454055

Quyết định 1918/QĐ-BTP về Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Tư pháp năm 2020

454055
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 1918/QĐ-BTP về Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Tư pháp năm 2020

Số hiệu: 1918/QĐ-BTP Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Tư pháp Người ký: Nguyễn Thanh Tịnh
Ngày ban hành: 14/09/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 1918/QĐ-BTP
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Tư pháp
Người ký: Nguyễn Thanh Tịnh
Ngày ban hành: 14/09/2020
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TƯ PHÁP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1918/QĐ-BTP

Hà Nội, ngày 14 tháng 9 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH KIỂM TRA VIỆC THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CỦA BỘ TƯ PHÁP NĂM 2020

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

Căn cứ Nghị định số 96/2017/NĐ-CP ngày 16/8/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 2440/QĐ-BTP ngày 28/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 3087/QĐ-BTP ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc Phê duyệt Đề án tổ chức thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ Tư pháp và các đơn vị thuộc Bộ;

 Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Tư pháp năm 2020.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3 (để thực hiện);
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các đ/c Thứ trưởng (để biết);
- Lưu: VT, VP (TH&KSTTHC).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thanh Tịnh

 

KẾ HOẠCH

KIỂM TRA VIỆC THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CỦA BỘ TƯ PHÁP NĂM 2020
 (Ban hành kèm theo Quyết định số 1918/QĐ-BTP ngày 14 tháng 9 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Đánh giá việc thực hiện các mục tiêu, tiến độ, kết quả thực hiện nhiệm vụ tổ chức thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính từ đầu năm 2020 đến thời điểm kiểm tra; chỉ ra những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế; đề ra giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ Tư pháp và các đơn vị thuộc Bộ trong quý tiếp theo năm 2020 và các năm tiếp theo.

- Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp; góp phần tạo chuyển biến về kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

2. Yêu cầu

- Việc kiểm tra bám sát các nhiệm vụ theo Quyết định số 3087/QĐ-BTP ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt Đề án tổ chức thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ Tư pháp và các đơn vị thuộc Bộ; Kế hoạch thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính (ban hành kèm theo Quyết định số 2440/QĐ-BTP ngày 28/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp); các quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

- Việc kiểm tra phải đảm bảo tính hiệu quả, không gây trở ngại đến các hoạt động của các đơn vị được kiểm tra.

- Kết hợp công tác kiểm tra việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính với việc kiểm tra tình hình tổ chức thực hiện các nhiệm vụ khác của Bộ do Văn phòng Bộ chủ trì tổ chức kiểm tra.

II. NỘI DUNG, ĐỊA ĐIỂM, THỜI GIAN, THÀNH PHẦN ĐOÀN KIỂM TRA

1. Nội dung kiểm tra

Kiểm tra toàn diện việc thực hiện thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính theo các nhiệm vụ được giao quy định tại Điều 35 Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

2. Đối tượng kiểm tra

Kiểm tra 02 đơn vị thuộc Bộ trong số các đơn vị thực hiện nhiệm vụ giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, cụ thể là:

- Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm;

- Cục Con nuôi.

3. Thời gian, địa điểm kiểm tra

Văn phòng Bộ có trách nhiệm thông báo tới các đơn vị thuộc đối tượng kiểm tra và thành viên Đoàn kiểm tra về thời gian, địa điểm kiểm tra trước khi tiến hành kiểm tra ít nhất 05 ngày làm việc.

4. Thành phần

4.1. Thành phần Đoàn kiểm tra

- Trưởng Đoàn kiểm tra: Thứ trưởng phụ trách công tác văn phòng hoặc Lãnh đạo Văn phòng Bộ.

- Thành viên:

+ Lãnh đạo các đơn vị: Văn phòng Bộ, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Cục Công nghệ thông tin.

+ Thư ký Đoàn kiểm tra: Phòng Tổng hợp - Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng Bộ.

4.2. Thành phần làm việc với Đoàn kiểm tra:

+ Lãnh đạo đơn vị.

+ Đại diện lãnh đạo các phòng, ban của đơn vị (nếu cần thiết).

+ Lãnh đạo phòng, Chuyên viên thực hiện nhiệm vụ giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại đơn vị. 

5. Phương pháp tiến hành kiểm tra

- Các đơn vị thuộc đối tượng kiểm tra có trách nhiệm xây dựng Báo cáo tình hình thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính của đơn vị và những đề xuất, kiến nghị (có thể thực hiện kết hợp nội dung đưa vào báo cáo chung về công tác cải cách hành chính theo hướng dẫn của Văn phòng Bộ tại công văn triển khai hoạt động kiểm tra).

- Đoàn kiểm tra làm việc trực tiếp với các đơn vị được kiểm tra hoặc kiểm tra trên cơ sở báo cáo của các đơn vị.

- Sau kiểm tra, Văn phòng Bộ có Báo cáo Lãnh đạo Bộ về kết quả kiểm tra; Báo cáo đồng thời được gửi đến các đơn vị thuộc đối tượng kiểm tra và các thành viên Đoàn kiểm tra.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Văn phòng Bộ:

- Trên cơ sở Kế hoạch này và các Kế hoạch kiểm tra khác của các đơn vị thuộc Bộ, Văn phòng Bộ điều phối, lồng ghép các Đoàn kiểm tra tại các đơn vị bảo đảm thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm.

- Dự toán kinh phí triển khai thực hiện Kế hoạch theo quy định;

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ có liên quan thành lập Đoàn kiểm tra và thực hiện việc kiểm tra theo nội dung Kế hoạch;

- Hoàn thành Báo cáo kết quả kiểm tra theo nội dung Kế hoạch kiểm tra.

2. Thủ trưởng các đơn vị: Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Cục Công nghệ thông tin: (i) Cử Lãnh đạo cấp Vụ đơn vị tham gia Đoàn kiểm tra; (ii) Căn cứ nội dung Kế hoạch kiểm tra, chuẩn bị nội dung theo từng lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước của mình để làm việc với các đơn vị thuộc đối tượng kiểm tra.

3. Thủ trưởng các đơn vị được kiểm tra: (i) Có trách nhiệm xây dựng báo cáo gửi về Văn phòng Bộ; (ii) Bố trí thời gian, thành phần làm việc với Đoàn kiểm tra theo yêu cầu của Kế hoạch này.

IV. KINH PHÍ

Kinh phí phục vụ cho công tác kiểm tra việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ Tư pháp năm 2020 được cấp từ nguồn kinh phí phục vụ công tác thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ Tư pháp năm 2020. Nội dung và định mức chi thực hiện theo quy định tài chính hiện hành./.

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản