144618

Quyết định 2059/QĐ-BGDĐT năm 2008 chuyển đổi cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo theo Nghị định 32/2008/NĐ-CP

144618
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 2059/QĐ-BGDĐT năm 2008 chuyển đổi cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo theo Nghị định 32/2008/NĐ-CP

Số hiệu: 2059/QĐ-BGDĐT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Nguyễn Thiện Nhân
Ngày ban hành: 14/04/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 2059/QĐ-BGDĐT
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Người ký: Nguyễn Thiện Nhân
Ngày ban hành: 14/04/2008
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2059/QĐ-BGDĐT

Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHUYỂN ĐỔI CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THEO CƠ CẤU TỔ CHỨC QUY ĐỊNH TẠI NGHỊ ĐỊNH SỐ 32/2008/NĐ-CP NGÀY 19 THÁNG 3 NĂM 2008 CỦA CHÍNH PHỦ

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19/3/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chuyển đổi cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo theo Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo như sau:

1. Các tổ chức giữ nguyên tên cũ:

- Văn phòng;

- Vụ Tổ chức cán bộ;

- Vụ Kế hoạch – Tài chính;

- Vụ Giáo dục Mầm non;

- Vụ Giáo dục Tiểu học;

- Vụ Giáo dục Trung học;

- Vụ Giáo dục Chuyên nghiệp;

- Vụ Giáo dục dân tộc;

- Vụ Giáo dục thường xuyên;

- Vụ Giáo dục Quốc phòng;

- Vụ Công tác học sinh, sinh viên;

- Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường;

- Vụ Hợp tác quốc tế;

- Vụ Pháp chế;

- Thanh tra;

- Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục;

- Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục;

- Cục Công nghệ thông tin;

- Học viện Quản lý giáo dục;

- Báo Giáo dục và Thời đại;

- Tạp chí Giáo dục.

2. Các tổ chức đổi tên và tổ chức lại bộ máy:

- Vụ Đại học và Sau đại học đổi thành Vụ Giáo dục Đại học;

- Văn phòng đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Thành phố Hồ Chí Minh đổi thành Cơ quan đại diện của Bộ tại Thành phố Hồ Chí Minh;

- Trường Cán bộ quản lý giáo dục và đào tạo II đổi thành Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh;

- Tổ chức lại Viện Chiến lược và Chương trình giáo dục thành Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam; sáp nhập Trung tâm Công nghệ giáo dục, Trung tâm Nghiên cứu giáo dục dân tộc và chuyển nhiệm vụ nghiên cứu lao động hướng nghiệp của Trung tâm Lao động hướng nghiệp vào Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam.

3. Các tổ chức thành lập mới:

- Cục Cơ sở vật chất và Thiết bị trường học, đồ chơi trẻ em trên cơ sở Phòng Xây dựng cơ bản và Thiết bị thuộc Vụ Kế hoạch – Tài chính;

- Cục Đào tạo với nước ngoài trên cơ sở tổ chức lại Ban Điều hành các đề án đào tạo tại nước ngoài; chuyển Trung tâm Hợp tác chuyên gia và Trung tâm Phục vụ học sinh nước ngoài thành các đơn vị trực thuộc Cục Đào tạo với nước ngoài;

Điều 2. Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành rà soát, điều chỉnh lại và xây dựng chức năng, nhiệm vụ của các tổ chức quy định ở Điều 1 trình Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và Thủ trưởng các đơn vị có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, TCCB.

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Thiện Nhân

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản