Văn bản gốc
LawNet .vn

{{VBModel.Document.News_Subject}}

Số hiệu: {{VBModel.Document.News_Code}} Loại văn bản: {{VBModel.Document.LawType.LawType_Name}}
Nơi ban hành: {{VBModel.Document.Organ}} Người ký: {{VBModel.Document.Singer}}
Ngày ban hành: {{VBModel.Document.News_Dates_Date}} Ngày hiệu lực: {{VBModel.Document.News_EffectDate_Date}}
Ngày công báo: {{VBModel.Document.NgayCongBao}} Số công báo: {{VBModel.Document.SoCongBao}}
Tình trạng: {{VBModel.Document.TinhTrang}}
Số hiệu: {{VBModel.Document.News_Code}}
Loại văn bản: {{VBModel.Document.LawType.LawType_Name}}
Nơi ban hành: {{VBModel.Document.Organ}}
Người ký: {{VBModel.Document.Singer}}
Ngày ban hành: {{VBModel.Document.News_Dates_Date}}
Ngày hiệu lực: {{VBModel.Document.News_EffectDate_Date}}
Ngày công báo: {{VBModel.Document.NgayCongBao}}
Số công báo: {{VBModel.Document.SoCongBao}}
Tình trạng: {{VBModel.Document.TinhTrang}}

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 22/QĐ-BGDĐT

Hà Nội, ngày 08 tháng 1 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ PHÁT NGÔN VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Luật báo chí ngày 05 tháng 4 năm 2016;

Căn cứ Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 09/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ Giáo dục và Đào tạo,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Quyết định này thay thế Quyết định số 832/QĐ-BGDĐT ngày 28 tháng 02 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Thủ trưởng các Vụ, Cục, Thanh tra Bộ, các đơn vị có liên quan và Người phát ngôn của Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Ban Tuyên giáo Trung ương (để b/c);

-
Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Các Thứ trưởng (để th/h);
- Lưu: VT, VP.

BỘ TRƯỞNG
Phùng Xuân Nhạ

 

QUY CHẾ

PHÁT NGÔN VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
(Ban hành kèm theo Quyết định số 22/QĐ-BGDĐT ngày 08 tháng 01 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này quy định về chế độ phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Giáo dục và Đào tạo theo các quy định của pháp luật về báo chí hiện hành.

2. Quy chế này được áp dụng cho các Vụ, Cục, Văn phòng, Thanh tra Bộ và các đơn vị có liên quan (viết tắt là các đơn vị).

Điều 2. Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Giáo dục và Đào tạo

1. Người phát ngôn và cung cấp thông tin chính thức cho báo chí của Bộ Giáo dục và Đào tạo gồm:

a) Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

b) Một đồng chí Thứ trưởng được Bộ trưởng giao nhiệm vụ phát ngôn và cung cấp thông tin thường xuyên cho báo chí (sau đây gọi là Người phát ngôn);

Họ tên, chức vụ, số điện thoại và địa chỉ email của Người phát ngôn được công bố bằng văn bản cho các cơ quan báo chí, cơ quan quản lý nhà nước về báo chí và được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Bộ Giáo dục và Đào tạo;

c) Bộ trưởng ủy quyền cho Thứ trưởng phát ngôn theo lĩnh vực được phân công phụ trách; Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ phát ngôn theo lĩnh vực quản lý nhà nước của đơn vị (sau đây gọi là Người được ủy quyền phát ngôn). Người được ủy quyền phát ngôn phối hợp với Người phát ngôn trong quá trình phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí và chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng về nội dung thông tin.

Cụ thể như sau:

- Lĩnh vực quản lý nhà nước và hoạt động của ngành về tổ chức bộ máy và quản lý công chức, viên chức, người lao động đối với các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ là Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ;

- Lĩnh vực quản lý nhà nước và hoạt động của ngành về công tác kế hoạch, tài chính là Vụ trưởng Vụ Kế hoạch -Tài chính;

- Lĩnh vực quản lý nhà nước và hoạt động của ngành về giáo dục mầm non là Vụ trưởng Vụ Giáo dục Mầm non;

- Lĩnh vực quản lý nhà nước và hoạt động của ngành về giáo dục tiểu học là Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học;

- Lĩnh vực quản lý nhà nước và hoạt động của ngành về giáo dục trung học, bao gồm trung học cơ sở và trung học phổ thông là Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học;

- Lĩnh vực quản lý nhà nước và hoạt động của ngành về giáo dục đại học và đào tạo giáo viên là Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học;

- Lĩnh vực quản lý nhà nước và hoạt động của ngành về giáo dục thường xuyên là Vụ trưởng Vụ Giáo dục thường xuyên;

- Lĩnh vực quản lý nhà nước và hoạt động của ngành về giáo dục dân tộc là Vụ trưởng Vụ Giáo dục Dân tộc;

- Lĩnh vực quản lý nhà nước và hoạt động của ngành về giáo dục quốc phòng và an ninh cho học sinh, sinh viên và công tác quân sự, quốc phòng, an ninh là Vụ trưởng Vụ Giáo dục Quốc phòng và an ninh;

- Lĩnh quản lý nhà nước và hoạt động của ngành về giáo dục chính trị và công tác học sinh, sinh viên là Vụ trưởng Vụ Giáo dục chính trị và Công tác học sinh, sinh viên;

- Lĩnh vực quản lý nhà nước và hoạt động của ngành về giáo dục thể chất; hoạt động thể dục thể thao; công tác y tế trường học, bảo vệ, chăm sóc trẻ em và phòng chống tai nạn thương tích là Vụ trưởng Vụ Giáo dục Thể chất;

- Lĩnh vực quản lý nhà nước và hoạt động của ngành về hoạt động khoa học, công nghệ và bảo vệ môi trường là Vụ trưởng Vụ Khoa học, công nghệ và môi trường.

- Lĩnh vực quản lý nhà nước và hoạt động của ngành bằng pháp luật trong ngành giáo dục và tổ chức thực hiện công tác pháp chế là Vụ trưởng Vụ Pháp chế;

- Lĩnh vực quản lý nhà nước và hoạt động của ngành về công tác thi đua, khen thưởng là Vụ trưởng Vụ Thi đua - khen thưởng;

- Lĩnh vực quản lý nhà nước và hoạt động của ngành về công tác thanh tra hành chính, phòng chống tham nhũng; thanh tra chuyên ngành; công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo là Chánh Thanh tra Bộ;

- Lĩnh vực quản lý nhà nước và hoạt động của ngành về công tác đảm bảo và kiểm định chất lượng giáo dục; thi và đánh giá chất lượng giáo dục; quản lý văn bằng, chứng chỉ trong phạm vi quản lý của Bộ là Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng;

- Lĩnh vực quản lý nhà nước và hoạt động của ngành về hợp tác và hội nhập quốc tế trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo là Cục trưởng Cục Hợp tác Quốc tế;

- Lĩnh vực quản lý nhà nước và hoạt động của ngành về công tác phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục là Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục;

- Lĩnh vực quản lý nhà nước và hoạt động của ngành về công nghệ thông tin trong ngành giáo dục là Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin;

- Lĩnh vực quản lý nhà nước và hoạt động của ngành về cơ sở vật chất và thiết bị trường học là Cục trưởng Cục Cơ sở vật chất;

- Lĩnh vực về khoa học giáo dục là Viện trưởng Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam.

Ngoài các lĩnh vực nêu trên, khi cần Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ định Thủ trưởng thuộc một đơn vị liên quan phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.

2. Bộ trưởng ủy quyền cho các Thứ trưởng và Thủ trưởng đơn vị chịu trách nhiệm trong việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí. Trong trường hợp cần phải làm rõ, giải trình thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng, Thứ trưởng và Thủ trưởng đơn vị được giao cung cấp thông tin phải chịu trách nhiệm chính và phối hợp với các đơn vị liên quan để xử lý kịp thời.

