326076

Quyết định 1978/QĐ-TTg năm 2016 về giao danh mục và mức kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ tiếp tục còn dư giai đoạn 2014-2016 của dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 1A và đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên do Thủ tướng Chính phủ ban hành

326076
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 1978/QĐ-TTg năm 2016 về giao danh mục và mức kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ tiếp tục còn dư giai đoạn 2014-2016 của dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 1A và đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1978/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 14/10/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 1978/QĐ-TTg
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ
Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 14/10/2016
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1978/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 14 tháng 10 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO DANH MỤC VÀ MỨC KẾ HOẠCH VỐN TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ TIẾP TỤC CÒN DƯ GIAI ĐOẠN 2014 - 2016 CỦA CÁC DỰ ÁN CẢI TẠO, NÂNG CẤP QUỐC LỘ 1A VÀ ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH ĐOẠN QUA TÂY NGUYÊN

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ các Nghị quyết của Quốc hội khóa XIII: số 65/2013/QH13 ngày 28 tháng 11 năm 2013 về phát hành bổ sung và phân bvốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2014 - 2016; số 99/2015/QH13 ngày 11 tháng 11 năm 2015 về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2016;

Căn cứ Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm;

Căn cứ Nghị quyết số 60/NQ-CP ngày 08 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2016;

Căn cứ Quyết định số 2426/QĐ-TTg ngày 12 tháng 12 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2014 - 2016 cho các dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 1A và đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên.

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 6899/TTr-BKHĐT ngày 31 tháng 8 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bố trí 4.520,517 tỷ đồng (bốn nghìn năm trăm hai mươi tỷ, năm trăm mười bảy triệu đồng) vốn trái phiếu Chính phủ tiếp tục còn dư giai đoạn 2014 - 2016 của các dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 1A và đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên theo danh mục và mức vốn phân bổ cụ thể quy định tại Phụ lục kèm theo Quyết định này.

Điều 2.

1. Bộ Giao thông vận tải:

a) Khẩn trương rà soát quy mô, thiết kế bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả đầu tư; hoàn thiện các thủ tục đầu tư của các dự án trong danh mục theo quy định pháp luật hiện hành; đề xuất kịp thời các giải pháp xử lý các khó khăn, vướng mắc, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính đ tng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

b) Thông báo kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ tiếp tục còn dư nêu tại Điều 1 Quyết định này cho các đơn vị triển khai thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 1A và đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên đã được Thủ tưng Chính phủ giao danh mục và mức vốn.

c) Tổ chức triển khai, theo dõi tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ tiếp tục còn dư đã được giao cho các dự án và báo cáo kết quả giao kế hoạch vn trái phiếu Chính phủ tiếp tục còn dư cho các dự án, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính trước ngày 31 tháng 12 năm 2016.

2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư:

a) Giao vốn trái phiếu Chính phủ tiếp tục còn dư giai đoạn 2014 - 2016 của các dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 1A và đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên cho các dự án theo danh mục tại Phụ lục kèm theo Quyết định này (Bộ Kế hoạch và Đầu tư chỉ được giao kế hoạch vốn chi tiết khi các dự án có đủ thủ tục đầu tư theo quy định).

b) Phối hợp với Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tài chính hoàn thiện thủ tục đầu tư các dự án sử dụng vốn tiếp tục còn dư theo quy định của Luật Đầu tư công và các văn bản hướng dẫn thi hành.

c) Chủ trì, phối hp với Bộ Tài chính giám sát, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch đầu tư từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ tiếp tục còn dư.

3. Bộ Tài chính báo cáo Thủ tướng Chính phủ và đồng gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư tình hình giải ngân nguồn vốn trái phiếu Chính phủ tiếp tục còn dư đã được giao cho các dự án theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Bộ trưởng: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải và Thủ trưng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- TTgCP các Phó TTgCP;
- Như Điều 3;
- Văn phòng Quốc hội;
- Kiểm toán Nhà nước;
- VPCP: BTCN, các PCN, T
rợTTg, TGĐ Cổng TT;
các Vụ: KTN, TH, TKBT;
- Lưu: VT, KTTH (3)

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC VÀ KẾ HOẠCH VỐN CÁC DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ TIẾP TỤC CÒN DƯ CỦA QUỐC LỘ 1A VÀ ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH ĐOẠN QUA KHU VỰC TÂY NGUYÊN
(Kèm theo Quyết định số 1978/QĐ-TTg ngày 14 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ)

Đơn vị: triệu đồng

TT

Danh mục dự án

Kế hoạch vốn TPCP giai đoạn 2014 - 2016

 

Tng cộng

4.520.517

1

Dự án tuyến tránh quốc lộ 1A đoạn qua Đèo Con, tỉnh Hà Tĩnh

390.000

2

Xây dựng tuyến tránh trung tâm thị trấn Ea Drăng, huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk

450.000

3

Xây dựng cầu, đường hai đầu cầu Đắk BLa mới và vuốt ni với các đường hiện hữu thuộc dự án tuyến tránh thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum

250.000

4

Mở rộng tuyến tránh quốc lộ 1 đoạn qua thành phố Tân An, tỉnh Long An

350.000

5

Dự án đường HChí Minh đoạn tránh Chư sê, tỉnh Gia Lai

250.000

6

Xây dựng thêm một đơn nguyên cu vượt tại nút giao giữa quc lộ 1 và đường Nghi Sơn - Bãi Trành, tỉnh Thanh Hóa

300.000

7

Xây dựng 02 cu vượt trên quc lộ 1 tại các nút giao với quc lộ 1C và nút giao Ngã ba Thành, tỉnh Khánh Hòa

300.000

8

Xây dựng cu vượt trực thông tại nút giao đường bộ, đường st tại vị trí giao cắt giữa quốc lộ 1A và đường sắt Bắc Nam với đường trục chính nối cảng Tam Hiệp đến Khu công nghiệp ô tô Chu Lai Trường Hải và đường cao tốc Đà Nng - Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Nam

200.000

9

Nâng cao độ và mở rộng tuyến tránh thủy điện Plei Krông trên tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn Tân Cảnh - Kon Tum, tỉnh Kon Tum

90.000

10

Nâng cấp tuyến đường kết nối đường Hồ Chí Minh và quốc lộ 12B đi quốc lộ 1, tỉnh Hòa Bình

250.000

11

Cầu Cửa Hội trên quốc lộ 8B, tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh

450.000

12

Đầu tư nâng cấp, mở rộng quốc lộ 8A đoạn nối quốc lộ 1 cũ với quốc lộ 1 mới, tỉnh Hà Tĩnh

120.000

13

Tuyến nối quốc lộ 1 đi thị xã Cửa Lò đoạn Quán Hành - Chợ Sơn (quốc lộ 48E), tỉnh Nghệ An

170.000

14

Nâng cấp mở rộng quốc lộ 15B đoạn Ngã ba Đồng Lộc - quốc lộ 1, tỉnh Hà Tĩnh

250.000

15

Tuyến nối từ quốc lộ 1 đến đường Hồ Chí Minh nhánh đông, tỉnh Quảng Bình

250.000

16

Đầu tư xây dựng cầu Đà Rằng, cầu Sông Chùa trên quốc lộ 1 cũ, tỉnh Phú Yên

340.517

17

Đường kết nối giữa quốc lộ 1 cũ và quốc lộ 1 mới tại Km1145+540 trên địa bàn thị trấn Bồng Sơn, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định

110.000

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản