191426

Quyết định 19/2007/QĐ-UBND về kế hoạch thực hiện Đề án thứ hai của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư do tỉnh Long An ban hành

191426
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 19/2007/QĐ-UBND về kế hoạch thực hiện Đề án thứ hai của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư do tỉnh Long An ban hành

Số hiệu: 19/2007/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Long An Người ký: Dương Quốc Xuân
Ngày ban hành: 05/06/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 19/2007/QĐ-UBND
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Long An
Người ký: Dương Quốc Xuân
Ngày ban hành: 05/06/2007
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LONG AN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 19/2007/QĐ-UBND

Tân An, ngày 05 tháng 6 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỀ ÁN THỨ HAI CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ XÂY DỰNG VÀ ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN, VẬN ĐỘNG CHẤP HÀNH PHÁP LUẬT TRONG CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 212/2004/QĐ-TTg ngày 16/12/2004 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hành động quốc gia phố biến giáo dục pháp luật và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ và nhân dân ở xã, phường, thị trấn từ năm 2005 – 2010;

Căn cứ Quyết định số 28/2006/QĐ-TTg ngày 28/01/2006 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt các đề án chi tiết thuộc chương trình hành động quốc gia phổ biến giáo dục pháp luật và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ và nhân dân ở xã, phường, thị trấn từ năm 2005 – 2010;

Theo đề nghị của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tại công văn số 07/TTr-UBMT ngày 07/5/2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này kế hoạch thực hiện Đề án thứ hai của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư.

Điều 2. Đề nghị Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phối hợp với các ngành chức năng của tỉnh tổ chức triển khai thực hiện quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- UBTWMTTQ Việt Nam ;
- Cục kiểm tra VB-Bộ Tư pháp;
- TT.TU, TT.HĐND tỉnh;
- CT, P.CT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Phòng NCTH (NC);
- Lưu: VT, MTTQ, U.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Dương Quốc Xuân

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN ĐỀ ÁN THỨ HAI CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ XÂY DỰNG VÀ ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN, VẬN ĐỘNG CHẤP HÀNH PHÁP LUẬT TRONG CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 19/2007/QĐ-UBND ngày 05/6/2007 của UBND tỉnh)

Thực hiện Quyết định số 212/2004/QĐ-TTg ngày 16/12/2004 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình hành động quốc gia phổ biến giáo dục pháp luật và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ và nhân dân ở xã, phường, thị trấn từ năm 2005 đến 2010; UBND tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện Đề án thứ 2 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng và đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động chấp hành pháp luật cho cán bộ và nhân dân ở xã, phường, thị trấn từ năm 2005 đến 2010 như sau:

I. Mục đích, yêu cầu:

1. Tập trung tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và vận động nhân dân chấp hành pháp luật thông qua phong trào“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, công tác tuyên truyền của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể nhân dân, Ban công tác Mặt trận và các tổ chức thành viên của Mặt trận ở cộng đồng dân cư nhằm nâng cao nhận thức chấp hành pháp luật của nhân dân, giảm số vụ, số người vi phạm pháp luật.

Phấn đấu đến hết năm 2010 có 100% Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã, người đứng đầu các tổ chức thành viên Mặt trận của cấp xã; Ban công tác Mặt trận, chi hội, chi đoàn của các tổ chức thành viên ở cộng đồng khu dân cư thuộc địa bàn trọng điểm được tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật; cán bộ, hội viên và các cá nhân tiêu biểu trong các tầng lớp nhân dân chấp hành tốt chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước; cán bộ Mặt trận, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở, người đứng đầu chi hội, chi đoàn có khả năng tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành luật pháp theo hệ thống mình phụ trách. Có trên 80% nhân dân ở địa bàn được tuyên truyền và chấp hành tốt pháp luật.

2. Xây dựng điểm sáng trong chấp hành pháp luật tại các cơ sở xã, phường, thị trấn và ấp, khu phố.

Phấn đấu đến hết năm 2010 mỗi xã, phường, thị trấn xây dựng 1 khu dân cư về mô hình điểm sáng trong chấp hành pháp luật.

3. Xây dựng, củng cố tổ chức và cán bộ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong hệ thống Mặt trận, đoàn thể, các cơ quan; xây dựng nhóm cộng đồng ở khu dân cư tham gia phổ biến pháp luật, vận động chấp hành pháp luật phù hợp với địa bàn, từng nhóm đối tượng.

Phấn đấu đến hết năm 2010 mỗi xã, phường, thị trấn trong tỉnh xây dựng được một “Câu lạc bộ pháp luật” hoạt động có hiệu quả; mỗi khu dân cư xây dựng ít nhất một “Nhóm nòng cốt” để phổ biến, tuyên truyền pháp luật hoạt động có hiệu quả.

4. Thông qua việc thực hiện, rút ra những kinh nghiệm trong xây dựng nội dung, hình thức, cơ chế phối hợp tuyên truyền vận động chấp hành pháp luật, huy động sức mạnh của toàn dân tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, hiệu quả thiết thực đối với việc tuân thủ pháp luật của cộng đồng dân cư.

II. Nội dung và biện pháp tiến hành:

1. Về công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật:

- Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các đoàn thể, Ban Tôn giáo – Dân tộc chủ động và tích cực phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật theo giới, đối tượng, nhu cầu để cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân, đồng bào có đạo, đồng bào dân tộc được quán triệt và nhận thức sâu sắc Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 9/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân”, Chỉ thị số 21-CT/TU ngày 29/12/2003 của Tỉnh ủy Long An “về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân”, các văn bản pháp luật mới ban hành; gắn phổ biến pháp luật với tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; chú trọng phổ biến các nội dung pháp luật liên quan trực tiếp đến đời sống hàng ngày cho các đối tượng phù hợp với từng địa bàn nhằm làm cho cán bộ và nhân dân hiểu biết và chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật; thông qua đó mà kiểm tra giám sát việc thi hành pháp luật.

- Xây dựng và nhân rộng các hình thức thu hút đông đảo nhân dân tham gia đấu tranh phòng, chống vi phạm pháp luật ngay tại khu dân cư như xây dựng “Nhóm nòng cốt”, “Câu lạc bộ pháp luật” để phổ biến, tuyên truyền vận động chấp hành pháp luật tại khu dân cư. Kịp thời tổng hợp ý kiến của nhân dân trong các đợt đóng góp ý kiến các dự án luật và trong thực hiện pháp luật để phản ánh, kiến nghị với các cơ quan Nhà nước.

- Phối hợp lồng ghép các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật vào nội dung, chương trình hoạt động tại các trung tâm văn hóa, nhà văn hóa, tụ điểm sinh hoạt văn hóa, câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ, đội thông tin lưu động, câu lạc bộ pháp luật.

- Đa dạng hóa các hình thức đưa pháp luật đến nhân dân, kết hợp giữa tủ sách pháp luật với các hình thức đọc sách ở khu dân cư như điểm Bưu điện văn hóa xã, thư viện xã, túi sách pháp luật ở ấp, khu phố; tuyên truyền trong các buổi sinh hoạt khu dân cư, câu lạc bộ; thông qua đối thoại – tọa đàm, “Nhóm nòng cốt”, trợ giúp pháp lý, truyền thanh nội bộ, tuyên truyền miệng, tờ gấp; lồng ghép tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật với nội dung sinh hoạt định kỳ của tổ chức đoàn thể, nhất là ở các chi, tổ hội, sinh hoạt tổ dân cư …

- Sở Tư pháp phối hợp biên soạn tài liệu pháp luật phù hợp với từng giới, từng đối tượng, nhu cầu của nhân dân. Cung cấp tài liệu, đề cương giới thiệu các văn bản qui phạm pháp luật mới, phối hợp tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, cho Ban công tác Mặt trận, “Nhóm nòng cốt” và Câu lạc bộ pháp luật.

- Chính quyền cơ sở phối hợp với Mặt trận Tổ quốc định kỳ tổ chức tập huấn bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng tập hợp tuyên truyền vận động nhân dân cho thành viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân ở xã, phường, thị trấn và khu dân cư được chọn triển khai điểm của địa phương.

- Kết hợp với công tác tiếp dân, xử lý đơn thư khiếu nại của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, của các đoàn thể nhân dân để tuyên truyền, tư vấn pháp luật cho các đoàn viên, hội viên.

2. Về vận động nhân dân chấp hành pháp luật:

- Chính quyền địa phương, các ngành có liên quan phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội phát huy vai trò gương mẫu chấp hành pháp luật của cán bộ, đảng viên và của các cá nhân tiêu biểu ở cộng đồng dân cư; phát huy khả năng tập hợp, vận động nhân dân chấp hành pháp luật của Ban công tác Mặt trận, chi hội, chi đoàn của các tổ chức đoàn thể trong việc chấp hành pháp luật và đấu tranh với những hành vi vi phạm pháp luật trong cộng đồng dân cư.

- Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp xây dựng chương trình kế hoạch chung về phong trào tuyên truyền và vận động chấp hành pháp luật ở cộng đồng dân cư; các tổ chức thành viên của Mặt trận tổ chức phát động phong trào chấp hành pháp luật theo từng đối tượng đoàn viên, hội viên và các tầng lớp dân cư.

- Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh xây dựng và thực hiện các tiêu chí và hình thức công nhận cộng đồng dân cư chấp hành tốt pháp luật gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và được lồng ghép với các phong trào của từng tổ chức thành viên, trọng tâm là phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội; giám sát thực hiện Quy chế dân chủ, công tác hòa giải ở cơ sở và việc thực hiện quy ước ở cộng đồng dân cư. Hội viên, đoàn viên chi, tổ hội phải làm nòng cốt trong chấp hành pháp luật, lấy tỷ lệ hội viên, đoàn viên chấp hành pháp luật là một trong những tiêu chí để đánh giá xếp loại chi – tổ hội. Nâng cao chất lượng cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư", đến năm 2010 khu dân cư tiên tiến phải là khu dân cư không có tội phạm, tệ nạn xã hội, thực hành đầy đủ quy chế dân chủ, thực hiện tốt công tác hòa giải ở cơ sở, quy ước cộng đồng dân cư.

- Phối hợp phát động và tổ chức cho các hộ gia đình, cá nhân ký cam kết không vi phạm pháp luật, kịp thời nêu gương người tốt, việc tốt trong chấp hành pháp luật và đấu tranh với những hành vi vi phạm pháp luật. Phối hợp vận động nhân dân chấp hành pháp luật gắn với thực hiện qui ước. Lựa chọn một số địa bàn khu dân cư có nhiều bức xúc về chấp hành pháp luật theo khu vực thành thị, nông thôn ở trong tỉnh để xây dựng mô hình điểm sáng trong chấp hành pháp luật.

3. Xây dựng lực lượng nòng cốt vận động nhân dân chấp hành pháp luật:

- Xây dựng, củng cố, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên từ tỉnh đến khu dân cư của Mặt trận, đoàn thể, tuyên truyền viên cấp xã.

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể phối hợp xây dựng, hướng dẫn và tổ chức hoạt động “Nhóm nòng cốt” tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tại cộng đồng dân cư, bao gồm đại diện Ban công tác Mặt trận, chi hội Nông dân, chi đoàn Thanh niên, chi hội Phụ nữ, chi hội Cựu chiến binh và người am hiểu về pháp luật - uy tín tại khu dân cư. Mỗi “Nhóm nòng cốt” có từ 5 – 10 người tùy theo quy mô dân số và địa bàn.

- Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh phối hợp Sở Tư pháp chỉ đạo, hướng dẫn củng cố, kiện toàn về tổ chức và hoạt động của 100% Tổ hòa giải ở ấp, khu phố, xây dựng mỗi hòa giải viên là một cộng tác viên tuyên truyền pháp luật ở khu dân cư; nâng cao vai trò của hòa giải viên trong việc tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật và hòa giải, góp phần giữ gìn đoàn kết nông thôn, hạn chế thấp nhất những vụ tranh chấp, khiếu nại phải giải quyết ở cơ quan tòa án, cơ quan hành chính cấp trên. Thường xuyên bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ phổ biến giáo dục pháp luật, cung cấp đủ tài liệu cần thiết cho lực lượng tham gia phổ biến giáo dục pháp luật.

- Đảm bảo mỗi xã, phường, thị trấn xây dựng và củng cố một Câu lạc bộ pháp luật hoạt động có hiệu quả thiết thực.

4. Chọn địa bàn xây dựng mô hình điểm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong việc chấp hành pháp luật ở một số lĩnh vực trọng điểm:

Để chọn địa bàn xây dựng mô hình điểm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong việc chấp hành pháp luật ở một số lĩnh vực trọng điểm, tỉnh lựa chọn các địa bàn điểm như sau:

- Thị xã Tân An: xây dựng mô hình điểm về chấp hành pháp luật trong lĩnh vực môi trường, tệ nạn xã hội.

- Huyện Cần Đước: xây dựng mô hình điểm về chấp hành pháp luật trong lĩnh vực tôn giáo, giao thông.

- Huyện Tân Thạnh: xây dựng mô hình điểm về chấp hành pháp luật trong lĩnh vực đất đai, hôn nhân gia đình.