Điều 3. Hình thức phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

1. Tổ chức họp báo.

2. Đăng tải nội dung phát ngôn và cung cấp thông tin trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

3. Phát ngôn trực tiếp hoặc trả lời phỏng vấn của nhà báo, phóng viên.

4. Gửi thông cáo báo chí, nội dung trả lời cho cơ quan báo chí, nhà báo, phóng viên bằng văn bản hoặc qua thư điện tử.

5. Cung cấp thông tin qua trao đổi trực tiếp hoặc tại các cuộc giao ban báo chí do Trung ương, địa phương tổ chức khi được yêu cầu.

6. Ban hành văn bản đề nghị cơ quan báo chí đăng, phát phản hồi, cải chính, xin lỗi nội dung thông tin trên báo chí mà báo chí đã đăng không chính xác như thông tin đã được cung cấp.

Chương II

PHÁT NGÔN VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ

Điều 4. Phát ngôn và cung cấp thông tin định kỳ

1. Định kỳ 3 tháng một lần tổ chức họp báo để cung cấp thông tin cho báo chí. Việc tổ chức họp báo thực hiện theo quy định hiện hành.

2. Trường hợp cần thiết, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức cung cấp thông tin định kỳ cho báo chí bằng văn bản hoặc thông tin trực tiếp tại các cuộc giao ban hàng tuần do Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức.

3. Văn phòng chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị nội dung cung cấp thông tin cho báo chí. Nội dung phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí phải trình Lãnh đạo Bộ duyệt trước khi công b.

Điều 5. Phát ngôn và cung cấp thông tin trong trường hợp đột xuất

1. Người phát ngôn hoặc Người được ủy quyền phát ngôn có trách nhiệm phát ngôn và cung cấp thông tin kịp thời, chính xác cho báo chí trong các trường hợp đột xuất sau đây:

a) Khi thấy cần thiết phải thông tin trên báo chí về sự kiện, hoặc vấn đề quan trọng, gây tác động lớn trong xã hội thuộc phạm vi quản lý nhà nước của ngành giáo dục nhằm cảnh báo kịp thời và định hướng thông tin, định hướng dư luận;

Trường hợp xảy ra sự kiện cần có ngay ý kiến ban đầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo thì Người phát ngôn hoặc Người được ủy quyền phát ngôn có trách nhiệm chủ động phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí trong thời gian chậm nhất là 6 tiếng, kể từ khi sự kiện xảy ra;

b) Khi cơ quan báo chí hoặc cơ quan chỉ đạo, quản lý nhà nước về báo chí có yêu cầu phát ngôn và cung cấp thông tin về các sự kiện, vấn đề thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã được nêu trên báo chí;

c) Khi có căn cứ cho rằng báo chí đăng tải thông tin sai sự thật thuộc lĩnh vực do Bộ Giáo dục và Đào tạo quản lý, Người phát ngôn hoặc Người được ủy quyền phát ngôn yêu cầu cơ quan báo chí đó phải đăng tải ý kiến phản hồi, cải chính theo quy định của pháp luật.

2. Việc tổ chức phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trong trường hợp đột xuất, bất thường được thực hiện thông qua một hoặc một số hình thức sau:

a) Thông tin trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

b) Tổ chức họp báo;

c) Thông tin bằng văn bản hoặc trả lời phỏng vấn cho cơ quan báo chí.

Điều 6. Quyền và trách nhiệm của Người phát ngôn, Người được ủy quyền phát ngôn

1. Người phát ngôn, Người được ủy quyền phát ngôn được nhân danh, đại diện cho Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.

2. Người phát ngôn, Người được ủy quyền phát ngôn có quyền yêu cầu các đơn vị, cá nhân có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo cung cấp thông tin, tập hợp thông tin để phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí theo quy định.

3. Người phát ngôn, Người được ủy quyền phát ngôn có trách nhiệm từ chối, không phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trong các trường hợp cụ thể theo quy định của pháp luật.

4. Người phát ngôn, Người được ủy quyền phát ngôn chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, trước pháp luật về nội dung phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.

Điều 7. Trách nhiệm của các đơn vị trong việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

1. Trách nhiệm của Văn phòng (Trung tâm Truyền thông Giáo dục)

a) Theo dõi, tổng hợp thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng và dư luận xã hội liên quan tới các lĩnh vực, hoạt động thuộc chức năng quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo và báo cáo lãnh đạo Bộ xem xét, xử lý;

b) Là đơn vị đầu mối đôn đốc, tham mưu, tư vấn cho các đơn vị thực hiện Kế hoạch truyền thông, cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí;

c) Chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức họp báo định kỳ hoặc đột xuất để Người phát ngôn cung cấp thông tin cho báo chí về hoạt động của ngành giáo dục;

d) Tổ chức cung cấp, thông tin các sự kiện đặc biệt nhân dịp các ngày lễ lớn, ngày truyền thống ngành giáo dục và các sự kiện khác do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức;

đ) Phối hợp với các đơn vị liên quan xử lý những thông tin báo chí viết về ngành giáo dục; yêu cầu cơ quan báo chí cải chính về việc đăng tải thông tin sai sự thật về việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo theo quy định của pháp luật về báo chí; đồng thời phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo, định hướng nội dung thông tin cho báo chí;

e) Chịu trách nhiệm đăng tải thông tin trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Giáo dục và Đào tạo theo quy định hiện hành.

g) Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan trong việc xem xét, đánh giá khi xét tặng các danh hiệu thi đua, khen thưởng cho các tập thể, cá nhân vi phạm Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.

2. Trách nhiệm của Vụ Tổ chức cán bộ

Chủ trì phối hợp với Thanh tra, Vụ Thi đua - Khen thưởng và các đơn vị liên quan để xử lý, kỷ luật đối với những cán bộ vi phạm Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.

3. Trách nhiệm của các đơn vị liên quan

a) Báo Giáo dục và Thời đại và Tạp chí Giáo dục có trách nhiệm đăng tải các thông tin chính xác, kịp thời; chủ động cung cấp thông tin cho báo chí, góp phần định hướng dư luận. Các nội dung đăng tải này phải đại diện cho tiếng nói chung của toàn ngành Giáo dục;

b) Các Vụ, Cục, Thanh tra, các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo tùy theo chức năng, nhiệm vụ được giao phối hợp với Người phát ngôn, Người được ủy quyền phát ngôn và Văn phòng cung cấp thông tin cho cơ quan báo chí theo quy định;

c) Trường hợp đặc biệt, khi được lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo ủy quyền, các đơn vị có thể cung cấp thông tin liên quan đến việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các hoạt động chuyên môn của đơn vị nhưng phải thống nhất nội dung với Văn phòng trước khi cung cấp cho cơ quan báo chí.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 8. Trách nhiệm của Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo

1. Căn cứ vào Quy chế này, Thủ trưởng các đơn vị có trách nhiệm thường xuyên phổ biến, quán triệt các nội dung được quy định trong Quy chế này tới cán bộ, công chức, viên chức thuộc cơ quan, đơn vị mình.

2. Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề phát sinh, vướng mắc, kịp thời phản ánh về Văn phòng để tổng hợp báo cáo Bộ trưởng.

3. Định kỳ 3 tháng kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của đơn vị mình, tổng hợp báo cáo Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về kết quả thực hiện (gửi về Văn phòng).

Điều 9. Giám sát thực hiện

1. Văn phòng chủ trì việc giám sát việc thực hiện Quy chế tại các đơn vị, báo cáo Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo định kỳ 6 tháng, 1 năm và trong trường hợp đột xuất để có mức độ khen thưởng và kỷ luật phù hợp với Quy chế làm việc của cơ quan Bộ.

2. Văn phòng là đầu mối tổng hợp, nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung Quy chế này và trình Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét, quyết định trong trường hợp cần thiết./.

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Tin tức Liên quan Văn bản