6344

Quyết định 207/2003/QĐ-TTg thí điểm chuyển Công ty Vận tải và Thuê tàu sang tổ chức và hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con do Thủ tướng Chính phủ ban hành

6344
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 207/2003/QĐ-TTg thí điểm chuyển Công ty Vận tải và Thuê tàu sang tổ chức và hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 207/2003/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 09/10/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 10/10/2003 Số công báo: 165-165
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 207/2003/QĐ-TTg
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ
Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 09/10/2003
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 10/10/2003
Số công báo: 165-165
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 207/2003/QĐ-TTG

Hà Nội, ngày 09 tháng 10 năm 2003 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÍ ĐIỂM CHUYỂN CÔNG TY VẬN TẢI VÀ THUÊ TẦU SANG TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG THEO MÔ HÌNH CÔNG TY MẸ - CÔNG TY CON

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp nhà nước ngày 20 tháng 4 năm 1995;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 12 tháng 6 năm 1999;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải và ý kiến Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ban Kinh tế Trung ương,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án thí điểm chuyển Công ty Vận tải và Thuê tầu trực thuộc Bộ Giao thông vận tải sang tổ chức và hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con, với những nội dung chính như sau :

1. Mục tiêu : thí điểm đổi mới tổ chức quản lý, chuyển từ liên kết hành chính giữa Công ty Vận tải và Thuê tầu với các đơn vị thành viên hạch toán phụ thuộc sang cơ chế đầu tư tài chính là chủ yếu; tạo ra sự liên kết chặt chẽ, xác định rõ quyền lợi, trách nhiệm về vốn và lợi ích kinh tế giữa các doanh nghiệp có tư cách pháp nhân; cung cấp tốt hơn các dịch vụ thông tin, tiếp thị, tiêu thụ, cung ứng, nghiên cứu, đào tạo cho các doanh nghiệp thành viên; tạo điều kiện tăng cường năng lực sản xuất, hiệu quả kinh doanh và khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp.

2. Nội dung chính của Đề án :

a) Công ty Vận tải và Thuê tầu chuyển sang hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con như sau :

- Công ty mẹ (Công ty Vận tải và Thuê tầu) là doanh nghiệp nhà nước hạch toán độc lập, có tư cách pháp nhân, trực tiếp thực hiện các hoạt động sản xuất - kinh doanh và có vốn đầu tư vào các Công ty con; chịu trách nhiệm bảo toàn và phát triển vốn nhà nước tại Công ty và vốn đầu tư vào các Công ty con.

Công ty mẹ được hình thành trên cơ sở tổ chức lại Văn phòng Công ty Vận tải và Thuê tầu, Xí nghiệp Đại lý MOLVINA thành phố Hồ Chí Minh, Xí nghiệp Đại lý MOLVINA thành phố Hà Nội, Chi nhánh Công ty Vận tải và Thuê tầu Quảng Ninh, Chi nhánh Công ty Vận tải và Thuê tầu Vinh, Chi nhánh Công ty Vận tải và Thuê tầu Nghi Sơn - Thanh Hoá, Chi nhánh Công ty Vận tải và Thuê tầu Nội Bài, Chi nhánh Công ty Vận tải và Thuê tầu Cần Thơ.

Cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty mẹ bao gồm : Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc và bộ máy giúp việc.

- Công ty con : có tư cách pháp nhân, tài sản, tên gọi, bộ máy quản lý riêng, tự chịu trách nhiệm dân sự trong phạm vi số tài sản của doanh nghiệp; được tổ chức và hoạt động theo các quy định pháp luật tương ứng với hình thức pháp lý của Công ty con.

Công ty con là các công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên mà Công ty mẹ giữ cổ phần hoặc vốn góp chi phối (trên 50% vốn điều lệ).

b) Cơ cấu vốn điều lệ, ngành nghề kinh doanh của Công ty mẹ và Công ty con; tổ chức, quản lý Công ty mẹ; quan hệ giữa Công ty mẹ với chủ sở hữu nhà nước và với các Công ty con được quy định trong Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty mẹ.

c) Công ty mẹ có trách nhiệm kế thừa các quyền và nghĩa vụ pháp lý của Công ty Vận tải và Thuê tầu.

Điều 2. Lộ trình chuyển Công ty Vận tải và Thuê tầu sang hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con như sau :

a) Năm 2003 :

Thành lập Công ty mẹ và hình thành 2 Công ty con trên cơ sở cổ phần hoá :

- Chi nhánh Công ty Vận tải và Thuê tầu Đà Nẵng;

- Xí nghiệp Đại lý ASACO.

b) Năm 2004 :

Hình thành 4 Công ty con trên cơ sở :

- Cổ phần hoá Chi nhánh Công ty Vận tải và Thuê tầu thành phố Hồ Chí Minh;

- Cổ phần hoá Chi nhánh Công ty Vận tải và Thuê tầu Hải phòng;

- Cổ phần hoá Trung tâm Thuê tầu môi giới hàng hải;

- Thành lập Công ty liên doanh tại Việt Nam giữa Công ty Vận tải và Thuê tầu với Công ty DIMERCO của Hồng Kông.

c) Năm 2005 :

Hình thành 2 Công ty con trên cơ sở :

- Sáp nhập Phòng Giao nhận I và Phòng Giao nhận II để tiến hành cổ phần hoá;

- Bổ sung vốn vào Công ty cổ phần Dịch vụ và Cơ khí sửa chữa, để đảm bảo Công ty Vận tải và Thuê tầu nắm giữ trên 50% tổng số cổ phần của Công ty cổ phần này.

Điều 3.

1. Giao Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải :

a) Chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án thí điểm này.

b) Quyết định thành lập Công ty mẹ, Công ty con nói tại khoản 2 Điều 1 Quyết định này theo quy định hiện hành.

c) Trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty mẹ.

d) Theo dõi tình hình hoạt động của mô hình thí điểm này, kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề cần uốn nắn.

2. Giao Bộ trưởng Bộ Tài chính phê duyệt Quy chế Tài chính thí điểm của Công ty mẹ và theo dõi việc thực hiện chế độ quản lý tài chính, hạch toán kinh doanh, công khai tài chính của Công ty mẹ.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Bộ trưởng các Bộ : Giao thông vận tải, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./.

 

Nơi nhận :
- Thủ tướng, các PTT Chính phủ,
- Văn phòng Quốc hội,
- Văn phòng Chủ tịch nước,
- Các Bộ : Giao thông vận tải, Nội vụ,
Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư,
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao,
- Toà án nhân dân tối cao,
- Ban Kinh tế Trung ương,
- Ban Chỉ đạo Đổi mới PTDN,
- Công ty Vận tải và Thuê tầu,
- Công báo,
- VPCP : BTCN và các PCN,
các Vụ : CN, TH,
- Lưu : ĐMDN (5b), VT.

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn DũngVăn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản