326976

Quyết định 2102/QĐ-UBND năm 2016 về thành lập Tổ công tác liên ngành để xử lý tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để lập hồ sơ đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho các thửa đất còn tồn đọng trên địa bàn thành phố Hà Nội

326976
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 2102/QĐ-UBND năm 2016 về thành lập Tổ công tác liên ngành để xử lý tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để lập hồ sơ đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho các thửa đất còn tồn đọng trên địa bàn thành phố Hà Nội

Số hiệu: 2102/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Đức Chung
Ngày ban hành: 28/04/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 2102/QĐ-UBND
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội
Người ký: Nguyễn Đức Chung
Ngày ban hành: 28/04/2016
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2102/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP TỔ CÔNG TÁC LIÊN NGÀNH ĐỀ XỬ LÝ THÁO GỠ CÁC KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC ĐỂ LẬP HỒ SƠ ĐĂNG KÝ, CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SHỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT CHO CÁC THỬA ĐẤT CÒN TỒN ĐỌNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 Căn cứ Luật đất đai năm 2013 và các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Văn bản số: 3372/STNMT-ĐKTKĐĐ ngày 25 tháng 4 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập thành lập Tổ công tác liên ngành để xử lý tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để lập hồ sơ đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho các thửa đất còn tồn đọng trên địa bàn Thành phố, gồm các ông, bà có tên sau:

1. Ông Nguyễn Hữu Nghĩa, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường -Tổ trưởng;

2. Đại diện lãnh đạo Sở Quy hoạch- Kiến trúc - Tổ phó;

3. Đại diện lãnh đạo Tòa án nhân dân Thành phố Hà Nội - Thành viên Tổ công tác;

4. Đại diện lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội - Thành viên T công tác;

5. Đại diện lãnh đạo Thanh tra Thành phố - Thành viên Tổ công tác;

6. Đại diện lãnh đạo Sở Tài chính - Thành viên Tổ công tác.

7. Đại diện lãnh đạo Cục Thuế Thành phố - Thành viên Tổ công tác.

8. Đại diện lãnh đạo Sở Xây dựng - Thành viên Tổ công tác;

9. Đại diện lãnh đạo Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy thành phố Hà Nội - Thành viên T công tác;

10. Đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn - Thành viên T công tác;

11. Lãnh đạo UBND các quận, huyện, thị xã - Thành viên Tổ công tác.

Điều 2. T công tác liên ngành có nhiệm vụ:

1. Thành lập Tổ giúp việc gồm các cán bộ, chuyên viên các Sở, ngành và UBND các quận, huyện, thị xã.

2. Xây dựng kế hoạch hướng dẫn kê khai đăng ký cấp Giấy chứng nhận lần đầu cho các thửa đất còn tồn tại, vướng mắc trên địa bàn các quận, huyện, thị xã.

3. Rà soát các đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn, quy hoạch hành lang thoát lũ Sông Hồng, Sông Đà, Sông Đuống và đất nằm trong hành lang bảo vệ an toàn công trình công cộng đã được công bố, cắm mốc hành lang bảo vệ hệ thống giao thông, thủy lợi, đê điều, hệ thống cấp nước, hệ thống thoát nước, hệ thống xử lý chất thải, hệ thống dẫn điện, dẫn xăng dầu, dẫn khí, thông tin liên lạc,....), mà không thực hiện được, báo cáo UBND Thành phố phê duyệt điều chỉnh để làm cơ sở lập hồ sơ đăng ký, cấp Giấy chứng nhận cho người đang sử dụng đất.

4. Phân loại cụ thể từng trường hợp phải thống nhất với Tòa án nhân dân cấp có thẩm quyền và cơ quan Thi hành án dân sự về việc thực hiện thu hồi đất theo bản án hoặc xét xử theo trình tự giám đốc thẩm đối với phần thu hồi đất theo quy định của pháp luật để làm căn cứ thực hiện quản lý Nhà nước về đất đai.

5. Trên cơ sở kết quả phân loại, rà soát các trường hợp còn tồn đọng và căn cứ các quy định của pháp luật hiện hành, đề xuất các biện pháp xử lý, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để thực hiện đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở; báo cáo UBND Thành phố xem xét, chỉ đạo theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc các Sở, Ngành, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan tại Điều 1; Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã; Các ông (bà) có tên tại Điều 1 và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND Thành phố;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- VP
UB: PCVP Phạm Chí Công;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đ
ức Chung

 

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản