326291

Quyết định 2134/QĐ-UBND năm 2016 về danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước của đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Xây dựng thành phố Hải Phòng

326291
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 2134/QĐ-UBND năm 2016 về danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước của đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Xây dựng thành phố Hải Phòng

Số hiệu: 2134/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hải Phòng Người ký: Nguyễn Văn Tùng
Ngày ban hành: 30/09/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 2134/QĐ-UBND
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hải Phòng
Người ký: Nguyễn Văn Tùng
Ngày ban hành: 30/09/2016
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PH HẢI PHÒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2134/QĐ-UBND

Hải Phòng, ngày 30 tháng 9 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC DỊCH VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CỦA CÁC ĐƠN VỊ THUỘC SỞ XÂY DỰNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Quyết định số 695/QĐ-TTg ngày 21/05/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Quyết định số 180/QĐ-UBND ngày 27/01/2016 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghip công lập;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BXD-BNV ngày 16/11/2015 của Bộ Xây dựng - B Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh về các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc ngành Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 1360/QĐ-UB ngày 12/7/2000 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc thành lập Viện Quy hoạch; Quyết định số 2792/QĐ-UBND ngày 25/12/2006 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc thành lập Trung tâm kiểm định chất lượng xây dựng công trình trực thuộc Sở Xây dựng;

Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 62/TTr-SXD ngày 08/9/2016 về việc phê duyệt danh mục sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước của các đơn vị thuộc Sở Xây dựng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước của các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Xây dựng (Có danh mục kèm theo).

Điều 2. Các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Xây dựng có trách nhiệm, quyền hạn:

1. Tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ thuộc danh mục, chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, định kỳ báo cáo với Sở Xây dựng để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố.

2. Được giao dự toán để triển khai thực hiện các nhiệm vụ thuộc danh mục sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước theo quy định. S vn được giao tùy thuộc vào yêu cầu quản lý, quy mô triển khai nhiệm vụ cụ thể hàng năm theo Quyết định, yêu cầu của Ủy ban nhân dân thành phố. Trong trường hợp danh mục dịch vụ sự nghiệp có sự thay đổi (tăng/giảm) để đáp ứng yêu cầu quản lý, thì số vốn được giao cũng thay đổi (tăng/giảm) tương ứng.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố; Giám đốc các Sở: Xây dựng, Nội vụ, Tài chính; Giám đốc Kho bạc nhà nước thành phố và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Chủ tịch, các PCT UBNDTP;
- Chánh, các PCVP;
- Phòng XD, GT&CT;
- CV: XD2, QH;
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Tùng

 

DANH MỤC

DỊCH VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP THUỘC SỞ XÂY DỰNG
(Kèm theo Quyết định số 2134/QĐ-UBND ngày 30/9/2016 của UBND thành phố)

STT

Tên dịch vụ công

A

Danh mục dịch vụ sự nghiệp công nhà nước đảm bảo toàn bộ chi phí thực hiện nhiệm vụ.

I

Dịch vụ thuộc lĩnh vực quy hoạch.

1

Dịch vụ định hướng không gian kiến trúc cảnh quan đô thị trên địa bàn thành phố phù hợp với chính sách chung của Nhà nước và quy hoạch xây dựng cụ thể ở địa phương.

2

Dịch vụ thỏa thuận tuyến các công trình kỹ thuật đô thị và thỏa thuận các đồ án quy hoạch.

3

Dịch vụ đề xuất định hướng lập các dự án đu tư xây dựng theo quy hoạch.

4

Dịch vụ tổ chức nghiên cứu và ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực quy hoạch - kiến trúc đô thị theo đề tài.

5

Dịch vụ nghiên cứu, ph biến thiết kế mẫu các công trình kiến trúc cho các vùng đô thị, nông thôn Hải Phòng.

6

Dịch vụ Cung cấp các thông tin, tài liệu và thực hiện các nhiệm vụ đột xuất theo yêu cầu.

B

Danh mục dịch vụ sự nghiệp công nhà nước đảm bảo một phn chi phí theo lộ trình tính giá dịch vụ công.

I

Dịch vụ kiểm định chất lượng xây dựng công trình.

1

Dịch vụ kiểm tra, kiểm định đánh giá chất lượng xây dựng công trình, chất lượng các sản phẩm vật liệu xây dựng.

2

Dịch vụ tư vấn tìm nguyên nhân gây ra sự c công trình, đề xuất phương án giải quyết.

3

Dịch vụ kiểm tra và chng nhn sự phù hợp v chất lượng xây dựng trước khi đưa công trình vào khai thác sử dụng.

II

Dịch vụ thuộc lĩnh vực quy hoạch.

1

Dịch vụ khảo sát, đo đạc, thiết kế các đ án quy hoạch chung, quy hoạch vùng, quy hoạch phân khu và quy hoạch chi tiết các khu chức năng đô thị, các thị trấn huyện lỵ, thị xã, các vùng đầu tư tập trung.

2

Dịch vụ nghiên cứu, rà soát điều chỉnh các đán quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết xây dựng phát triển đô thị và nông thôn của địa phương cho phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội để trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt.

3

Dịch vụ cung cấp tài liệu, sliệu cho các chủ đầu tư để lập dự án đầu tư - xây dựng, cập nhật tài liệu quy hoạch theo định kỳ.

4

Dịch vụ công bố các đồ án quy hoạch xây dựng được Ủy ban nhân dân thành phố duyệt.

5

Dịch vụ thiết kế các đồ án quy hoạch chi tiết về tổng mặt bằng, mô hình không gian đáp ứng yêu cầu của tổ chức, cá nhân.

6

Dịch vụ lập dự án đầu tư.

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản