245604

Quyết định 1983/QĐ-BTC năm 2014 thành lập Ban chỉ đạo tăng cường quản lý quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính

245604
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 1983/QĐ-BTC năm 2014 thành lập Ban chỉ đạo tăng cường quản lý quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính

Số hiệu: 1983/QĐ-BTC Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Đinh Tiến Dũng
Ngày ban hành: 13/08/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 1983/QĐ-BTC
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Tài chính
Người ký: Đinh Tiến Dũng
Ngày ban hành: 13/08/2014
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1983/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 13 tháng 08 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA BỘ TÀI CHÍNH;

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23/12/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị quyết số 56/NQ-CP ngày 04/08/2014 của Chính phủ về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 07/2014;

Căn cứ Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 05/08/2014 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý và cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế, Hải quan;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban chỉ đạo tăng cường quản lý và cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực Thuế, Hải quan của Bộ Tài chính (sau đây gọi là Ban chỉ đạo) do ông Đỗ Hoàng Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Tài chính làm Trưởng ban và các thành viên có tên theo danh sách đính kèm.

Điều 2. Ban chỉ đạo có trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính triển khai các nhiệm vụ được quy định tại Chỉ thị số 24 CT-TTg ngày 05/08/2014 của Thủ tướng Chính phủ; triển khai thực hiện các giải pháp về thuế tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh sự phát triển của doanh nghiệp theo Nghị quyết của Quốc hội và Chính phủ.

Ban chỉ đạo được huy động cán bộ, công chức của các đơn vị có liên quan giúp việc khi cần thiết và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Chánh Văn phòng Bộ Tài chính, Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan và thành viên có tên tại Điều 1 thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lãnh đạo Bộ;
- Lưu: VT, TCCB.

BỘ TRƯỞNG
Đinh Tiến Dũng

 

DANH SÁCH

BAN CHỈ ĐẠO TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ VÀ CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC THUẾ, HẢI QUAN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1983/QĐ-BTC ngày 13 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

Số TT

Họ và tên

Chức vụ

Cơ quan,
đơn vị công tác

Chức vụ trong Ban chỉ đạo

1

Đỗ Hoàng Anh Tuấn

Thứ trưởng

Bộ Tài chính

Trưởng ban

2

Phạm Đình Thi

Vụ trưởng

Vụ Chính sách thuế

Phó Trưởng ban thường trực

3

Bùi Văn Nam

Tổng cục trưởng

Tổng cục Thuế

Phó Trưởng ban

4

Nguyễn Ngọc Túc

Tổng cục trưởng

Tổng cục Hải quan

Phó Trưởng ban

5

Trần Đức Thắng

Cục trưởng

Cục Quản lý công sản

Thành viên

6

Ngô Hữu Lợi

Vụ trưởng

Vụ Pháp chế

Thành viên

7

Nguyễn Đại Trí

Phó Tổng Giám đốc

Kho bạc Nhà nước

Thành viên

8

Đào Xuân Tuế

Phó Vụ trưởng

Vụ Ngân sách nhà nước

Thành viên

9

Phạm Văn Hoàng

Phó Vụ trưởng

Vụ Tổ chức cán bộ

Thành viên

10

Phạm Chí Thanh

Phó Chánh Văn phòng

Văn phòng Bộ Tài chính

Thành viên

11

Phạm Vũ Anh

Phó Cục trưởng

Cục Kế hoạch - Tài chính

Thành viên

12

Trương Bá Tuấn

Phó Viện trưởng

Viện Chiến lược và chính sách tài chính

Thành viên

13

Phạm Văn Đức

Phó Cục trưởng

Cục Tài chính doanh nghiệp

Thành viên

14

Lê Thị Tuyết Nhung

Phó Vụ trưởng

Vụ Chế độ kế toán và kiểm toán

Thành viên

15

Nguyễn Việt Hà

Phó Cục trưởng

Cục Tin học và Thống kê tài chính

Thành viên

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản