267

 

 

 

 

8. Hình thức thực hiện dự án: Chủ đầu tư trực tiếp tổ chức thực hiện.

9. Thời gian thực hiện dự án: 04 năm (từ năm 2016 đến hết năm 2019).

10. Tiến độ thực hiện:

- Năm 2016: trồng và chăm sóc rừng trồng năm 1;

- Năm 2017: chăm sóc rừng trồng năm 2;

- Năm 2018: chăm sóc rừng trồng năm 3;

- Năm 2019: chăm sóc rừng trồng năm 4.

11. Các nội dung khác liên quan đến kỹ thuật trồng và chăm sóc năm trồng: Chủ đầu tư thực hiện theo Báo cáo số 354/BC-SNN ngày 23/9/2016 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Điều 2. Sở Tài chính bố trí kinh phí cấp cho Ban QLRPH Đại Ninh theo phân kỳ vốn để thực hiện dự án. Chủ đầu tư có trách nhiệm thực hiện theo đúng nội dung của Quyết định này và các quy định của Thông tư số 69/2011/TT-BNNPTNT ngày 21/10/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung Quy chế quản lý đầu tư xây dựng công trình lâm sinh ban hành kèm theo Quyết định số 73/2010/QĐ-TTg ngày 16/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Chủ tịch UBND huyện Đc Trọng; Trưởng ban QLRPH Đại Ninh và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan căn cứ quyết định thi hành kể từ ngày ký.

 


Nơi nhận:
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- LĐVP;
- Lưu: VT, LN, TC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phm S

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản