381331

Quyết định 2129/QĐ-UBND năm 2017 công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Viễn thông và Internet áp dụng chung tại Ủy ban nhân dân cấp huyện, tỉnh Cà Mau

381331
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 2129/QĐ-UBND năm 2017 công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Viễn thông và Internet áp dụng chung tại Ủy ban nhân dân cấp huyện, tỉnh Cà Mau

Số hiệu: 2129/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Cà Mau Người ký: Thân Đức Hưởng
Ngày ban hành: 28/12/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 2129/QĐ-UBND
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Cà Mau
Người ký: Thân Đức Hưởng
Ngày ban hành: 28/12/2017
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2129/QĐ-UBND

Cà Mau, ngày 28 tháng 12 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC VIỄN THÔNG VÀ INTERNET ÁP DỤNG CHUNG TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN, TỈNH CÀ MAU

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 207/QĐ-BTTTT ngày 03/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 105/TTr- STTTT ngày 21/12/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công b kèm theo Quyết định này Danh mục 04 thủ tục hành chính trong lĩnh vực Viễn thông và Internet áp dụng chung tại Ủy ban nhân dân cấp huyện, tỉnh Cà Mau.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1091/QĐ-UBND ngày 30/7/2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; Giám đốc Trung tâm Giải quyết thủ tục hành chính tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục KSTTHC, VPCP (CSDLQGTTHC);
- TT. TU, TT. HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- PVP UBND tỉnh Trần Văn Trung (VIC);
- Cổng Thông tin điện tử (VIC);
- KGVX (VIC), CCHC (Đ22) (VIC);
- Lưu: VT, Tu94/12.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Thân Đức Hưởng


DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC VIỄN THÔNG VÀ INTERNET ÁP DỤNG CHUNG TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN, TỈNH CÀ MAU
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 2129/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2017
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau)

STT

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn giải quyết

Đa điểm thực hiện

Phí, lệ phí (nếu có)

Yêu cầu, điều kin

Căn cứ pháp lý

Ghi chú

01

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp huyện để được hướng dẫn và chuẩn bị đy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày nghỉ lễ), cụ thể như sau:

- Buổi sáng: Từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 00 phút.

- Buổi chiều: Từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút.

- Mức thu phí thẩm định:

+ Đối với tổ chức, doanh nghiệp tại khu vực thành phố Cà Mau là 1.200.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định; tại các khu vực khác là 600.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định.

+ Đối với hộ kinh doanh, cá nhân tại khu vực thành phố Cà Mau là 400.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định; tại các khu vực khác là 200.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định.

- Lệ phí: Không có.

- Có đăng ký kinh doanh điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng.

- Địa điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng cách cổng trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông từ 200 m trở lên. Quy định về khoảng cách từ địa điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng tới cng các trường học được áp dụng và được hiểu như sau:

+ Áp dụng đối với trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học, trung tâm giáo dục thường xuyên, trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú;

của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông;

- Quyết định số 21/2014/QĐ-UBND ngày 14/8/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau.

+ Được hiểu là chiều dài đường bộ ngắn nhất từ cửa chính hoặc cửa phụ của điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng tới cổng chính hoặc cổng phụ của trường và trung tâm nêu tại điểm a khoản 2 Điều 5 Thông tư số 23/2013/TT- BTTTT.

- Có biển hiệu “Điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng” bao gồm tên điểm, địa chỉ, số điện thoại liên hệ, số đăng ký kinh doanh. Ngoài ra, cần thêm các thông tin khác như sau:

+ Trường hợp điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng đồng thời là đại lý Internet, thêm các thông tin quy định tại điểm b khoản 1 Điều 9 Nghị định số 72/2013/NĐ-CP.

+ Trường hợp điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng đồng thời là điểm truy nhập Internet công cộng của doanh nghiệp, thêm các thông tin quy định tại điểm a khoản 2 Điều 9 Nghị định số 72/2013/NĐ-CP.

- Tổng diện tích các phòng máy của điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng tối thiểu 50 m2 tại các phường thuộc thành phố Cà Mau; tối thiểu 40 m2 tại thị trấn Năm Căn, thị trấn Sông Đốc, thị trấn Trần Văn Thời, thị trấn Cái Nước, thị trấn Cái Đôi Vàm, thị trấn Đầm Dơi, thị trấn Rạch Gốc, thị trấn Thi Bình, thị trấn U Minh; tối thiểu 30 m2 tại các vùng còn lại.

- Bảo đảm đủ ánh sáng, độ chiếu sáng đồng đều trong phòng máy.

- Có thiết bị và nội quy phòng cháy, chữa cháy theo quy định về phòng, chống cháy, nổ của Bộ Công an.

- Nộp lệ phí cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng.

- Luật Viễn thông số 41/2009/QH12 của Quốc Hội;

- Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ;

- Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

- Thông tư số 23/2013/TT-BTTTT ngày 24/12/2013 của Bộ trưởng Bộ thông tin và Truyền thông;

- Quyết định số 21/2014/QĐ-UBND ngày 14/8/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau

Những bộ phận tạo thành còn lại của thủ tục hành chính được sao y theo Quyết định số 207/QĐ- BTTTT ngày 03/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

02

Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp huyện đ được hướng dẫn và chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày nghỉ lễ), cụ thể như sau:

- Buổi sáng: Từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 00 phút.

- Buổi chiều: Từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút.

- Mức thu phí thẩm định:

+ Đối với tổ chức, doanh nghiệp tại khu vực thành phố Cà Mau là 1.200.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định; tại các khu vực khác là 600.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định.

+ Đối với hộ kinh doanh, cá nhân tại khu vực thành phố Cà Mau là 400.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định; tại các khu vực khác là 200.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định.

- Lệ phí: Không có.

Không.

Luật Viễn thông số 41/2009/QH12 của Quốc Hội;

- Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ;

- Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

- Thông tư số 23/2013/TT-BTTTT ngày 24/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông;

- Quyết định số 21/2014/QĐ-UBND ngày 14/8/2014 của Ủy ban nhân dân tnh Cà Mau.

Những bộ phận tạo thành còn lại của thủ tục hành chính được sao y theo Quyết định số 207/QĐ- BTTTT ngày 03/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

03

Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp huyện để được hướng dẫn và chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày nghỉ lễ), cụ thể như sau:

- Buổi sáng: Từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 00 phút.

- Buổi chiều: Từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút.

- Mức thu phí thẩm định:

+ Đối với tổ chức, doanh nghiệp tại khu vực thành phố Cà Mau là 1.200.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định; tại các khu vực khác là 600.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định.

+ Đối với hộ kinh doanh, cá nhân tại khu vực thành phố Cà Mau là 400.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm đnh; tại các khu vực khác là 200.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định.

- Lệ phí: Không có.

Không.

Luật Viễn thông số 41/2009/QH12 của Quốc Hội;

- Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ;

- Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

- Thông tư số 23/2013/TT-BTTTT ngày 24/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông;

- Quyết định số 21/2014/QĐ-UBND ngày 14/8/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau.

Những bộ phận tạo thành còn lại của thủ tục hành chính được sao y theo Quyết định số 207/QĐ- BTTTT ngày 03/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

04

Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp huyện để được hướng dẫn và chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày nghỉ lễ), cụ thể như sau:

- Buổi sáng: Từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 00 phút.

- Buổi chiều: Từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút.

- Mức thu phí thẩm định:

+ Đối với tổ chức, doanh nghiệp tại khu vực thành phố Cà Mau là 1.200.000 đồng/điểm kinh doanh/ln thẩm định; tại các khu vực khác là 600.000 đồng/điểm kinh doanh/ln thẩm định.

+ Đối với hộ kinh doanh, cá nhân tại khu vực thành phố Cà Mau là 400.000 đồng/điểm kinh doanh/ln thm định; tại các khu vực khác là 200.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định.

- Lệ phí: Không có.

Không.

- Luật Viễn thông số 41/2009/QH12 của Quốc Hội;

- Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ;

- Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

- Thông tư số 23/2013/TT-BTTTT ngày 24/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông;

- Quyết định số 21/2014/QĐ-UBND ngày 14/8/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau.

Những bộ phận tạo thành còn lại của thủ tục hành chính được sao y theo Quyết định s 207/QĐ- BTTTT ngày 03/3/2014 của Bộ trưởng Bô Thông tin và Truyền thông

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản