144685

Quyết định 2104/QĐ-UBND năm 2012 phê dyệt quyết toán dự án quy hoạch hoàn thành dự án: Quy hoạch vùng sản xuất cây trồng vật nuôi chủ yếu giai đoạn 2007 - 2010, định hướng đến năm 2020 do Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh ban hành

144685
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 2104/QĐ-UBND năm 2012 phê dyệt quyết toán dự án quy hoạch hoàn thành dự án: Quy hoạch vùng sản xuất cây trồng vật nuôi chủ yếu giai đoạn 2007 - 2010, định hướng đến năm 2020 do Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh ban hành

Số hiệu: 2104/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Tĩnh Người ký: Lê Đình Sơn
Ngày ban hành: 23/07/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 2104/QĐ-UBND
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Tĩnh
Người ký: Lê Đình Sơn
Ngày ban hành: 23/07/2012
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2104/QĐ-UBND

Hà Tĩnh, ngày 23 tháng 07 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUYẾT TOÁN DỰ ÁN QUY HOẠCH HOÀN THÀNH DỰ ÁN: QUY HOẠCH VÙNG SẢN XUẤT CÁC LOẠI CÂY TRỒNG VẬT NUÔI CHỦ YẾU GIAI ĐOẠN 2007 - 2010, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội;

Căn cứ Thông tư số 19/2011/TT-BTC ngày 14/2/2011 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vồn Nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 26/2011/QĐ-UBND ngày 29/8/2011 của UBND tỉnh Hà Tĩnh quy định một số nội dung về quản lý đầu tư xây dựng công trình bằng nguồn vốn Ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh;

Xét Tờ trình số 3348/TTr-SNN ngày 11/10/2011 kèm theo hồ sơ quyết toán do chủ đầu tư lập và đề nghị quyết toán dự án hoàn thành;

Theo báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán dự án quy hoạch hoàn thành số 1268/BC-STC ngày 29/6/2012 của Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê dyệt quyết toán dự án quy hoạch hoàn thành:

- Tên dự án: Quy hoạch vùng sản xuất các loại cây trồng vật nuôi chủ yếu giai đoạn 2007 - 2010, định hướng đến năm 2020.

- Chủ đầu tư: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Địa điểm: Trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

- Thời gian khởi công ngày 22/3/2006; Hoàn thành ngày 18/12/2008.

Điều 2. Kết quả đầu tư:

1. Nguồn vốn đầu tư:

Đơn vị tính: Đồng

Nguồn vốn đầu tư

Được duyệt

Thực hiện

Đã thanh toán

Còn được TT

Tổng số

614.394.000

614.394.000

0

- Vốn NSNN

614.394.000

614.394.000

0

- Vốn khác

0

 

 

2. Chi phí đầu tư:

Đơn vị tính: Đồng

Nội dung

Dự toán

Giá trị quyết toán

Tổng số

614.394.000

614.394.000

Chi phí lập đề cương nghiên cứu và chuẩn bị hồ sơ đề án

11.170.000

11.170.000

Chi phí điều tra, thu thập tài liệu, số liệu

111.708.000

111.708.000

Chi phí thiết kế quy hoạch

279.270.000

279.270.000

Chi phí xây dựng báo cáo tổng hợp, báo cáo tóm tắt

55.854.000

55.854.000

Chi phí xây dựng bản đồ hiện trạng và quy hoạch

44.684.000

44.684.000

Chi phí hội thảo, thẩm định, xét duyệt và chi khác

55.854.000

55.854.000

Thuế Giá trị gia tăng

55.854.000

55.854.000

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: không

4. Giá trị dự án quy hoạch hoàn thành: 614.394.000 đồng

Đơn vị tính: Đồng

Nội dung

Thuộc Chủ đầu tư quản lý

Giao đơn vị khác quản lý

Giá trị TT

Giá trị QĐ

Giá trị TT

Giá trị QĐ

Tổng số:

614.394.000

 

 

 

1. Giá trị quy hoạch hoàn thành

614.394.000

 

không

 

2. Tài sản lưu động

Không

 

không

 

Điều 3: Trách nhiệm của chủ đầu tư và các cơ quan liên quan:

1. Trách nhiệm của Chủ đầu tư.

- Được phép tất toán nguồn và chi phí quy hoạch theo đúng quy định.

- Tổng các khoản công nợ tính đến ngày khóa sổ lập báo cáo quyết toán: Không.

2. Các nghiệp vụ thanh toán khác: Không.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước, Chủ đầu tư và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Lưu: VT, NL.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Đình Sơn

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản