Văn bản gốc
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 2074/QĐ-TTg năm 2014 phê duyệt Đề án tổ chức hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2015) và 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2015) do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 2074/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 14/11/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 2074/QĐ-TTg
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ
Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 14/11/2014
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2074/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM 70 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG CÔNG AN NHÂN DÂN VIỆT NAM (19/8/1945 - 19/8/2015) VÀ 10 NĂM NGÀY HỘI TOÀN DÂN BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC (19/8/2005 - 19/8/2015)

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Chỉ thị số 31-CT/TW ngày 25 tháng 12 năm 2013 của Bộ Chính trị về tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn trong hai năm 2014 - 2015;

Căn cứ Quyết định số 1063/QĐ-TTg ngày 02 tháng 7 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn trong hai năm 2014 -2015;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công an tại Tờ trình số 3764/BCA-X11 ngày 29 tháng 10 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2015) và 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2015), (kèm theo Quyết định này).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức triển khai thực hiện Đề án.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Ban Tuyên giáo Trung ương;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương và các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KGVX, KTTH; Cục QT;
- Lưu, Văn thư, NC (3).

THỦ TƯỚNG




Nguyễn Tấn Dũng

 

ĐỀ ÁN

TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM 70 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG CÔNG AN NHÂN DÂN VIỆT NAM (19/8/1945 - 19/8/2015) VÀ 10 NĂM NGÀY HỘI TOÀN DÂN BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC (19/8/2005 - 19/8/2015)
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2074/QĐ-TTg ngày 14 tháng 11 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ)

Thực hiện Chỉ thị số 31-CT/TW ngày 25 tháng 12 năm 2013 của Bộ Chính trị về tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn trong hai năm 2014 - 2015, Chính phủ ban hành Đề án tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2015) và 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2015) như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong cán bộ, chiến sĩ công an và các tầng lớp nhân dân về truyền thống vẻ vang 70 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của Công an nhân dân Việt Nam; qua đó khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng, của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an nhân dân Việt Nam; tổng kết, đánh giá, ghi nhận những thành tựu to lớn của 10 năm thực hiện Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

2. Tổ chức các hoạt động kỷ niệm nhằm tiếp tục củng cố niềm tin, phát huy trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của toàn Đảng, toàn dân và cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân đối với nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự gắn với xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc, xây dựng lực lượng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới.

3. Các hoạt động kỷ niệm được tổ chức trang trọng, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, gắn với kỷ niệm các ngày lễ lớn trong hai năm 2014-2015; Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân; cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và lực lượng Công an nhân dân ra sức thi đua yêu nước, vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2014 - 2015 và những năm tiếp theo, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng.

II. NỘI DUNG CÁC HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM

1. Hoạt động tuyên truyền, giáo dục

a) Đề nghị Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo các cơ quan có liên quan triển khai:

- Tổ chức Hội nghị thông tin, bồi dưỡng báo cáo viên toàn quốc về sự kiện (phía Bắc và phía Nam). Thực hiện quý II/2015.

- Phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công an tổ chức họp báo chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí tuyên truyền về sự kiện. Thực hiện từ tháng 6/2015.

- Đề xuất nội dung các khẩu hiệu tuyên truyền về sự kiện và hướng dẫn, chỉ đạo tuyên truyền trong cả nước. Thực hiện từ tháng 6/2015.

b) Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và các cơ quan có liên quan triển khai:

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền về sự kiện. Thực hiện từ quý II/2015.

- Biên soạn, in, phát hành Đề cương tuyên truyền và một số xuất bản phẩm làm tài liệu tuyên truyền về sự kiện. Thực hiện từ quý I/2015.

- Tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn lực lượng Công an nhân dân với chủ đề: “Phát huy truyền thống vẻ vang - Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ”. Thực hiện từ tháng 8/2014 - tháng 8/2015.

c) Bộ Quốc phòng và Bộ Công an đồng chủ trì, chỉ đạo Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và Tổng cục Xây dựng lực lượng Công an nhân dân triển khai, thực hiện Chương trình phối hợp hoạt động chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2014) và 70 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2015). Thực hiện từ quý II/2014 đến quý IV/2015.

d) Trung ương Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh chỉ đạo các cấp bộ Đoàn và lực lượng thanh niên, học sinh cả nước triển khai:

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục tuổi trẻ cả nước về truyền thống vẻ vang của Công an nhân dân Việt Nam và 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Thực hiện từ quý I/2015 - quý IV/2015.

- Tổ chức hoạt động về nguồn, tổ chức Hội trại “Vì an ninh Tổ quốc” cho các đoàn viên ưu tú tiêu biểu trong cả nước tại các khu Di tích lịch sử Công an nhân dân. Thực hiện từ tháng 7/2015.

- Chỉ đạo tuổi trẻ Công an nhân dân và tuổi trẻ Quân đội nhân dân sơ kết 3 năm giao ước thi đua học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Thực hiện từ quý III/2014.

- Phối hợp với Bộ Công an phát động cuộc thi tìm hiểu về truyền thống 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Công an nhân dân Việt Nam và 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Thực hiện từ tháng 01/2015 - tháng 8/2015.

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Công an tổ chức bình chọn và tuyên dương 70 tập thể, cá nhân có mô hình, thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, như: hiệp sĩ đường phố, đội thanh niên tình nguyện bảo đảm trật tự an toàn giao thông, đội xung kích an ninh, điểm sơ cứu, hoạt động cứu hộ,...

e) Các cơ quan thông tấn, báo chí, truyền thông, đặc biệt là các cơ quan báo chí Trung ương và Đài Truyền hình Việt Nam; Đài Tiếng nói Việt Nam; Đài Truyền hình kỹ thuật số VTC; Truyền hình Thông tấn xã Việt Nam, Truyền hình VOV, Truyền hình Quốc phòng Việt Nam; Truyền hình Công an nhân dân,... và Đài phát thanh, truyền hình các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường tuyên truyền về kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân và 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Thực hiện từ quý II/2015.

2. Hoạt động thi đua khen thưởng

a) Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương chỉ đạo các cấp, các ngành đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân và phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”,... lập thành tích chào mừng kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX và Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. Thực hiện từ quý I/2015.

b) Bộ Công an chủ trì, triển khai:

- Phát động phong trào thi đua: “Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ” trong toàn lực lượng (phát động dịp kỷ niệm 69 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân) và tổ chức đợt thi đua cao điểm 70 ngày lập thành tích chào mừng sự kiện (thực hiện từ ngày 11 tháng 6 năm 2015 đến ngày 19 tháng 8 năm 2015).

- Đề nghị Nhà nước tặng thưởng Huân chương Sao vàng cho lực lượng Công an nhân dân và các hình thức khen thưởng khác cho các tập thể, cá nhân đủ tiêu chuẩn theo quy định của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng. Bộ trưởng Bộ Công an xem xét, khen thưởng tập thể, cá nhân tiêu biểu, lập thành tích xuất sắc trong các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân và 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Thực hiện từ quý I/2015.

- Xét tặng Kỷ niệm chương “Bảo vệ an ninh Tổ quốc” cho các cá nhân có đóng góp xuất sắc trong sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng Công an nhân dân. Thực hiện từ tháng 01 - tháng 8/2015.

- Tổ chức Đại hội thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” lần thứ VII trong toàn lực lượng Công an nhân dân. Thực hiện từ quý II/2015.

- Tổng kết, trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Quyết định số 521/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2015). Thực hiện từ tháng 01 - tháng 10/2015.

3. Hoạt động văn hóa, văn học, nghệ thuật, thể thao

a) Bộ Công an tổng kết, trao giải thưởng cuộc thi báo chí về chủ đề “Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống” và cuộc vận động sáng tác các tác phẩm truyện ký về đề tài Công an nhân dân. Thực hiện từ quý II/2015.

b) Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai các hoạt động:

- Tổ chức “Tuần lễ phim quốc gia” tuyên truyền về sự kiện. Thực hiện tháng 8/2015.

- Chỉ đạo các đơn vị nghệ thuật trong và ngoài Công an nhân dân xây dựng, biểu diễn chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng sự kiện. Thực hiện từ quý I/2015.

c) Đề nghị Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, chỉ đạo Đài Truyền hình Việt Nam; Đài Tiếng nổi Việt Nam; Đài Truyền hình kỹ thuật số VTC; Truyền hình VOV; Truyền hình Quốc phòng Việt Nam; Truyền hình Công an nhân dân,... và Đài phát thanh, truyền hình các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp với Bộ Công an phát sóng chương trình phim Công an nhân dân. Thực hiện từ tháng 6/2015.

d) Đài Truyền hình Việt Nam chủ trì, phối hợp với Bộ Công an tổ chức một số chương trình giao lưu nghệ thuật và Gameshow có nội dung tuyên truyền về sự kiện. Thực hiện từ tháng 3 - tháng 8/2015.

đ) Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức liên hoan Truyền hình Công an nhân dân lần thứ 10. Thực hiện từ tháng 6/2015.

e) Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam tổ chức Hội diễn nghệ thuật quần chúng trong Công an nhân dân (thực hiện từ tháng 3/2015); tổ chức liên hoan nghệ thuật sân khấu toàn quốc về “Hình tượng Người chiến sĩ Công an” lần thứ III (thực hiện từ tháng 7/2015).

g) Bộ Công an chủ trì tổ chức Đại hội khỏe “Vì an ninh Tổ quốc” (thực hiện từ tháng 3/2014 - tháng 8/2015). Tổ chức Hội thi Điều lệnh, quân sự, võ thuật Công an nhân dân (chung kết toàn quốc, tháng 10/2014).

h) Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

- Tổ chức thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền về sự kiện (thực hiện từ tháng 8/2014 - tháng 6/2015); hướng dẫn, chỉ đạo các hoạt động trọng điểm về văn hóa, văn học, nghệ thuật về sự kiện (thực hiện từ tháng 3/2015).

- Tiến hành tu bổ các di tích lịch sử Công an nhân dân và Bảo tàng Công an nhân dân (thực hiện từ tháng 9/2014 - tháng 6/2015); tổ chức tổng kết cuộc vận động “Sưu tầm và tuyên truyền kỷ vật lịch sử Công an nhân dân”; tổ chức trưng bày, giới thiệu các hình ảnh, hiện vật về sự kiện (thực hiện từ tháng 6 - tháng 9/2015); xây dựng kịch bản và biểu diễn Màn sử thi nghệ thuật tại Lễ kỷ niệm (thực hiện từ tháng 12/2014 - tháng 8/2015).

4. Hoạt động hội thảo, gặp mặt, giao lưu

a) Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức 01 cuộc hội thảo khoa học cấp quốc gia và một số hội thảo chuyên ngành về chủ đề: “70 năm Công an nhân dân Việt Nam xây dựng, chiến đấu, trưởng thành” và “10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Thực hiện từ tháng 3/2015 - tháng 6/2015.

b) Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức gặp mặt, tôn vinh các nhà văn, nhà báo, văn nghệ sĩ có nhiều đóng góp cho sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng Công an nhân dân (thực hiện tháng 6/2015); tổ chức Hội thi Công an xã giỏi toàn quốc (thực hiện từ tháng 3/2015 - tháng 10/2015); tổ chức gặp mặt cán bộ Công an hưu trí 3 khu vực Bắc, Trung, Nam (thực hiện tháng 8/2015).

c) Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Báo Nhân Dân, Thông tấn xã Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức giao lưu, gặp mặt, tôn vinh, biểu dương điển hình tiên tiến lực lượng Công an nhân dân nhân kỷ niệm sự kiện. Thực hiện từ tháng 6 - tháng 8/2015.

d) Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam và các cơ quan, địa phương có liên quan tổ chức 03 chương trình truyền hình trực tiếp:

- Truyền hình trực tiếp Lễ mít tinh kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam và 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (thực hiện sáng 16/8/2015).

- Cầu truyền hình trực tiếp giao lưu với các nhân chứng lịch sử “Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ” (VTV1) tại các điểm cầu: Hà Nội, Tuyên Quang, Quảng Nam, Tây Ninh, Kiên Giang (thực hiện tối 18/8/2015).

- Chương trình ca nhạc: Giới thiệu và giao lưu với các tác giả, tác phẩm âm nhạc viết về Công an nhân dân Việt Nam qua các thời kỳ (thực hiện tháng 8/2015).

- Chương trình giao lưu, vinh danh các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (thực hiện từ 15/9 đến 15/10/2015).

đ) Đề nghị Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn, chỉ đạo các kênh truyền hình: Công an nhân dân, Quốc phòng Việt Nam, VTC,...và Đài Truyền hình các địa phương tổ chức các chương trình giao lưu truyền hình (phát sóng trực tiếp) về sự kiện. Thực hiện từ tháng 01 - tháng 10/2015.

5. Hoạt động dân vận, đền ơn, đáp nghĩa

a) Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Trung ương Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Bộ Tài chính chỉ đạo:

- Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo với cấp ủy, chính quyền địa phương, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền và tổ chức các hoạt động dân vận, giúp dân “Xóa đói, giảm nghèo”, “Đền ơn, đáp nghĩa”; tham gia xây dựng, tu sửa, tôn tạo, nâng cấp nghĩa trang liệt sĩ; tổ chức dâng hương tại nghĩa trang liệt sĩ, Nhà tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ. Thực hiện từ tháng 01 - tháng 10/2015.

- Tổ chức tặng 70 căn nhà cho các đối tượng là: cán bộ, chiến sĩ công an; cán bộ công an đã nghỉ hưu và Người có công với cách mạng đang gặp nhiều khó khăn về nhà ở. Thực hiện từ tháng 01 - tháng 10/2015.

b) Bộ Công an chỉ đạo, công an các đơn vị, địa phương tổ chức các hoạt động giao lưu, vinh danh các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có thành tích trong các hoạt động “Đền ơn, đáp nghĩa”. Thực hiện từ tháng 01 - tháng 10/2015.

6. Hoạt động đối ngoại

Đề nghị Ban Đối ngoại Trung ương phối hợp với Bộ Ngoại giao, Bộ Công an và các cơ quan có liên quan tổ chức các hoạt động tuyên truyền đối ngoại, giao lưu văn hóa, trao đổi đoàn...; mời đại diện Bộ Công an, Cảnh sát, An ninh một số nước dự giao lưu và dự Lễ kỷ niệm (có kế hoạch riêng).

III. TỔ CHỨC LỄ KỶ NIỆM

1. Danh nghĩa tổ chức

Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an.

2. Thời gian, địa điểm

- Thời gian: 9 giờ 30 phút ngày 16 tháng 8 năm 2015 (thứ Bảy).

- Địa điểm: Hội trường Trung tâm Hội nghị quốc gia Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

- Truyền hình trực tiếp trên VTV1/Đài Truyền hình Việt Nam; Đài Tiếng nói Việt Nam, Truyền hình Công an nhân dân, Đài phát thanh, truyền hình các cơ quan, địa phương cả nước tiếp sóng.

3. Lễ kỷ niệm

- Đoàn đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

- Màn sử thi nghệ thuật chào mừng (khoảng 35 phút).

- Chào Cờ (đại biểu hát Quốc ca trên nền nhạc của Quân nhạc).

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

- Đọc Diễn văn kỷ niệm (Ban Tổ chức báo cáo xin ý kiến Bộ Chính trị, Ban Bí thư, mời đồng chí thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước đọc diễn văn).

- Trao thưởng Huân chương Sao vàng cho lực lượng Công an nhân dân Việt Nam (nếu có).

- Phát biểu của đại diện cán bộ công an lão thành.

- Phát biểu của đại diện thế hệ trẻ Công an nhân dân.

- Bế mạc.

4. Thành phần dự Lễ kỷ niệm: khoảng 2.500 đại biểu, gồm:

- Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

- Các đồng chí nguyên là ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chủ tịch và Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch và Phó Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng và Phó Thủ tướng Chính phủ; Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đại biểu đại diện lão thành cách mạng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân trong Công an nhân dân, Mẹ Việt Nam Anh hùng.

- Đại diện lãnh đạo một số ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương.

- Đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Mặt trận Tổ quốc một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam; lãnh đạo Bộ Quốc phòng và một số cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng.

- Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an; đại diện lãnh đạo các Tổng cục, Bộ Tư lệnh, đơn vị trực thuộc Bộ và trực thuộc Tổng cục; Công an, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm và Bộ phận Thường trực, giúp việc Ban Tổ chức.

- Các đồng chí nguyên lãnh đạo Bộ Công an đã nghỉ hưu và chuyển ngành. Sĩ quan cấp tướng, Cục trưởng và tương đương trở lên đã nghỉ hưu hiện đang cư trú tại địa bàn Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

- Đại diện tập thể, cá nhân điển hình trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

- Đại biểu đại diện Bộ Công an, Cảnh sát, An ninh Nga, Trung Quốc, Cu Ba và các nước ASEAN.

- Đại biểu 15 khối ngồi (mỗi khối từ 100 - 150 người), gồm: 04 khối nam sĩ quan (cảnh sát, an ninh, cảnh sát cơ động, cảnh sát phòng cháy chữa cháy); 01 khối nữ sĩ quan cảnh sát giao thông; 01 khối cán bộ công an đã nghỉ hưu; 01 khối công an xã; 01 khối dân phòng; 01 khối quân đội; 01 khối thanh niên tình nguyện và 05 khối học viên các học viện, trường Công an nhân dân.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Chỉ đạo Nhà nước trực tiếp chỉ đạo các hoạt động kỷ niệm; giao Bộ Công an thành lập Ban Tổ chức quốc gia do Bộ trưởng Bộ Công an làm Trưởng ban, mời một số lãnh đạo các ban, bộ, ngành, địa phương liên quan tham gia.

2. Phân công thực hiện

a) Đề nghị Ban Tuyên giáo Trung ương

Thẩm định Diễn văn và các bài phát biểu theo quy định. Chỉ đạo, hướng dẫn công tác tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm.

b) Đề nghị Văn phòng Trung ương Đảng

- Báo cáo Ban Bí thư Đề án tổ chức các hoạt động kỷ niệm.

- Phối hợp thẩm định bài Diễn văn, trình xin ý kiến và đề nghị lãnh đạo Đảng, Nhà nước đọc Diễn văn kỷ niệm.

- Phối hợp với Bộ Công an, Bộ Ngoại giao tổng hợp số đại biểu dự Lễ kỷ niệm; tổng hợp danh sách khách mời; mời và sắp xếp chỗ ngồi của lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đại biểu lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và lão thành cách mạng; đại biểu thành phố Hà Nội và đại biểu một số tỉnh, thành phố dự dự Lễ kỷ niệm.

c) Văn phòng Chính phủ

- Phối hợp với Bộ Công an xây dựng và đôn đốc thực hiện Đề án tổ chức các hoạt động kỷ niệm.

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Công an và Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức Đoàn đại biểu đến đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng, Liệt sĩ và vào Lăng Viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

- Phối hợp với Văn phòng Trung ương Đảng và Bộ Công an bố trí nơi ăn nghỉ, phương tiện đi lại cho đại biểu ngoài Công an và khách quốc tế.

- Chỉ đạo Trung tâm Hội nghị quốc gia chuẩn bị và bảo đảm địa điểm, phương tiện, thiết bị âm thanh, ánh sáng, máy chiếu, màn hình LED và các thiết bị liên lạc phục vụ Lễ kỷ niệm. Lập dự toán kinh phí gửi Bộ Công an để tổng hợp và trình phê duyệt.

d) Bộ Công an

- Chủ trì xây dựng Đề án tổ chức các hoạt động kỷ niệm trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Xây dựng Kế hoạch phân công các thành viên Ban Tổ chức cấp quốc gia; bố trí lịch và chuẩn bị nội dung, mời đại biểu của các cuộc họp Ban Tổ chức, Bộ phận Thường trực, giúp việc ... Triển khai thực hiện Đề án; báo cáo với Ban Chỉ đạo cấp quốc gia về tiến độ, kết quả thực hiện Đề án.

- Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trong Công an tiến hành các hoạt động kỷ niệm, xây dựng kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm.

- Chuẩn bị bài Diễn văn của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và bế mạc Lễ kỷ niệm; bài phát biểu của cán bộ công an lão thành và tuổi trẻ Công an; xây dựng kịch bản, chương trình Lễ kỷ niệm.

- Điều hành Lễ kỷ niệm.

- Phối hợp với Văn phòng Chính phủ và Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức Đoàn đại biểu đến đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng, Liệt sĩ và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao và các cơ quan có liên quan lập danh sách đại biểu đại diện Bộ Công an, Cảnh sát, An ninh của một số nước và khách mời quốc tế khác.

- Tổng hợp số lượng đại biểu dự Lễ kỷ niệm; lập sơ đồ bố trí vị trí đại biểu, khách mời tại Hội trường; tổ chức trang trí; sản xuất, cấp phát huy hiệu kỷ niệm. Mời, đưa đón, bố trí ăn nghỉ đại biểu Công an.

- Xây dựng ma két, tổ chức trang trí sân khấu, Hội trường và trang trí bên ngoài địa điểm tổ chức Lễ kỷ niệm; tuyên truyền trực quan trên một số tuyến đường ở Thủ đô Hà Nội. Chỉ đạo xây dựng, thông qua và biểu diễn Màn sử thi nghệ thuật tại Lễ kỷ niệm.

- Chỉ đạo, tổ chức lực lượng tiêu binh, quân nhạc thực hiện nghi lễ và bố trí lực lượng, phương tiện trực y tế tại Lễ kỷ niệm.

- Xây dựng phương án bảo đảm an ninh, trật tự; phòng chống cháy nổ; bảo đảm an toàn tuyệt đối cho các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ kỷ niệm; in, cấp phát, quản lý thẻ đại biểu, phóng viên, các loại phù hiệu xe ô tô, phù hiệu người phục vụ các hoạt động kỷ niệm.

- Tổng hợp kinh phí chuyển Bộ Tài chính thẩm định, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

- Tổng kết, rút kinh nghiệm các hoạt động kỷ niệm.

đ) Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Phối hợp với Bộ Công an duyệt chương trình nghệ thuật, ma két trang trí, sân khấu Hội trường và trang trí bên ngoài địa điểm tổ chức Lễ kỷ niệm, kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ kỷ niệm,...

- Chỉ đạo, tổ chức một số hoạt động: Triển lãm, trưng bày hiện vật, văn hóa nghệ thuật, tuyên truyền trực quan, thể thao tại Hà Nội trong dịp kỷ niệm.

e) Bộ Thông tin và Truyền thông

- Quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan thông tấn, báo chí tuyên truyền về sự kiện và Lễ kỷ niệm.

- Chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp với Bộ Công an tổ chức hoạt động tuyên truyền tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Mỹ Đình trong thời gian diễn ra Lễ kỷ niệm.

g) Bộ Quốc phòng

Chỉ đạo các lực lượng thuộc Bộ Quốc phòng phối hợp với Bộ Công an triển khai phương án bảo vệ các hoạt động kỷ niệm; phòng chống cháy, nổ, bảo đảm an ninh trật tự và an toàn tuyệt đối cho lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ kỷ niệm.

h) Bộ Tài chính

Tổng hợp, thẩm định trình Thủ tướng Chính phủ bố trí ngân sách cho Bộ Công an tổ chức các hoạt động Lễ kỷ niệm.

i) Bộ Ngoại giao

- Phối hợp triển khai các hoạt động tuyên truyền đối ngoại về Công an nhân dân Việt Nam.

- Phối hợp với Bộ Công an và các cơ quan có liên quan lập danh sách, làm giấy mời và mời khách quốc tế dự Lễ kỷ niệm; bố trí phiên dịch, tổ chức ca bin dịch; mời, cấp thẻ và hướng dẫn phóng viên báo chí nước ngoài thường trú tại Hà Nội đưa tin về các hoạt động và Lễ kỷ niệm.

k) Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, các cơ quan báo chí ở Trung ương và địa phương

- Phối hợp với Bộ Công an tuyên truyền về sự kiện.

- VTV1/Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Kênh Truyền hình Công an nhân dân tổ chức truyền hình, phát sóng trực tiếp Lễ kỷ niệm. Đài phát thanh, truyền hình các cơ quan, địa phương cả nước tiếp sóng.

l) Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Bộ Ngoại giao và các ban, bộ, ngành liên quan đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục; gặp mặt động viên, tặng quà các gia đình chính sách, các cán bộ công an lão thành tiêu biểu; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn học, nghệ thuật, báo chí; trưng bày, triển lãm; tu bổ, tôn tạo, nâng cấp các di tích lịch sử Công an nhân dân; tổ chức trang trí cờ, hoa, tranh cổ động, khẩu hiệu ở nơi công cộng trước, trong dịp kỷ niệm.

3. Kinh phí thực hiện

a) Các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và địa phương căn cứ nhiệm vụ được phân công chủ trì, chủ động đề xuất, sắp xếp kinh phí trong dự toán ngân sách Nhà nước được giao năm 2015 và huy động các nguồn tài chính hợp pháp khác để thực hiện trên tinh thần triệt để tiết kiệm, thiết thực.

b) Kinh phí một số hoạt động kỷ niệm trọng tâm và kinh phí tổ chức Lễ kỷ niệm, Bộ Công an lập dự toán gửi Bộ Tài chính thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và cấp ủy, chính quyền các địa phương phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an để xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động kỷ niệm đạt hiệu quả, thiết thực./.

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Nội dung Liên quan Văn bản
Tin tức Liên quan Văn bản