Các địa bàn điểm cần thực hiện đồng bộ các giải pháp và tập trung vào một số việc sau:

- Tiểu ban điều hành thực hiện kế hoạch xây dựng các kế hoạch cụ thể để tiến hành khảo sát, đánh giá kết quả nhằm phục vụ việc thực hiện xây dựng mô hình điểm.

- Xây dựng và tổ chức hoạt động của “Nhóm nòng cốt”, củng cố “Câu lạc bộ pháp luật”, xây dựng, củng cố tủ sách pháp luật ở cấp xã và xây dựng túi sách pháp luật tại khu dân cư nhằm thu hút đông đảo nhân dân tham gia hoạt động, tìm hiểu nắm vững pháp luật để đấu tranh, phòng chống vi phạm pháp luật ngay tại cộng đồng dân cư.

- Đẩy mạnh và đa dạng hóa các hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật như học tập, tuyên truyền miệng, phát hành tờ gấp pháp luật, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý.

- Định kỳ 6 tháng sơ kết, cuối năm tổng kết mô hình điểm, phối hợp tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng để nhân ra diện rộng.

5. Về thi đua khen thưởng:

- Thực hiện công tác khen thưởng đối với tập thể, gia đình, cá nhân và khu dân cư thực hiện tốt việc chấp hành pháp luật; tích cực trong công tác tuyên truyền, vận động chấp hành pháp luật ở cơ sở, cộng đồng dân cư.

- Kết hợp với việc tổ chức ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, chính quyền cơ sở biểu dương khen thưởng những tập thể, gia đình, cá nhân chấp hành tốt pháp luật; những tập thể, cá nhân tích cực tuyên truyền vận động nhân dân tích cực thực hiện tốt chính sách, pháp luật ở cộng đồng dân cư.

- Các cơ quan thông tin đại chúng tích cực đưa tin, tuyên truyền các gương điển hình về chấp hành và tuyên truyền pháp luật trong cộng đồng dân cư.

III. Tổ chức thực hiện:

1. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh là cơ quan chủ trì thực hiện kế hoạch, có trách nhiệm tổ chức điều hành, phối hợp, chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện kế hoạch này. Thành lập Tiểu ban điều hành thực hiện kế hoạch bao gồm: lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc làm Trưởng Tiểu ban và các thành viên là đại diện lãnh đạo Hội Cựu chiến binh tỉnh, Tỉnh Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Hội Luật gia tỉnh, Sở Tư pháp, Ban Tôn giáo – Dân tộc tỉnh.

2. Trách nhiệm, quyền hạn của Tiểu ban điều hành kế hoạch: xây dựng kế hoạch chi tiết theo thời gian, theo công việc chuyên đề và tổ chức điều hành thực hiện kế hoạch; thống nhất hành động của các cơ quan thành viên; chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch; thành lập Tổ thư ký giúp Tiểu ban thực hiện các công việc có liên quan trong quá trình triển khai thực hiện.

3. Trách nhiệm chung của các ngành thành viên và Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã: tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, vận động chấp hành pháp luật cho tập thể, gia đình, cá nhân là thành viên, đoàn viên, hội viên… của tổ chức mình; phối hợp xây dựng lực lượng nòng cốt vận động nhân dân chấp hành pháp luật theo thẩm quyền, lĩnh vực mình quản lý…

4. Kết hợp thực hiện kế hoạch này với việc thực hiện các chương trình quốc gia về phòng, chống tội phạm, ma túy; giải quyết việc làm giảm nghèo, bảo vệ môi trường; dân số, y tế, giáo dục,…; phối hợp chặt chẽ với các Kế hoạch khác của UBND tỉnh về thực hiện các Đề án trong chương trình quốc gia về phổ biến giáo dục pháp luật và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ và nhân dân xã, phường, thị trấn từ năm 2005 – 2010.

5. Kinh phí xây dựng và thực hiện kế hoạch:

Căn cứ Thông tư số 63/2005/TT-BTC ngày 05/8/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và các quy định hiện hành, Sở Tài chính có trách nhiệm cấp kinh phí để phục vụ kịp thời cho việc triển khai thực hiện và quyết toán từng năm theo đúng quy định.

Nhận được kế hoạch này, yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban ngành tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã; xã, phường, thị trấn có trách nhiệm triển khai thực hiện; trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc kịp thời phản ánh về Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo, giải quyết./.

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản