380353

Quyết định 19/2018/QĐ-UBND sửa đổi quy định về đánh số và gắn biển số nhà trên địa bàn tỉnh Đồng Nai kèm theo Quyết định 74/2006/QĐ-UBND

380353
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 19/2018/QĐ-UBND sửa đổi quy định về đánh số và gắn biển số nhà trên địa bàn tỉnh Đồng Nai kèm theo Quyết định 74/2006/QĐ-UBND

Số hiệu: 19/2018/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Nai Người ký: Trần Văn Vĩnh
Ngày ban hành: 28/03/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 19/2018/QĐ-UBND
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Nai
Người ký: Trần Văn Vĩnh
Ngày ban hành: 28/03/2018
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 19/2018/QĐ-UBND

Đồng Nai, ngày 28 tháng 03 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY ĐỊNH ĐÁNH SỐ VÀ GẮN BIỂN SỐ NHÀ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 74/2006/QĐ-UBND NGÀY 12/10/2006 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyn địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Phí và lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phí và lệ phí;

Căn cứ Thông tư số 250/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Quyết định số 05/2006/QĐ-BXD ngày 08 tháng 3 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chế đánh s và gn bin s nhà;

Theo đề nghị của Giám đc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 398/TTr-SXD ngày 26 tháng 12 năm 2017 và Văn bản s 904/SXD-QLN-TTBĐS ngày 06/3/2018.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi một số điều của Quy định đánh số và gắn biển số nhà trên địa bàn tỉnh Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết định số 74/2006/QĐ-UBND ngày 12/10/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh, như sau:

1. Điều 22 được sửa đổi như sau:

Điều 22. Phòng Quản lý Đô thị hoặc phòng Kinh tế và Hạ tầng cấp huyện có trách nhiệm kiểm tra, xét cấp giấy chng nhận s nhà (theo Mu Giy chứng nhận s nhà ban hành kèm theo Quyết định này). Giấy chứng nhận s nhà được giao về Ủy ban nhân dân cấp xã.

Thời gian giải quyết: 05 ngày kể từ ngày nhận đơn do Ủy ban nhân dân cấp xã chuyn đến.”

2. Điều 23 được sửa đổi như sau:

Điều 23. Ủy ban nhân dân cấp xã chịu trách nhiệm trao Giấy chứng nhận số nhà cho chủ sở hữu nhà.”

3. Điểm b, Khoản 3 Điều 29 được sửa đổi như sau:

“Tiếp nhận đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận số nhà của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn, kiểm tra, xác nhận chuyển phòng Quản lý đô thị hoặc phòng Kinh tế và hạ tầng cấp huyện cấp Giấy chứng nhận số nhà. Tổ chức thông báo và trao Giấy chứng nhận số nhà cho các tổ chức, cá nhân.”

Điều 2. Bãi bỏ một số điều của Quy định đánh số và gắn biển số nhà trên địa bàn tỉnh Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết định số 74/2006/QĐ-UBND ngày 12/10/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh như sau:

1. Bãi bỏ Khoản 2, Khoản 3 và Khoản 4 của Điều 25 kinh phí xây dựng phương án đánh số nhà và cấp biển số nhà.

2. Bãi b Điều 26.

3. Bãi bỏ Điểm c, Khoản 2 của Điều 29.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông Vận tải, Tài chính, Văn hóa Thể thao và Du lịch, Nội vụ, Thông tin và Truyền thông, Công an tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa; Thủ trưởng các cơ quan, ban ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 15/4/2018. Các nội dung khác của Quyết định số 74/2006/QĐ-UBND ngày 12/10/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đng Nai ban hành Quy định đánh số và gắn biển số nhà trên địa bàn tỉnh Đng Nai vn giữ nguyên giá trị pháp lý./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Xây dựng (báo cáo);
- Cục Kiểm tra văn bản
QPPL - Bộ Tư pháp;
- Cổng Thông tin điện tử Chính phủ;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Đoàn đại biểu Quốc hội t
nh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Chánh, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, TH, KT, CNN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Văn Vĩnh

 

Mu Giấy chứng nhận số nhà

(Ban hành kèm theo Quyết định số .……/2018/QĐ-UBND ngày /…/2018 của UBND tỉnh Đồng Nai)

UBND HUYỆN/THỊ XÃ/
THÀNH PHỐ
PHÒNG………..

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ……../CN

……, ngày …… tháng …… năm 200……

 

GIẤY CHỨNG NHẬN SỐ NHÀ

Căn cứ Quyết định số 05/2006/QĐ-BXD ngày 08/3/2006 của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chế đánh số và gắn biển số nhà;

Căn cứ Quyết định số 74/2006/QĐ-UBND ngày 12/10/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc ban hành Quy định đánh số và gắn biển số nhà trên địa bàn tỉnh Đồng Nai;

Căn cứ Quyết định số 25/2008/QĐ-UBND ngày 31/3/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc sửa đổi Quy định đánh số và gn biển số nhà trên địa bàn tỉnh Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết định số 74/2006/QĐ-UBND ngày 12/10/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai;

Căn cứ Quyết định số ......./2018/QĐ-UBND ngày …./…./2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc sửa đổi một số điều của Quy định đánh số và gắn biển số nhà trên địa bàn tỉnh Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết định số 74/2006/QĐ-UBND ngày 12/10/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Phòng Quản lý Đô thị………hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng………….

Chứng nhận ngôi nhà (căn hộ) của ông/bà hoặc cơ quan, tổ chức:…………………………

….……………………………………………………………. được mang số ……………………

thay cho số nhà cũ (………………………………………………………………………………).

Giấy chứng nhận này được sử dụng khi hộ gia đình, cơ quan, tổ chức làm các thủ tục liên quan đến địa chỉ./.

 

 

TRƯỞNG PHÒNG

 

Căn cứ từng trường hợp xin cp số nhà, Phòng Quản lý Đô thị hoặc phòng Kinh tế và Hạ tầng cp huyện ghi thông tin quy định về màu sắc, chất liệu, kích thước, thông tin trên bin s nhà vào trang sau của Giấy chứng nhận các nội dung như sau:

QUY ĐỊNH VỀ MÀU SẮC, CHẤT LIỆU, KÍCH THƯỚC, THÔNG TIN GHI TRÊN BIỂN SỐ NHÀ

1. Về màu sắc: Biển số nhà có nền màu xanh lam sẫm, chữ và số màu trắng, đường chỉ viền màu trắng.

2. Về chất liệu: bằng Mi-ca.

3. Về kích thước và thông tin ghi trên biển số nhà.

*Ghi chú:

- S NHÀ: ghi theo phông chữ Times New Roman.

- Số nhà cũ (nếu có) và Tổ, ấp, khu, khu phố…: ghi theo Font chữ Times New Roman.

4. Vị trí gắn biển số nhà:

Biển số nhà được gắn ở mặt trước cổng nhà hoặc mặt tiền nhà, bên phải (nhìn từ đường vào) với độ cao cách mặt đất (2m) tính từ cạnh dưới của Biển số nhà.

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản