5145

Quyết định 19/QĐ-TTg thành lập Hội đồng giải thưởng Hồ Chi Minh và giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ năm 2005 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

5145
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 19/QĐ-TTg thành lập Hội đồng giải thưởng Hồ Chi Minh và giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ năm 2005 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 19/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 11/01/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 20/01/2005 Số công báo: 21-22
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 19/QĐ-TTg
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ
Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 11/01/2005
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 20/01/2005
Số công báo: 21-22
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 19/QĐ-TTG

Hà Nội, ngày 11 tháng 01 năm 2005 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG GIẢI THƯỞNG HỒ CHI MINH VÀ GIẢI THƯỞNG NHÀ NƯỚC VỀ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NĂM 2005

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ ngày 09 tháng 6 năm 2000;
Căn cứ luật thi đua, khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Hội đồng giải thưởng Hồ Chí Minh và giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ năm 2005, gồm các thành viên:

1. PGS.TS. Hoàng Văn Phong, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Chủ tịch Hội đồng.

2. GS.TSKH. Vũ Đình Cự, Phó Chủ tịch.

3. PGS.TS. Chu Tuấn Nhạ, Chủ tịch Hội đồng chính sách khoa học và công nghệ quốc gia, Phó Chủ tịch.

Các Ủy viên:

4. PGS.TS. Bùi Bá Bổng, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chủ tịch Hội đồng khoa học, công nghệ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

5. GS.TSKH. Nguyễn Văn Hiệu, Hiệu trưởng trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. GS.TSKH. Vũ Tuyên Hoàng, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam.

7. GS.TS. Nguyễn Mạnh Kiểm, Chủ tịch Tổng Hội Xây dựng Việt Nam.

8. GS.TS. Phạm Thanh Ký, Chủ tịch Hội đồng học hàm ngành Dược.

9. GS. Phan Huy Lê, Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam.

10 GS.TSKH. Bành Tiến Long, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

11 GS.TSKH. Đặng Vũ Minh, Chủ tịch Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học tự nhiên.

12. GS.TS. Đỗ Hoài Nam, Chủ tịch Viện Khoa học Xã hại Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ­ương.

13. GS.TS. Nguyễn Thiện Nhân, Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Đại học thành phố Hồ Chí Minh.

14. GS.TS. Trần Luỵ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai.

15. PGS.TS. Tô Huy Rứa. Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

16. GS.TS. Lê Sâm, Viện trưởng Viện Khoa học thủy lợi miền Nam.

17. GS.TSKH. Nguyễn thị Kim Thoa, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

18. GS.TSKH. Hồ Sĩ Thoảng, Phó Chủ tịch Hội đồng Chính sách Khoa học và Công nghệ Quốc gia.

19. GS.TS. Lê Ngọc Trọng, Thứ trưởng Bộ Y tế.

20. PGS.TS. Nguyễn Đăng Vang, Viện trưởng Viện Chăn nuôi, ủy viên ủy ban Khoa bọc, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội.

21. TS. Hồ Đức Việt, Chủ nhiệm ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của quốc hội.

Điều 2. Hội đồng giải thưởng Hồ Chí Minh và giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ năm 2005 có nhiệm vụ giúp Thủ tướng Chính phủ triển khai các Điều 54 và 55 của Luật Khoa học và công nghệ và các Điều 66, 67 và Điều 68 của Luật thi đua, khen thưởng, cụ thể là:

1. Hướng dẫn tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình và thủ tục xét giải thưởng để các cơ sở các ngành, các cấp lựa chọn và đề nghị giải thưởng.

2. Đề xuất danh sách các thành viên Hội đồng giải thưởng chuyên ngành theo các lĩnh vực khoa học và kiến nghị Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quyết định thành lập để đánh giá, lựa chọn những đề nghị giải thưởng của các ngành, các cấp.

3. Trình Thủ tướng Chính phủ danh sách các công trình đề nghị tặng giải thưởng Hồ Chí Minh và giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ năm 2005 để Thủ tướng Chính phủ trình Chủ tịch nước xem xét và quyết định.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm thành lập cơ quan thường trực giúp việc Hội đồng giải thưởng Hồ Chí Minh và giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ năm 2005.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi kết thúc trao giải thưởng Hồ Chí Minh và giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ năm 2005; thay thế Quyết định số 666/TTg ngày 21 tháng 8 năm 1997 của Thủ tướng Chính phủ về Danh sách thành viên Hội đồng giải thưởng Hồ Chí Minh và giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ.

Điều 5. Chủ tịch Hội đồng giải thưởng Hồ Chí Minh và giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ năm 2005, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ­ương, các thành viên Hội đồng giải thưởng Hồ Chí Minh và giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Phan Văn Khải

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản