9626

Quyết định 22/2005/QĐ-UB về việc chuyển giao công tác quản lý Quỹ bảo trợ nạn nhân chất độc da cam do chiến tranh ở Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng do Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành

9626
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 22/2005/QĐ-UB về việc chuyển giao công tác quản lý Quỹ bảo trợ nạn nhân chất độc da cam do chiến tranh ở Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng do Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành

Số hiệu: 22/2005/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Đà Nẵng Người ký: Hoàng Tuấn Anh
Ngày ban hành: 15/02/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 22/2005/QĐ-UB
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Đà Nẵng
Người ký: Hoàng Tuấn Anh
Ngày ban hành: 15/02/2005
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 22/2005/QĐ-UB

Đà Nẵng, ngày 15 tháng 02 năm 2005 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHUYỂN GIAO CÔNG TÁC QUẢN LÝ QUỸ BẢO TRỢ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM DO CHIẾN TRANH Ở VIỆT NAM TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

UỶ BAN NHÂN DÂN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Thông tư số 35/1999/TC-TT ngày 02 tháng 4 năm 1999 của Bộ Tài chính Hướng dẫn quản lý tài chính và sử dụng Quỹ Bảo trợ nạn nhân chất độc da cam;
Theo Công văn số 808- CV/TU ngày 10 tháng 9 năm 2004 và Công văn số 858-CV/TU ngày 23 tháng 12 năm 2004 của Ban Thường vụ Thành uỷ Đà Nẵng về việc thành lập Hội Nạn nhân chất độc da cam;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ thành phố,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Chuyển giao công tác quản lý Quỹ Bảo trợ nạn nhân chất độc da cam do chiến tranh ở Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng từ Hội Chữ thập đỏ thành phố sang Hội Nạn nhân chất độc da cam thành phố.

Quỹ Bảo trợ nạn nhân chất độc da cam do chiến tranh ở Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng hoạt động dưới sự chỉ đạo, quản lý của Hội đồng quản lý Quỹ Trung ương và Hội đồng quản lý Quỹ Bảo trợ nạn nhân chất độc da cam thành phố Đà Nẵng. Quỹ được sử dụng con dấu, tài khoản chung của Hội Nạn nhân chất độc da cam thành phố Đà Nẵng.

Trụ sở của Quỹ đặt tại Hội Nạn nhân chất độc da cam thành phố Đà Nẵng.

Điều 2: Giao trách nhiệm Giám đốc Sở Tài chính thành phố chủ trì, phối hợp với Giám đốc Sở Nội vụ thành phố, Hội Chữ thập đỏ thành phố, Hội Nạn nhân chất độc da cam thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức việc bàn giao, tiếp nhận như quy định tại Điều 1 Quyết định này, đảm bảo Quỹ Bảo trợ nạn nhân chất độc da cam do chiến tranh ở Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng hoạt động bình thường và đúng các quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày ký. Những quy định trước đây của Uỷ ban nhân dân thành phố trái với Quyết định này không còn hiệu lực thi hành.

Điều 4: Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân thành phố, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Tài chính thành phố, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan, Hội Chữ thập đỏ thành phố và Hội Nạn nhân chất độc da cam thành phố, Hội đồng quản lý Quỹ Bảo trợ nạn nhân chất độc da cam thành phố Đà Nẵng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Hội NNCDDC VN;
- Ban TV TU ĐN;
- Công an TP;
- CT và các PCT UBND TP;
- Sở Tư pháp TP;
- Lưu VP UBND TP,
Sở Nội vụ.

TM. UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
CHỦ TỊCH
 Hoàng Tuấn Anh


 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản