274606

Quyết định 2055/2014/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp đảm bảo an ninh, trật tự tại Khu công nghiệp VSIP thuộc Dự án Khu đô thị, công nghiệp và dịch vụ VSIP Hải Phòng do Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng ban hành

274606
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 2055/2014/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp đảm bảo an ninh, trật tự tại Khu công nghiệp VSIP thuộc Dự án Khu đô thị, công nghiệp và dịch vụ VSIP Hải Phòng do Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng ban hành

Số hiệu: 2055/2014/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hải Phòng Người ký: Đan Đức Hiệp
Ngày ban hành: 29/09/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 2055/2014/QĐ-UBND
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hải Phòng
Người ký: Đan Đức Hiệp
Ngày ban hành: 29/09/2014
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2055/2014/QĐ-UBND

Hải Phòng, ngày 29 tháng 9 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP ĐẢM BẢO AN NINH, TRẬT TỰ TẠI KHU CÔNG NGHIỆP VSIP THUỘC DỰ ÁN KHU ĐÔ THỊ, CÔNG NGHIỆP VÀ DỊCH VỤ VSIP HẢI PHÒNG.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định về Khu công nghiệp, Khu chế xuất, Khu kinh tế;

Căn cứ Nghị định số 164/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định về Khu công nghiệp, Khu chế xuất, Khu kinh tế;

Xét đề nghị tại Tờ trình số 219/Ttr-BQL ngày 26/02/2014; Công văn số 976/Ttr-BQL ngày 25/7/2014 của Ban quản lý Khu kinh tế Hải Phòng; Báo cáo thẩm định số 09/BCTĐ-STP ngày 20/02/2014 và Báo cáo thẩm định lần 2 số 25/BCTĐ-STP của Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp đảm bảo an ninh, trật tự tại Khu công nghiệp VSIP thuộc Dự án Khu đô thị, công nghiệp và dịch vụ VSIP Hải Phòng.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng ban Ban quản lý Khu kinh tế Hải Phòng, Giám đốc các Sở, ngành: Công an thành phố, Cảnh sát phòng cháy chữa cháy, Giao thông vận tải, Lao động, Thương binh và Xã hội, Tài nguyên và Môi trường, Y tế, Cục Hải quan Hải Phòng; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thủy Nguyên, Công ty TNHH VSIP Hải Phòng; Thủ trưởng các ngành, cấp, các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đan Đức Hiệp

 

QUY CHẾ

PHỐI HỢP ĐẢM BẢO AN NINH, TRẬT TỰ TẠI KHU CÔNG NGHIỆP VSIP THUỘC DỰ ÁN KHU ĐÔ THỊ, CÔNG NGHIỆP VÀ DỊCH VỤ VSIP HẢI PHÒNG.
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2055/2014/QĐ-UBND ngày 29 tháng 9 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố).

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng:

1.1. Phạm vi điều chỉnh: Quy chế này quy định về phối hợp thực hiện đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn phòng chống cháy nổ tại Khu Công nghiệp VSIP thuộc Dự án Khu đô thị, công nghiệp và dịch vụ VSIP Hải Phòng (dưới đây được gọi là Khu công nghiệp) giữa Công an thành phố, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy thành phố, Ban quản lý Khu kinh tế Hải Phòng với các sở, ban, ngành chức năng liên quan khác, Ủy ban nhân dân huyện Thủy Nguyên, Công ty TNHH VSIP Hải Phòng và các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp.

1.2. Đối tượng áp dụng của Quy chế này bao gồm: Công an thành phố, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy, Ban quản lý Khu kinh tế Hải Phòng, Sở Giao thông vận tải; Ủy ban nhân dân huyện Thủy Nguyên, Ủy ban nhân dân các xã Trung Hà, Thủy Triều, An Lư, Ngũ Lão, Phục Lễ, Phả Lễ, Lập Lễ, Tam Hưng, Tân Dương, Thủy Sơn, Dương Quan, Thủy Đường; các Sở, ban, ngành liên quan; Công ty TNHH VSIP Hải Phòng và các doanh nghiệp thứ cấp tại Khu công nghiệp VSIP.

Điều 2. Nguyên tắc phối hợp:

2.1. Đảm bảo an ninh, trật tự trong hoạt động sản xuất kinh doanh là trách nhiệm của các cấp, các ngành, các cơ quan liên quan, trong đó Công an thành phố, Ban quản lý Khu kinh tế Hải Phòng và Ủy ban nhân dân huyện Thủy Nguyên, các xã liên quan là nòng cốt.

2.2. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, các Ngành, cấp: Công an thành phố, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy, Ban quản lý Khu kinh tế, Ủy ban nhân dân huyện Thủy Nguyên, Ủy ban nhân dân các xã và các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm phối hợp giải quyết những vấn đề về an ninh, trật tự, an toàn xã hội nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển Khu công nghiệp VSIP Hải Phòng.

2.3. Công tác phối hợp cần được thống nhất trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi ngành, địa phương. Các Sỏ, ngành, địa phương, đơn vị liên quan có trách nhiệm thực hiện tốt các nhiệm vụ được phân công quy định tại Quy chế này và các quy định liên quan của pháp luật hiện hành.

Chương II

NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 3. Trách nhiệm chung:

3.1. Thường xuyên có sự phối hợp chặt chẽ trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự cho các doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh doanh trong Khu công nghiệp VSIP; chỉ đạo, hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự trong nội bộ doanh nghiệp và toàn bộ Khu công nghiệp.

3.2. Định kỳ hàng năm, Công an thành phố chủ trì, phối hợp với Ban quản lý Khu kinh tế, Ủy ban nhân dân huyện Thủy Nguyên, Ủy ban nhân dân các xã liên quan và Công ty TNHH VSIP Hải Phòng tổ chức tập huấn công tác đảm bảo an ninh trật tự cho các doanh nghiệp; đề ra các biện pháp chủ động phòng ngừa, khắc phục sơ hở, không để phần tử xấu lợi dụng để tổ chức các hoạt động phá hoại, gây mất an ninh trật tự tại Khu công nghiệp.

Điều 4. Trách nhiệm của Ban quản lý Khu kinh tế Hải Phòng:

4.1. Phối hợp với Công an thành phố, Ủy ban nhân dân huyện Thủy Nguyên, các Sở, ngành, đơn vị liên quan thống nhất nội dung trước khi ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền quyết định ban hành các văn bản quản lý nhà nước liên quan đến công tác an ninh, trật tự Khu công nghiệp.

4.2. Đôn đốc các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp xây dựng và thực hiện nội quy bảo vệ doanh nghiệp; xây dựng phương án xử lý các tình huống cụ thể khi xảy ra các vụ việc liên quan đến an ninh, trật tự, an toàn của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

4.3. Phối hợp, hướng dẫn Công ty TNHH VSIP Hải Phòng, các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn giao thông trong Khu công nghiệp và trong từng doanh nghiệp.

4.4. Hướng dẫn Công ty TNHH VSIP Hải Phòng thành lập đội phòng cháy, chữa cháy cơ sở hoạt động chuyên trách theo quy định của pháp luật; xây dựng phương án chữa cháy cho toàn Khu công nghiệp; tổ chức thực tập phương án, xử lý các tình huống cháy xảy ra có nhiều lực lượng tham gia; hướng dẫn các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp thành lập đội phòng cháy, chữa cháy cơ sở, xây dựng nội quy phòng cháy chữa cháy, trang bị các phương tiện chữa cháy, xây dựng và thực tập phương án chữa cháy, tổ chức cho cán bộ, công nhân học tập, huấn luyện về phòng cháy chữa cháy theo quy định của Luật Phòng cháy và chữa cháy. Hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện các quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy; yêu cầu các doanh nghiệp khi xây dựng công trình phải thực hiện thẩm duyệt về phòng cháy chữa cháy, khi cải tạo, mở rộng hoặc thay đổi công năng phải thẩm duyệt lại về phòng cháy chữa cháy theo quy định.

4.5. Thông báo kịp thời về Tổ công tác liên cấp - ngành do Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thủy Nguyên là Tổ trưởng khi xảy ra các tranh chấp lao động tập thể, đình công tại các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp để thực hiện Quy chế phối hợp giải quyết các vụ đình công, ngừng việc tập thể tại các doanh nghiệp, các tổ chức sản xuất kinh doanh trên địa bàn thành phố tại Quyết định số 2189/2007/QĐ-UBND ngày 08/11/2007 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố.

4.6. Chủ động phối hợp với các ngành: Giao thông vận tải, Công an thành phố, Công ty TNHH VSIP trong việc phân luồng, tuyến, cắm biển báo, quy định chỗ để xe, đảm bảo an toàn giao thông xung quanh và trong Khu công nghiệp.

4.7. Tham gia, phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Thủy Nguyên chỉ đạo khắc phục hậu quả các vụ cháy, nổ xảy ra trong Khu công nghiệp.

Điều 5. Trách nhiệm của Công an thành phố:

5.1. Phối hợp với Ban quản lý Khu kinh tế thống nhất nội dung trước khi ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản quản lý nhà nước về lĩnh vực an ninh trật tự có liên quan đến Khu công nghiệp.

5.2. Hướng dẫn Tổ công tác của Công an huyện Thủy Nguyên tại Dự án VSIP Hải Phòng thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự tại Khu công nghiệp; hướng dẫn Công ty TNHH VSIP Hải Phòng, các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp xây dựng nội qui bảo đảm an toàn, an ninh trật tự, đồng thời có các phương án xử lý tình huống cụ thể theo quy định của pháp luật.

5.3. Khi nhận được thông tin xảy ra vụ việc về an ninh trật tự, an toàn giao thông trong Khu công nghiệp phải cử ngay lực lượng công an đến nơi xảy ra vụ việc, giải quyết theo quy định của pháp luật.

5.4. Thực hiện các nhiệm vụ khác được quy định theo pháp luật hiện hành về công tác an toàn, an ninh trật tự.

Điều 6. Trách nhiệm của Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy:

Hướng dẫn về nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy cơ sở, xây dựng nội quy phòng cháy chữa cháy, xây dựng phương án chữa cháy và yêu cầu các doanh nghiệp trọng điểm nguy hiểm về cháy, nổ thực tập phương án phòng cháy, chữa cháy theo quy định; phối hợp với Ban quản lý Khu kinh tế tổ chức hướng dẫn các quy định về phòng cháy chữa cháy; kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy của các doanh nghiệp và xử lý các vi phạm về phòng cháy chữa cháy theo quy định của pháp luật; tham gia diễn tập về phòng cháy, chữa cháy tại doanh nghiệp; điều động các lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp tham gia chữa cháy khi có cháy xảy ra và các nội dung khác theo quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy.

Điều 7. Trách nhiệm của Sở Giao thông vận tải:

7.1. Phối hợp với Công an huyện Thủy Nguyên đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn giao thông tại các tuyến đường xung quanh Khu công nghiệp; phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Thủy Nguyên, Công an huyện Thủy Nguyên, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ-sắt, Công an thành phố kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm liên quan đến trật tự an toàn giao thông và hành lang an toàn giao thông.

7.2. Phối hợp với Công ty TNHH VSIP trong việc tư vấn cắm biển bảo, quy định chỗ để xe, đảm bảo giao thông của Khu công nghiệp không ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông của các tuyến đường xung quanh Khu công nghiệp và các tuyến đường giao cắt với tuyến đường tỉnh lộ, đảm bảo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật của mạng lưới công trình giao thông.

Điều 8. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân huyện Thủy Nguyên:

8.1. Chỉ đạo Ủy ban nhân dân huyện các xã liên quan phối hợp cùng Công ty TNHH VSIP Hải Phòng xây dựng và thực hiện các nội dung cụ thể về liên kết bảo đảm an ninh, trật tự, vệ sinh môi trường trong và xung quanh Khu công nghiệp.

8.2. Tham gia khắc phục hậu quả các vụ cháy, nổ trong Khu công nghiệp.

Điều 9. Trách nhiệm của Công ty TNHH VSIP Hải Phòng:

9.1. Tuân thủ các quy định của pháp luật về an toàn, phòng chống cháy nổ, đảm bảo an ninh trật tự; phối hợp tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn doanh nghiệp trong Khu công nghiệp thực hiện đúng các quy định liên quan của pháp luật.

9.2. Thường xuyên trao đổi, thông tin kịp thời, phối kết hợp chặt chẽ với các cơ quan an ninh trong công tác đấu tranh, phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật trong Khu công nghiệp.

9.3. Khi nhận thấy có các hiện tượng, hành vi vi phạm an ninh trật tự, an toàn phòng chống cháy nổ, an toàn vệ sinh môi trường, doanh nghiệp cần thông báo ngay cho các cơ quan chức năng liên quan của thành phố để có biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý kịp thời.

Điều 10. Trách nhiệm của các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp:

10.1. Tuân thủ các quy định của pháp luật về an toàn, phòng chống cháy nổ, đảm bảo an ninh trật tự; phối hợp với Công ty TNHH VSIP, cơ quan an ninh, Ủy ban nhân dân huyện Thủy Nguyên thực hiện chặt chẽ các biện pháp đấu tranh, phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật, đảm bảo an toàn phòng chống cháy, nổ, an ninh trật tự cho từng doanh nghiệp và cho toàn Khu công nghiệp. Tổ chức chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ tại doanh nghiệp và điều động lực lượng phương tiện đến chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cho các khu vực bên ngoài doanh nghiệp khi có yêu cầu.

10.2. Khi xảy ra vụ việc liên quan đến an ninh trật tự, an toàn phòng chống cháy, nổ, doanh nghiệp có trách nhiệm bảo vệ hiện trường, cấp cứu người bị nạn (nếu có), thông báo ngay cho tổ công tác tại Khu công nghiệp thuộc Công an huyện Thủy Nguyên và Công an thành phố để giải quyết kịp thời, tránh tình trạng ùn tắc giao thông, mất trật tự trong Khu công nghiệp, đảm bảo hoạt động thông suốt của doanh nghiệp.

10.3. Phối hợp, tham vấn chặt chẽ với Công ty TNHH VSIP Hải Phòng, Ban quản lý Khu kinh tế Hải Phòng, các cơ quan an ninh của huyện Thủy Nguyên, Công an thành phố trong việc tuyển dụng, quản lý, sử dụng lao động trong doanh nghiệp nhằm phòng ngừa, ngăn chặn những đối tượng xấu có những hoạt động, hành vi gây ảnh hưởng tiêu cực đến an toàn, an ninh trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

10.4. Chủ động khắc phục hậu quả do cháy, nổ xảy ra tại doanh nghiệp.

Điều 11. Trách nhiệm của các Sở, ngành liên quan:

Thực hiện các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở, ngành theo quy định của pháp luật.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 12.

12.1. Căn cứ Quy chế phối hợp đảm bảo an ninh trật tự tại Khu công nghiệp, các ngành, cấp, địa phương liên quan có trách nhiệm xây dựng chương trình, phương án triển khai thực hiện nhiệm vụ được quy định.

12.2. Định kỳ 06 tháng, hàng năm lãnh đạo Ban quản lý Khu kinh tế chủ trì cùng Công an thành phố, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy, Sở Giao thông Vận tải, Ủy ban nhân dân huyện Thủy Nguyên, Công ty TNHH VSIP Hải Phòng, Ủy ban nhân dân các xã và các doanh nghiệp Khu công nghiệp tổ chức họp đánh giá rút kinh nghiệm nhằm thực hiện tốt hơn công tác đảm bảo an toàn, an ninh, phòng chống cháy nổ trong Khu công nghiệp.

12.3. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc hoặc cần sửa đổi, bổ sung những quy định nêu tại Quy chế này, Ban quản lý Khu kinh tế có trách nhiệm tổng hợp, thống nhất với các ngành, cấp, đơn vị liên quan báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định./.

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản