8686

Quyết định 22/2000/QĐ-TTg phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu số 1 cung cấp thiết bị chính và chuyển giao công nghệ cho nhà máy ván sợi ép cường độ trung bình (MDF) tại tỉnh Gia Lai do Thủ tướng Chính phủ ban hành

8686
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 22/2000/QĐ-TTg phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu số 1 cung cấp thiết bị chính và chuyển giao công nghệ cho nhà máy ván sợi ép cường độ trung bình (MDF) tại tỉnh Gia Lai do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 22/2000/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Công Tạn
Ngày ban hành: 17/02/2000 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 22/03/2000 Số công báo: 11-11
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 22/2000/QĐ-TTg
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ
Người ký: Nguyễn Công Tạn
Ngày ban hành: 17/02/2000
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 22/03/2000
Số công báo: 11-11
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 22/2000/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 17 tháng 02 năm 2000 

 

QUYẾT ĐỊNH 

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾT QUẢ ĐẤU THẦU GÓI THẦU SỐ 1 CUNG CẤP THIẾT BỊ CHÍNH VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ CHO NHÀ MÁY VÁN SỢI ÉP CƯỜNG ĐỘ TRUNG BÌNH (MDF) TẠI TỈNH GIA LAI 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Căn cứ Luật Bảo vệ và Phát triển rừng ngày 19 tháng 8 năm 1991;
Theo đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (công văn số 265/BNN-XDCB ngày 21 tháng 01 năm 2000), đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 687/BKH-VPXT ngày 01 tháng 02 năm 2000).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu số 1 cung cấp thiết bị chính và chuyển giao công nghệ cho nhà máy ván sợi ép cường độ trung bình (MDF) tại tỉnh Gia Lai theo nội dung sau:

- Tên gói thầu: Cung cấp thiết bị chính và chuyển giao công nghệ cho nhà máy ván sợi ép cường độ trung bình (MDF) tại tỉnh Gia Lai.

- Nhà thầu trúng thầu : Hãng Elof Hansson/Sunds Defibrator (Thuỵ Điển).

- Giá trúng thầu:15.690.000 USD (mười lăm triệu sáu trăm chín mươi nghìn đô la Mỹ).

- Loại hợp đồng : Hợp đồng trọn gói.

- Thời gian thực hiện hợp đồng : 40 (bốn mươi ) tuần lễ kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

Điều 2. Giao Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt các hợp đồng mua sắm thiết bị chính và chuyển giao công nghệ theo kết quả gói thầu, đồng thời chịu trách nhiệm về khả năng đáp ứng của Nhà thầu đối với hồ sơ mời thầu, đặc biệt về chất lượng sản phẩm.

Chỉ đạo chủ đầu tư triển khai thực hiện hợp đồng mua sắm, chuyển giao công nghệ; bảo đảm chất lượng của máy móc thiết bị cũng như việc chuyển giao công nghệ đúng tiến độ xây dựng nhà máy ván sợi nhân tạo (MDF) tỉnh Gia Lai, đồng thời bảo đảm thực hiện hợp đồng đúng các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, Bộ trưởng các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Thủ trưởng các Bộ, ngành liên quan và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Gia Lai chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Thường vụ Bộ Chính trị,
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng,
- Các Bộ: Nông nghiệp & PTNT, KH & ĐT,
Tài chính,
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,
- UBND tỉnh Gia Lai,
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng,
- Văn phòng Quốc hội,
- Văn phòng Chủ tịch nước,
- Toà án nhân dân tối cao,
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao,
- Cơ quan TW của các đoàn thể,
- Công Báo,
- VPCP: BTCN, Các PCN, các Cục, Vụ,
- Lưu NN(5),VT
qđMDF1

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG 
Nguyễn Công Tạn

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản