Văn bản gốc
LawNet .vn

{{VBModel.Document.News_Subject}}

Số hiệu: {{VBModel.Document.News_Code}} Loại văn bản: {{VBModel.Document.LawType.LawType_Name}}
Nơi ban hành: {{VBModel.Document.Organ}} Người ký: {{VBModel.Document.Singer}}
Ngày ban hành: {{VBModel.Document.News_Dates_Date}} Ngày hiệu lực: {{VBModel.Document.News_EffectDate_Date}}
Ngày công báo: {{VBModel.Document.NgayCongBao}} Số công báo: {{VBModel.Document.SoCongBao}}
Tình trạng: {{VBModel.Document.TinhTrang}}
Số hiệu: {{VBModel.Document.News_Code}}
Loại văn bản: {{VBModel.Document.LawType.LawType_Name}}
Nơi ban hành: {{VBModel.Document.Organ}}
Người ký: {{VBModel.Document.Singer}}
Ngày ban hành: {{VBModel.Document.News_Dates_Date}}
Ngày hiệu lực: {{VBModel.Document.News_EffectDate_Date}}
Ngày công báo: {{VBModel.Document.NgayCongBao}}
Số công báo: {{VBModel.Document.SoCongBao}}
Tình trạng: {{VBModel.Document.TinhTrang}}

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 221/2005/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 09 tháng 9 năm 2005

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH QUỐC GIA PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC ĐẾN NĂM 2020

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Báo cáo của Chính phủ trước Quốc hội tại kỳ họp thứ 6 Khóa XI về tình hình giáo dục của nước ta;
Xét đề nghị của Hội đồng Quốc gia giáo dục,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tiến hành xây dựng Chương trình quốc gia phát triển nhân lực đến năm 2020 với những nội dung chủ yếu sau đây:

1. Đánh giá thực trạng nhân lực và công tác phát triển nhân lực của nước ta hiện nay.

2. Một số quan điểm cơ bản về phát triển nhân lực.

3. Mục tiêu phát triển nhân lực.

4. Nội dung và giải pháp phát triển nhân lực.

5. Các cơ chế, chính sách phát triển nhân lực.

6. Cơ sở hạ tầng và tổ chức quản lý phát triển nhân lực.

7. Phân công và tổ chức thực hiện.

Chương trình quốc gia phát triển nhân lực cần tạo ra tầm nhìn, khung định hướng phát triển, những chính sách tổng thể và cơ chế quản lý, điều phối vĩ mô ở tầm quốc gia nhằm không ngừng nâng cao năng lực, tính năng động xã hội của mỗi cá nhân và sức cạnh tranh của nhân lực Việt Nam trên trường quốc tế; đồng thời, phát huy có hiệu quả nhất năng lực và sức cạnh tranh đó để phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Chương trình quốc gia phát triển nhân lực cần xây dựng những căn cứ, tiền đề, cơ chế, chính sách chung để định hướng phát triển nhân lực ở tầm quốc gia, gắn kết và phối hợp hài hòa mà không trùng lặp, chồng chéo với việc hoạch định những chương trình, chính sách trong từng lĩnh vực riêng biệt đã và đang được các Bộ, ngành thực hiện.

Điều 2. Thành lập Ban chỉ đạo xây dựng Chương trình quốc gia phát triển nhân lực bao gồm đại diện lãnh đạo các cơ quan:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Bộ Nội vụ.

- Văn phòng Chính phủ.

- Hội đồng Quốc gia giáo dục.

- Tổng cục Thống kê.

do Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì.

Điều 3. Giao Ban Chỉ đạo xây dựng Chương trình quốc gia phát triển nhân lực thành lập và chỉ đạo Tổ chuyên gia liên hợp từ các Bộ, ngành có liên quan và Hội đồng Quốc gia giáo dục xây dựng Chương trình quốc gia phát triển nhân lực trình Chính phủ phê duyệt trước tháng 6 năm 2006.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng ký.

Điều 5. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Hội đồng Quốc gia giáo dục chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Phan Văn Khải

(Đã ký)

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Tin tức Liên quan Văn bản